“ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತುಕತೆ” ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣವೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು?

ಭಾಗ 1:

ಭಾಗ 2:

ಭಾಗ 3:

ಭಾಗ 4:

ಭಾಗ 5:

ಏನಿದು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ?

ಭಾಗ 1:

ಭಾಗ 2:

ಭಾಗ 3:

ಭಾಗ 4:

ಭಾಗ 5:

IoT ಬಂತು ದಾರಿ ಬಿಡಿ ..!

ಭಾಗ 1:

ಭಾಗ 2:

ಭಾಗ 3:

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕೋಣವೆ?

ಭಾಗ 1:

 

ಭಾಗ 2:

ಭಾಗ 3:

ಶಬ್ದದ ಕತೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ:

 

Comments are closed.