ಗುಂಡಿಗೆ ಕೊಳವೆಗಳ ಏರ‍್ಪಾಟು – ಬಾಗ 1

ಗುಂಡಿಗೆ-ಕೊಳವೆಗಳ ಏರ‍್ಪಾಟು (cardio-vascular system):

ಮಯ್ಯರಿಮೆಯ ಸರಣಿ ಬರಹಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆ-ಕೊಳವೆಗಳ ಏರ‍್ಪಾಟಿನ ಬಾಗಗಳು, ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಈ ಏರ‍್ಪಾಟಿನ ಕೆಲಸವೇನು?

ಗುಂಡಿಗೆ-ಕೊಳವೆಗಳ ಏರ‍್ಪಾಟು (cardio-vascular system) ಇಲ್ಲವೇ ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ಏರ‍್ಪಾಟು (circulatory system) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಏರ‍್ಪಾಟು, ಮಯ್ ಬಾಗಗಳಿಗೆ ಉಸಿರುಗಾಳಿ (oxygen), ಸುರಿಕೆಗಳು (harmones) ಮತ್ತು ಆರಯ್ವಗಳನ್ನು (nutrients) ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗು ತರುಮಾರ‍್ಪಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ (metabolism) ಉಂಟಾಗುವ ಕಸಗಳನ್ನು ಮಯ್ಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಏರ‍್ಪಾಟು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Cardio_Vascular_System_1_1ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಂಡಿಗೆ-ಕೊಳವೆಗಳ ಏರ‍್ಪಾಟು ಎದೆಗುಂಡಿಗೆ (ಹ್ರುದಯ / heart), ತೊರೆಗೊಳವೆಗಳು (arteries), ಸೇರುಗೊಳವೆಗಳು (veins), ನವಿರು-ನೆತ್ತರಗೊಳವೆಗಳು (capillaries) ಹಾಗು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ 5 ಲೀಟರ‍್ ನಶ್ಟು ನೆತ್ತರನ್ನು (ರಕ್ತ / blood) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಇವುಗಳ ಒಡಲರಿಮೆಯ (anatomy) ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮುಂದೆ ಅವುಗಳ ಉಸಿರಿಯರಿಮೆ (physiology) ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಎದೆಗುಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗುಂಡಿಗೆ (the heart): (ಚಿತ್ರ 1, 2, 3)
ಕಂಡದ ಒತ್ತುಕದ (muscular pump) ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಗುಂಡಿಗೆಯು, ಎದೆಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಡ-ಬಲ ಉಸಿರುಚೀಲಗಳ (lung) ನಡುವಿನ ನಡುಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆತ್ತರು ಇಡಿ ಮಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಇದರ ಮುಕ್ಯ ಕೆಲಸ. ಚೂಪಾಗಿರುವ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಕೆಳಬಾಗವನ್ನು ‘ತುದಿ’ (apex) ಹಾಗು ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ ಬಾಗವನ್ನು ‘ತಾಳು’ (base) ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

Cardio_Vascular_System_1_2ಗುಂಡಿಗೆಯ ತುದಿಯು ಎಡಬಾಗಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುಂಡಿಗೆಯ 2/3ರಶ್ಟು ಮಯ್-ನಡುಗೆರೆಯ (body midline) ಎಡಬಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 1/3ರಶ್ಟು ಬಲಬಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗುಂಡಿಗೆಯ ತಾಳು ನಮ್ಮ ಮಯ್ಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ನೆತ್ತರಗೊಳವೆಗಳಾದ ಉಸಿರು-ನೆತ್ತರಗೊಳವೆ (aorta), ಉಸಿರಿಳಿ-ನೆತ್ತರಗೊಳವೆ (vena cava), ಉಸಿರುಚೀಲದ ತೊರೆಗೊಳವೆ (pulmonary trunk), ಹಾಗು ಉಸಿರುಚೀಲದ ಸೇರುಗೊಳವೆಗಳನ್ನು (pulmonary veins) ಗುಂಡಿಗೆಗೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುಂಡಿಗೆ ಕಂಡದಿಂದ (cardiac muscle) ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಟೊಳ್ಳಿನ ಅಂಗವಾದ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಮುಕ್ಯ ಬಾಗಗಳೆಂದರೆ: ಗುಂಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗಳು (heart chambers), ತೆರಪುಗಳು/ತಡೆಬಾಗಿಲುಗಳು (valves), ಗುಂಡಿಗೆ ಗೋಡೆ (heart wall) ಹಾಗು ಗುಂಡಿಗೆ ಬಡಿಕ (cardiac pacemaker).

ಗುಂಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗಳು (heart chambers): (ಚಿತ್ರ 2, 3) ಗುಂಡಿಗೆಯ ಟೊಳ್ಳಿನ ಒಳಬಾಗವು ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳಾಗಿ ಬೇರ‍್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ,

i) ಬಲ ಮೇಲ್ಕೋಣೆ (right atrium)

ii) ಬಲ ಕೆಳಕೋಣೆ (right ventricle)

iii) ಎಡ ಮೇಲ್ಕೋಣೆ (left atrium)

iv) ಎಡ ಕೆಳಕೋಣೆ (left ventricle)

ಬಲ ಮೇಲ್ಕೋಣೆಗೆ ಉಸಿರಿಳಿ-ನೆತ್ತರಗೊಳವೆಗಳು (vena cava) ತೆರೆದುಕೊಂಡರೆ, ಬಲ ಮೇಲ್ಕೋಣೆಯು ಬಲ ಕೆಳಕೋಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಲ ಕೆಳಕೋಣೆಯು ಉಸಿರುಚೀಲದ ತೊರೆಗೊಳವೆಗೆ (pulmonary artery) ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುಂಡಿಗೆಯ ಎಡ ಬಾಗದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉಸಿರುಚೀಲದ ಸೇರುಗೊಳವೆ (pulmonary vein) ಎಡ ಮೇಲ್ಕೋಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಡ ಮೇಲ್ಕೋಣೆಯು ಎಡ ಕೆಳಕೋಣೆಗೆ ತೆರೆದು ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಡ ಕೆಳಕೋಣೆಯು ಉಸಿರು-ನೆತ್ತರುಗೊಳವೆಗೆ (aorta) ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Cardio_Vascular_System_1_3ಗುಂಡಿಗೆ ತೆರಪುಗಳು (heart valves): (ಚಿತ್ರ 3) ಗುಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಒಮ್ಮುಕವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ತಡೆಬಾಗಿಲುಗಳು ಬೇಕು. ನೆತ್ತರು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ನೆತ್ತರು ಹಿಮ್ಮುಕವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗುಂಡಿಗೆಯ ತೆರಪುಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ತೆರಪುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,

1) ಮೇಲ್-ಕೆಳಕೋಣೆ ತೆರಪುಗಳು (atrio-ventricular valves): ಬಲ ಮೇಲ್ಕೋಣೆ ಹಾಗು ಕೆಳಕೋಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರ‍್ತುದಿ ತೆರಪು (tricuspid valve) ಎಂಬ ತಡೆಬಾಗಿಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇರ‍್ತುದಿ ತೆರಪು (bicuspid/mitral valve) ಎಡ ಮೇಲ್ಕೋಣೆ ಹಾಗು ಎಡ ಕೆಳಕೋಣೆಯ ಕಂಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಮೂರ‍್ತುದಿ ತೆರಪು ಹಾಗು ಇರ‍್ತುದಿ ತೆರಪುಗಳು ಕಂಡರದ ಬಳ್ಳಿಗಳ (chordae tendinae) ನೆರವಿನಿಂದ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

2) ಅರೆಚಂದಿರ ತೆರಪುಗಳು (semilunar valves): ಅರ‍್ದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ತೆರಪುಗಳ ಸಂಕ್ಯೆ ಎರಡು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬಲ ಕೆಳಕೋಣೆಯು ಉಸಿರುಚೀಲದ ತೊರೆಗೊಳವೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ‘ಉಸಿರುಚೀಲದ ತೆರಪು’ (pulmonary valve) ಹಾಗು ಎಡ ಕೆಳಕೋಣೆಯು ಉಸಿರು-ನೆತ್ತರುಗೊಳವೆಗೆ (aorta) ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ‘ಉಸಿರುನೆತ್ತರಿನ ತೆರಪು’ (aortic valve).

ಒಬ್ಬ ಹದುಳವಾದ ಮನುಶ್ಯನಲ್ಲಿ ‘ಲಬ್’ & ‘ಡಬ್’ ಎಂಬ ಎದೆಬಡಿತದ ಸಪ್ಪಳಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂರ‍್ತುದಿ ಹಾಗು ಇರ‍್ತುದಿ ತೆರಪುಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಎದೆಬಡಿತದ ‘ಲಬ್’ ಸಪ್ಪಳ ಉಂಟಾದರೆ, ಅರೆಚಂದಿರ ತೆರಪುಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ‘ಡಬ್’ ಸಪ್ಪಳ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಗುಂಡಿಗೆಯ ಗೋಡೆ (heart wall): (ಚಿತ್ರ 4) ಗುಂಡಿಗೆಯ ಗೋಡೆಯು ಗುಂಡಿಗೆ ಒಳಪರೆ (endocardium), ಗುಂಡಿಗೆ ಕಂಡಪರೆ (myocardium), ಗುಂಡಿಗೆ ಹೊರಪರೆ (epicardium) ಎಂಬ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಂಡಿಗೆ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲು, ಚೀಲದಂತಿರುವ ಗುಂಡಿಗೆ ಸುತ್ಪರೆಯ (pericardium) ಹೊದಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Cardio_Vascular_System_1_4ಗುಂಡಿಗೆ ಒಳಪರೆ (endocardium): ಗುಂಡಿಗೆಯ ಒಳಬಾಗದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಗುಂಡಿಗೆ ಒಳಪರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಪದರವು ಸುಳುವಾದ ಹುರುಪೆ ಮೇಲ್ಪರೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (simple squamous epithelium). ಒಳಪರೆಯು ಗುಂಡಿಗೆಯ ಕೋಣೆ ಹಾಗು ತೆರಪುಗಳಿಗೆ ಕಾಪನ್ನು (protection) ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆತ್ತರು-ಗುಂಡಿಗೆ-ಬೇರ‍್ಮೆಯಾಗಿ (blood-heart-barrier) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗುಂಡಿಗೆ ಕಂಡದ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಿನ್ತುಣುಕುಗಳ (ions) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಂಡಿಗೆ ಕಂಡದಪರೆ (myocardium): ಗುಂಡಿಗೆಕಂಡದಿಂದ (cardiac muscle) ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪದರವು ಉಳಿದ ಗುಂಡಿಗೆ ಪದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಗಿನ ಒಳಪರೆ (endocardium) ಹಾಗು ಹೊರಗಿನ ಹೊರಪರೆಗಳ (epicardium) ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗುಂಡಿಗೆಕಂಡದ ಗೂಡುಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕುಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯು ಗುಂಡಿಗೆಯೊಳಗಿನ ನೆತ್ತರನ್ನು ಮೇಲ್ಕೋಣೆಯಿಂದ ಕೆಳಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಕೆಳಕೋಣೆಗಳಿಂದ ನೆತ್ತರುಗೊಳವೆಗಳಿಗೆ ದಬ್ಬಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಂಡಿಗೆಯ ಹೊರಪರೆ (epicardium): ಇದು ಗುಂಡಿಗೆಯ ಹೊರಗಿನ ಪದರ. ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಪದರವನ್ನು ನೀರ‍್ಬಗೆ ಸುತ್ಪರೆಯ (serous pericardium) ಒಳಪದರ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವ ಗೂಡುಕಟ್ಟನ್ನು (connective tissue) ಹೊಂದಿರುವ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೊರಪರೆ, ಗುಂಡಿಗೆಗೆ ಕಾಪು (protection) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುಂಡಿಗೆ ಸುತ್ಪರೆ (pericardial membrane): ಗುಂಡಿಗೆ ಸುತ್ಪರೆಯು ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಗು ಗುಂಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ಮುಕ್ಯ ನೆತ್ತರುಗೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಚೀಲ. ಗುಂಡಿಗೆ ಸುತ್ಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದರಗಳಿರುತ್ತವೆ:

1) ಹೊರಗಿನ ತಂತುಗೂಡಿನ ಸುತ್ಪರೆ (fibrous pericardium): ಮಂದವಾದ ಕೂಡಿಸುವ ಗೂಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತುಗೂಡಿನ ಸುತ್ಪರೆಯು ತೊಗಲ್ಪರೆ (diaphragm), ಎದೆಚಕ್ಕೆ (sternum) ಹಾಗು ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಮೆಲ್ಲೆಲುಬುಗಳಿಗೆ (costal cartilage) ಅಂಟುವ ಮೂಲಕ ಚೀಲದೊಳಗಿನ ಗುಂಡಿಗೆಗೆ ಕಾಪು (protection) ಮತ್ತು ಆನಿಕೆಯನ್ನು (support) ಕೊಡುತ್ತದೆ.

2) ನೀರ‍್ಬಗೆ ಸುತ್ಪರೆ (serous pericardium): ಸುಳುವಾದ ಹುರುಪೆ ಮೇಲ್ಪರೆಯಿಂದ (simple squamous epithelium) ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನೀರ‍್ಬಗೆ ಸುತ್ಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ನೀರ‍್ಬಗೆ ಸುತ್ಪರೆ (parietal serous pericardium), ಒಳ ನೀರ‍್ಬಗೆ ಸುತ್ಪರೆ (visceral serous pericardium) ಎಂಬ ನುಣುಪಾದ ಎರಡು ಹೊದಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಾಳವನ್ನು (lumen), ಸುತ್ಪರೆ ಕುಳಿ (pericardial cavity) ಎಂದು ಹೇಳಬಹದು.

ಸುತ್ಪರೆ ಕುಳಿಯು ನೀರ‍್ಬಗೆ ಸುತ್ಪರೆಯ ಪದರಗಳು ಸೂಸುವ ಸುತ್ಪರೆ ಹರಿಕದಿಂದ (pericardial fluid) ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೆಯ ಮುಕ್ಯ ಕೆಲಸಗಳೆಂದರೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೋಂಕು (infection) ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತಗಳು (inflammation) ಗುಂಡಿಗೆಗೆ ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಗುಂಡಿಗೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಹಾಗು ಸುತ್ಪರೆ ಹರಿಕದ (pericardial fluid) ನೆರವಿನಿಂದ ಎದೆಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಗು ಸುತ್ಪರೆಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ತಿಕ್ಕಾಟವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು.

(ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ಸೆಲೆಗಳು:1) cnx.org, 2) docstoc.com, 3) wikipedia 4) innerbody.com, 5) cnx.org/latest)

(ಈ ಬರಹವು ಹೊಸಬರಹದಲ್ಲಿದೆ)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

256 Comments

 1. Pingback: viagra delivery

 2. Pingback: cialis 5mg

 3. Pingback: cheap cialis

 4. Pingback: printable cialis coupon

 5. Pingback: cialis india

 6. Pingback: Buy viagra australia

 7. Pingback: Cost viagra

 8. Pingback: cialis canada

 9. Pingback: generic cialis 2019

 10. Pingback: generic cialis 2019

 11. Pingback: viagra cialis

 12. Pingback: cheap viagra

 13. Pingback: online pharmacy viagra

 14. Pingback: viagra 100mg

 15. Pingback: non prescription ed pills

 16. Pingback: best non prescription ed pills

 17. Pingback: pills erectile dysfunction

 18. Pingback: pharmacy online

 19. Pingback: rx pharmacy

 20. Pingback: Viagra or cialis

 21. Pingback: vardenafil 10 mg

 22. Pingback: buy levitra online

 23. Pingback: legitimate online slots for money

 24. Pingback: viagra for sale

 25. Pingback: online casinos

 26. Pingback: online casino games real money

 27. Pingback: cash loan

 28. Pingback: payday loans online

 29. Pingback: generic cialis

 30. Pingback: cialis buy

 31. Pingback: jackpot party casino

 32. Pingback: best place to buy viagra online

 33. Pingback: cialis

 34. Pingback: essay writing service forum

 35. Pingback: buy essays and research papers

 36. Pingback: https://customessaywriterbyz.com/

 37. Pingback: scholarship essay help

 38. Pingback: help writing thesis statement

 39. Pingback: who can write my paper for me

 40. Pingback: write thesis

 41. Pingback: cialis generic

 42. Pingback: does viagra make you bigger

 43. Pingback: how long does it take viagra to work

 44. Pingback: online canadian discount pharmacy

 45. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

 46. Pingback: navarro pharmacy

 47. Pingback: best canadian online pharmacies

 48. Pingback: viagra

 49. Pingback: buying cialis online in australia

 50. Pingback: viagra in canada prescription required

 51. Pingback: 141generic2Exare

 52. Pingback: kbmwsfwh

 53. Pingback: what viagra does to women

 54. Pingback: wat kost sildenafil sandoz 100 mg

 55. Pingback: what is the exact ingredient of ivermectin for luce treatment?

 56. Pingback: comprar cialis 10 mg

 57. Pingback: amoxicillin 500 mg no prescription

 58. Pingback: drug lasix 40 mg

 59. Pingback: how to buy azithromycin online usa

 60. Pingback: generic stromectol

 61. Pingback: ventolin price

 62. Pingback: doxycycline for rosacea

 63. Pingback: prednisone or prednisolone

 64. Pingback: clomid and femara

 65. Pingback: priligy manufacturer

 66. Pingback: diflucan half life

 67. Pingback: starting synthroid

 68. Pingback: thesis editing service

 69. Pingback: phd dissertation writing services

 70. Pingback: is propecia safe

 71. Pingback: buy 20mg cialis

 72. Pingback: cialis vs viagra canadian pharmacy

 73. Pingback: neurontin and constipation

 74. Pingback: alcohol and metformin

 75. Pingback: paxil street value

 76. Pingback: plaquenil monitoring guidelines

 77. Pingback: pharmacy near me

 78. Pingback: viagra ordering tablet low cost

 79. Pingback: cialis store australia

 80. Pingback: buy female viagra online uk

 81. Pingback: levitra reliable sause to buy

 82. Pingback: generic viagra online us pharmacy

 83. Pingback: viagra 25mg review

 84. Pingback: best price tadalafil

 85. Pingback: does amoxicillin expire

 86. Pingback: can you take ibuprofen with amoxicillin

 87. Pingback: azithromycin 5 day dose pack

 88. Pingback: celebrex 2017 coupon

 89. Pingback: celecoxib medicine

 90. Pingback: how much cephalexin for dogs

 91. Pingback: cephalexin

 92. Pingback: duloxetine brand name

 93. Pingback: diet pills and duloxetine

 94. Pingback: comprar cialis online mexico

 95. Pingback: sildenafil cost uk

 96. Pingback: order viagra fast delivery

 97. Pingback: viagra 25 mg comprar

 98. Pingback: low cost viagra tablets buying

 99. Pingback: viagra jokes australia

 100. Pingback: best site to buy generic cialis

 101. Pingback: cialis experience forum australia

 102. Pingback: viagra mistake pornhub

 103. Pingback: natalie mars viagra

 104. Pingback: where to buy real cialis online

 105. Pingback: 40 mg sildenafil

 106. Pingback: cialis free trial singapore

 107. Pingback: cialis and alcohol consumption

 108. Pingback: roman cialis cost australia

 109. Pingback: cialis daily reddit

 110. Pingback: discount cialis for sale

 111. Pingback: demethyl tadalafil patent

 112. Pingback: buy cialis price

 113. Pingback: generic sildenafil in us

 114. Pingback: cheap levitra australia

 115. Pingback: viagra 50 mg online purchase

 116. Pingback: achat de cialis generic

 117. Pingback: achat viagra canada

 118. Pingback: female cialis wiki

 119. Pingback: cheap viagra prices south africa

 120. Pingback: buy viagra 200mg online

 121. Pingback: which is best viagra or cialis or levitra

 122. Pingback: Levitra with Dapoxetine

 123. Pingback: Glucotrol

 124. Pingback: drugstore1st cialis

 125. Pingback: cialis with dapoxetine without prescription mastercard

 126. Pingback: counterfeit viagra ingredients

 127. Pingback: cialis 20mg 30

 128. Pingback: viagra pills

 129. Pingback: tadalafil 5mg

 130. Pingback: walgreens viagra substitute

 131. Pingback: generic cialis reviews

 132. Pingback: viagra logo

 133. Pingback: tadalafil uk paypal

 134. Pingback: sildenafil mexico

 135. Pingback: cytotmeds.com

 136. Pingback: prednisone 100 mg daily

 137. Pingback: hydroxychloroquine withdrawal symptoms

 138. Pingback: free europe dating site 2021

 139. Pingback: priligy price in usa

 140. Pingback: dapoxetine 30mg 1mg

 141. Pingback: buy inhalers for asthma online

 142. Pingback: hydroxychloroquine in lupus

 143. Pingback: hydroxychloroquine for heartworm prevention

 144. Pingback: side effect of hydroxychloroquine

 145. Pingback: how to buy hydroxychloroquine

 146. Pingback: how can i get viagra

 147. Pingback: cialis tablet

 148. Pingback: when is generic viagra available

 149. Pingback: maximum dosage for ivermectil head lice

 150. Pingback: what are side effects of dapoxetine

 151. Pingback: ivermectin 300 mg

 152. Pingback: amlodipine besylate 5mg

 153. Pingback: atorvastatin vs.lovastatin

 154. Pingback: fluoxetine long term side effects

 155. Pingback: street value of seroquel 50 mg

 156. Pingback: lexapro dosage for anxiety

 157. Pingback: cymbalta memory loss

 158. Pingback: cheapest generic viagra

 159. Pingback: buying generic viagra online

 160. Pingback: viagrahati.com

 161. Pingback: generic viagra online

 162. Pingback: buy stromectol online canada

 163. Pingback: canadian viagra

 164. Pingback: cialis on line

 165. Pingback: buy cialis online

 166. Pingback: ivermecta antiparasitic

 167. Pingback: how to buy cialis cheap

 168. Pingback: where can i buy cialis pills

 169. Pingback: where can i get cialis

 170. Pingback: cialis 20 mg online

 171. Pingback: cheap generic viagra

 172. Pingback: cheap quick viagra

 173. Pingback: generic viagra india

 174. Pingback: cheap viagra online

 175. Pingback: ivermectin online no prescription

 176. Pingback: buy generic viagra

 177. Pingback: viagra discount canada

 178. Pingback: clivermectayl stromectol

 179. Pingback: buy viagra online no script

 180. Pingback: amoxicillin teva 500 mg

 181. Pingback: otc cialis

 182. Pingback: generic viagra

 183. Pingback: propecia price australia

 184. Pingback: sildenafil online

 185. Pingback: cialis mg

 186. Pingback: prednisone 1.25 mg

 187. Pingback: viagra for sale online

 188. Pingback: cialis 25 mg tablet

 189. Pingback: ivermectin for humans ebay

 190. Pingback: sildenafil over the counter us

 191. Pingback: tadalafil cheap uk

 192. Pingback: viagra pills online for sale

 193. Pingback: buy stromectol over the counter

 194. Pingback: buy cialis pills

 195. Pingback: ivermectin american journal of therapeutics

 196. Pingback: zithramax mrsa

 197. Pingback: buy viagra canadian pharmacies

 198. Pingback: viagra over the counter u.s.

 199. Pingback: cialis genérico

 200. Pingback: cialis superactive

 201. Pingback: cialis sale montreal

 202. Pingback: is zithromax a prescription drug

 203. Pingback: cheap viagra online canada

 204. Pingback: can you buy viagra in us

 205. Pingback: sildenafil goodrx

 206. Pingback: sildenafil 50 mg

 207. Pingback: strong erection pills

 208. Pingback: can lisinopril cause low blood platelets

 209. Pingback: viagra sale

 210. Pingback: dapoxetine poxet 30

 211. Pingback: get azithromycin over counter

 212. Pingback: canadian pharmacy viagra

 213. Pingback: z pack over the counter

 214. Pingback: viagra sale cebu

 215. Pingback: viagra kopen

 216. Pingback: how to get viagra without doctor

 217. Pingback: order viagra no prescription

 218. Pingback: viagra boys

 219. Pingback: viagra for men

 220. Pingback: snorting viagra

 221. Pingback: buy amoxil 250mg usa

 222. Pingback: what does viagra do

 223. Pingback: lasix iv

 224. Pingback: buy lasix uk

 225. Pingback: medicine neurontin

 226. Pingback: gabapentin 20 mg

 227. Pingback: plaquenil indication

 228. Pingback: plaquenil tab 200mg

 229. Pingback: buy prednisone mexico

 230. Pingback: bestellen viagra

 231. Pingback: priligy uk cheap

 232. Pingback: modafinil buy reddit

 233. Pingback: buy ivermectin uk

 234. Pingback: ivermectin 0.1

 235. Pingback: combivent 20 100 mcg

 236. Pingback: zithromax price

 237. Pingback: zithromax

 238. Pingback: buy viagra

 239. Pingback: viagra use

 240. Pingback: viagra for women otc

 241. Pingback: prednisone 9 mg

 242. Pingback: buy priligy india

 243. Pingback: ventolin pharmacy uk

 244. Pingback: alternatives to viagra

 245. Pingback: chewable viagra

 246. Pingback: viagra alternatives

 247. Pingback: viagra alternative

 248. Pingback: viagra price

 249. Pingback: sildenafil teva

 250. Pingback: cvs viagra

 251. Pingback: ivermectin 6 mg tablets

 252. Pingback: sildenafil 25 mg

 253. Pingback: sildenafil prices

 254. Pingback: cialis over the counter

 255. Pingback: coupons for cialis 5mg

 256. Pingback: generic cialis

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail