ಹರಿಯುವ ಕರೆಂಟ್

ಕರೆಂಟ್ ಕುರಿತಾದ ಕಳೆದ ಬರಹವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ,

 • ವಸ್ತುಗಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಅಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಣುಗಳ ನಡುವಣದಲ್ಲಿ (Nucleus) ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ, ನಡುವಣದ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
 • ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು (ಕೂಡುವಣಿಗಳು) ‘+’ (ಕೂಡು) ಗುರುತಿನ ಹುರುಪು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು (ಕಳೆವಣಿಗಳು)  ‘–’  (ಕಳೆ) ಗುರುತಿನ ಹುರುಪು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ‘+’ ಮತ್ತು ‘–’ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತಳುಕುಹಾಕಿರುವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು.
 • ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸಾಗಿ ‘ಹುರುಪು’ (charge) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಸುವನ್ನು ‘ನೆಲಸಿದ ಮಿಂಚು’ (static current) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

‘ಕರೆಂಟ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ‘ಕಸುವು’ ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹರಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಹರಿಯುವಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೀಗೇ ಹರಿಯಬಲ್ಲವೇ? ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಈಗ ಮುಂದುವರೆಯೋಣ.

ಅಣುವಿನ ನಡುವಣದ (nucleus) ಸುತ್ತ ಗೊತ್ತಾದ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ‘ಕಸುವು’ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಈ ಕಸುವಿನ ಮಟ್ಟ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೇರೆ-ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ‘ಕಸುವಿನ ಮಟ್ಟ’ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಣುವಿನಿಂದ ಹೊರತಂದು, ವಸ್ತುವಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಡುವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕಸುವು ಬೇಕು. ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಸುವು ಕೊಟ್ಟರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅದರ ಅಣುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹರಿಯಲಾರವು.

ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ಕರೆಂಟ್ ತಂತಿಗಳು ತಾಮ್ರದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಏಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು! ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಸುವು ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ (ಕಳೆವಣಿಗಳನ್ನು) ಹರಿಸಬಹುದು.

ಕರೆಂಟ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು) ಹರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ‘ಬಿಡುವೆಗಳು’ (Conductors) ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯಗೊಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ‘ತಡೆವೆಗಳು’ (Insulators) ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಾಮ್ರ ‘ಬಿಡುವೆ’ಯಾದರೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಂಟಿಗೆ ‘ತಡೆವೆ’ ಆಗುತ್ತದೆ.

 

Conductors

ಹಾ! ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರದಂತಹ ಬಿಡುವೆಗಳಲ್ಲಿ (conductors) ಕಡಿಮೆ ಕಸುವು ನೀಡಿ ಹರಿಯುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ‘ಕಸುವು’ ದೊರೆಯುವುದೆಲ್ಲಿಂದ ?  ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮಯ್ಕಲ್ ಪಾರಡೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದಿಟವನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಯ್ಕಲ್ ಪಾರಡೆ (Michel Faraday, 1791-1867) ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು,

1)   ಮಾರ್ಪಡುವ ಸೆಳೆತದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ (changing magnetic field) ತಾಮ್ರದಂತಹ ಬಿಡುವೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು) ಹರಿಯತೊಡುಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಳೆಗಲ್ಲುಗಳ (magnets) ನೆರವಿನಿಂದ ಕಸುವು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಆ ಕಸುವನ್ನು ಬಿಡುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹರಿಯುವಂತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

2)   ಬಿಡುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತ ‘ಸೆಳೆತದ ಬಯಲು’ (magnetic field) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇಲಿನ ದಿಟವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ,

“ಮಾರ್ಪಡುವ ಸೆಳೆತದ ಬಯಲಿನಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವಂತಾದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹರಿದಾಗ ಸೆಳೆತದ ಬಯಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ “.

ಮಿಂಚು (ಕರೆಂಟ್) ಮತ್ತು ಸೆಳೆತನದ (magnetism) ಈ ನಂಟನ್ನು ‘ಮಿಂಚು-ಸೆಳೆತನ’ ಇಲ್ಲವೇ ‘ಮಿನ್ಸೆಳೆತನ’ (electromagnetism) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲಸೆಳೆತದಂತೆ (gravitation) ಮಿನ್ಸೆಳೆತನವು (electromagnetism) ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಅರಿಮೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತದ ಬಯಲಿನಿಂದ (magnetic field) ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೇನು? ಹೀಗೆ ಕರೆಂಟಿನ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

277 Comments

 1. Pingback: viagra buy online

 2. Pingback: printable cialis coupon

 3. Pingback: cheap cialis

 4. Pingback: viagra cialis

 5. Pingback: generic cialis

 6. Pingback: Buy viagra canada

 7. Pingback: Discount viagra online

 8. Pingback: generic ventolin

 9. Pingback: cialis generic

 10. Pingback: ciprofloxacin 500 mg online

 11. Pingback: how long does viagra last

 12. Pingback: can you buy naltrexone over the counter

 13. Pingback: buy generic cialis online

 14. Pingback: cialis 5mg price

 15. Pingback: cialis coupon cvs

 16. Pingback: best price for lumigan

 17. Pingback: cialis daily cost

 18. Pingback: chloroquine covid

 19. Pingback: cheap viagra

 20. Pingback: sildenafil for sale

 21. Pingback: cheap viagra

 22. Pingback: cheap viagra

 23. Pingback: erection pills online

 24. Pingback: impotence pills

 25. Pingback: mens ed pills

 26. Pingback: canada pharmacy

 27. Pingback: cialis mastercard

 28. Pingback: vardenafil pill

 29. Pingback: levitra pill

 30. Pingback: vardenafil pill

 31. Pingback: ocean casino online

 32. Pingback: cialis prescription

 33. Pingback: casino moons online casino

 34. Pingback: viagra from india

 35. Pingback: casinos online

 36. Pingback: best slots to play online

 37. Pingback: buy viagra from canada

 38. Pingback: generic bimatoprost

 39. Pingback: cialis generic online usa pharmacy

 40. Pingback: cash payday

 41. Pingback: loans for bad credit

 42. Pingback: Best Nootropic Supplements

 43. Pingback: starting an exercise program

 44. Pingback: viagra jelly

 45. Pingback: Top Health Websites in the world

 46. Pingback: 5 mg cialis

 47. Pingback: canadian parmacy viagra 100mg

 48. Pingback: viagra dosage

 49. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 50. Pingback: can i buy viagra online

 51. Pingback: cheapest viagra

 52. Pingback: tadalafil cost

 53. Pingback: sildenafil

 54. Pingback: viagra pills for sale

 55. Pingback: viagra for sale

 56. Pingback: generic viagra for sale

 57. Pingback: purchase viagra

 58. Pingback: buy cialis online overnight shipping

 59. Pingback: sildenafil without prescriptions usa

 60. Pingback: where can you buy viagra over the counter in uk

 61. Pingback: cialis 20 mg

 62. Pingback: droga5.net

 63. Pingback: cost of cialis

 64. Pingback: cialis pills

 65. Pingback: viagra pills

 66. Pingback: buy generic viagra online

 67. Pingback: viagra cost

 68. Pingback: buy cialis

 69. Pingback: viagra without doctor prescription

 70. Pingback: cheap viagra

 71. Pingback: viagra dosage

 72. Pingback: cialis 20mg

 73. Pingback: buy ranbaxy viagra uk

 74. Pingback: cheap generic cialis online

 75. Pingback: viagra in london

 76. Pingback: how long does cialis 20mg last

 77. Pingback: cipla cialis review

 78. Pingback: viagra online

 79. Pingback: side effects of viagra

 80. Pingback: viagra online in usa

 81. Pingback: https://apnews.com/press-release/newmediawire/lifestyle-diet-and-exercise-exercise-2d988b50b0b680bee24da8e46047df20

 82. Pingback: levitra vs viagra

 83. Pingback: viagra for sale

 84. Pingback: what was viagra supposed to cure

 85. Pingback: cures for ed

 86. Pingback: Price viagra

 87. Pingback: buy viagra online without prescription

 88. Pingback: viagra and premature ejaculation

 89. Pingback: buy viagra australia

 90. Pingback: cialis 20 mg lilly

 91. Pingback: cialis

 92. Pingback: viagra price at cvs

 93. Pingback: thesisbyd.com

 94. Pingback: dissertationhelpvfh.com

 95. Pingback: custom writing essays

 96. Pingback: online essay help

 97. Pingback: review of essay writing services

 98. Pingback: write my paper

 99. Pingback: write my research papers

 100. Pingback: thesis statement for research paper

 101. Pingback: help essay writing

 102. Pingback: cialis 20mg price

 103. Pingback: viagra cocktail

 104. Pingback: buying viagra in costa rica

 105. Pingback: viagra

 106. Pingback: viagra sold in the usa

 107. Pingback: best cialis generic prices in usa

 108. Pingback: lloyds pharmacy online viagra

 109. Pingback: cialis message board

 110. Pingback: do i need prescription to buy viagra in amazon usa

 111. Pingback: viagra with out presctiption

 112. Pingback: where to buy viagra in store.

 113. Pingback: india cialis

 114. Pingback: qmmridii

 115. Pingback: nogxdyqs

 116. Pingback: where to buy cheap viagra online

 117. Pingback: how much viagra should i take the first time?

 118. Pingback: hoe werkt cialis

 119. Pingback: wat gebeurt er als je viagra slikt

 120. Pingback: who loaloa ivermectin

 121. Pingback: what medications interact with azithromycin advil

 122. Pingback: cost of viagra in mexico

 123. Pingback: cialis

 124. Pingback: viagra vs cialis cost

 125. Pingback: viagra

 126. Pingback: comprar viagra contrareembolso correos

 127. Pingback: where to buy viagra in brisbane

 128. Pingback: best online essay writing service

 129. Pingback: writing a research paper

 130. Pingback: where can i pay someone to write my essay

 131. Pingback: help me essay

 132. Pingback: how to write an essay about business ethics

 133. Pingback: amoxicillin tablets

 134. Pingback: how to get lasix 40 mg without a prescription

 135. Pingback: where can you buy zithromax

 136. Pingback: stromectol where to buy

 137. Pingback: ventolin 10 mg

 138. Pingback: antibiotic doxycycline hyclate

 139. Pingback: prednisolone antibiotic

 140. Pingback: clomid and arimidex

 141. Pingback: dapoxetine and viagra

 142. Pingback: diflucan eczema

 143. Pingback: synthroid and aspirin

 144. Pingback: thesis review

 145. Pingback: help writing dissertation

 146. Pingback: buy propecia online

 147. Pingback: where to buy resume paper

 148. Pingback: cialis sell

 149. Pingback: neurontin sleep

 150. Pingback: 10 mg paxil

 151. Pingback: plaquenil and cancer

 152. Pingback: northwest pharmacy/com

 153. Pingback: buy lasix without a doctor's prescription

 154. Pingback: cialis with dapoxetine online

 155. Pingback: buy toronto

 156. Pingback: buy very cheap prices fast delivery

 157. Pingback: tinder verify phone number

 158. Pingback: ace cash advance texarkana

 159. Pingback: taking viagra for fun

 160. Pingback: super active cialis with no prescription

 161. Pingback: cialis 20 mg canada

 162. Pingback: canadian drugs without prescription

 163. Pingback: dapoxetine generic dosage

 164. Pingback: hydroxychloroquine online india

 165. Pingback: hydroxychloroquine from mexico

 166. Pingback: new study on hydroxychloroquine

 167. Pingback: what is hydroxychloroquine used for

 168. Pingback: effects of viagra on women

 169. Pingback: cheap viagra

 170. Pingback: hydroxychloroquine retinopathy symptoms

 171. Pingback: viagra single packs price

 172. Pingback: good rx ivermectil coupons

 173. Pingback: priligy costco coupon

 174. Pingback: aurobindo stromectol 875

 175. Pingback: amlodipine and grapefruit

 176. Pingback: side effects of atorvastatin

 177. Pingback: quetiapine drug interactions

 178. Pingback: hydroxyzine 50 mg/day topiramate 50 mg/day escitalopram 10 mg/day

 179. Pingback: lyrica for sleep

 180. Pingback: how long does it take for duloxetine to work

 181. Pingback: viagra sale

 182. Pingback: does hydrochlorothiazide make you lose weight

 183. Pingback: cost of viagra

 184. Pingback: atorvastatin class

 185. Pingback: best generic viagra

 186. Pingback: viagra 100mg

 187. Pingback: buyviagraonlineny.com

 188. Pingback: stromectol for a uti

 189. Pingback: buy cialis now

 190. Pingback: deltasone 20mg for lupus

 191. Pingback: cialis official site

 192. Pingback: cialis soft

 193. Pingback: stromectol 875 mg for uti

 194. Pingback: overnight cialis

 195. Pingback: https://viagrakari.com

 196. Pingback: generic viagra 100mg

 197. Pingback: speakwithanmd chat

 198. Pingback: viagra prescription

 199. Pingback: cialis tadalafil buy online

 200. Pingback: generic viagra india

 201. Pingback: viagra for female online india

 202. Pingback: viagra online usa cheap

 203. Pingback: amoxil over the counter

 204. Pingback: how long for cialis to peak

 205. Pingback: ivermectin 875 mg

 206. Pingback: can i order propecia online

 207. Pingback: viagra prices

 208. Pingback: cialis tablets for sale

 209. Pingback: prednisone 20mg for sale

 210. Pingback: viagra price

 211. Pingback: cheap cialis

 212. Pingback: ivermectin adult dose

 213. Pingback: viagra without script

 214. Pingback: cialis over the counter usa

 215. Pingback: dosage ivermectin for humans

 216. Pingback: sildenafil 36

 217. Pingback: free cialis

 218. Pingback: ivermectin wormer

 219. Pingback: ivermectin scabies success rate

 220. Pingback: effects of zithramax

 221. Pingback: heb viagra coupons

 222. Pingback: viagra pills 100 mg

 223. Pingback: buy online

 224. Pingback: tadalafil prix en pharmacie

 225. Pingback: zithromax walgreens

 226. Pingback: buy viagra in uk

 227. Pingback: sildenafil nitrate

 228. Pingback: does lisinopril raise potassium

 229. Pingback: sildenafil 20 mg

 230. Pingback: canadian pharmacy viagra

 231. Pingback: dapoxetine et sildenafil tablets

 232. Pingback: buy azithromycin over the counter

 233. Pingback: generic z pack over the counter

 234. Pingback: womens viagra

 235. Pingback: homemade viagra

 236. Pingback: viagra pill

 237. Pingback: buy amoxil 1000mg usa

 238. Pingback: cost for viagra

 239. Pingback: furosemide online

 240. Pingback: lasix 20 mg pill

 241. Pingback: buy neurontin online

 242. Pingback: neurontin 800 mg

 243. Pingback: plaquenil benefits

 244. Pingback: prednisone 32mg

 245. Pingback: buy deltasone

 246. Pingback: female viagra pill

 247. Pingback: priligy price in usa

 248. Pingback: buy dapoxetine us

 249. Pingback: can i buy provigil

 250. Pingback: ivermectin 3mg

 251. Pingback: ivermectin 50

 252. Pingback: ventolin 200 mg

 253. Pingback: azithromycin pills

 254. Pingback: zithromax 250 mg

 255. Pingback: viagra gum

 256. Pingback: alternatives to viagra

 257. Pingback: over the counter viagra in usa

 258. Pingback: buy ventolin

 259. Pingback: sildenafilo

 260. Pingback: viagra otc

 261. Pingback: viagra bestellen

 262. Pingback: sildenafil teva

 263. Pingback: hims sildenafil

 264. Pingback: no signup sex games

 265. Pingback: low price viagra

 266. Pingback: otc viagra

 267. Pingback: natural viagra

 268. Pingback: buy ivermectin for humans uk

 269. Pingback: meritking

 270. Pingback: elexusbet

 271. Pingback: eurocasino

 272. Pingback: madridbet

 273. Pingback: meritroyalbet

 274. Pingback: eurocasino

 275. Pingback: eurocasino

 276. Pingback: meritroyalbet

 277. Pingback: cialis prices

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail