ನಾಲ್ಬದಿಗಳು (Quadrilaterals) – ಭಾಗ 1

ನಾವು ದಿನಾಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಬದಿ ಆಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ (Quadrilateral shaped objects), ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಕಾರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು, ನಾಲ್ಬದಿಯಾಕಾರದ ಮೇಜುಗಳು, ಕಪಾಟುಗಳು, ಗಾಳಿಪಟಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗುರುತುಗಳು. ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಾಲ್ಬದಿಯಾಕಾರದ ಚಾಕಲೇಟುಗಳೂ ಕೂಡ ಇವೆ!.

Image1 Qu

ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದ ನಾಲ್ಬದಿ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿರಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

 • ನಾಲ್ಬದಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಸಮತಟ್ಟಾದ (planar) ಮುಚ್ಚಿದ ಆಕೃತಿಯಾಗಿದೆ (Closed Shape).
 • ನಾಲ್ಬದಿಯು ಅದರ ಬದಿಗಳು ಹಾಗು ಮೂಲೆಗಳ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ಆಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 • ನಾಲ್ಬದಿಯು ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳು (Sides), ನಾಲ್ಕು ತುದಿಗಳು (Vertices) ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು (Angles) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು.

 • ಬದಿ(Side):  ನಾಲ್ಬದಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ತುದಿ(Vertex): ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಸೇರುವೆಡೆಯನ್ನು ತುದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಮೂಲೆಗೆರೆ(Diagonal): ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಅದರ ಎದುರು ಮೂಲೆಗೆ ಎಳೆದ ಗೆರೆಯೇ ಮೂಲೆಗೆರೆ.
 • ಸುತ್ತಳತೆ(Perimeter): ನಾಲ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಸುತ್ತಳತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಮೂಲೆ(Angle): ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಗೆರೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಎಡೆಯನ್ನು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ನಡು(Centre or Centroid): ಎರಡು ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಸೇರುವ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ನಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ನಡುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image2 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಬಗೆಗಳು.

ನಾಲ್ಬದಿಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬದಿ, ಮೂಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ನಾಲ್ಬದಿಗಳ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಗುರುತು  ಹುರುಳು
  = ಸರಿಯಾಗಿದೆ (Equal to )
  ≠ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ (Not equal to)
  || ಸಾಟಿಯಾಗಿದೆ (Parallel to )
  ∦ ಸಾಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ (Not parallel to)
  ∠ ಮೂಲೆ (Angle)
   ° ಮೂಲೆಯಳತೆ (Angle measurement)

 I. ಸುಳುವಾದ ನಾಲ್ಬದಿಗಳು (Simple Quadrilaterals)

ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಸುಳುವಾಗಿ (Simple) ಜೋಡಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಸುಳುವಾದ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಟಿಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು (Parallelogram) ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬದಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 Image7 Qu

 ಸುಳುವಾದ ನಾಲ್ಬದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಉಬ್ಬು ನಾಲ್ಬದಿಗಳು (Convex Quadrilateralsಮತ್ತು ತಗ್ಗು ನಾಲ್ಬದಿಗಳು (Concave Quadrilaterals).

 A. ಉಬ್ಬು ನಾಲ್ಬದಿಗಳು (Convex Quadrilaterals)

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ ಮೂಲೆಯೂ 180° ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಅದು ಉಬ್ಬು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಉಬ್ಬು ನಾಲ್ಬದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯು 180° ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.

1. ಸಾಟಿಯಿರದ ನಾಲ್ಬದಿ (trapezium or Irregular quadrilateral)

Image4 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಎದುರು ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (Non-Parallel) ಅದನ್ನು ಸಾಟಿಯಿರದ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವವರು ಹಾಗು ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯನ್ನು (Un-equal lengths) ಹೊಂದಿವೆ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ:  AB BC CD DA, AD BC, AB CD

 2. ಸಾಟಿಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿ (trapezoid (US) or Trapezium(UK))

Image5 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಂದು ಜೊತೆ ಎದುರು ಬದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಟಿಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಟಿ-ಇಬ್ಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವವರು.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆAD || BC, AB CD

3. ಸರಿಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿ (Isosceles trapezoid)

image6 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎರಡು ಎದುರು ಬದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಟಿಯಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬುಡದ ಮೂಲೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ-ಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AB = DC, AD || BC, AB CD

ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು: AC = DB

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: BAD = CDA, AEB = DEC, AED = BEC

4. ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿ (Parallelogram)

Image7 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಎದುರು ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಟಿಯಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಎದುರು ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AD = BC, AB = DC, AD || BC, AB || DC

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: BAD = BCD, ABC= ADC

5. ಹರಳಾಕೃತಿ (Rombus)

Image8 Qu

ಹರಳಾಕೃತಿ ಅಥವಾ ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೇರಡ್ಡವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ (Diagonals are perpendicularly bisect each other).

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AD = BC = AB = DC, AD || BC, AB || DC.

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: AOB = BOC = AOD = DOC = 90°, ABC= ADC, BAD = BCD.

 6. ಬದಿಬೇರ್ಮೆ ಹರಳಾಕೃತಿ (Rhomboid)

Image9 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಎದುರು ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಟಿಯಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಗು ಅದರ ಮೂಲೆಗಳು ಸರಿಮೂಲೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ (Non-Right Angle) ಅದು ಬದಿಬೇರ್ಮೆ ಹರಳಾಕೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AD || BC, AB || DC , AB BC, CD DA, AD = BC, AB = DC

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: ABC 90°, ADC 90°, BAD 90°, BCD 90°

7. ಆಯತ ಅಥವಾ ನೇರಡ್ಡಸಾಟಿ ನಾಲ್ಬದಿ (Rectangle)

Image10 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಎದುರು ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ-ಸಾಟಿಯಿದ್ದು (Opposite sides are equal and parallel) ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲೆಗಳು ನೇರಡ್ಡವಾಗಿದ್ದರೆ (Right Angle) ಅದು ಆಯತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯತಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೇರಡ್ಡಸಾಟಿ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AD || BC, AB || DC , AD = BC, AB = DC

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: ABC = ADC = BAD = BCD = 90°

8. ಚೌಕ ಅಥವಾ ಸರಿ ನಾಲ್ಬದಿ (Square)

Image11 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಎದುರು ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿದ್ದು (Sides are Equal and Parallel) ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲೆಗಳು ನೇರಡ್ಡವಾಗಿದ್ದರೆ (Right Angle) ಅದು ಚೌಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಚೌಕಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AD || BC, AB || DC, AD = BC = AB = DC

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: ABC = ADC = BAD = BCD = 90°

(ಚೌಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುವ ಅರಿಮೆಯ ಬರಹ : http://arime.org/ಚೌಕ )

9. ಗಾಳಿಪಟ (Kite)

Image12 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಜೊತೆಯ ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಳತೆಯನ್ನು (Pair of adjacent sides are equal to each other) ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೇರಡ್ಡವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ (Diagonals are perpendicularly bisect each other) ಅದು ಗಾಳಿಪಟಾಕೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಜೋಡಿ ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿವೆ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AB = AD, BC = CD.

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: AOB = BOC = COD = DOA = 90°

10. ತಗಲು ನಾಲ್ಬದಿ (Tangential quadrilateral)

Image13 Qu

ಒಂದು ದುಂಡುಕದ (Circle) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಗಲುಗೆರೆಗಳು (Tangent lines) ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ತಗಲು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎದುರು ಬದಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಇನ್ನೊಂದು ಎದುರು ಬದಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ತಗಲುಗೆರೆಗಳು: AB, BC, CD, DA

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AD + BC = AB + DC.

ದುಂಡುಕ: ದುಂಡುಕದ ನಡುವು ನಾಲ್ಬದಿಗೆ ಒಳನಡು O (Incentre) ಆಗುತ್ತದೆ

11. ತಗಲು ಸಾಟಿಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿ (Tangential trapezoid)

Image14 Qu

ಒಂದು ದುಂಡುಕದ (Circle) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಗಲುಗೆರೆಗಳು (Tangent lines) ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆ ಎದುರುಬದಿಗಳು ಸಾಟಿಯಾದಾಗ (Opposite sides are parallel to each other) ಅದು ತಗಲು ಸಾಟಿಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಬದಿಗಳನ್ನು (Parallel Sides) ಬುಡ (Base) ಎಂದು ಮತ್ತು ಉಳಿದೆರಡು ಬದಿಗಳನ್ನು ಕಾಲು (Leg) ಎಂದು ಕರೆಯುವರು

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ತಗಲುಗೆರೆಗಳು: AB, BC, CD, DA

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AD + BC = AB + DC, AD || BC, ಬುಡ =AD, BC ಮತ್ತು ಕಾಲು = AB, DC

ದುಂಡುಕ: ದುಂಡುಕದ ನಡುವು ನಾಲ್ಬದಿಗೆ ಒಳನಡು (Incentre) ಆಗುತ್ತದೆ

 12. ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿ (Cyclic quadrilateral)

Image15 Qu

ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತುದಿಗಳು (Vertices) ದುಂಡುಕದ ಮಯ್ಯನ್ನು (Circumference) ತಗಲಿದಾಗ ಅದು ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎದುರು ಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ತುದಿಗಳು: A, B, C, D

ಬದಿಗಳು: AD, BC, AB, DC.

ದುಂಡುಕ: ದುಂಡುಕದ ನಡುವು ನಾಲ್ಬದಿಗೆ ಒಳನಡು O (Incentre) ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: BAD + BCD = ABC + ADC = 180°

13. ನೇರಡ್ಡಬದಿ ಗಾಳಿಪಟ (Right Kite)

Image16 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯು ಸರಿಯಳತೆಯ ಜೋಡಿ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಬದಿಗಳು ಕೂಡುವೆಡೆಗಳು ನೇರಡ್ಡಗಳಾಗಿದ್ದರೆ (Perpendicular) ಅದು ನೇರಡ್ಡಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿ ಅಥವಾ ನೇರಡ್ಡಬದಿ ಗಾಳಿಪಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರಡ್ಡಬದಿ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ದುಂಡುಸುತ್ತು (Cyclic Quadrilaterals) ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AB = BC, AD = DC.

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: DAB = BCD = 90° ಮತ್ತು AOB = BOC = COD = DOA = 90° , ABC + ADC = 180° ( ಇದು ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿ (Cyclic Quadrilaterals) ಕೂಡ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ)

 14. ಎರಡುನಡು ನಾಲ್ಬದಿ (Bicentric quadrilateral)

Image17 Qu

ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು (Sides) ಒಳದುಂಡುಕಕ್ಕೆ (incircle) ತಗಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ತುದಿಗಳು (Vertices) ಹೊರದುಂಡುಕಕ್ಕೆ (circumcircle) ತಗಲಿದ್ದು, ಒಳದುಂಡುಕದ ನಡುವು ಒಳದುಂಡುನಡು (incentre) ಮತ್ತು ಹೊರದುಂಡುಕದ ನಡುವು ಹೊರದುಂಡುನಡುವನ್ನು (circumcentre) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎದುರು ಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಾಲ್ಬದಿಗಳನ್ನು ಎರಡುನಡು ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ತುದಿಗಳು: A, B, C, D

ಬದಿಗಳು: AD, BC, AB,DC.

ದುಂಡುಕ: ಒಳದುಂಡುಕದ ನಡುವು ನಾಲ್ಬದಿಗೆ ಒಳದುಂಡುನಡು O1 (Incentre) ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಹೊರದುಂಡುಕದ ನಡುವು ನಾಲ್ಬದಿಗೆ ಹೊರದುಂಡುನಡು O2 (circumcentre) ಆಗುತ್ತದೆ,

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: BAD + BCD = ABC + ADC = 180°

15. ನೇರಡ್ಡಮೂಲೆಗೆರೆ ನಾಲ್ಬದಿ (Orthodiagonal quadrilateral)

Image18 Qu

ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೇರಡ್ಡವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ (Diagonals are orthogonal) ಅದು ನೇರಡ್ಡಮೂಲೆಗೆರೆ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಏನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎದುರುಬದಿಗಳ ಇಮ್ಮಡಿಗಳ (Sum of the squares of opposite sides) ಮೊತ್ತವು ಉಳಿದ ಎದುರುಬದಿಗಳ ಇಮ್ಮಡಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಬದಿಗಳ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಒಟ್ಟು ಹರವು ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಒಟ್ಟು ಹರವಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ dಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ನೇರಡ್ಡವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಚೌಕ (Square), ಗಾಳಿಪಟ (Kite) ಮತ್ತು ಹರಳಾಕೃತಿಗಳು (Rhombus) ನೇರಡ್ಡಮೂಲೆಗೆರೆ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AD2 + BC2 = DC2 + AB2

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: AOB = BOC = COD = DOA = 90°

16. ಸರಿಮೂಲೆಗೆರೆ ನಾಲ್ಬದಿ (Equidiagonal quadrilateral)

Image19 Qu

ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು (Diagonals are in equal length) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸರಿಮೂಲೆಗೆರೆ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೊತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೌಕ (Square), ಆಯತ (Rectangle) ಮತ್ತು ಸರಿಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿ (Isosceles trapezoid) ಸರಿಮೂಲೆಗೆರೆ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಗಳು: AD, BC, AB, DC.

ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು: AC = DB

 17. ಹೊರತಗಲುಗೆರೆ ನಾಲ್ಬದಿ (Extangential quadrilateral)

Image20 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳ ಮುಂಗೆರೆಗಳು (Extended Lines) ಒಂದು ಹೊರ ದುಂಡುಕದ (excircle) ಮೇಲ್ಮಯ್ಯನ್ನು ತಗಲಿದರೆ (Tangent) ಅದು ಹೊರತಗಲುಗೆರೆ (Ex-tangential) ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AB + BC = AD + DC ಹಾಗು AB + CD = BC + AD

ಹೊರತಗಲುಗೆರೆ: BF, DG, CF, CG

18. ಜೇಮ್ಸ್ಲೇವ್ ನಾಲ್ಬದಿ (Hjelmslev quadrilateral)

Image21 Qu

ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯು ಎದುರುಬದರು ಸರಿಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜೇಮ್ಸ್ಲೇವ್ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ನೇರಡ್ಡಬದಿ ಗಾಳಿಪಟ (Right Kite) ಕೂಡ ಒಂದು ಜೇಮ್ಸ್ಲೇವ್ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಗಳು: AD, BC, AB, DC.

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: BAD = BCD = 90° ಮತ್ತು ABC + ADC = 180°

B. ತಗ್ಗು ನಾಲ್ಬದಿಗಳು (Concave Quadrilaterals)

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ ಮೂಲೆಯೂ 180° ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದು ತಗ್ಗು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ತಗ್ಗು ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

 ಈಟಿ ನಾಲ್ಬದಿ (Dart Quadrilateral)

Image22 Qu

ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಜೋಡಿಗೆರೆಗಳು (Pair of adjacent sides are equal) ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲೆಯೂ 180° ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದು ಈಟಿ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯು ಈಟಿ ತುದಿಯನ್ನು (Dart) ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಈಟಿ ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲೆಯೂ 210° ಆಗಿದೆ, ಇದು 180° ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಗ್ಗು ನಾಲ್ಬದಿಯ (Concave Quadrilateral) ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: AB = AD, BC = CD

ಮೂಲೆಕಟ್ಟಳೆ: ABC = ADC, BCD = 210° > 180°.

 II. ಸುಳುವಲ್ಲದ ನಾಲ್ಬದಿಗಳು (Complex Quadrilaterals).

ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಸುಳುವಾದ ನಾಲ್ಬದಿಯ (Simple Quadrilateral) ಮಾರ್ಪಾಟಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯದಾದ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಬದಿಗಳನ್ನು ಸುಳುವಲ್ಲದ ನಾಲ್ಬದಿಗಳು (Complex Quadrilateral) ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಇಂತಹ ಸುಳುವಲ್ಲದ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಚು ನಾಲ್ಬದಿಯು (self-intersecting Quadrilaterals) ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿದಾಗ (Crossed) ತಿರುಚು ನಾಲ್ಬದಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುಚು ನಾಲ್ಬದಿಗಳನ್ನು ಚಿಟ್ಟೆ ನಾಲ್ಬದಿ (Butterfly Quadrilateral), ಬಿಲ್ಲುಗಂಟು ನಾಲ್ಬದಿ (BowTie Quadrilateral) ಎಂದೂ ಕರೆಯುವವರು. ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೆಲವು ಈ ಸುಳುವಲ್ಲದ ತಿರುಚು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ತಿರುಚು ಆಯತ (Crossed Rectangle)

Image24 Qu

ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು (Rectangle) ಎರಡು ಸರಿಪಾಲನ್ನಾಗಿ ತಿರುಚಿ ಮತ್ತು ತಿರುಚಿದ ತುದಿಗಳು (Vertices) ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಚು ಆಯತ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಸಾಟಿ ತಿರುಚು ನಾಲ್ಬದಿಗಳು ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿದೆ (Cyclic Quadrilaterals) ಕೂಡ.

ಈ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಬದಿಕಟ್ಟಳೆ: ABCD ಆಯತದಲ್ಲಿ AB ಬದಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿದಾಗ ಅದು BA ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು AB =CD ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು: BC, DA ಎಂಬ ಎರಡು ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಹಾಗು BC = DA ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ತಿರುಚು ನಡುವು X ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು AX = XD, CX =XB ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸುಳುವಲ್ಲದ ನಾಲ್ಬದಿಗಳಿಗೆ (Complex Quadrilaterals) ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ತಿರುಚು ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿ (Antiparallelogram) ಮತ್ತು ತಿರುಚು ಚೌಕ (Crossed Square).

ತಿರುಚು ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿ (Antiparallelogram)             

Image23 Qu

ತಿರುಚು ಚೌಕ  (Crossed Square)

Image25 Qu

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಗುಣಗಳು:

1. ಸುಳುವಾದ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಗುಣಗಳು (Properties of simple quadrilaterals)

 • ಯಾವುದೇ ಸುಳುವಾದ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಯ ಮೊತ್ತವು 360°ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಎರಡು ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳನ್ನು (Diagonals) ಎಳೆಯಬಹುದು.
 • ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ (Proportion) ಅದರ ಮೂಲೆಗೆರೆಯ ಉದ್ದವು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
 • ಉಬ್ಬು ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ (Convex Quadrilateral) ಎಲ್ಲಾ ಎರಡು ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು (Diagonals) ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಳಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉಬ್ಬು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಬಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
 • ತಗ್ಗು ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ (Concave Quadrilateral) ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆರೆ (Diagonal) ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಈಟಿ ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು (Dart Quadrilateral) ನೋಡಬಹುದು.
 • ನಾಲ್ಬದಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವುಗಳ ಬದಿ, ಮೂಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ನಾಲ್ಬದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
 • ಯಾವುದೇ ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ (Cyclic Quadrilaterals) ಎದುರು ಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ (Sum of opposite angles) 180° ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.

 2. ಸುಳುವಲ್ಲದ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಗುಣಗಳು (Properties of complex quadrilaterals).

 • ತಿರುಚು ನಾಲ್ಬದಿಯು (Crossed Quadrilaterals) ಒಂದು ಸುಳುವಲ್ಲದ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಯಾವುದೇ ತಿರುಚು ನಾಲ್ಬದಿಯು ಒಂದು ಜೊತೆ ಕಿರಿಮೂಲೆ (Acute Angle) ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಮೀರುಮೂಲೆ (Reflex Angle) ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
 • ಯಾವುದೇ ತಿರುಚು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಮೂಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 720° ಆಗಿರುತ್ತದೆ
 • ಯಾವುದೇ ತಿರುಚು ನಾಲ್ಬದಿಯು ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (Cyclic Quadrilaterals), ಕೆಳಗಿನ ಓಡುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

 (ಸೆಲೆಗಳುhttp://www.bbc.co.ukhttps://www.mathsisfun.comhttp://byjus.com/cbsehttp://www.mbacrystalballhttp://www.ask-math.comhttp://www.lavcmath.com, Wikipedia)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

985 Comments

 1. Pingback: Buy viagra low price

 2. Pingback: canadian cialis

 3. Pingback: cialis 20

 4. Pingback: generic cialis canada

 5. Pingback: Price viagra

 6. Pingback: Free viagra sample

 7. Pingback: buy albuterol

 8. Pingback: lowest price generic viagra 100mg

 9. Pingback: cialis generic

 10. Pingback: cipro without a doctor prescription

 11. Pingback: cialis savings card

 12. Pingback: naltrexone otc

 13. Pingback: buy cialis canada

 14. Pingback: buy generic cialis online

 15. Pingback: how long does viagra last

 16. Pingback: bimatoprost ophthalmic solution online prescription

 17. Pingback: buy tylenol

 18. Pingback: buy generic 100mg viagra online

 19. Pingback: chloroquine 150 mg

 20. Pingback: viagra 50mg

 21. Pingback: viagra 50mg

 22. Pingback: viagra for sale

 23. Pingback: new ed pills

 24. Pingback: male erection pills

 25. Pingback: hydroxychloroquine brand name india

 26. Pingback: canada online pharmacy

 27. Pingback: canadian pharmacy online

 28. Pingback: best online pharmacy

 29. Pingback: Real cialis online

 30. Pingback: cialis online

 31. Pingback: levitra usa

 32. Pingback: cheap levitra

 33. Pingback: levitra for sale

 34. Pingback: best place to buy generic viagra

 35. Pingback: online casino real money no deposit

 36. Pingback: cialis buy online

 37. Pingback: slots online

 38. Pingback: order viagra

 39. Pingback: play for real online casino games

 40. Pingback: real viagra without prescription

 41. Pingback: cash advance

 42. Pingback: buy careprost in the usa

 43. Pingback: tadalafil without a doctor's prescription

 44. Pingback: instant loans

 45. Pingback: cash advance online

 46. Pingback: Top 10 Best Sellers Health, Fitness

 47. Pingback: Tighten Your Vagina at Home

 48. Pingback: buy viagra com

 49. Pingback: Full-Body Dance Fitness Classes

 50. Pingback: dr oz weight loss

 51. Pingback: health and medical resources

 52. Pingback: generic for cialis

 53. Pingback: generic viagra 100mg pills erections

 54. Pingback: free slots

 55. Pingback: buy chloroquine phosphate

 56. Pingback: best online casino real money

 57. Pingback: viagra from india

 58. Pingback: cialis 5 mg

 59. Pingback: play online casino real money

 60. Pingback: cialis no prescription

 61. Pingback: rx tadalafil

 62. Pingback: cialis professional

 63. Pingback: viagra substitute

 64. Pingback: Google

 65. Pingback: viagra cost

 66. Pingback: Pug Puppies For Sale near me

 67. Pingback: Puppies for sale near me

 68. Pingback: THC VAPE OIL

 69. Pingback: Authorized users is a scam

 70. Pingback: viagra prescription

 71. Pingback: find a builder

 72. Pingback: dinh cu canada

 73. Pingback: viagra price

 74. Pingback: bodrum rodos feribot

 75. Pingback: cach an hat mac ca

 76. Pingback: hat macca

 77. Pingback: Google

 78. Pingback: viagra kennels

 79. Pingback: good vibrator for beginners

 80. Pingback: blogcaodep.com

 81. Pingback: cialis south africa

 82. Pingback: cell phone

 83. Pingback: vape shops near me

 84. Pingback: mahna mahna

 85. Pingback: buy weed online

 86. Pingback: tabaksvervanger

 87. Pingback: viagra price in pakistan

 88. Pingback: types of irrigation

 89. Pingback: https://www.telocard.com/

 90. Pingback: Tierfutter

 91. Pingback: best buying

 92. Pingback: Australian Shepherd Puppy For sale

 93. Pingback: cialis young men

 94. Pingback: havuz kimyasallarý

 95. Pingback: havuz malzemeleri

 96. Pingback: granül klor

 97. Pingback: sehpa takýmý

 98. Pingback: capath.vn

 99. Pingback: useful link ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

 100. Pingback: kamado grill 2020

 101. Pingback: sweetiehouse.vn

 102. Pingback: German shepherd puppies for sale Near Me

 103. Pingback: Beretta A400 Xtreme Plus Max 5

 104. Pingback: 308 sniper rifle for sale

 105. Pingback: Glock 28

 106. Pingback: fluorococaine

 107. Pingback: generic cialis from india

 108. Pingback: buy penis envy online

 109. Pingback: Computer hilfe kempraten

 110. Pingback: BERETTA M9A3 FOR SALE

 111. Pingback: Used guns for sale

 112. Pingback: Guns For Sale

 113. Pingback: Magic Mush Rooms

 114. Pingback: fluffy kittens for sale

 115. Pingback: REAL COUNTERFEIT MONEY FOR SALE ONLINE

 116. Pingback: purebred pitbull puppies for sale near me

 117. Pingback: viagra spain over the counter

 118. Pingback: virtual credit card buy

 119. Pingback: Gulberg Greens

 120. Pingback: dinhcucandadientaynghe.mystrikingly.com

 121. Pingback: do an vat kho

 122. Pingback: thc vape juice

 123. Pingback: mont

 124. Pingback: virtual card buy for make payment virtual credit card buy

 125. Pingback: karın germe

 126. Pingback: onaylanmış kişi statü belgesi

 127. Pingback: https://apnews.com/press-release/newmediawire/lifestyle-diet-and-exercise-exercise-2d988b50b0b680bee24da8e46047df20

 128. Pingback: endüstriyel su arıtma cihazı

 129. Pingback: vibrating cock rings

 130. Pingback: ptt internet bankacılığı

 131. Pingback: haberler son dakika

 132. Pingback: Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Bağlanma Kolay Yolu

 133. Pingback: Muha Meds Orange Cookies 1000mg

 134. Pingback: google marketing hrdf claimable

 135. Pingback: Reformhaus Wien

 136. Pingback: buy facebook followers

 137. Pingback: canada pharmacy

 138. Pingback: digital marketing Hrdf training

 139. Pingback: online pharmacy usa

 140. Pingback: viagra questions

 141. Pingback: o-dsmt

 142. Pingback: Pure Colombian Cocaine

 143. Pingback: Fish scale cocaine

 144. Pingback: Change DMT

 145. Pingback: Maltipoo puppies for sale near me

 146. Pingback: k2 spray on paper

 147. Pingback: Fire Herbal Incense

 148. Pingback: Buy Hydrocodone HCL online

 149. Pingback: Dank Vapes

 150. Pingback: brazzers

 151. Pingback: canadian pharmacy

 152. Pingback: film

 153. Pingback: Buy pfizer viagra online

 154. Pingback: film

 155. Pingback: personalised t shirt UK

 156. Pingback: online viagra sales

 157. Pingback: pharmacies in canada

 158. Pingback: Celebrity rings yellow gold

 159. Pingback: Relevant

 160. Pingback: games for pc download

 161. Pingback: buy bitcoin with credit card

 162. Pingback: pubg hileleri

 163. Pingback: buy viagra las vegas

 164. Pingback: mylan generic viagra update

 165. Pingback: Best Free Video Editing Software for PC

 166. Pingback: viagra overnight delivery usa

 167. Pingback: buy btc canada

 168. Pingback: Buy Adderall Capsules

 169. Pingback: how much is a fennec fox

 170. Pingback: cockatoo lifespan

 171. Pingback: parrots for sale near me

 172. Pingback: toucan tongue

 173. Pingback: ceren yaldız

 174. Pingback: Buy Codeine 30/500mg online

 175. Pingback: daily use cialis

 176. Pingback: generic cialis

 177. Pingback: VOITURE AMERICAINE 4X4

 178. Pingback: ADDERALL CAPSULES

 179. Pingback: learn more online

 180. Pingback: viagra professional vs viagra super active

 181. Pingback: https://writemypaperbuyhrd.com

 182. Pingback: https://customessaywriterbyz.com/

 183. Pingback: dissertation writing service reviews

 184. Pingback: help with writing an essay

 185. Pingback: essay editor service

 186. Pingback: buy runtz online

 187. Pingback: help writing research papers

 188. Pingback: thesis review

 189. Pingback: phd thesis writing services

 190. Pingback: ceza avukatý

 191. Pingback: how to enjoy thick dildo

 192. Pingback: 우리카지노

 193. Pingback: 샌즈카지노

 194. Pingback: 메리트카지노

 195. Pingback: xero accounting

 196. Pingback: 코인카지노

 197. Pingback: BUY RESEARCH CHEMICALS

 198. Pingback: کوس

 199. Pingback: Evergreen medical marijuana

 200. Pingback: help me write an essay

 201. Pingback: jungle-boys

 202. Pingback: 퍼스트카지노

 203. Pingback: Buy Percocet 10/325mg

 204. Pingback: guaranteed signups

 205. Pingback: детские аудиокниги слушать

 206. Pingback: Buy Percocet online

 207. Pingback: magic mushroom spores for sale

 208. Pingback: rehabilitation

 209. Pingback: Buy Hydrocodone online

 210. Pingback: loan broker singapore

 211. Pingback: viagra samples overnight

 212. Pingback: خرید لایک خارجی

 213. Pingback: canada pharma limited

 214. Pingback: detective privado

 215. Pingback: detectives in spain

 216. Pingback: Gelato Strain

 217. Pingback: the peoples pharmacy

 218. Pingback: Lisa Ann Porn

 219. Pingback: Victoria Cakes Kenzie Reeves Lesbian Sex

 220. Pingback: buy pfizer viagra without prescription

 221. Pingback: Women’s Crocodile Leather Shoulder Bag

 222. Pingback: printing of gifts

 223. Pingback: Microblading

 224. Pingback: False Eyelashes Set

 225. Pingback: Mink Eyelashes Set

 226. Pingback: Women`s Professional Make up Tool Set

 227. Pingback: Mink Individual Lashes

 228. Pingback: Waterproof Silicone Face Cleansing Brush

 229. Pingback: Reusable Natural 3D Mink Eyelashes

 230. Pingback: Makeup Brushes 12 pcs Set

 231. Pingback: Waterproof Eyebrow Pen

 232. Pingback: Soft Makeup Brushes

 233. Pingback: Professional Champagne Color Makeup Brushes

 234. Pingback: Waterproof Eyelash Glue

 235. Pingback: Champagne Color Makeup Brushes Set

 236. Pingback: 3D Natural Soft Mink Eyelashes 10 set

 237. Pingback: Magnetic False Eyelashes and Eyeliner Set

 238. Pingback: Nail Polish Remover Cotton Wipes Set

 239. Pingback: Mink Magnetic Eyelashes

 240. Pingback: Professional Ceramic Hair Curler

 241. Pingback: Colorful Nail Art Dotting Pens Set

 242. Pingback: Eyeshadow Palette Makeup

 243. Pingback: 3D Faux Eyelashes Set

 244. Pingback: Felsefe Konu Anlatýmý

 245. Pingback: mechanism of action of viagra

 246. Pingback: Women’s Aloe Lip Balm

 247. Pingback: Velvet Waterproof Lipstick 5 Pcs Set

 248. Pingback: Flower Nail Stickers

 249. Pingback: Anti Aging Face Steamer

 250. Pingback: Colorful UV and LED Nail Gel

 251. Pingback: Waterproof Shimmer Lipstick

 252. Pingback: Disposable Eyelash Brushes 50 pcs Set

 253. Pingback: Goat Hair Eye Makeup Brushes Set

 254. Pingback: Pearls Hairband for Women

 255. Pingback: Double-headed Gradient Color Nail Art Brush

 256. Pingback: Set of 50 Metal Alligator Hair Clips

 257. Pingback: Black and White Disposable Lipgloss Brush 50 Pcs Set

 258. Pingback: Mink Hair False Eyelashes Set

 259. Pingback: Y-Shaped Facial Massage Roller

 260. Pingback: Aluminium Foil Nail Polish Remover

 261. Pingback: Eyelash Brushes Disposable

 262. Pingback: Crystal Nail Art Brushes

 263. Pingback: cialis soft tabs vs cialis

 264. Pingback: buy viagra with amex

 265. Pingback: nytimes

 266. Pingback: norwaytoday

 267. Pingback: dutchnews

 268. Pingback: cphpost

 269. Pingback: aftonbladet

 270. Pingback: cialis usa

 271. Pingback: spiegel

 272. Pingback: postimees

 273. Pingback: lemonde

 274. Pingback: best price on viagra

 275. Pingback: gayhub

 276. Pingback: helsinkitimes

 277. Pingback: 1xbet android

 278. Pingback: best thrusting dildo

 279. Pingback: icelandreview

 280. Pingback: anal lube

 281. Pingback: thesouthafrican

 282. Pingback: mature porn

 283. Pingback: أهم مباريات اليوم

 284. Pingback: how to enjoy g spot sex toys

 285. Pingback: Japanese Porn Land

 286. Pingback: Trans Hub Porn

 287. Pingback: xnnx

 288. Pingback: cialis prices in ontario

 289. Pingback: Buy adderall Online

 290. Pingback: langley plumber

 291. Pingback: generic viagra on line

 292. Pingback: rottweiler puppies for sale

 293. Pingback: GayHub

 294. Pingback: Havanese puppies for sale

 295. Pingback: weed online store

 296. Pingback: when will there be a generic for cialis

 297. Pingback: Mining

 298. Pingback: Mining

 299. Pingback: 141generic2Exare

 300. Pingback: rjwrqgkc

 301. Pingback: Twink Gay Porn

 302. Pingback: MILF Porn

 303. Pingback: Online Advertising

 304. Pingback: Mountain bike clothing

 305. Pingback: vxqtthsd

 306. Pingback: where do i buy viagra

 307. Pingback: when to take viagra for best results

 308. Pingback: wat kost cialis 10 mg

 309. Pingback: waar kan ik viagra kopen

 310. Pingback: what is ivermectin for deer

 311. Pingback: how much does zithromax cost without insurance at walmart

 312. Pingback: viagra with dapoxetine review

 313. Pingback: Diplomat

 314. Pingback: OG KUSH DANK VAPES

 315. Pingback: 샌즈카지노

 316. Pingback: 우리카지노

 317. Pingback: 메리트카지노

 318. Pingback: 퍼스트카지노

 319. Pingback: 코인카지노

 320. Pingback: Buy marijuana online

 321. Pingback: check out canada immigration news

 322. Pingback: anaimmi

 323. Pingback: cargo ship for sale

 324. Pingback: best cbd oil

 325. Pingback: buy cbd oil

 326. Pingback: comprar cialis

 327. Pingback: cbd for depression

 328. Pingback: best cbd for dogs

 329. Pingback: best cbd gummies

 330. Pingback: cialis online usa

 331. Pingback: best cbd for dogs

 332. Pingback: best cbd oil for dogs

 333. Pingback: can i buy viagra over the counter

 334. Pingback: work out sex

 335. Pingback: best cbd gummies

 336. Pingback: sphynx cat for sale

 337. Pingback: hdb studio apartment for sale singapore

 338. Pingback: red maeng da kratom

 339. Pingback: prostate milking vibrators

 340. Pingback: green maeng da kratom

 341. Pingback: white maeng da kratom

 342. Pingback: comprar viagra

 343. Pingback: viagra you raise me up

 344. Pingback: dependent visa hong kong

 345. Pingback: buy instagram followers

 346. Pingback: cbd for sale

 347. Pingback: cheap essay writing service

 348. Pingback: virtual visa and MasterCard buy

 349. Pingback: writing a research question

 350. Pingback: where do i write my name on an essay

 351. Pingback: help me edit my essay

 352. Pingback: business ethics case analysis essay

 353. Pingback: 레플리카 쇼핑몰

 354. Pingback: Free Classified Ads in Comoros

 355. Pingback: masturbating men

 356. Pingback: female vibrator

 357. Pingback: Massachusetts Fake driver's license

 358. Pingback: 4-AcO DMT For Sale

 359. Pingback: Gay Porn

 360. Pingback: Can I buy Tramadol online

 361. Pingback: kratom back pain

 362. Pingback: kratom for sale

 363. Pingback: kratom for sleep

 364. Pingback: personal finance budgeting

 365. Pingback: clit stimulation toys

 366. Pingback: BUY OG KUSH VAPE

 367. Pingback: Buy Marijuana Online

 368. Pingback: hardrock online casino

 369. Pingback: Car detailing services

 370. Pingback: Pornhome

 371. Pingback: pit bull puppies for sale

 372. Pingback: where can i buy amoxicillin 500mg

 373. Pingback: lasix 40 mg price

 374. Pingback: buy zithromax online without a prescription

 375. Pingback: Real Estate/Construction Recruitment Firm

 376. Pingback: ivermectin 4

 377. Pingback: can i buy ventolin over the counter in usa

 378. Pingback: safestore auto

 379. Pingback: safestore auto

 380. Pingback: apps for pc download

 381. Pingback: free app for laptop

 382. Pingback: apps apk free download for windows 8

 383. Pingback: pc games for windows 10

 384. Pingback: games for pc download

 385. Pingback: safestore auto

 386. Pingback: iv doxycycline

 387. Pingback: prednisolone pharmacology

 388. Pingback: clomid ovulation day

 389. Pingback: singapore divorce lawyer

 390. Pingback: singapore divorce lawyer

 391. Pingback: priligy dapoxetine usa

 392. Pingback: christiandogma

 393. Pingback: diflucan drugs

 394. Pingback: grapefruit synthroid

 395. Pingback: Michigan Fake driver's license

 396. Pingback: essayhelpof.com

 397. Pingback: cheap canvas wall art

 398. Pingback: buy Flexeril online

 399. Pingback: psychedelic mushroom growing kit usa

 400. Pingback: dissertation binding service

 401. Pingback: Andre Nieri

 402. Pingback: doctoral thesis help

 403. Pingback: https://trippydelics.ca

 404. Pingback: buy herbal incense online

 405. Pingback: click here

 406. Pingback: Webdesign pfäffikon

 407. Pingback: propecia cvs

 408. Pingback: liquid herbal incense

 409. Pingback: thc vape juice

 410. Pingback: about canada

 411. Pingback: buy cheap paper

 412. Pingback: canada cialis for sale

 413. Pingback: Shoes

 414. Pingback: for sale pinball machines

 415. Pingback: guns for sale near me

 416. Pingback: shipping containers for sale

 417. Pingback: viagra cialis comparison

 418. Pingback: canada pharmacy

 419. Pingback: crypto news

 420. Pingback: Methenolone Acetate Powder

 421. Pingback: pharmacy in canada

 422. Pingback: virtual visa card buy with bitcoin

 423. Pingback: vcc buy

 424. Pingback: neurontin urinary retention

 425. Pingback: metformin and exercise

 426. Pingback: pinball machine for sale

 427. Pingback: Weed Delivery In Ireland

 428. Pingback: paxil and sweating

 429. Pingback: shipping container garage

 430. Pingback: Mobile Home For Sale

 431. Pingback: 24 awg wire

 432. Pingback: plaquenil manufacture coupon

 433. Pingback: vape pens for sale canada

 434. Pingback: telegram bots

 435. Pingback: pharmacy canada online

 436. Pingback: buy delta 8

 437. Pingback: where to buy delta 8

 438. Pingback: Servicetech

 439. Pingback: tonico re chinfield

 440. Pingback: sig sauer p320

 441. Pingback: heroin for sale USA

 442. Pingback: VeChain (VET)

 443. Pingback: Vidalista 40mg

 444. Pingback: shroom supply

 445. Pingback: taurus g2c

 446. Pingback: buy guns online

 447. Pingback: siamese kittens for sale near me

 448. Pingback: Commercial Carpet Cleaning Services UK

 449. Pingback: Guns for sale

 450. Pingback: End Of Tenancy Cleaning Warrington

 451. Pingback: Web Design and SEO Company In Samoa

 452. Pingback: Containers for sale

 453. Pingback: Cannabis Oil

 454. Pingback: buy Instagram followers

 455. Pingback: buy cialis online viagra

 456. Pingback: Buy dmt online

 457. Pingback: container for sale

 458. Pingback: cost of furosemide uk

 459. Pingback: buy cbd hemp flowers in Europe

 460. Pingback: Aldactone

 461. Pingback: Black Nitrile Gloves

 462. Pingback: ktm duke 390

 463. Pingback: dexedrine for sale

 464. Pingback: generic cialis daily pricing

 465. Pingback: aka ms

 466. Pingback: seo company

 467. Pingback: canadian pharmacy online

 468. Pingback: Zakhar Berkut hd

 469. Pingback: 4569987

 470. Pingback: wireless vibrator

 471. Pingback: buy voucher for cialis daily online

 472. Pingback: QUEBEC BLUE STRAIN INFO

 473. Pingback: generate password

 474. Pingback: generic 20 mg tadalafil

 475. Pingback: their info

 476. Pingback: visit

 477. Pingback: cash in advance bossier city

 478. Pingback: موقع سكس

 479. Pingback: Strap on sex toy

 480. Pingback: projectio-freid

 481. Pingback: best sex toys for men

 482. Pingback: retin a online no scrip

 483. Pingback: crypto currency virtual card

 484. Pingback: service in canada

 485. Pingback: vancouverbitcoinatm.net

 486. Pingback: Web design Los Angeles

 487. Pingback: deactivate tinder plus

 488. Pingback: payday loan consolidation pontiac

 489. Pingback: Batman 66

 490. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 491. Pingback: topvideos

 492. Pingback: visit website

 493. Pingback: video

 494. Pingback: rechargeable vibrators

 495. Pingback: in nanaimo

 496. Pingback: canada viagra

 497. Pingback: best kegel balls

 498. Pingback: Glock 17 Magazine

 499. Pingback: buy rush

 500. Pingback: gas fireplace

 501. Pingback: Bàn học thông minh

 502. Pingback: buy rush

 503. Pingback: free dating sites for lesbians

 504. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 505. Pingback: tranny free dating

 506. Pingback: Ukrainskie-serialy

 507. Pingback: site

 508. Pingback: when does cialis become generic

 509. Pingback: looking for cialis 60mg

 510. Pingback: where to buy ativan online

 511. Pingback: top

 512. Pingback: max dose of cialis

 513. Pingback: consumer reports canadian pharmacies

 514. Pingback: شركة كشف تسربات المياه بالرياض

 515. Pingback: best sex toys

 516. Pingback: Realistic Dildo

 517. Pingback: eskort bayan umraniye

 518. Pingback: kinky bondage

 519. Pingback: vibrator

 520. Pingback: heavy water for sale

 521. Pingback: נערות ליווי בחיפה

 522. Pingback: best thrusting dildo

 523. Pingback: ejaculating strap ons

 524. Pingback: mobile homes for sale in westmoreland county pa

 525. Pingback: nearest phone repair shop

 526. Pingback: porn

 527. Pingback: Micro draco for sale

 528. Pingback: new homes for sale belpre,oh

 529. Pingback: adam and eve promo codes

 530. Pingback: women using bizarre sex toys

 531. Pingback: clit sex toy

 532. Pingback: pharmacy canada

 533. Pingback: homemade fleshlight

 534. Pingback: Glock 45

 535. Pingback: sako s20

 536. Pingback: virtual card buy

 537. Pingback: eskort maltepe

 538. Pingback: turk escort

 539. Pingback: buy sig sauer guns online

 540. Pingback: canadapharmacy.com

 541. Pingback: Dental insurance Alberta

 542. Pingback: slot online

 543. Pingback: best delta 8 gummies

 544. Pingback: ipad repair

 545. Pingback: electric motorbike canada

 546. Pingback: sex life

 547. Pingback: closet tour

 548. Pingback: buy kratom

 549. Pingback: anal vibrator

 550. Pingback: sex toy review

 551. Pingback: Irvine Hair Salons

 552. Pingback: Buy Weed Online

 553. Pingback: strapon pegging

 554. Pingback: male prostate vibrator

 555. Pingback: top sex toys

 556. Pingback: powerful g spot vibrator

 557. Pingback: g spot vibrator

 558. Pingback: nba hoop troop arcade game

 559. Pingback: order alligator meat

 560. Pingback: Pinball machines

 561. Pingback: GOLDEN RETRIEVER PUPPIES FOR SALE

 562. Pingback: Guns for Sale

 563. Pingback: PARROTS FOR SALE

 564. Pingback: Rszk Login

 565. Pingback: latest technology. news

 566. Pingback: DUBBAL STAGE PULVERIZER

 567. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 568. Pingback: buy kratom online

 569. Pingback: kratom capsules

 570. Pingback: best kratom

 571. Pingback: buy real Instagram likes

 572. Pingback: best delta 8

 573. Pingback: best delta 8 THC vape cartridges

 574. Pingback: buy Instagram likes

 575. Pingback: best delta 8 thc gummies

 576. Pingback: iphone screen repair

 577. Pingback: large sex toys

 578. Pingback: tides today at tides.today

 579. Pingback: Food License Hyderabad

 580. Pingback: blogery_i_dorogi

 581. Pingback: vibrating strap on dildo

 582. Pingback: Kitsap Daily News

 583. Pingback: Observer

 584. Pingback: best cbd gummies for anxiety

 585. Pingback: delta 8 THC

 586. Pingback: bachelor's degree

 587. Pingback: pocket pussy review

 588. Pingback: clit vibrating massager

 589. Pingback: top vibrators for women

 590. Pingback: pocket vibrator

 591. Pingback: generic priligy no prescription needed

 592. Pingback: buy weed online

 593. Pingback: dispensaries near me

 594. Pingback: Seattle Weekly

 595. Pingback: weed near me

 596. Pingback: buy weed online

 597. Pingback: buy weed online

 598. Pingback: tiktok followers

 599. Pingback: Ruger Pistols

 600. Pingback: glock 32

 601. Pingback: live resin cartridges for sale

 602. Pingback: shop ruger guns online

 603. Pingback: Kelowna moving company

 604. Pingback: Surat utang obligasi

 605. Pingback: Glock Guns for sale

 606. Pingback: Restaurants

 607. Pingback: MURANG'A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 608. Pingback: hydroxychloroquine and zinc update

 609. Pingback: MILF Porn

 610. Pingback: azithromycin hydroxychloroquine study

 611. Pingback: sultanbeyli escort

 612. Pingback: istanbul eskortlar

 613. Pingback: Roofers

 614. Pingback: canadian pharmacies

 615. Pingback: Sig P938

 616. Pingback: bohemian coffee table

 617. Pingback: Canadian Marble Fox

 618. Pingback: Thc Cartridge

 619. Pingback: nautilus counter

 620. Pingback: bulk 30 30 ammo

 621. Pingback: whole crab for sale

 622. Pingback: how to lose belly fat

 623. Pingback: insulated shed

 624. Pingback: which countries use hydroxychloroquine

 625. Pingback: will hydroxychloroquine kill malarial

 626. Pingback: best sex toys for men

 627. Pingback: laser hair removal near me

 628. Pingback: hydroxychloroquine patient reviews

 629. Pingback: learn more

 630. Pingback: software buy

 631. Pingback: HBCUC

 632. Pingback: mango juul pods for sale usa

 633. Pingback: Buy Guns Online USA

 634. Pingback: معرفة هوية المتصل

 635. Pingback: Canada pharmacy

 636. Pingback: shop marijuana online

 637. Pingback: buy kush online

 638. Pingback: buy glo carts online

 639. Pingback: buy ruger rifles

 640. Pingback: canada pharmacy canada pharmacy canada pharmacy

 641. Pingback: past trauma memory healing

 642. Pingback: Buy Peruvian Cocaine Online

 643. Pingback: hydroxychloroquine dosing for coronavirus

 644. Pingback: click here

 645. Pingback: pocket masturbator

 646. Pingback: Knee Pain

 647. Pingback: g spot vibrator review

 648. Pingback: cialis 20 mg price walgreens

 649. Pingback: hands-free penis pumping

 650. Pingback: erotic audio reddit

 651. Pingback: substitutes for viagra

 652. Pingback: sariyer escort

 653. Pingback: pharmacy in canada pharmacy in canada

 654. Pingback: Where To Buy Cocaine

 655. Pingback: US Trending News

 656. Pingback: happyluke ฟรี300

 657. Pingback: rechargeable wand vibrator

 658. Pingback: ????? happyluke

 659. Pingback: https://regcialist.com

 660. Pingback: male adult products

 661. Pingback: best pocket pussy

 662. Pingback: best way to clean sex toys

 663. Pingback: halkali escort

 664. Pingback: goztepe escort

 665. Pingback: best ben wa balls

 666. Pingback: Magic Mushroom Edibles

 667. Pingback: what ivermectil head lice tablets used for

 668. Pingback: rechargeable thrusting rabbit toy

 669. Pingback: canadapharmacycanada.com

 670. Pingback: gay sex

 671. Pingback: anal sex toys

 672. Pingback: mersin escort

 673. Pingback: stromectol and birth control

 674. Pingback: Vietnamese Food Nanaimo

 675. Pingback: buy weed in North Carolina

 676. Pingback: fun88

 677. Pingback: remote control vibrating panties

 678. Pingback: thrusting male p spot vibe

 679. Pingback: battery vibrators

 680. Pingback: male pocket masturbator

 681. Pingback: Devilbiss oxygen concentrator

 682. Pingback: powerful vibrator

 683. Pingback: Realistic Masturbator

 684. Pingback: learn more

 685. Pingback: lottovip

 686. Pingback: has priligy gone generic yet

 687. Pingback: web hosting reviews

 688. Pingback: ground lease

 689. Pingback: lotto vip

 690. Pingback: ruay

 691. Pingback: prostate milking toys

 692. Pingback: pocket masturbator

 693. Pingback: realistic suction cup dildo

 694. Pingback: thick dildo

 695. Pingback: سکس با دکتر

 696. Pingback: Peer-to-Peer crypto platfrom

 697. Pingback: kaynarca escort

 698. Pingback: streamcomplet

 699. Pingback: vehicle repatriation

 700. Pingback: site de streaming

 701. Pingback: film streaming 2021

 702. Pingback: side affects of atorvastatin

 703. Pingback: Trade popular cryptocurrency

 704. Pingback: download a twitter video

 705. Pingback: lamictal and prozac

 706. Pingback: pocket pussy

 707. Pingback: stromectol 1 gram

 708. Pingback: interesting sex facts

 709. Pingback: best way to masturbate

 710. Pingback: how to use a penis ring

 711. Pingback: wean off zoloft

 712. Pingback: 50 mg quetiapine

 713. Pingback: best penis pump

 714. Pingback: male stroker

 715. Pingback: w88ok

 716. Pingback: side effects for escitalopram

 717. Pingback: best in ottawa

 718. Pingback: sildenafil coupon

 719. Pingback: ruger 22/45 lite for sale

 720. Pingback: 토토사이트

 721. Pingback: 머니상

 722. Pingback: losartan potassium hydrochlorothiazide side effects

 723. Pingback: canadian generic viagra

 724. Pingback: what is atorvastatin for

 725. Pingback: buy stromectol cvs

 726. Pingback: viagra prescription

 727. Pingback: learning numbers workbooks

 728. Pingback: free viagra

 729. Pingback: uganda safari murchison falls national park

 730. Pingback: viagra alternative

 731. Pingback: ivermectin 12 mg capsule

 732. Pingback: libresse

 733. Pingback: Thc juul pods

 734. Pingback: cialis sex pill

 735. Pingback: escitalopram 20 mg no insurance

 736. Pingback: purchase cialis online

 737. Pingback: big chief extracts blue dream

 738. Pingback: rx cialis

 739. Pingback: African gray for sale

 740. Pingback: Golden Retriever For Sale

 741. Pingback: generic cialis canada

 742. Pingback: viagra pill

 743. Pingback: cheap cialis new zealand

 744. Pingback: canadian pharmacies

 745. Pingback: Maplesden Noakes School

 746. Pingback: male sex toys

 747. Pingback: sildenafil citrate 100mg

 748. Pingback: dildos

 749. Pingback: duloxetine sexual side effects in men

 750. Pingback: برنامج تروكولر

 751. Pingback: projektant wnętrz Gdynia

 752. Pingback: free download for windows 7

 753. Pingback: viagra price

 754. Pingback: apps for pc download

 755. Pingback: free download for pc

 756. Pingback: pc games for windows 8

 757. Pingback: free full download for windows

 758. Pingback: free download for windows 8

 759. Pingback: discount cialis online

 760. Pingback: download music mp3 player

 761. Pingback: pc apk free download for windows

 762. Pingback: generic viagra 100mg

 763. Pingback: sugar gliders for sale

 764. Pingback: viagra uk paypal

 765. Pingback: Devis site Wordpress

 766. Pingback: IT Support Bridgwater

 767. Pingback: Sig Sauer Pistols For Sale

 768. Pingback: buy amoxil

 769. Pingback: where to buy viagra without prescription

 770. Pingback: ivermecta clav 875 uses

 771. Pingback: cialis ingredients

 772. Pingback: viagra online generic

 773. Pingback: GOLF CARTS FOR SALE

 774. Pingback: buy propecia 5mg online

 775. Pingback: womens viagra

 776. Pingback: Livestock for sale

 777. Pingback: 3 Days Murchison falls tour

 778. Pingback: Macbook pro akku schnell leer zürich

 779. Pingback: cialis soft

 780. Pingback: prednisone 5mg price in india

 781. Pingback: best sex toys

 782. Pingback: shipping containers for sale

 783. Pingback: generic for viagra

 784. Pingback: Serengeti safari tour

 785. Pingback: ارقام بنات

 786. Pingback: cialis 20mg usa

 787. Pingback: aromatherapy shop

 788. Pingback: human ivermectin dose

 789. Pingback: 120 mg sildenafil online

 790. Pingback: can i buy ivermectin online

 791. Pingback: how to buy viagra from canada

 792. Pingback: can i buy cialis without a prescription

 793. Pingback: sildenafil cost comparison

 794. Pingback: web development

 795. Pingback: mylowes

 796. Pingback: ivermectin horse paste humans

 797. Pingback: eli lilly cialis

 798. Pingback: z pack urinary tract infection

 799. Pingback: generic viagra versus viagra

 800. Pingback: savage impulse hog hunter 300 win

 801. Pingback: springfield edge

 802. Pingback: viagra 100mg tablet picture

 803. Pingback: landor arms tx 801

 804. Pingback: invaders from the planet moolah slot machine for sale

 805. Pingback: mossberg patriot 308 for sale

 806. Pingback: Buy STIIIZY BATTERY(BLUE)

 807. Pingback: buy pentobarbital

 808. Pingback: cialis no prescription

 809. Pingback: cialis pills price

 810. Pingback: cialis pay pal

 811. Pingback: can i buy zithromax at a local drugstore

 812. Pingback: cheap 100mg viagra

 813. Pingback: buy and purchase viagra online

 814. Pingback: background check service

 815. Pingback: generic cialis 20mg

 816. Pingback: buy exotic weed online

 817. Pingback: best over the counter erection pills

 818. Pingback: mango juul pods

 819. Pingback: lisinopril and testosterone cypionate

 820. Pingback: armadillo lizard for sale

 821. Pingback: beretta apx compact for sale

 822. Pingback: Thc vape oil for sale

 823. Pingback: m&p subcompact

 824. Pingback: online pharmacy viagra

 825. Pingback: blue recliner

 826. Pingback: is dapoxetine hydrochloride safe

 827. Pingback: weed for sale in uk

 828. Pingback: buy crypto mining machines in europe

 829. Pingback: How to Book a Safari to Murchison Falls Uganda?

 830. Pingback: cyberpowerpc infinity x109 gaming pc

 831. Pingback: gym equipments online

 832. Pingback: Vertise

 833. Pingback: G26 SUBCOMPACT | 9X19MM

 834. Pingback: Wilson Combat PPE 5.56mm 

 835. Pingback: stock market news today

 836. Pingback: pills for sale in uk

 837. Pingback: RissMiner

 838. Pingback: Sig Sauer Handguns

 839. Pingback: Goring-by-Sea CofE (Aided) Primary School

 840. Pingback: vertigo

 841. Pingback: bitcoin

 842. Pingback: njogu wa njoroge

 843. Pingback: over the counter z pak

 844. Pingback: Gorilla Trekking

 845. Pingback: Uganda Tours

 846. Pingback: canadian pharmacy generic viagra

 847. Pingback: Kenya Gorilla Trekking

 848. Pingback: savage grow plus fake

 849. Pingback: beretta firearms for sale

 850. Pingback: raw garden carts

 851. Pingback: azithromycin over the counter usa

 852. Pingback: viagra sale online

 853. Pingback: buy sig sauer guns online

 854. Pingback: otelde sikin beni

 855. Pingback: how to use pocket strokers

 856. Pingback: best male stokers

 857. Pingback: radom ak

 858. Pingback: AYAHUASCA FOR SALE

 859. Pingback: cialis vs viagra

 860. Pingback: Tudor Black Bay 58

 861. Pingback: black mamba 24 strain glo cart

 862. Pingback: canada pharmacy

 863. Pingback: viagra with a doctor prescription

 864. Pingback: buy raw garden cartridges online

 865. Pingback: order viagra no prescription

 866. Pingback: viagra women

 867. Pingback: lady viagra

 868. Pingback: MURANG'A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 869. Pingback: viagra tablets

 870. Pingback: happyLuke

 871. Pingback: amoxil 875

 872. Pingback: chewable viagra

 873. Pingback: furosemide generic

 874. Pingback: neurontin drug

 875. Pingback: buy plaquenil online

 876. Pingback: plaquenil generic

 877. Pingback: counterfeit banknotes for sale

 878. Pingback: buy deltasone online

 879. Pingback: dapoxetine 10 mg

 880. Pingback: buy generic provigil

 881. Pingback: 300 mg modafinil

 882. Pingback: ivermectin pills

 883. Pingback: albuterol 990 mcg

 884. Pingback: buy ventolin online

 885. Pingback: mango jull pods

 886. Pingback: zithromax generics

 887. Pingback: zithromax 250

 888. Pingback: 1200 mg gabapentin

 889. Pingback: alternatives to viagra

 890. Pingback: best testosterone booster

 891. Pingback: priligy 30mg tablets

 892. Pingback: Rent a car Bar, Montenegro

 893. Pingback: viagra generico

 894. Pingback: bathmate

 895. Pingback: Buy Alza Concerta Online

 896. Pingback: bitmain antminer d7 1286gh brand new for sale

 897. Pingback: mining rigs

 898. Pingback: otc viagra

 899. Pingback: Buy Banana Kush (500mg) Online

 900. Pingback: CableFreeTV

 901. Pingback: Budget Gorilla Trekking Uganda

 902. Pingback: happyruck.com

 903. Pingback: NMD News

 904. Pingback: viagra jokes

 905. Pingback: virtual card buy with bitcoin

 906. Pingback: bitcoin virtual card

 907. Pingback: russian literature

 908. Pingback: viagra or cialis

 909. Pingback: hennessy white for sale online

 910. Pingback: buy counterfeit money with credit card

 911. Pingback: affiliate marketing millionaire stories

 912. Pingback: ruger guns for sale

 913. Pingback: viagra amazon

 914. Pingback: disposable e-cigarettes for sale

 915. Pingback: affordable solar generators

 916. Pingback: home backup battery

 917. Pingback: solar charger

 918. Pingback: Jawahar Navodaya VidayalayaSts Campus Police Line Ghazipur Uttar Pradesh Uttar Pradesh 233001 India

 919. Pingback: Jawaharlal Nehru Balika Vidyapith

 920. Pingback: newground sex games

 921. Pingback: Ready To Fly Playschool 55, Sanjay Colony, Street No:1, Narela, Delhi - 110040, Saboli Road, Near Hanuman Properties

 922. Pingback: high profits

 923. Pingback: arthur

 924. Pingback: Buy Asenlix 30mg

 925. Pingback: rechargeable bunny vibrator

 926. Pingback: sex toy kit

 927. Pingback: walther q5 match pro

 928. Pingback: Shroom Edibles

 929. Pingback: browning micro midas 20 gauge

 930. Pingback: DailyCBD

 931. Pingback: beretta 686 silver pigeon

 932. Pingback: sildenafil revatio

 933. Pingback: Uganda Safari tours

 934. Pingback: buy real drivers license online

 935. Pingback: buy pentobarbital

 936. Pingback: gbl cleaner

 937. Pingback: ecigarettes

 938. Pingback: kimber rifles

 939. Pingback: bathmate

 940. Pingback: Slots

 941. Pingback: low price viagra

 942. Pingback: henry lever 45/70

 943. Pingback: ri3284 n

 944. Pingback: soolantra otc

 945. Pingback: stiiizy store

 946. Pingback: taurus judge public defender

 947. Pingback: sildenafil price

 948. Pingback: sig 716

 949. Pingback: one up shroom bar

 950. Pingback: takeout

 951. Pingback: viagra generic 75mg

 952. Pingback: buy sig sauer guns online Australia

 953. Pingback: model 70 sporter

 954. Pingback: uca.com.vn

 955. Pingback: downloas mp3 free

 956. Pingback: buy shrooms online

 957. Pingback: gbl for sale uk

 958. Pingback: gbl for sale

 959. Pingback: Buy Ayahuasca online

 960. Pingback: Buy Oxycodone online

 961. Pingback: paint zoom spray gun

 962. Pingback: Arthuro Fuente

 963. Pingback: Независимое бюро информации и аналитики

 964. Pingback: Web development

 965. Pingback: crock ruger arms

 966. Pingback: how to use g spot vibrators

 967. Pingback: how to masturbate using clit and g spot massager for women

 968. Pingback: big black dildo

 969. Pingback: Kaufen Sie einen echten registrierten Führerschein

 970. Pingback: anal sex toy

 971. Pingback: divorce lawyers

 972. Pingback: Motorbike Gloves

 973. Pingback: DILAUDID 8 MG

 974. Pingback: best g spot vibrator

 975. Pingback: play high stakes roulette

 976. Pingback: vibrator set

 977. Pingback: keltecweapons com

 978. Pingback: black viagra pills review

 979. Pingback: sbgv245 for sale

 980. Pingback: cialis cheapest online prices

 981. Pingback: beretta a400 xcel for sale

 982. Pingback: 5mg cialis daily

 983. Pingback: mossberg mvp patrol

 984. Pingback: natural cialis

 985. Pingback: Krt disposable vape

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail