ಚೌಕ

ನಾವಾಡುವ ಚೆಸ್ ಆಟದ ಮಣೆ, ಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳು, ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟದ ದಾಳ, ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ‘ಚೌಕ’ಗಳಾಗಿವೆ (Square).

 

dice square-tiles

ನಮ್ಮ ದಿನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಚೌಕದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಚೌಕವು ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಳತೆಯ (Congruent) ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಆಕೃತಿ.

Image1 sqಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಚೌಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳಾದ EF, FG, GH ಮತ್ತು HE ಗೆರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆನೇ ಚೌಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

 • ಚೌಕವು ಸಮತಟ್ಟಾದ (planar) ಮುಚ್ಚಿದ ಆಕೃತಿಯಾಗಿದೆ (Closed Shape)
 • ಚೌಕವು ನಾಲ್ಬದಿ (Quadrilateral) ಆಕೃತಿಯ ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಚೌಕದ ಜೋಡಿ ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೇರಡ್ಡವಾಗಿರುತ್ತವೆ (Perpendicular to each other)

ಚೌಕದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು.

ಬದಿ (Side):  ಚೌಕ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ತುದಿ (Vertex): ಚೌಕದ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಸೇರುವೆಡೆಯನ್ನು ತುದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲೆಗೆರೆ (Diagonal): ಚೌಕದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಅದರ ಎದುರು ಮೂಲೆಗೆ ಎಳೆದ ಗೆರೆಯೇ ಮೂಲೆಗೆರೆ.

ಸುತ್ತಳತೆ (Perimeter): ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಸುತ್ತಳತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲೆ (Angle): ಎರಡು ಜೋಡಿ ಗೆರೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಎಡೆಯನ್ನು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಡು (Centre): ಎರಡು ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಸೇರುವ  ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ನಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚೌಕದ ನಟ್ಟನಡುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸಮದೂರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

Image2 sqಚೌಕದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

 • ಎರಡು ಜೋಡಿಗೆರೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೇರಡ್ಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲೆಗಳ ಕೋನ (Angle) 90° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನವೂ (Angle) 90° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಚೌಕ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಎರಡು ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.
 • ಚೌಕ ಆಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಳತೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ (congruent).
 • ಚೌಕ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದರ ಮೂಲೆಗೆರೆಯ ಉದ್ದವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಚೌಕದ ಮೂಲೆಗೆರೆಯು ಅದರ ಒಂದು ಬದಿಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1.414 ಪಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಯಾವುದೇ ನಾಲ್ಬದಿ (Quadrilateral) ಆಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಚೌಕದ ಹರವು (Area) ನಾಲ್ಬದಿ ಆಕೃತಿಯ ಹರವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
 • ಚೌಕ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಾಲಾಗಿ ಸೀಳಿದಾಗ ಅದರ ಒಳಪಾಲುಗಳೂ ಚೌಕ ಆಕೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೌಕ EFGH ನ್ನು ಅಡ್ಡ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿ ಐದು ಪಾಲು ಮಾಡೋಣ. ನಾವೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Image3 sq

 • ಚೌಕವು ಆಯತದ (Rectangle) ಒಂದು ಬಗೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಸರಿಯಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯತವು ಚೌಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಚೌಕವು ಒಂದು ನಾಲ್ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ (Parallelogram), ಅಂದರೆ ಅದರ ಎದುರು ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮನಾಂತರವಾಗಿವೆ (Parallel to each other).
 • ಚೌಕವನ್ನು ಓರೆಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಹರಳಾಕೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ (Rhombus).Image4 sq
 • ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಚೌಕದ ಮೂಲೆಯೊಂದರ ಕೋನ 90° ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮೂಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಕೋನ 360° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆ (perimeter):

ಈಗ ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

 ಚೌಕದ ಬದಿ (Side) = a,  ಸುತ್ತಳತೆ (Perimeter) = P ಎಂದಾಗಿರಲಿ,

Image5 sqಮೇಲೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಚೌಕವು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಳತೆಯುಳ್ಳ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ

P = ಬದಿ1 + ಬದಿ2 + ಬದಿ3 + ಬದಿ4 = HE + EF + FG + GH = a + a + a + a + a = 4 x a = 4a

ಸುತ್ತಳತೆ  P = 4a

ಉದಾಹರಣೆ:  ಚೌಕ EFGH ಬದಿಯ ಉದ್ದ a = 7cm ಆಗಿರಲಿ, ನಾವೀಗ ಇದರ ಸುತ್ತಳತೆ P ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Image6 sqಸುತ್ತಳತೆ P = 4a = 4 x a = 4 x 7 = 28cm;

ಸುತ್ತಳತೆ P = 28cm

 2.ಮೂಲೆಗೆರೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ:

Image7 sqಮೂಲೆಗೆರೆ (Diagonal) = EG = d , ಬದಿಗಳು (Sides) = EF + FG = GH = HE = a ಆಗಿರಲಿ.

ಮೂಲೆಗೆರೆ EG ಯು ಚೌಕವನ್ನು ಎರಡು ಮೂರ್ಬದಿಗಳನ್ನಾಗಿ (Triangle) ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ EGH ಮತ್ತು EFG ಎಂಬ ಎರಡು ಮೂರ್ಬದಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.

ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ EFG ಮೂರ್ಬದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಮೂರ್ಬದಿಯ ಬದಿ EF = a, FG = a ಮತ್ತು GE = d ಆಗಿವೆ.

ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ EF ಮತ್ತು FG ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೇರಡ್ಡವಾಗಿವೆ (Perpendicular), ಆದ್ದರಿಂದ EFG ಒಂದು ಸರಿಮೂಲೆಯ ಮೂರ್ಬದಿಯಾಗಿದೆ (Right Angle Triangle). ಇದರಲ್ಲಿ GE ಯು ಉದ್ದಬದಿ (Hypotenuse)=d ಆಗಿದೆ.

ಈಗ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಕಟ್ಟಲೆಯ (Pythagoras Theoram) ಮೂಲಕ ಮೂರ್ಬದಿಯ ಉದ್ದಬದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಕಟ್ಟಲೆ (Pythagoras Theorem):

ಸರಿಮೂಲೆ ಮೂರ್ಬದಿಯ (right angle triangle), ಉದ್ದಬದಿಯ ಇಮ್ಮಡಿಯು (Square of hypotenuse) ಉಳಿದ ಎರಡು ಬದಿಗಳ ಇಮ್ಮಡಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಅಂದರೆ GE= EF2 + FG2

d=  a2 + a2   = 2 a2

ಎರಡು ಕಡೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಮೂಲವನ್ನು (Square root) ತೆಗೆದಾಗ d = √2 x a=√2a ಆಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ EFG ಮೂರ್ಬದಿಯ ಉದ್ದಬದಿಯು (Hypotenuse of a triangle) ಚೌಕದ ಮೂಲೆಗೆರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ (Diagonal of a Square) ಮೂಲೆಗೆರೆ GE ಯ ಉದ್ದ d = √2a ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:

EFGH ಎಂಬ ಚೌಕದ ಒಂದು ಬದಿಯ ಉದ್ದ EF = a = 17cm ಆಗಿರಲಿ, ಇದರಿಂದ ಮೂಲೆಗೆರೆ GEಯ ಉದ್ದ d ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Image8 sqಮೂಲೆಗೆರೆ GE ಯ ಉದ್ದ d = √2 x a = √2 x 17  = 1.41  x 17= 24.04 cm

 3. ಚೌಕದ ಹರವನ್ನು (area) ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ:

ಅಗಲವನ್ನು ಉದ್ದದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಆಯತದ (rectangle) ಹರವು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚೌಕವೂ ಒಂದು ಆಯತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚೌಕದ ಹರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image9 sqಬದಿ EH = a ಚೌಕದ ಅಗಲವಾಗಿರಲಿ , HG = a ಚೌಕದ ಉದ್ದವಾಗಿರಲಿ, ಹರವು (Area)=A ಆಗಿರಲಿ.

ಹರವು (Area) = A = ಉದ್ದ x ಅಗಲ = HG x EH = a x a = a2

ಹರವು A = a2

ಉದಾಹರಣೆ 1:

ಒಂದು ಚೌಕ ಆಕಾರದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿಡಿ ಹಾಸುಗಲ್ಲಿನ ಬದಿ a = 11mm ಆದಾಗ ಚೌಕದ ಹರವು A ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ.

Image10 sqಹರವು A = a2  = 112   = 121 mm2    

ಉದಾಹರಣೆ 2:

ಚೌಕ ಆಕಾರದ EFGH ಎಂಬ ಒಂದು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಗದ್ದೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ 10 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಗದ್ದೆಯು ಎಷ್ಟು ಹರವಿಕೊಂಡಿದೆ (Area occupied) ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image11 sqಮೂಲೆಗೆರೆ GE = d = 10m ಆಗಿದೆ.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಮೂಲೆಗೆರೆಯ ಉದ್ದ d = √2a ಆಗಿರುತ್ತದೆ

ಮೇಲಿನ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಕಟ್ಟಲೆಯಿಂದ GE= EF2 + FG2  = d= 2 a2    ಆಗುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ a= d2 /2 , ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಚೌಕದ ಹರವು A = a2

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಗದ್ದೆಯ ಹರವು A = a= d2 /2   = 102 /2 = 100/2 = 50 m2  ಗಳು.

ಉದಾಹರಣೆ 3:

EFGH ಚೆಸ್ ಆಟದ ಮಣೆಯ ಒಂದು ಮನೆಯ ಬದಿಯ ಉದ್ದ 2cm, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ಚೆಸ್ ಆಟದ ಮಣೆಯ ಹರವನ್ನು (Area) ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ.

Image12 sqಮನೆಯ ಒಂದು ಬದಿ = a = 2cm ಹರವು  = A ಆಗಿರಲಿ.

ಚೆಸ್ ಮಣೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚೆಸ್ ಮಣೆ ಚೌಕ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಸ್ ಮಣೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯು ಒಟ್ಟು 8 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೌಕದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟು ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಬದಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬದಿ EF = FG = GH = HE = 8 x a =  8a =  8 x 2 = 16 cm  ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಚೌಕದ ಹರವು A = (ಬದಿ) 2 = 162 = 256 cm2

ಆದ್ದರಿಂದ ಚೌಕದ ಹರವು A = 256 cm2

ಚೌಕ ಬಿಡಿಸುವ ಆಟ:

ನೀವು ಚಂದವಾದ ಮತ್ತು ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ನೋಡಿ.

Image13 sqಮೂಡಿಸುವ ಬಗೆ:

 1. ಕಯ್ವಾರವನ್ನು (Geometric Compass) ಒಂದು ಸುತ್ತುಹಾಕಿ ಒಂದು ದುಂಡುಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ದುಂಡಗಲದ (Diameter) ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಅದರ ನಡು (ಕೈವಾರದ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿಸಿದ ಚುಕ್ಕೆ) O ಆಗಿರಲಿ, ದುಂಡಗಲದ ಒಂದು ಬದಿಗಳು A ಮತ್ತು B ಆಗಿರಲಿ. (ದುಂಡುಕ1 ನೋಡಿ)
 2. ಕಯ್ವಾರದ ಮುಳ್ಳನ್ನು A ಚುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಯ್ವಾರದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲಿನಿಂದ ದುಂಡುಕದ ನಡುವಿನ ನಂತರದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಬಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಮಾನನ್ನು (Arc) ಎಳೆಯಿರಿ. ಕಯ್ವಾರದ ಅದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಎದುರುಬದಿ C ಯಿಂದ ಮೇಲೆಕೆಳೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. (ದುಂಡುಕ2, ದುಂಡುಕ3, ದುಂಡುಕ4 ನೋಡಿ)
 3. ಕಮಾನು ಕತ್ತರಿಸುವ ನಡುವಿಂದ ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ದುಂಡುಕದ ಮೇಲೆ A,B,C,D ನಾಲ್ಕು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ದುಂಡುಕದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚುಕ್ಕೆಗೆ ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಮಗೊಂದು ಚೆಂದವಾದ ಚೌಕವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. (ದುಂಡುಕ5, ದುಂಡುಕ6, ದುಂಡುಕ7 ನೋಡಿ)

ಚೌಕದ ಹಳಮೆ:

 • ಸುಮಾರು 4000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು ಹಲಾವಾರು ಮಟ್ಟಾಕೃತಿಯ (Frustum) ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು, ಮಟ್ಟಾಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕಾರವಿರುತ್ತದೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟವಾದ ಅದೇ ಆಕಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಚೌಕದ ಮಟ್ಟಾಕೃತಿ (Square Frustum).Image14 sq
 • ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಗ್ರೀಕಿನ ಒಬ್ಬ ಎಣಿಕೆಯರಿಗರು, ಅವರ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 500 BC. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಿಮೂಲೆ ಮೂರ್ಬದಿಯ (Right Angle Triangle) ಕಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ಒರೆಹಚ್ಚಲು ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.Image15 sq

(ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಗಳು: mathopenref.comWikipedianewworldencyclopedia.org)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

516 Comments

 1. Pingback: viagra online

 2. Pingback: buy cialis

 3. Pingback: cialis coupons

 4. Pingback: Discount viagra no rx

 5. Pingback: Real viagra pharmacy prescription

 6. Pingback: albuterol inhaler generic walmart

 7. Pingback: viagra for sale

 8. Pingback: best generic cialis pharmacy

 9. Pingback: ciprofloxacin uk

 10. Pingback: buy generic cialis

 11. Pingback: buy viagra

 12. Pingback: cialis

 13. Pingback: buy naltrexone

 14. Pingback: cialis 20 mg

 15. Pingback: cialis from india

 16. Pingback: buy careprost in the usa

 17. Pingback: cialis for sale

 18. Pingback: viagra online canadian pharmacy

 19. Pingback: buy tylenol

 20. Pingback: chloroquine mexico

 21. Pingback: viagra for sale

 22. Pingback: sildenafil online

 23. Pingback: cheap viagra

 24. Pingback: mens ed pills

 25. Pingback: erectile dysfunction medication

 26. Pingback: medicine erectile dysfunction

 27. Pingback: rx pharmacy

 28. Pingback: generic cialis

 29. Pingback: levitra canada

 30. Pingback: canadian discount generic ed medications

 31. Pingback: cialis online no prescription

 32. Pingback: female viagra

 33. Pingback: how to get viagra

 34. Pingback: cheap cialis

 35. Pingback: generic latisse bimatoprost

 36. Pingback: installment loans

 37. Pingback: canada viagra generic

 38. Pingback: order viagra online

 39. Pingback: cialis 20

 40. Pingback: viagra pills

 41. Pingback: buy chloroquine phosphate

 42. Pingback: viagra for sale

 43. Pingback: generic viagra without subscription walmart

 44. Pingback: best online pharmacy for viagra

 45. Pingback: can i buy viagra online

 46. Pingback: cialis online pharmacy

 47. Pingback: viagra canada

 48. Pingback: viagra samples

 49. Pingback: canadian pharmacy viagra

 50. Pingback: buy cialis

 51. Pingback: buy viagra online cheap no prescription

 52. Pingback: http://droga5.net/

 53. Pingback: tadalafil reviews

 54. Pingback: buy sildenafil

 55. Pingback: viagra cheap

 56. Pingback: buy cialis online

 57. Pingback: viagra buy

 58. Pingback: cheap viagra

 59. Pingback: order viagra

 60. Pingback: cialis coupon 2020

 61. Pingback: buy viagra generic

 62. Pingback: cheap cialis

 63. Pingback: order viagra online

 64. Pingback: generic viagra names

 65. Pingback: viagra price

 66. Pingback: buy cialis

 67. Pingback: shop pharmacie

 68. Pingback: viagra

 69. Pingback: levitra vs viagra

 70. Pingback: cialis generic reviews

 71. Pingback: buy viagra 50mg online

 72. Pingback: sildenafil cost walmart

 73. Pingback: cialis spray

 74. Pingback: cialis 40 mg

 75. Pingback: viagra without prescription

 76. Pingback: can you buy viagra over the counter

 77. Pingback: tadalafil 20 mg

 78. Pingback: cialis dosage

 79. Pingback: cheap ed pills

 80. Pingback: legal to buy prescription drugs without prescription

 81. Pingback: viagra las vegas

 82. Pingback: cheap cialis

 83. Pingback: how to order viagra online safely

 84. Pingback: cialis malaysia

 85. Pingback: where can i get amoxicillin 500 mg

 86. Pingback: female viagra sildenafil

 87. Pingback: payday loans online

 88. Pingback: viagra generic date

 89. Pingback: cialis headache remedy

 90. Pingback: essay on customer service

 91. Pingback: generic cialis

 92. Pingback: buying viagra in germany

 93. Pingback: help to write a research paper

 94. Pingback: customessaywriterbyz.com

 95. Pingback: write dissertation

 96. Pingback: essay help forum

 97. Pingback: us essay writing services

 98. Pingback: help writing a thesis statement

 99. Pingback: thesis editors

 100. Pingback: find someone to write my college paper

 101. Pingback: buy viagra generic

 102. Pingback: canada drug pharmacy

 103. Pingback: cheap Amoxil

 104. Pingback: ed meds online

 105. Pingback: viagra walgreens

 106. Pingback: canadian pharmacy viagra

 107. Pingback: zithromax generic cost

 108. Pingback: generic pills

 109. Pingback: generic pills

 110. Pingback: how much is viagra in ireland

 111. Pingback: canadian pharmacy cialis

 112. Pingback: ed meds

 113. Pingback: online pharmacy no prescription

 114. Pingback: Florinef

 115. Pingback: Aciclovir for sale

 116. Pingback: generic viagra from england

 117. Pingback: fda approved canadian online pharmacies

 118. Pingback: canada online pharmacy

 119. Pingback: generic viagra online

 120. Pingback: price of viagra

 121. Pingback: viagra pro online

 122. Pingback: best antibiotic for kidney infections

 123. Pingback: 60 mg generic allegra

 124. Pingback: buy periactin 4mg

 125. Pingback: viagra patent

 126. Pingback: viagra doses 200 mg

 127. Pingback: generic viagra cost

 128. Pingback: eli lilly and company cialis savings

 129. Pingback: viagra sex vids

 130. Pingback: amateur viagra

 131. Pingback: buy cialis near me no prescription

 132. Pingback: how to stop taking cialis

 133. Pingback: canadian pharmacy viagra

 134. Pingback: zithromax online no prescription

 135. Pingback: walmart viagra

 136. Pingback: amoxicillin 200 mg tablet

 137. Pingback: ordering viagra prices

 138. Pingback: when is cialis off patent

 139. Pingback: xhewable viagra

 140. Pingback: canadian drug pharmacy

 141. Pingback: buy viagra online

 142. Pingback: cialis 5mg tablets

 143. Pingback: cialis at canadian pharmacy

 144. Pingback: generic cialis

 145. Pingback: cialis canada

 146. Pingback: generic viagra in canada

 147. Pingback: generic viagra without doctor's prescription

 148. Pingback: sildenafil 20mg online prescription

 149. Pingback: amoxicillin warfarin

 150. Pingback: azithromycin ear infection

 151. Pingback: celebrex and heart issues

 152. Pingback: keflex dose for uti treatment

 153. Pingback: generic viagra effectiveness

 154. Pingback: cymbalta with sertraline

 155. Pingback: generic viagra

 156. Pingback: amoxicillin tablets

 157. Pingback: levitra vs viagra vs cialis

 158. Pingback: evnhjfct

 159. Pingback: generic tadalafil 20mg

 160. Pingback: new ed drugs

 161. Pingback: azithromycin fish

 162. Pingback: new treatments for ed

 163. Pingback: jxpsiuwh

 164. Pingback: non prescription ed pills

 165. Pingback: best otc ed pills

 166. Pingback: is celebrex dulfa

 167. Pingback: keflex cephalosporin

 168. Pingback: what happens if you take too much viagra

 169. Pingback: when not to take viagra

 170. Pingback: waar cialis kopen

 171. Pingback: wat is het verschil tussen viagra en cialis

 172. Pingback: what does duloxetine do

 173. Pingback: how long does ivermectin stay in manure after dosing

 174. Pingback: where can i buy azithromycin 500mg tablets

 175. Pingback: walmart viagra

 176. Pingback: can you buy viagra without prescription

 177. Pingback: lasix online

 178. Pingback: minocycline capsules

 179. Pingback: generic augmentin

 180. Pingback: buy minocin generic

 181. Pingback: sildenafil dosage for women

 182. Pingback: minomycin for sale

 183. Pingback: comprar cialis sin receta

 184. Pingback: cheap cialis online

 185. Pingback: viagra 100

 186. Pingback: cialis 20mg price

 187. Pingback: cialis 30 day trial voucher

 188. Pingback: viagra dosage instructions

 189. Pingback: comprar viagra generico online

 190. Pingback: university essay writing service

 191. Pingback: how to write a research introduction

 192. Pingback: my essay writing

 193. Pingback: help writing an essay for college

 194. Pingback: essay on ethics and etical considerations in business management

 195. Pingback: got a viagra txt message

 196. Pingback: india pharmacy

 197. Pingback: amoxicillin 500mg capsule cost

 198. Pingback: lasix over the counter australia

 199. Pingback: azithromycin 250 price

 200. Pingback: order azithromycin online usa

 201. Pingback: where to buy viagra

 202. Pingback: п»їviagra pills

 203. Pingback: generic ivermectin for humans

 204. Pingback: cheap albuterol inhalers

 205. Pingback: buy real viagra online

 206. Pingback: zithromax cost australia

 207. Pingback: best place to buy viagra online

 208. Pingback: doxycycline and coffee

 209. Pingback: doxycycline symptoms

 210. Pingback: prednisolone and alcohol

 211. Pingback: prednisolone bodybuilding

 212. Pingback: clomid half life

 213. Pingback: dapoxetine tablets

 214. Pingback: iv diflucan

 215. Pingback: synthroid prescribing information

 216. Pingback: essay about helping others

 217. Pingback: ed pills online

 218. Pingback: essay writer service review

 219. Pingback: proquest dissertations search

 220. Pingback: zithromax cost australia

 221. Pingback: help in thesis writing

 222. Pingback: neurontin 204

 223. Pingback: custome essay

 224. Pingback: zithromax generic price

 225. Pingback: propecia mdl

 226. Pingback: buy prescriptions from india pharmacy

 227. Pingback: lamictal vs neurontin

 228. Pingback: medication metformin

 229. Pingback: gabapentin and paxil

 230. Pingback: paxil and hydrocodone

 231. Pingback: plaquenil autoimmune

 232. Pingback: indian online pharmacies review

 233. Pingback: male erectile pills

 234. Pingback: no prescription viagra

 235. Pingback: clomid treats

 236. Pingback: tadalafil pills

 237. Pingback: cheap amoxicillin 500mg

 238. Pingback: buy propecia without prescription

 239. Pingback: cheap finasteride

 240. Pingback: Protonix

 241. Pingback: cialis soft tablet

 242. Pingback: ed drugs list

 243. Pingback: buy lasix cheap

 244. Pingback: canada pharmacy

 245. Pingback: safe buy cialis

 246. Pingback: Zakhar Berkut hd

 247. Pingback: canadian pharmacy world coupons

 248. Pingback: 4569987

 249. Pingback: cialis soft tablet

 250. Pingback: buy cialis online at lowest price

 251. Pingback: where can u buy cialis

 252. Pingback: buy 36 hour online

 253. Pingback: magnum cash advance campbell

 254. Pingback: psy

 255. Pingback: projectio-freid

 256. Pingback: viagra cost

 257. Pingback: retin a cream to buy

 258. Pingback: he updated his tinder profile

 259. Pingback: fast cash advance longmont

 260. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 261. Pingback: topvideos

 262. Pingback: video

 263. Pingback: natural alternatives to viagra

 264. Pingback: online without prescription

 265. Pingback: lisinopril sale

 266. Pingback: online without prescription

 267. Pingback: lisinopril 2.5 pill

 268. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 269. Pingback: Ukrainskie-serialy

 270. Pingback: site

 271. Pingback: mingle2 free dating

 272. Pingback: when will cialis be available over the counter

 273. Pingback: buy lorazepam ativan

 274. Pingback: canadian pharmacy online reviews

 275. Pingback: top

 276. Pingback: www canadian pharmacies com

 277. Pingback: cialis soft tablet

 278. Pingback: super active cialis with no prescription

 279. Pingback: buy cialis now

 280. Pingback: cialis 20mg low price

 281. Pingback: buy cialis online at lowest price

 282. Pingback: canada cialis online

 283. Pingback: buy cialis 36 hour

 284. Pingback: online meds for ed

 285. Pingback: valtrex medicine purchase

 286. Pingback: valtrex script online

 287. Pingback: erectile dysfunction medicines

 288. Pingback: ed supplements

 289. Pingback: buying viagra online

 290. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 291. Pingback: podolsk-region.ru

 292. Pingback: doxycycline 500mg

 293. Pingback: doxycycline online

 294. Pingback: natural treatments for ed

 295. Pingback: blogery_i_dorogi

 296. Pingback: treatment of ed

 297. Pingback: prescription drugs online without doctor

 298. Pingback: ivermectin online

 299. Pingback: stromectol otc

 300. Pingback: hydroxychloroquine generic

 301. Pingback: generic priligy forum

 302. Pingback: ivermectin 1 cream

 303. Pingback: buy stromectol

 304. Pingback: mens erection pills

 305. Pingback: stock for hydroxychloroquine

 306. Pingback: cheap ed pills

 307. Pingback: hydroxychloroquine tablets 10 mg

 308. Pingback: how much is viagra

 309. Pingback: cost of viagra

 310. Pingback: canadian pharmacy cialis 20mg

 311. Pingback: can i buy cialis in toronto

 312. Pingback: hydroxychloroquine dosage calculator

 313. Pingback: hydroxychloroquine vietnam war

 314. Pingback: cialis france

 315. Pingback: cialis in canada fast shipping

 316. Pingback: hydroxychloroquine in canada

 317. Pingback: https://regcialist.com

 318. Pingback: buy viagra online usa

 319. Pingback: viagra canadian pharmacy legit

 320. Pingback: does viagra make you harder

 321. Pingback: zithromax generic cost

 322. Pingback: where can i buy zithromax in canada

 323. Pingback: zithromax for sale 500 mg

 324. Pingback: generic ivermectil discover card payment

 325. Pingback: price of ivermectin

 326. Pingback: over the counter ed medication

 327. Pingback: ed cure

 328. Pingback: hydroxychloroquine 400 mg

 329. Pingback: order priligy

 330. Pingback: lisinopril and cialis

 331. Pingback: stromectol 12 price

 332. Pingback: costa rica cialis sale

 333. Pingback: cialis canada org doc

 334. Pingback: can i buy prednisone online without a prescription

 335. Pingback: lipitor 40 mg side effects

 336. Pingback: is prozac an antidepressant

 337. Pingback: side effects of sertraline hcl

 338. Pingback: order diet pills from canada

 339. Pingback: gabapentin versus lyrica

 340. Pingback: online pharmacy viagra

 341. Pingback: legitimate canadian pharmaceuticals online

 342. Pingback: ivermectin new zealand

 343. Pingback: buy liquid ivermectin

 344. Pingback: http://gncedstore.com

 345. Pingback: generic viagra online

 346. Pingback: hydroxychloroquine contraindications

 347. Pingback: stromectol online without prescription

 348. Pingback: sildenafil 50mg

 349. Pingback: where can i buy cialis cheap

 350. Pingback: herbal ed

 351. Pingback: can ed be cured

 352. Pingback: deltasone for chickens

 353. Pingback: best drug for ed

 354. Pingback: http://cialisthebe.com

 355. Pingback: side effects for escitalopram 20mg

 356. Pingback: buy stromectol online

 357. Pingback: cialis tadalafil online

 358. Pingback: generic cialis online

 359. Pingback: cialis capsule

 360. Pingback: cialis tadalafil

 361. Pingback: how to buy cheap cialis

 362. Pingback: viagra online prescription free

 363. Pingback: can you buy cialis online no prescription

 364. Pingback: cheap viagra online

 365. Pingback: sildenafil viagra

 366. Pingback: buy levitra pattaya

 367. Pingback: tadalafil cialis 5mg

 368. Pingback: buy viagra online

 369. Pingback: can you purchase viagra in mexico

 370. Pingback: buying viagra in australia over the counter

 371. Pingback: amoxicillin empty stomach

 372. Pingback: viagra and cialis together

 373. Pingback: price of clomid

 374. Pingback: online clomid

 375. Pingback: cheap generic viagra

 376. Pingback: how much does ivermectin cost

 377. Pingback: viagra buy online

 378. Pingback: ivermectin 1 topical cream

 379. Pingback: propecia with no prescirption

 380. Pingback: overnight cialis

 381. Pingback: can you buy prednisone over the counter in greece

 382. Pingback: doxycycline hyclate 100 mg cap

 383. Pingback: viagra professional

 384. Pingback: doxycycline hyc 100mg

 385. Pingback: original cialis

 386. Pingback: pinworm treatment ivermectin

 387. Pingback: buy cheap doxycycline

 388. Pingback: viagra no script

 389. Pingback: how to order cialis

 390. Pingback: buy generic viagra australia

 391. Pingback: ivermectin uses in humans

 392. Pingback: safest and most reliable pharmacy to buy cialis

 393. Pingback: cialis tablets canada

 394. Pingback: sildenafil online united states

 395. Pingback: buy cialis united states

 396. Pingback: cialis prices walmart

 397. Pingback: can i get ivermectin over the counter

 398. Pingback: sex pills cialis

 399. Pingback: ivermectin drug class

 400. Pingback: ivermectin for eczema

 401. Pingback: how much does zithramax cost without insurance at walmart

 402. Pingback: viagra voucher

 403. Pingback: what type of generic viagra is better than others

 404. Pingback: dosis de viagra de 100mg

 405. Pingback: tadalafil teva

 406. Pingback: ed dysfunction treatment

 407. Pingback: generic for cialis

 408. Pingback: pharmatize cialis canada

 409. Pingback: zithromax not working

 410. Pingback: discount prescription drugs

 411. Pingback: himalayan viagra sale

 412. Pingback: best ed medicine

 413. Pingback: best pharmacy to buy generic viagra

 414. Pingback: side effects of sildenafil

 415. Pingback: sildenafil 20mg

 416. Pingback: cheap alternative to lisinopril

 417. Pingback: best meds for ed

 418. Pingback: priligy dapoxetine pas cher

 419. Pingback: buying generic viagra online

 420. Pingback: does tamoxifen make you tired

 421. Pingback: tamoxifen rash pictures

 422. Pingback: tamoxifen 20 mg

 423. Pingback: buy prednisone online paypal

 424. Pingback: average cost of prednisone

 425. Pingback: where to buy prednisone without prescription

 426. Pingback: ivermectin generic

 427. Pingback: ivermectin 5 mg price

 428. Pingback: buy liquid ivermectin

 429. Pingback: over the counter azithromycin cvs

 430. Pingback: buy viagra

 431. Pingback: buy prescription drugs online legally

 432. Pingback: best online canadian pharmacy

 433. Pingback: z pack over the counter

 434. Pingback: viagra cheap online order

 435. Pingback: prescription drugs online

 436. Pingback: herbal viagra

 437. Pingback: viagra without doctors

 438. Pingback: prednisone brand name india

 439. Pingback: prednisone 12 tablets price

 440. Pingback: prednisone 20mg online pharmacy

 441. Pingback: viagra receptfritt

 442. Pingback: viagra connect

 443. Pingback: chewable viagra

 444. Pingback: purchase oral ivermectin

 445. Pingback: stromectol tab price

 446. Pingback: price for viagra

 447. Pingback: amoxicillin 500 mg

 448. Pingback: lasix 20mg

 449. Pingback: furosemide rx 20 mg

 450. Pingback: drug neurontin

 451. Pingback: gabapentin 400 mg

 452. Pingback: buy viagra professional

 453. Pingback: plaquenil tablets

 454. Pingback: plaquenil price

 455. Pingback: prednisone 477

 456. Pingback: doctor x viagra

 457. Pingback: how to get priligy

 458. Pingback: buy generic priligy

 459. Pingback: provigil how to buy

 460. Pingback: ivermectin 3mg tablet

 461. Pingback: generic stromectol

 462. Pingback: albuterol 2mg pill

 463. Pingback: albuterol 083

 464. Pingback: viagra side effects

 465. Pingback: zithromax 250

 466. Pingback: azithromycin 250 mg

 467. Pingback: viagra without a doctor prescription

 468. Pingback: viagra vs cialis

 469. Pingback: prednisone 20mg cheap

 470. Pingback: otc viagra united states

 471. Pingback: how to buy provigil

 472. Pingback: viagra walmart

 473. Pingback: cheapest on line valtrex without a prescription

 474. Pingback: buy valtrex online uk

 475. Pingback: buy valtrex over the counter

 476. Pingback: buy valtrex online

 477. Pingback: levitra vs viagra

 478. Pingback: viagra amazon

 479. Pingback: cheap generic drugs from india

 480. Pingback: cialis versus viagra

 481. Pingback: generic ed pills from canada

 482. Pingback: sex games cum inflation

 483. Pingback: cheap generic ed pills

 484. Pingback: cialis dosage recommendations frequency

 485. Pingback: how long does cialis last

 486. Pingback: cialis risks and side effects

 487. Pingback: cialis dosage recommendations

 488. Pingback: sildenafil teva

 489. Pingback: plaquenil for rheumatoid arthritis

 490. Pingback: hydroxy-chloroquine

 491. Pingback: plaquenil

 492. Pingback: viagra sildenafil

 493. Pingback: cost of ivermectin 1% cream

 494. Pingback: ivermectin cost

 495. Pingback: cost of 50mg viagra

 496. Pingback: plaquenil buy online usa

 497. Pingback: meritkiing

 498. Pingback: elexusbet

 499. Pingback: ivermectin oral solution

 500. Pingback: Eurocasino

 501. Pingback: madridbet

 502. Pingback: meritroyalbet

 503. Pingback: eurocasino

 504. Pingback: eurocasino

 505. Pingback: oral ivermectin cost

 506. Pingback: ivermectin online

 507. Pingback: cialis without prescription overnight

 508. Pingback: when does cialis patent expire

 509. Pingback: stromectol liquid

 510. Pingback: stromectol south africa

 511. Pingback: ivermectin australia

 512. Pingback: cheapest ed pills online

 513. Pingback: treatment for ed

 514. Pingback: meritroyalbet

 515. Pingback: calis

 516. Pingback: cheap generic cialis

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail