ಉದ್ದದುಂಡು

ನಾವು ದಿನಾಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದದುಂಡು (Ellipse) ಆಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳು ಉದ್ದದುಂಡು  ಆಕಾರದ  ಗಡಿಯಾರಗಳು, ಕನ್ನಡಿಗಳು, ಚೆಂಡುಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು, ತಟ್ಟೆಗಳು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

Image1 EL

ಉದ್ದದುಂಡು ಆಕಾರ ಎಂದರೇನು?.

ಉದ್ದದುಂಡು ಆಕಾರವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ.

 • ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ದುಂಡಾಕಾರದ ವಸ್ತು.
 • ಒಂದು ದುಂಡಾಕಾರದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಳೆದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಆಕಾರ.
 • ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಆಕಾರ.

ಎಣಿಕೆಯರಿಮೆ (ಗಣಿತ) ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು.

 • ಹೇಳಿಕೆ 1: ಉದ್ದದುಂಡು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಆಕೃತಿಯಾಗಿದೆ (Closed Shape), ಇದರ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನೆಲೆಚುಕ್ಕೆಯಿಂದ (Focus Points) ಅದರ ಮೇಲ್ಮಯ್ಯಿಯ ತಿರುಗುಚುಕ್ಕೆಗೆ (Loucs Points) ಎಳೆದ ಗೆರೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ನೆಲೆಬೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (Constant value).

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image2 EL

 • ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಉದ್ದದುಂಡು (ellipse) ಆಗಿದೆ.
 • ಉದ್ದದುಂಡು ಆಕಾರದ ಒಳಗೆ F1 ಮತ್ತು F2 ಎಂಬ  ಎರಡು ನೆಲೆಚುಕ್ಕೆಗಳಿವೆ (Focal points)
 • ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಮೇಲೆ Q, P ಮತ್ತು C ಎಂಬ ಮೂರು ತಿರುಗುಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು (Locus Points) ಇಡಲಾಗಿದೆ.
 • ತಿರುಗುಚುಕ್ಕೆ Q ಯಿಂದ F1 ಮತ್ತು F2 ನೆಲೆಚುಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದ ಗೆರೆಗಳು F1Q ಮತ್ತು F2Q ಆಗಿವೆ.
 • ತಿರುಗುಚುಕ್ಕೆ P ಯಿಂದ F1 ಮತ್ತು F2 ನೆಲೆಚುಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದ ಗೆರೆಗಳು F1P ಮತ್ತು F2P ಆಗಿವೆ.
 • ತಿರುಗುಚುಕ್ಕೆ C ಯಿಂದ F1 ಮತ್ತು F2 ನೆಲೆಚುಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದ ಗೆರೆಗಳು F1C ಮತ್ತು F2C ಆಗಿವೆ.
 • ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ F1Q + F2Q = F1P + F2P = F1C + F2C = 2a ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ a ಎಂಬುವುದು ಒಂದ್ದು ನೆಲೆಬೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (Constant value).

 

ಹೇಳಿಕೆ 2: ಲಾಳಿಕೆ ಆಕೃತಿಯನ್ನು (Cone shape) ಓರೆಯಾಗಿ ಸೀಳಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಉದ್ದದುಂಡು. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ !?, ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ.

image3 ELಮೇಲಿನ ಲಾಳಿಕೆಯಾಕೃತಿಯನ್ನು (Cone shape) ಓರೆಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದದುಂಡು (Ellipse) ಉಂಟಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು !.

ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಭಾಗಗಳು (Parts of Ellipse):

Image4 ELಹಿರಿನಡುಗೆರೆ (Major axis): ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೊದ ಹಿರಿದಾದ ನಡುಗೆರೆ.

ಕಿರುನಡುಗೆರೆ (Minor axis): ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ನಡುವೆ ಹಿರಿನಡುಗೆರೆಗೆ ನೇರಡ್ಡವಾಗಿ (Perpendicular) ಹಾದುಹೊದ ಕಿರಿದಾದ ನಡುಗೆರೆ.

ನಡು (Centre):  ಹಿರಿನಡುಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕಿರುನಡುಗೆರೆಗಳು ಸರಿಪಾಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ..

ತುದಿ (Vertex): ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ನಡುವಿಂದ ಹಾದುಹೊದ ಹಿರಿನಡುಗೆರೆಯು ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುದಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಡತುದಿ (Co-Vertex): ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ನಡುವಿಂದ ಹಾದುಹೊದ ಕಿರುನಡುಗೆರೆಯು ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡತುದಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೆಲೆಚುಕ್ಕೆ (Focus points): ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ, ಉದ್ದದುಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲೆಚುಕ್ಕೆಗಳು ಹಿರಿನಡುಗೆರೆಯ (Major axis) ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ನಡುವಿನಿಂದ ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಸರಿದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ತಿರುಗು ಚುಕ್ಕೆ (Locus Points): ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚುಕ್ಕೆ,

ಸುತ್ತಳತೆ (Perimeter)

ನಾವು ಹಲವಾರು ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇವೆ.

Image5 EL

ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ 1:

Image6 EL

 • ಇಲ್ಲಿ h = (a – b)2 /(a + b)2
 • ಇಲ್ಲಿಅರೆ ಹಿರಿನಡುಗೆರೆಯಾಗಿದೆ (Semi Major axis line)
 • ಇಲ್ಲಿಅರೆ ಕಿರುನಡುಗೆರೆಯಾಗಿದೆ (Semi Minor axis line)
 • π = 3.14159.

ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

Image7 ELಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮೊತ್ತದ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ (Infinite Sum formula) ಎಂದು ಕರೆಯುವರು,ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದಿಟವಾದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ 2:

ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಎಣಿಕೆಯರಿಗ (Mathematician) ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

Image8 EL

 • ಇಲ್ಲಿಅರೆ ಹಿರಿನಡುಗೆರೆಯಾಗಿದೆ (Semi Major axis line)
 • ಇಲ್ಲಿಅರೆ ಕಿರುನಡುಗೆರೆಯಾಗಿದೆ (Semi Minor axis line)
 • π = 3.14159.

ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ 3:

ಈ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯು ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚು ದಿಟವಾದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image9 EL

 • ಇಲ್ಲಿಅರೆ ಹಿರಿನಡುಗೆರೆಯಾಗಿದೆ (Semi Major axis line)
 • ಇಲ್ಲಿಅರೆ ಕಿರುನಡುಗೆರೆಯಾಗಿದೆ (Semi Minor axis line)
 • π = 3.14159.

ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ 4:

 • ಅರೆ-ಹಿರಿನಡುಗೆರೆ (Semi Major axis) ಉದ್ದವು ಅರೆ-ಕಿರುನಡುಗೆರೆಯ (Semi Minor axis) ಮೂರುಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. i.e a < 3b, ಈ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ದ ದುಂಡುವಿನ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸುತ್ತಳತೆಯ ದಿಟಬೆಲೆಗಿಂತ 5% ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

Image10 EL

 • ಇಲ್ಲಿಅರೆ ಹಿರಿನಡುಗೆರೆಯಾಗಿದೆ (Semi Major axis line)
 • ಇಲ್ಲಿಅರೆ ಕಿರುನಡುಗೆರೆಯಾಗಿದೆ (Semi Minor axis line)
 • a < 3b
 • π = 3.14159.
 • e a < 3b
 • ಉದಾಹರಣೆಗೆ: b = 5, a = 10 => 10 < 3 x 5 => 10 < 15 ಆದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

ಉದಾಹರಣೆ : ಒಂದು ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಅರೆ-ಹಿರಿನಡುಗೆರೆಯು (Semi Major Axis) 19 ft ಮತ್ತು ಅರೆ-ಕಿರುನಡುಗೆರೆಯು (Semi Minor Axis) 9 ft  ಆದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು (Perimeter) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

Image11 EL

ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದಾರೂ ಒಂದು ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯ ಬಗೆ 2 ನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image12 EL

 • ಇಲ್ಲಿ a = 19ft  ಅರೆ ಹಿರಿನಡುಗೆರೆಯಾಗಿದೆ (Semi Major axis line)
 • ಇಲ್ಲಿ b = 9 ft  ಅರೆ ಕಿರುನಡುಗೆರೆಯಾಗಿದೆ (Semi Minor axis line)
 • π = 3.14159.
 • ಸುತ್ತಳತೆ p = 14159 [ 3(19 + 9) – √(3 x 19 + 9)(19 + 3 x 9)]

              p = 3.14159 [84 – √(66)(46)]

p = 3.14159 [84 -√3036]

p = 3.14159 [84 – 55.1] = 3.14159 x 28.9 = 90.791951 ft

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಸುತ್ತಳತೆ 90.791951 ft ಆಗಿದೆ

 

ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಹರವು(Area of an Ellipse):

ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಹರವನ್ನು A = πab ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

 • ಉದಾಹರಣೆ : ಕೆಳಗಡೆ ಉದ್ದದುಂಡು ಆಕಾರದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸೋಪನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಅರೆ ಹಿರಿನಡುಗೆರೆ (Semi Major axis line) a = 10cm ಮತ್ತು ಅರೆ ಕಿರುನಡುಗೆರೆ (Semi Minor axis line) b = 7cm ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಉದ್ದದುಂಡು ಆಕಾರದ ಸೋಪಿನ ಮೇಲ್ಮಯ್ಯಿಯ ಹರವೆಷ್ಟು?

Image13 EL

ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಹರವು A = πab.

                                    A = 3.14159 x 10 x 7 = 219.911 cm2

ಸೋಪಿನ ಮೇಲ್ಮಯ್ಯಿಯ ಉದ್ದದುಂಡು ಆಕಾರದ ಹರವು 219.911 cm2  ಆಗಿದೆ.

ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ (Equation of ellipse):

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಆಕಾರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯು ಉದ್ದದುಂಡು ಆಕಾರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕಾರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ನಾವು ಚುಕ್ಕೆಗುರುತನ್ನು(Coordinate system) ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Image14 ELಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ  ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

Image15 EL

 • ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಅರೆ-ಹಿರಿನಡುಗೆರೆ (Semi Major axis line) a = 2 ಮತ್ತು ಅರೆ-ಕಿರುನಡುಗೆರೆ (Semi Minor axis line) b = 1 ಆಗಿದೆ.
 • ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ y = (1/a) x  √ (a2 b2  – x2 b2) ಆಗುತ್ತದೆ.
 • ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಮಾರ್ಪುಕಗಳಾಗಿವೆ (Variables).
 • ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ (Coordinates graph) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ a=2, b=1 ಆದಾಗ x = [ -2, -1, 0, 1, 2 ] ಬೆಲೆಗಳನ್ನು y = (1/a) x  √ (a2 b2  – x2 b2) ಯಲ್ಲಿ  ಹಾಕಿ y ನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಉದ್ದದುಂಡುಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ದುಂಡುತನ (Eccentricity):

ಒಂದು ಬಾಗಿದ ಆಕೃತಿಯು (Curved shapes) ಎಷ್ಟು ದುಂಡಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ದುಂಡುತನ (Eccentricity) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಡುಬೇರ್ಮೆಯಳತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು.

Image17 ELಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ದುಂಡುತನವನ್ನು (Eccentricity of the Ellipse) ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು,

e = c/a

 • e ಎಂಬುವುದು ದುಂಡುತನದ ಗುರುತಾಗಿದೆ.
 • c ಎಂಬುವುದು ನೆಲೆಚುಕ್ಕೆಯಿಂದ (Focus) ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ನಡುವಿಗೆ (Centre of the Ellipse) ಇರುವ ದೂರ
 • a ಎಂಬುವುದು ನೆಲೆಚುಕ್ಕೆಯಿಂದ (Focus) ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ತುದಿಗೆ ಇರುವ, ಇಲ್ಲಿ ತುದಿಗೆ (Vertex) ಇರುವ ದೂರ.
 • ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ: ದುಂಡುಕದಲ್ಲಿ (Circle) ದುಂಡುತನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (e = 0), ಆದರೆ ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ದುಂಡುತನವು ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತದೆ. 1 > e > 0.

ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಹಳಮೆ:

 • 380–320 BCE ಹೊತ್ತಿನ ಮೆನಚ್ಮ್ಯಾಸ್ (Menaechmus) ಎಂಬ  ಗ್ರೀಕ್ ಎಣಿಕೆಯರಿಗ ಉದ್ದ  ದುಂಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಕೆಮಾಡಿದ್ದನು.

Image18 EL

 • ಸುಮಾರು 300 BCE ಹೊತ್ತಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಎಣಿಕೆಯರಿಗರಾದ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಪೊಲೊನಿಯಸ್ ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅರಕೆಗಳನ್ನುಮಾಡಿದ್ದರು.
 • 290 -.350 BCE ಹೊತ್ತಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಎಣಿಕೆಯರಿಗ ಪಾಪಸ್ (Pappus) ಉದ್ದದುಂಡುವಿನ ನೆಲೆಚುಕ್ಕೆಯ (Foci of the Ellipse) ಬಗ್ಗೆ ಅರಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.
 • 1602 CE ಯಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ (Johannes Kepler) ನೇಸರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತುದಾರಿಯು (Orbit) ಉದ್ದದುಂಡು ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

ಚಟುವಟಿಕೆ:

 1. ಮೊಟ್ಟೆಯಾಕಾರ (Oval shape) ಮತ್ತು ಉದ್ದದುಂಡು Ellipse shape) ಆಕಾರಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.
 2. ದುಂಡುಕದಲ್ಲಿ (Circle) ದುಂಡುತನವು (Eccentricity) ಏಕೆ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

(ಸೆಲೆ: askiitians.com, mathsisfun.com, mathopenref.com/ellipseeccentricity, mathsisfun.com/geometry, Wikipedia)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

624 Comments

 1. Pingback: Cheap NHL 18 Coins

 2. Pingback: PoE orbs

 3. Pingback: buy Cheap PoE orbs

 4. Pingback: Cheap NHL 18 Coins for sale

 5. Pingback: viagra no rx required

 6. Pingback: cialis for sale

 7. Pingback: cialis otc

 8. Pingback: cialis coupon cvs

 9. Pingback: cialis savings card

 10. Pingback: Buy cheap viagra online us

 11. Pingback: Buy viagra internet

 12. Pingback: ciproxin 500 mg

 13. Pingback: buy cialis canada

 14. Pingback: prices of cialis

 15. Pingback: generic cialis india

 16. Pingback: best place to buy cialis online reviews

 17. Pingback: cheap viagra

 18. Pingback: viagra generic

 19. Pingback: viagra 100mg

 20. Pingback: online ed pills

 21. Pingback: ed drugs

 22. Pingback: best over the counter ed pills

 23. Pingback: cialis online

 24. Pingback: rx pharmacy

 25. Pingback: cvs pharmacy

 26. Pingback: pharmacy online

 27. Pingback: Get cialis

 28. Pingback: cialis online

 29. Pingback: vardenafil cost

 30. Pingback: order levitra

 31. Pingback: online casino real money no deposit

 32. Pingback: discount viagra without prescription

 33. Pingback: online cialis

 34. Pingback: overnight canadian viagra

 35. Pingback: buy viagra internet

 36. Pingback: 5 mg cialis

 37. Pingback: cialis 5 mg

 38. Pingback: buy chloroquine phosphate

 39. Pingback: ed pills for sale online

 40. Pingback: buy viagra online

 41. Pingback: droga5.net

 42. Pingback: http://cialistodo.com

 43. Pingback: coupon for viagra 100mg

 44. Pingback: generic sildenafil

 45. Pingback: viagra without a doctor prescription

 46. Pingback: cialis price per pill

 47. Pingback: generic viagra pills

 48. Pingback: buy cheap sildenafil

 49. Pingback: tadalafil

 50. Pingback: cialis

 51. Pingback: generic viagra cost

 52. Pingback: viagra

 53. Pingback: buy cheap sildenafil

 54. Pingback: generic viagra without prescription

 55. Pingback: buying prescription drugs from canada

 56. Pingback: cheapest generic viagra

 57. Pingback: buy viagra

 58. Pingback: sildenafil 50 mg sans ordonnance

 59. Pingback: viagra pills 100mg

 60. Pingback: cialis for sale

 61. Pingback: cipla cialis review

 62. Pingback: buy generic pills

 63. Pingback: buy viagra for men

 64. Pingback: generic cialis usa

 65. Pingback: mexican viagra

 66. Pingback: cialis soft tabs

 67. Pingback: viagra tolerance

 68. Pingback: generic cialis

 69. Pingback: viagra for sale

 70. Pingback: ed medication

 71. Pingback: buy viagra online

 72. Pingback: Cheap Erection Pills

 73. Pingback: male enhancement pills viagra cheap

 74. Pingback: generic cialis for sale

 75. Pingback: ed remedies that really work

 76. Pingback: prescription drugs

 77. Pingback: 875 mg amoxicillin cost

 78. Pingback: buy viagra china

 79. Pingback: payday loans no credit check

 80. Pingback: online viagra

 81. Pingback: generic cialis legal

 82. Pingback: help on college essay

 83. Pingback: viagra quotes

 84. Pingback: essaywritingservicesjy.com

 85. Pingback: quality custom essay

 86. Pingback: choosing a dissertation topic

 87. Pingback: argument essay help

 88. Pingback: buy viagra generic

 89. Pingback: buy cheap research paper

 90. Pingback: thesis proposal format

 91. Pingback: can you write my paper for me

 92. Pingback: buy a thesis

 93. Pingback: viagra for sale

 94. Pingback: best canadian pharmacy

 95. Pingback: buy Amoxil

 96. Pingback: help with writing essays for college applications

 97. Pingback: erectile dysfunction treatment

 98. Pingback: tadalafil for sale

 99. Pingback: how long does it take for cialis to work

 100. Pingback: tadalafil cheap

 101. Pingback: roman viagra

 102. Pingback: buy real viagra online

 103. Pingback: generic viagra online

 104. Pingback: buy cialis in canada online

 105. Pingback: zithromax capsules

 106. Pingback: order viagra generic

 107. Pingback: generic pills

 108. Pingback: generic viagra suppliers

 109. Pingback: ed meds

 110. Pingback: canadian online pharmacy

 111. Pingback: generic Aciclovir

 112. Pingback: Voveran

 113. Pingback: canadian online pharmacies

 114. Pingback: approved canadian online pharmacies

 115. Pingback: viagra cheapest price

 116. Pingback: buy viagra online

 117. Pingback: viagra

 118. Pingback: how much does viagra cost in ireland

 119. Pingback: amoxicillin online pharmacy

 120. Pingback: doxylin

 121. Pingback: zyrtec 24 hour

 122. Pingback: allegra 180 mg coupon

 123. Pingback: where to get viagra

 124. Pingback: vardenafil dosage

 125. Pingback: fucking after taking cialis pills

 126. Pingback: how to buy viagra

 127. Pingback: viagra mixup

 128. Pingback: photos after taking viagra

 129. Pingback: buy cialis online usa

 130. Pingback: generic cialis at walmart

 131. Pingback: order zithromax over the counter

 132. Pingback: healthy man viagra

 133. Pingback: azithromycin amoxicillin

 134. Pingback: over the counter viagra

 135. Pingback: pseudoephedrine vs cialis

 136. Pingback: canadian drug pharmacy

 137. Pingback: accientally takes viagra

 138. Pingback: viagra for sale

 139. Pingback: cialis dapoxetine overnight shipping canada

 140. Pingback: cheap cialis

 141. Pingback: cialis

 142. Pingback: buy viagra doctor in california in person

 143. Pingback: viagra only 0.2$

 144. Pingback: cialis profesional vs. super active vs. cialis

 145. Pingback: sildenafil tablets 100mg india

 146. Pingback: when to take amoxicillin

 147. Pingback: alternative to azithromycin

 148. Pingback: prednisone with celebrex

 149. Pingback: keflex and severe leg pain

 150. Pingback: how to buy viagra online over the counter

 151. Pingback: buy sildenafil

 152. Pingback: can cymbalta gas bloating

 153. Pingback: half life amoxicillin

 154. Pingback: can i buy cialis over the counter at walgreens

 155. Pingback: buy cialis

 156. Pingback: ajrezbfv

 157. Pingback: male ed drugs

 158. Pingback: azithromycin z pak

 159. Pingback: ed pill

 160. Pingback: aowbsipf

 161. Pingback: ed pills that work

 162. Pingback: why is celebrex not covered

 163. Pingback: keflex cause upset stomach

 164. Pingback: generic ed drugs

 165. Pingback: how viagra works for men

 166. Pingback: how much viagra should a woman take

 167. Pingback: where can i buy viagra over the counter

 168. Pingback: wat doet sildenafil

 169. Pingback: waar kan je viagra kopen

 170. Pingback: duloxetine dosage

 171. Pingback: how to dose ivermectin pour on for dogs with fleas

 172. Pingback: how to use azithromycin for chlamydia

 173. Pingback: buy furosemide online

 174. Pingback: generic viagra buy

 175. Pingback: generic cephalexin

 176. Pingback: cefadroxil generic

 177. Pingback: order bactrim online

 178. Pingback: coupons for sildenafil

 179. Pingback: how is cialis dose

 180. Pingback: buy bactrim

 181. Pingback: cialis diario opinion

 182. Pingback: 40mg cialis

 183. Pingback: buy viagra online cheap

 184. Pingback: is cialis generic available

 185. Pingback: comprar viagra en valencia

 186. Pingback: liquid cialis source reviews

 187. Pingback: shop price viagra plus

 188. Pingback: best resume writing service

 189. Pingback: research paper writing help

 190. Pingback: my relationship with writing essay

 191. Pingback: pelase help me revise my essay

 192. Pingback: business ethics argumentative essay topics

 193. Pingback: viagra wiki

 194. Pingback: india pharmacy drugs

 195. Pingback: viagra over the counter walmart

 196. Pingback: how to purchase amoxicillin online

 197. Pingback: over the counter lasix drug

 198. Pingback: lasix 80 mg price

 199. Pingback: 1000 mg zithromax online

 200. Pingback: buy viagra online canada

 201. Pingback: ivermectin coronavirus

 202. Pingback: athsma inhalers no prescription

 203. Pingback: viagra online usa

 204. Pingback: viagra cost

 205. Pingback: buy zithromax without presc

 206. Pingback: viagra from canada

 207. Pingback: generic for doxycycline

 208. Pingback: prednisolone for eczema

 209. Pingback: prednisolone pediatric dose

 210. Pingback: clomid citrate

 211. Pingback: priligy prescripciГіn es

 212. Pingback: diflucan online usa

 213. Pingback: b12 and synthroid

 214. Pingback: college essay writing help

 215. Pingback: cheap ed pills from india

 216. Pingback: research paper thesis

 217. Pingback: good customer service essay

 218. Pingback: write a dissertation

 219. Pingback: zithromax z-pak price without insurance

 220. Pingback: write my essay reviews

 221. Pingback: neurontin 300 mg buy

 222. Pingback: zithromax cost

 223. Pingback: phd dissertation writing service

 224. Pingback: propecia 5mg price

 225. Pingback: propecia celebrities

 226. Pingback: essay writer program

 227. Pingback: viagra and cialis discount

 228. Pingback: cialis for sale canada

 229. Pingback: buy prescriptions from india pharmacy

 230. Pingback: united pharmacy india

 231. Pingback: neurontin abuse potential

 232. Pingback: metformin and phentermine

 233. Pingback: paxil and dementia

 234. Pingback: paxil blood thinner

 235. Pingback: plaquenil coupon

 236. Pingback: plaquenil blindness

 237. Pingback: best male erectile dysfunction pill

 238. Pingback: canada pharmaceutical online ordering

 239. Pingback: medical information online

 240. Pingback: buy viagra without prescription

 241. Pingback: cialis for daily use disount

 242. Pingback: clomiphene tablets

 243. Pingback: female cialis wiki

 244. Pingback: sildenafil 10 mg price

 245. Pingback: where can i buy cialis in the us

 246. Pingback: amoxicillin 500mg capsules uk

 247. Pingback: canadian metformin price

 248. Pingback: sildenafil online coupon

 249. Pingback: combining cialis and otc ed pills

 250. Pingback: sildenafil buy canada

 251. Pingback: cialis copay card

 252. Pingback: acheter viagra wikipedia

 253. Pingback: mom son viagra south africa

 254. Pingback: propecia buy

 255. Pingback: sildenafil soft

 256. Pingback: comprar viagra online amazon

 257. Pingback: buy generic levitra online

 258. Pingback: cialis generic from mexico

 259. Pingback: buy propecia usa

 260. Pingback: compro sildenafilo

 261. Pingback: viagra gif australia

 262. Pingback: ivy secret viagra

 263. Pingback: side effects of sildenafil

 264. Pingback: generic cialis name australia

 265. Pingback: buy real viagra online india

 266. Pingback: cialis online paypal accepted

 267. Pingback: buy real viagra online south africa

 268. Pingback: sildenafil 50 mg price in india

 269. Pingback: walmart tadalafil otc

 270. Pingback: generic viagra us pharmacy

 271. Pingback: cialis online fast shipping

 272. Pingback: buy cialis online in canada

 273. Pingback: sildenafil 20 mg online canada

 274. Pingback: online ed medications

 275. Pingback: 1 furosemide

 276. Pingback: Allegra

 277. Pingback: the best ed pills

 278. Pingback: reputable canadian online pharmacy

 279. Pingback: order pharmacy online egypt

 280. Pingback: cialis tadalafil portugal

 281. Pingback: Zakhar Berkut hd

 282. Pingback: cialis soft

 283. Pingback: 4569987

 284. Pingback: cialis 5mg tablet

 285. Pingback: generic cialis pills us online pharmacy

 286. Pingback: buy cialis with paypal

 287. Pingback: Cialis Soft Flavored

 288. Pingback: buy drug

 289. Pingback: psy

 290. Pingback: projectio-freid

 291. Pingback: viagra professional

 292. Pingback: buy sildenafil citrate medication

 293. Pingback: was kostet viagra in italien

 294. Pingback: http://Tinderentrar.com

 295. Pingback: faxless cash advance huntersville

 296. Pingback: 100mg viagra

 297. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 298. Pingback: topvideos

 299. Pingback: video

 300. Pingback: lisinopril without prescription

 301. Pingback: lisinopril 40 mg generic

 302. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 303. Pingback: Ukrainskie-serialy

 304. Pingback: site

 305. Pingback: best free hispanic dating sites

 306. Pingback: ordering cialis online australia

 307. Pingback: is it illegal to order drugs from canada

 308. Pingback: top

 309. Pingback: pharmacy cost comparison

 310. Pingback: phentermine canadian pharmacy online

 311. Pingback: take cialis the correct way

 312. Pingback: buy cialis online europe

 313. Pingback: buy cialis tadalafil uk

 314. Pingback: generic cialis canadian

 315. Pingback: ordering cialis online australia

 316. Pingback: buy cheap cialis overnight

 317. Pingback: canada cialis online

 318. Pingback: ed meds online

 319. Pingback: order valtrex online usa

 320. Pingback: tadalafil generic pills

 321. Pingback: 1000 mg valtrex daily

 322. Pingback: rush limbaugh viagra

 323. Pingback: tadalafil canadian pharmacy

 324. Pingback: tadalafil 5 mg

 325. Pingback: ed pill

 326. Pingback: cheap viagra canada

 327. Pingback: erection pills online

 328. Pingback: cialis com coupons

 329. Pingback: buy viagra online canada

 330. Pingback: canada viagra

 331. Pingback: cialis 20mg precautions

 332. Pingback: sildenafil cost

 333. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 334. Pingback: cialis online purchase

 335. Pingback: viagra cheapest online

 336. Pingback: generic doxycycline

 337. Pingback: gabapentin controlled substance

 338. Pingback: cialis paypal australia

 339. Pingback: levitra india generic

 340. Pingback: what dose viagra

 341. Pingback: amlodipine and simvastatin

 342. Pingback: lipitor

 343. Pingback: doxycycline 100 mg

 344. Pingback: podolsk-region.ru

 345. Pingback: meloxicam for dogs

 346. Pingback: metoprolol succinate precautions

 347. Pingback: losartan

 348. Pingback: viagra best price

 349. Pingback: cialis cost cvs

 350. Pingback: levitra prices usa

 351. Pingback: generic viagra walmart

 352. Pingback: what is duloxetine

 353. Pingback: prednisone dose pack

 354. Pingback: interactions for amitriptyline

 355. Pingback: cymbalta for pain

 356. Pingback: hydrochlorothiazide tablets

 357. Pingback: cytotmeds.com

 358. Pingback: why is metformin dangerous

 359. Pingback: mirtazapine 30mg tablet

 360. Pingback: viagra over the counter walmart

 361. Pingback: wellbutrin 150 mg

 362. Pingback: buspar pill

 363. Pingback: what is celexa

 364. Pingback: zanaflex cost

 365. Pingback: wellbutrin overdose

 366. Pingback: diclofenac side effects

 367. Pingback: ed meds

 368. Pingback: ed cures that actually work

 369. Pingback: clonidine overdose

 370. Pingback: finasteride side effects

 371. Pingback: carvedilol moa

 372. Pingback: flagyl 500 mg tablet

 373. Pingback: cure ed

 374. Pingback: tadalafil 100mg

 375. Pingback: cvs viagra cost

 376. Pingback: tadalafil citrate

 377. Pingback: viagra triangle chicago

 378. Pingback: levitra tablet in india

 379. Pingback: prednisone 10 mg tablet directions

 380. Pingback: ed cures that actually work

 381. Pingback: stock name for hydroxychloroquine

 382. Pingback: ivermectin tablets uk

 383. Pingback: where to get priligy

 384. Pingback: free christan dating

 385. Pingback: ivermectin lice oral

 386. Pingback: acyclovir for shingles

 387. Pingback: dosage for amoxicillin

 388. Pingback: aricept

 389. Pingback: generic augmentin

 390. Pingback: azithromycin penicillin

 391. Pingback: hydroxychloroquine sulfate tab 200 mg

 392. Pingback: genericsbb cefdinir antibiotic

 393. Pingback: genericsbb keflex 500 mg

 394. Pingback: clindamycin hcl 150mg capsule

 395. Pingback: erythromycin 250mg capsules

 396. Pingback: plaquenil 200 mg cost

 397. Pingback: discount cialis 5mg

 398. Pingback: tadalafil 6mg capsule

 399. Pingback: free trial priligy

 400. Pingback: viagra price walmart

 401. Pingback: 20mg sildenafil

 402. Pingback: ivermectin over the counter canada

 403. Pingback: cialis 60 mg price

 404. Pingback: levitra tablet price

 405. Pingback: free viagra

 406. Pingback: proventil inhaler vs proair inhaler

 407. Pingback: ivermectin price canada

 408. Pingback: ivermectin brand name

 409. Pingback: hydroxychloroquine how to get

 410. Pingback: real viagra without a doctor prescription usa

 411. Pingback: cheap drugs

 412. Pingback: daily cialis coupon

 413. Pingback: mexican viagra

 414. Pingback: viagra for sale cheap

 415. Pingback: chewable sildenafil

 416. Pingback: pfizer viagra 100mg

 417. Pingback: ed prescription drugs

 418. Pingback: sildenafil vs tadalafil

 419. Pingback: 200 mg viagra

 420. Pingback: how is hydroxychloroquine produced

 421. Pingback: norvasc dosage

 422. Pingback: cialis 50mg generic

 423. Pingback: cheap vardenafil

 424. Pingback: metformin recall 2020 list

 425. Pingback: cialis 2019

 426. Pingback: viagra amazon

 427. Pingback: best place to buy viagra online

 428. Pingback: amoxicillin interactions

 429. Pingback: doxycycline acne

 430. Pingback: lasix tablets for sale

 431. Pingback: xenical medication

 432. Pingback: priligy singapore

 433. Pingback: finasteride 5mg nz

 434. Pingback: taking cialis soft tabs

 435. Pingback: careprost usa seller

 436. Pingback: clomid therapy

 437. Pingback: fluconazole side effects eyes

 438. Pingback: is domperidone fda approved

 439. Pingback: monthly cost of cialis without insurance

 440. Pingback: hydroxychloroquine on ebay 50ml

 441. Pingback: where can i purchase hydroxychloroquine online

 442. Pingback: tamoxifen citrate brand

 443. Pingback: prednisolone hnmr peaks

 444. Pingback: naltrexone oral dose

 445. Pingback: hsv 1 valtrex dosage

 446. Pingback: buy cialis canadian

 447. Pingback: zanaflex max dosage

 448. Pingback: cialis ingredient

 449. Pingback: cialis 5mg singapore

 450. Pingback: uti ciprofloxacin symptons

 451. Pingback: cialis patent expiration

 452. Pingback: liquid cialis

 453. Pingback: cialis online price

 454. Pingback: viagra for females

 455. Pingback: best online viagra

 456. Pingback: best viagra prices

 457. Pingback: hydroxychloroquine sulfate 200mg

 458. Pingback: cialis south africa

 459. Pingback: companies that manufacture hydroxychloroquine

 460. Pingback: no prescription canadian cialis

 461. Pingback: cialis uk no prescription

 462. Pingback: american doctors and hydroxychloroquine

 463. Pingback: generic tadalafil 20 mg

 464. Pingback: how long does 100mg of viagra last

 465. Pingback: viagra in peru

 466. Pingback: pfizer viagra 100mg price

 467. Pingback: zithromax 250 mg australia

 468. Pingback: are canadian online pharmacies safe

 469. Pingback: zithromax 500

 470. Pingback: zithromax 600 mg tablets

 471. Pingback: regcialist.com

 472. Pingback: ivermectil scam sites

 473. Pingback: ivermectin 1% cream generic

 474. Pingback: supplements for ed

 475. Pingback: erectile dysfunction treatment

 476. Pingback: hydroxychloroquine antiviral

 477. Pingback: hydroxychloroquine sulfate tablets 200 mg

 478. Pingback: who manufactures priligy

 479. Pingback: cialis discussion forum

 480. Pingback: differences between viagra levitra and cialis

 481. Pingback: purchase ivermectin

 482. Pingback: prednisone buy online nz

 483. Pingback: amlodipine besylate used for

 484. Pingback: lipitor and grapefruit

 485. Pingback: how long can i take omeprazole

 486. Pingback: how long for fluoxetine to work

 487. Pingback: cheap ed pills from canada

 488. Pingback: is lyrica a controlled drug

 489. Pingback: lexapro breastfeeding

 490. Pingback: natural viagra

 491. Pingback: ivermectin 8 mg

 492. Pingback: ic hydrochlorothiazide 25 mg

 493. Pingback: ivermectin 1% cream generic

 494. Pingback: generic viagra online pharmacy

 495. Pingback: ivermectin 400 mg brands

 496. Pingback: otc viagra

 497. Pingback: viagra otc

 498. Pingback: ivermectin antibiotico

 499. Pingback: buying generic viagra online

 500. Pingback: stromectol prescription

 501. Pingback: ed doctors

 502. Pingback: generic cialis tadalafil

 503. Pingback: where to get cialis

 504. Pingback: best non prescription ed pills

 505. Pingback: escitalopram prescribing information

 506. Pingback: buy cialis pills online

 507. Pingback: cialis usa

 508. Pingback: cialis 2.5 mg

 509. Pingback: where to buy cialis pills

 510. Pingback: sildenafil

 511. Pingback: viagra buy online

 512. Pingback: where to buy viagra online

 513. Pingback: stromectol 6mg cost

 514. Pingback: viagra online prescription free

 515. Pingback: can you get high off ivermectin

 516. Pingback: where can i purchase cialis

 517. Pingback: where to buy levitra in canada

 518. Pingback: cheapest viagra

 519. Pingback: viagra tablets price

 520. Pingback: how to get viagra prescription in canada

 521. Pingback: generic amoxil online

 522. Pingback: generic cialis online

 523. Pingback: order clomiphene

 524. Pingback: clomid for men

 525. Pingback: ivermectin lice oral

 526. Pingback: best generic viagra

 527. Pingback: ivermectin 1 topical cream

 528. Pingback: where to buy propecia yahoo

 529. Pingback: 5 mg prednisone tablets

 530. Pingback: where to purchase doxycycline

 531. Pingback: viagra alternative

 532. Pingback: doxycycline hyclate 100 mg cap

 533. Pingback: buy doxycycline online without prescription

 534. Pingback: cheap cialis pills

 535. Pingback: stromectol without prescription

 536. Pingback: price of real viagra

 537. Pingback: costa rica cialis sale

 538. Pingback: cialis singapore buy

 539. Pingback: where can you buy real generic viagra

 540. Pingback: ivermectin pills online

 541. Pingback: genuine cialis canada

 542. Pingback: retail price of viagra

 543. Pingback: cialis genetic

 544. Pingback: tractor supply ivermectin

 545. Pingback: cialis for women

 546. Pingback: ivermectin contraindications in humans

 547. Pingback: zithramax and tylenol

 548. Pingback: plants natural viagra

 549. Pingback: pills like viagra for sale

 550. Pingback: buy cialis

 551. Pingback: drug prices

 552. Pingback: ed treatments that really work

 553. Pingback: buy levitra cialis viagra

 554. Pingback: cialis precio mexico

 555. Pingback: pump for ed

 556. Pingback: get zithromax online

 557. Pingback: buy viagra pfizer

 558. Pingback: buy viagra non prescription

 559. Pingback: viagra alternatives

 560. Pingback: otc ed pills

 561. Pingback: sildenafil coupon

 562. Pingback: does lisinopril affect heart rate

 563. Pingback: generic for viagra

 564. Pingback: dapoxetine plus viagra

 565. Pingback: tamoxifen vs raloxifene

 566. Pingback: tamoxifen effectiveness

 567. Pingback: does tamoxifen make you tired

 568. Pingback: can i order prednisone

 569. Pingback: prednisone online paypal

 570. Pingback: prednisone 1 mg for sale

 571. Pingback: ivermectin 1

 572. Pingback: ivermectin canada

 573. Pingback: generic ivermectin for humans

 574. Pingback: azithromycin otc usa

 575. Pingback: viagra online cheap

 576. Pingback: best ed pills non prescription

 577. Pingback: canadian medications

 578. Pingback: comfortis for dogs without vet prescription

 579. Pingback: azithromycin 500mg over the counter

 580. Pingback: viagra pro order now

 581. Pingback: female viagra pill

 582. Pingback: real viagra no prior prescription

 583. Pingback: 40 mg daily prednisone

 584. Pingback: over the counter prednisone medicine

 585. Pingback: viagra no prescription

 586. Pingback: buy prednisone with paypal canada

 587. Pingback: alternatives to viagra

 588. Pingback: cvs viagra

 589. Pingback: viagra side effects

 590. Pingback: stromectol pills

 591. Pingback: stromectol online canada

 592. Pingback: ivermectin for humans

 593. Pingback: ivermectin 5

 594. Pingback: amoxicillin on line

 595. Pingback: viagra meaning

 596. Pingback: lasix sale

 597. Pingback: gabapentin 2666

 598. Pingback: neurontin medicine

 599. Pingback: chloroquine for sale

 600. Pingback: quineprox 40

 601. Pingback: prednisone otc

 602. Pingback: prednisone 4 mg daily

 603. Pingback: buy generic viagra online

 604. Pingback: viagra tablet

 605. Pingback: avana 146

 606. Pingback: avana 56

 607. Pingback: provigil 200mg

 608. Pingback: stromectol pills

 609. Pingback: ivermectin 18mg

 610. Pingback: albuterol 1.25

 611. Pingback: zithromax tablet

 612. Pingback: instant natural viagra

 613. Pingback: viagra prices

 614. Pingback: viagra pills

 615. Pingback: cialis generic

 616. Pingback: viagra over the counter europe

 617. Pingback: viagra history

 618. Pingback: azithromycin 500mg

 619. Pingback: brand cialis 100mg

 620. Pingback: where can i buy valtrex online

 621. Pingback: viagra foods

 622. Pingback: viagra without script

 623. Pingback: cheap generic valtrex online

 624. Pingback: cost for generic valtrex

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail