‘ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್’ ಎಂಬ ಬಲ

ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ (Coriolis) ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಗುಹವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಗೆ ನಂಟಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ
ನಿಲ್ಮೆಯ ಬಲವಿದು (inertial force).

ನೆಲೆಗಟ್ಟು(Reference frame) ಬಲಸುತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಎಡಸುತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಲ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತು ನೇರವಾದ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೂ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವವನಿಗೆ (ಕೇಸರಿ ಚುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಆ ವಸ್ತು ಓರೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡುಗನು ನಿಂತ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮವೇ ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್.

Corioliskraftanimation

ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ಆಗುಹವುನ್ನು ಗಸ್ಪಾರ್ಡ್-ಗುಸ್ತಾವ್ ದು ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ( Gaspard-Gustave de Coriolis) ಎಂಬ ಎಣಿಕೆಯರಿಗನು ಅರಿತು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ನೆಲವು ಒಂದು ತಿರುಗುವ ನೆಲೆಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಟಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿದಾಗಲೂ ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ಆಗುಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೀಸುಗಾಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ನೆಲೆಯೆಡಿಗೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೀಸುಗಾಳಿಯು ನೇರಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ಆಗುಹದಿಂದ ಬೀಸುಗಾಳಿಯು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗದೆ ಬಾಗಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ನೆಲದ ನಡುಗೆರೆಯು (Equator) ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೆಲವು ಅಲ್ಲಿ, ತುದಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿರುಸಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ನೆಲನಡುಗೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಯು ನೆಲೆದ ಬೇರೆಡೆ ಇರುವ ಇನ್ನಾವುದೇ ಚುಕ್ಕೆಗಿಂತ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವನ್ನು ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚುಕ್ಕೆಯುನ್ನು ನೆಲನಡುಗೆರೆಯಿಂದ ತುದಿಗಳೆಡೆಗೆ ಜರುಗಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಚುಕ್ಕೆಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಬಿರುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಡಗಣ ತುದಿಯೊ ಇಲ್ಲ ತೆಂಕಣ ತುದಿಯ ಮೇಲಿನ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ನೆಲನಡುಗೆರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಜರುಗಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಬಿರುಸು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ತೋರಿಕೆಗೆ ಹೀಗೆಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೀವು ಈಗ ನೆಲದ ಬಡಗಣ ತುದಿಯಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಂಕಣದ ಕಡೆಗೆ ಬಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಗೆಳೆಯನೆಡೆಗೆ ಎಸೆದರೆ ಅದು ಅವನಿರುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ನೆಲನಡುಗೆರೆಗೆ ನಿಮಗಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿರುಸಾಗಿ ಪಡುವಲಿನಿಂದ ಮೂಡಲ ಕಡೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕಂಟಿಕೊಂಡೇ ಸಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೆಲವು ಪಡುವಲಿನಿಂದ ಮೂಡಲ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವೆಸೆದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ನಿಂತಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಮೂಡಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿರುಸಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಚೆಂಡು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಸುಳುವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ಕುದುರೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಿರುಗುವ ಆಟ. ತಿರುಗುವ ತಟ್ಟೆಯಮೇಲೆ ಅರಿಶಿಣ ಅಂಗಿಯ ತೊಟ್ಟ ಮಗುವು ತನ್ನೆದುರಿಗಿನ ತಿಳಿನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಂಗಿಯ ಪೋರನಿಗೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆದಾಗ ಅದು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ತಟ್ಟೆಯು ಬಲಸುತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ.

imageಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಆಗುಹವನ್ನು ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ಆಗುಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಗಾಳಿಯು ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಂತೆ. ಅದು ಬೀಸುವಾಗ ನೆಲದ ಬಡಗು ಅರೆಗೋಳದಲ್ಲಿ(north hemisphere) ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಕು ಅರೆಗೋಳದಲ್ಲಿ(south hemisphere) ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಡಗು ಅರೆಗೋಳದಲ್ಲಿ ಬೀಸುಗಾಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ನೆಲೆಗಳೆಡೆಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಡಗು ಅರೆಗೋಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು ಬಲಸುತ್ತಿನವು ಮತ್ತು ತೆಂಕು ಅರೆಗೋಳದವು ಎಡಸುತ್ತಿನವು ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
image (1)ಬಿರುಸಾಗಿ ಓಡುವ ವಿಮಾನ, ಏರುಗಣಿಗಳಂತವು (Rocket) ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ಆಗುಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಓಡಿಸುಗರು ಹಾರಾಟದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯುವಾಗ ನೆಲದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಣಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನೈನ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಳಗೆ ವಿಮಾನದ ಹಾರುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ (ಉದ್ದದೂರ 80°16′ಮೂಡಣಕ್ಕೆ-80°16′E Longitude) ಲಕನೌ (ಉದ್ದದೂರ 80°55′ಮೂಡಣಕ್ಕೆ-80°55′E Longitude) ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ಹಾರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ನೆಲವು ತಿರುಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ಆಗುಹವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆಗ ಓಡಿಸುಗನು ನೇರಗೆರೆಯಂತೆ ಬಡಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ವಿಮಾನ ಸಾಗಿದ ಹಾದಿ ನೇರಗೆರೆಯಂತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೆಲದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ಉಂಟಾಗಿ ಲಕನೌ ಮೂಡಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಣಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೇರ ಸಾಗಿ ಬಂದರೆ, ವಿಮಾನ ಲಕನೌ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾವುದೋ ಊರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿಸುಗನು ಹಾರಾಟದ ನಡುವಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೆಲದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಣಿಕೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಓಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ಆಗುಹವನ್ನು ಎಣಿಕೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಲಕನೌ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಹಾದಿಯು ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ, ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊರಿಯೋಲಿಸ್ ಆಗುಹವನ್ನು ಅರಿಯುವುದರಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಬೀಸುಗಾಳಿಗಳು, ಹೆಗ್ಗಡಲ ಒಳ ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ನೆಲದಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯೋಣ.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

265 Comments

 1. Pingback: NBA 2K18 MT

 2. Pingback: path of exile items

 3. Pingback: Path of Exile orbs

 4. Pingback: PoE items

 5. Pingback: viagra profesional

 6. Pingback: cialis otc

 7. Pingback: cialis discount

 8. Pingback: cialis 20

 9. Pingback: Buy viagra with discount

 10. Pingback: Discount viagra online

 11. Pingback: viagra price usa

 12. Pingback: order cialis online

 13. Pingback: cialis 20mg

 14. Pingback: female viagra pills

 15. Pingback: can i buy naltrexone over the counter

 16. Pingback: cialis prices

 17. Pingback: cialis 5mg price

 18. Pingback: cialis 10mg

 19. Pingback: careprost brand eye drops

 20. Pingback: buy tylenol

 21. Pingback: where to buy cialis

 22. Pingback: best place to buy generic viagra online

 23. Pingback: can you buy chloroquine over the counter

 24. Pingback: viagra generic

 25. Pingback: viagra generic

 26. Pingback: generic sildenafil

 27. Pingback: viagra 100mg

 28. Pingback: best ed pills non prescription

 29. Pingback: best ed pills online

 30. Pingback: pills erectile dysfunction

 31. Pingback: best online pharmacy

 32. Pingback: cialis visa

 33. Pingback: vardenafil coupon

 34. Pingback: vardenafil usa

 35. Pingback: ed generic meds for sale

 36. Pingback: cialis warnings

 37. Pingback: sildenafil dosage

 38. Pingback: casino games online

 39. Pingback: bimatoprost ophthalmic solution 0.03% amazon

 40. Pingback: cialis 20 mg price

 41. Pingback: personal loan

 42. Pingback: generic viagra usa

 43. Pingback: generic viagra online

 44. Pingback: buy chloroquine phosphate

 45. Pingback: cialis online no prescription

 46. Pingback: cialis brand online

 47. Pingback: cialis coupon

 48. Pingback: otc viagra

 49. Pingback: viagra pills

 50. Pingback: viagra buy

 51. Pingback: canadian viagra

 52. Pingback: how to get viagra

 53. Pingback: cost of cialis without insurance

 54. Pingback: pharmacy in singaporeviagra

 55. Pingback: buy generic cialis generic cialis

 56. Pingback: buy cialis online canada

 57. Pingback: viagra dp

 58. Pingback: viagra free shipping

 59. Pingback: generic viagra online canadian pharmacy

 60. Pingback: viagra 50mg side effects

 61. Pingback: cheap viagra uk

 62. Pingback: cialis generic vs brand

 63. Pingback: cialis online

 64. Pingback: buy viagra soft tabs

 65. Pingback: https://thesisbyd.com/

 66. Pingback: help with research papers

 67. Pingback: thesiswritinghelpsjj.com

 68. Pingback: dissertation writing

 69. Pingback: find someone to write my college paper

 70. Pingback: national honor society essay help

 71. Pingback: graduate school essay writing service

 72. Pingback: cheap custom essays

 73. Pingback: viagra canada

 74. Pingback: generic viagra cialis

 75. Pingback: buy viagra us

 76. Pingback: can i buy viagra in china

 77. Pingback: am i need precription to buy cialis 5mg cost at walgreens

 78. Pingback: buy generic viagra australia

 79. Pingback: cialis generic overnite shipping

 80. Pingback: get cialis to work

 81. Pingback: how to buy viagra from cipla india

 82. Pingback: can ubuy cialis on streets

 83. Pingback: viagra without prescription canada

 84. Pingback: buy viagra san diego

 85. Pingback: how to take cialis

 86. Pingback: 141generic2Exare

 87. Pingback: riqyhyvl

 88. Pingback: tgssfxwc

 89. Pingback: when to take cialis 10mg

 90. Pingback: what are the side effects of viagra

 91. Pingback: hoe lang blijft sildenafil in je bloed

 92. Pingback: wat doen viagra pillen

 93. Pingback: how much ivermectin horse paste to give a dog

 94. Pingback: how long does zithromax work after your dose is done

 95. Pingback: viagra for sale in india

 96. Pingback: cialis con receta

 97. Pingback: what is the cost of cialis

 98. Pingback: viagra

 99. Pingback: comprar viagra sin receta

 100. Pingback: viagra hearing loss

 101. Pingback: professional resume writing service

 102. Pingback: write my research paper for me

 103. Pingback: what should i write my essay on

 104. Pingback: help me with essay

 105. Pingback: thesis business ethics essay

 106. Pingback: cheap amoxicillin 500mg

 107. Pingback: lasix canada pharmacy

 108. Pingback: azithromycin india cost

 109. Pingback: buy ivermectin pills

 110. Pingback: albuterol 0.25 mg

 111. Pingback: doxycycline mycoplasma

 112. Pingback: prednisolone dosage

 113. Pingback: pregnancy with clomid

 114. Pingback: dapoxetine uses

 115. Pingback: diflucan while pregnant

 116. Pingback: synthroid 25mcg

 117. Pingback: help with writing an essay

 118. Pingback: professional thesis writing service

 119. Pingback: essay writing service review

 120. Pingback: buy propecia

 121. Pingback: can you write my paper

 122. Pingback: cialis dapoxetine canada

 123. Pingback: canadian cialis online

 124. Pingback: plugging neurontin

 125. Pingback: metformin warnings

 126. Pingback: paxil and fatigue

 127. Pingback: side effects plaquenil

 128. Pingback: online pharmacy india

 129. Pingback: buy cialis with paypal

 130. Pingback: average cost of furosemide

 131. Pingback: where can u buy cialis

 132. Pingback: Zakhar Berkut hd

 133. Pingback: 4569987

 134. Pingback: psy

 135. Pingback: projectio-freid

 136. Pingback: hilary duff on tinder

 137. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 138. Pingback: topvideos

 139. Pingback: video

 140. Pingback: expired viagra

 141. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 142. Pingback: Ukrainskie-serialy

 143. Pingback: site

 144. Pingback: cialis 20mg coupon

 145. Pingback: top

 146. Pingback: canadian pharmacy testosterone gel

 147. Pingback: best online canadian pharmacies

 148. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 149. Pingback: podolsk-region.ru

 150. Pingback: blogery_i_dorogi

 151. Pingback: cytotmeds.com

 152. Pingback: price for prednisone

 153. Pingback: hydroxychloroquine stock options

 154. Pingback: generic dapoxetine cvs

 155. Pingback: how to buy priligy

 156. Pingback: albuterol hfa coupon card

 157. Pingback: hydroxychloroquine buy online

 158. Pingback: hydroxychloroquine use in mexico

 159. Pingback: plaquenil hydroxychloroquine manufacturers

 160. Pingback: how much does hydroxychloroquine cost

 161. Pingback: hydroxychloroquine sulfate 300 mg

 162. Pingback: canada rx pharmacy

 163. Pingback: canadian generic viagra

 164. Pingback: ambien canada pharmacy

 165. Pingback: is there a generic drug for ivermectil

 166. Pingback: stromectol prostatitis

 167. Pingback: what is priligy made from

 168. Pingback: plaquenil for skin infection

 169. Pingback: natural alternative to prilosec

 170. Pingback: zoloft appetite

 171. Pingback: viagra prices

 172. Pingback: viagra buy

 173. Pingback: generic viagra online canadian pharmacy

 174. Pingback: buy sildenafil online

 175. Pingback: buyviagraonlineny

 176. Pingback: cialis 10 mg daily use

 177. Pingback: cost of stromectol without insurance

 178. Pingback: eli lilly cialis 5mg

 179. Pingback: cialis samples

 180. Pingback: where to buy cialis pills

 181. Pingback: order viagra online

 182. Pingback: viagra for sale online

 183. Pingback: cheapest generic viagra

 184. Pingback: cialis france

 185. Pingback: can you buy cialis over the counter in usa

 186. Pingback: canadian pharmacy generic viagra

 187. Pingback: cheap viagra in canada

 188. Pingback: sublingual viagra

 189. Pingback: daily viagra pill

 190. Pingback: amoxicillin and

 191. Pingback: tadalafil over the counter

 192. Pingback: stromectol and potassium

 193. Pingback: online viagra

 194. Pingback: generic viagra india

 195. Pingback: ankara propecia

 196. Pingback: cialis coupon

 197. Pingback: prednisone 8 mg

 198. Pingback: ivermectin for uti

 199. Pingback: viagrasao

 200. Pingback: cialis online india

 201. Pingback: where to buy viagra pharmacy

 202. Pingback: ivermectin tablets dosage

 203. Pingback: order sildenafil 20 mg

 204. Pingback: stromectol 3 mg tablet

 205. Pingback: cialis brand

 206. Pingback: viagra capsules in india

 207. Pingback: ivermectin injectable dosage for goats orally

 208. Pingback: cialis free trial

 209. Pingback: zithramax pfizer price

 210. Pingback: canadian generic viagra cost per pill

 211. Pingback: what enhances effect of viagra for women

 212. Pingback: cialis price

 213. Pingback: cialis discount

 214. Pingback: generic cialis

 215. Pingback: zithromax 500mg online

 216. Pingback: buy viagra samples

 217. Pingback: viagra para hombres

 218. Pingback: generic viagra without subscription walmart

 219. Pingback: sildenafil coupon

 220. Pingback: tickly cough with lisinopril

 221. Pingback: best over the counter erection pills

 222. Pingback: how does dapoxetine works

 223. Pingback: zpack medication over the counter

 224. Pingback: generic viagra

 225. Pingback: azithromycin similar drugs over the counter

 226. Pingback: order viagra boots

 227. Pingback: viagra dosage

 228. Pingback: viagra without prescription online

 229. Pingback: viagra with a doctor prescription

 230. Pingback: sildenafil viagra

 231. Pingback: over the counter viagra

 232. Pingback: viagra gum

 233. Pingback: amoxil 250

 234. Pingback: viagra cost

 235. Pingback: lasix 40 tablet

 236. Pingback: furosemide 4 mg

 237. Pingback: neurontin 1800 mg

 238. Pingback: plaquenil singapore

 239. Pingback: deltasone 10 mg cost

 240. Pingback: priligy tablets uk

 241. Pingback: provigil 100 mg

 242. Pingback: stromectol tablets

 243. Pingback: albuterol 95mcg

 244. Pingback: albuterol 0

 245. Pingback: buy zithromax

 246. Pingback: viagra otc

 247. Pingback: viagra kaufen

 248. Pingback: dapoxetine uk price

 249. Pingback: modafinil order

 250. Pingback: ivermectin 250ml

 251. Pingback: cost for viagra

 252. Pingback: viagra cialis

 253. Pingback: viagra jokes

 254. Pingback: viagra or cialis

 255. Pingback: walmart viagra

 256. Pingback: pfizer viagra

 257. Pingback: viagra over the counter

 258. Pingback: sildenafil revatio

 259. Pingback: ivermectin buy australia

 260. Pingback: viagra 25 mg sildenafil citrate

 261. Pingback: top roulette casino

 262. Pingback: should sildenafil 100 mg pills be cut in half

 263. Pingback: viagra no prescription

 264. Pingback: cialis no prescription

 265. Pingback: buying cialis

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail