ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ನಂಟು

ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೇನು ? ಕರೆಂಟನ್ನು ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೇ ಏಕೆ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತವೆ ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೇನು ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ‘ಮೊದಲ’ ಹಂತದಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

 

comb-static-electricity

ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ,

 • ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಬಾಚಿ, ಅದೇ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಳೆಯ ತುಂಡುಗಳೆಡೆಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಹಾಳೆಯ ತುಂಡುಗಳು ಬಾಚಣಿಗೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
 • ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮಯ್ಯಿ ತಾಕಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಚುರುಕೆನ್ನುವಂತ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಆಗುವ ಮಿಂಚಿನಂತಹ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟನಂತಹ ಕಸುವಿನ ಸಾಗಾಟ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಶಿನಲ್ಲಿ ‘ಚಾರ್ಜ್’ (Charge) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಹುರುಪು’ ಎನ್ನಬಹುದು. ಬಾಚಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮಿಂಚಿನ ‘ಹುರುಪು’ (electric charge) ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಮಿಂಚಿನ ಹುರುಪನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಿಂಚು ಹರಿವಿನ ಅನುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇನಿದು ‘ಒಂದು ಬಗೆ’ ಮತ್ತು ‘ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆ’ಯ ಹುರುಪು (charge) ? ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರತಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇಣುಕೋಣ.

1) ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗಡೆಯ ಕಿರಿದಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ‘ಅಣು’/’ಸೀರು’ (atom) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ನೀರು, ಹಾಳೆ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ  ವಸ್ತುಗಳೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಕಿರಿದಾದ ಅಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಅಣುಗಳು ಅವುಗಳ ಗುಣವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತವೆ.

Atom

 

2) ವಸ್ತುಗಳ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ.

 •  ನಡುವಣ (nucleus): ಇದು ಅಣುವಿನ ನಟ್ಟ ನಡುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
 • ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ‘ಸೆಳೆತದ ಬಯಲಿಗೆ’ (magnetic field) ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಒಂದು ಬಗೆಯ ‘ಹುರುಪು’ (charge) ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ತೋರುವ ಈ ಎದುರು ಬಗೆಯ ಹುರುಪಿಗೆ (charge) ‘ಕೂಡು’ ಅಂದರೆ + (positive) ಗುರುತನ್ನು ತಳುಕುಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ‘ಪಾಸಿಟಿವಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್’ (positively charged) ಅನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ‘ಕೂಡು-ಹುರುಪಿನವು’ ಇಲ್ಲವೇ ‘ಕೂಡುವಣಿಗಳು’ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.
 • ಅದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ‘ಸೆಳೆತದ ಬಯಲಿಗೆ’  (magnetic field) ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹುರುಪು (charge) ತೋರಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ (ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹುರುಪಿಲ್ಲದೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ‘ನೆಲೆವಣಿಗಳು’ ಅನ್ನಬಹುದು).
 • ನಡುವಣದ (nucleus) ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ತುಣುಕುಗಳೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್.  ಇವುಗಳನ್ನು ‘ಸೆಳೆತದ ಬಯಲಿಗೆ’  (magnetic field) ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಬಯಲಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಗಿಂತ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಹುರುಪನ್ನು (charge) ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳಿಗೆ ‘ಕೂಡು’ (+) ಗುರುತು ತಳುಕುಹಾಕಿದಂತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಕಳೆ (-) ಗುರುತು ತಳುಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಗಳು ‘ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್’ (negative charge) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಕಳೆ-ಹುರುಪಿನವು’ ಇಲ್ಲವೇ ‘ಕಳೆವಣಿಗಳು’ ಅನ್ನಬಹುದು.
 • ಒಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಣಿಗಳು (protons) ಮತ್ತು ಕಳೆವಣಿಗಳು (electrons) ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಳೆವಣಿಗಳು (electrons) ಮತ್ತು ಕೂಡುವಣಿಗಳ (protons) ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ  ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕಳೆವಣಿಗಳ (electrons) ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಬಾಚಿದಾಗ ಮತ್ತು ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಳೆಯೆಡೆಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಆದದ್ದು ಇದೇ, ಕೂದಲಿನ ಅಣುಗಳು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಬಾಚಣಿಕೆಯ ಅಣುಗಳು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಹೀಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಜಿಗಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದೇ ಕರೆಂಟ್.  ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಉಜ್ಜುವಿಕೆ/ತಾಕುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕರೆಂಟನ್ನು ನೆಲೆಸಿದ ಕರೆಂಟ್ (static current/electricity) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಕರೆಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹರಿವಿನಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುವುದು ಆದರೆ ಅದು ನೆಲೆಸಿದ ಕರೆಂಟಗಿಂತ (static current) ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಬಗೆಯದು. ಈ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

329 Comments

 1. Pingback: 10mg viagra

 2. Pingback: levitra vs cialis

 3. Pingback: cialis from india

 4. Pingback: cialis 5mg

 5. Pingback: Order viagra us

 6. Pingback: Canadian healthcare viagra sales

 7. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 8. Pingback: ciprofloxacin drug

 9. Pingback: generic ventolin

 10. Pingback: buy generic cialis

 11. Pingback: buy naltrexone

 12. Pingback: cialis super active

 13. Pingback: cialis 20 mg price walmart

 14. Pingback: best place to buy viagra online reviews

 15. Pingback: bimatoprost ophthalmic solution online prescription

 16. Pingback: generic cialis india

 17. Pingback: tylenol stock price

 18. Pingback: viagra for sale

 19. Pingback: viagra 100mg

 20. Pingback: cheap viagra pills for men

 21. Pingback: viagra 50mg

 22. Pingback: viagra 100mg

 23. Pingback: men's ed pills

 24. Pingback: generic ed pills

 25. Pingback: chloroquine 500mg tab

 26. Pingback: ed pills

 27. Pingback: rx pharmacy

 28. Pingback: generic cialis

 29. Pingback: levitra usa

 30. Pingback: levitra pill

 31. Pingback: cialis capsules 20mg

 32. Pingback: best online casino usa

 33. Pingback: how long does cialis last

 34. Pingback: viagra 100mg

 35. Pingback: 20 cialis

 36. Pingback: canadain viagra

 37. Pingback: effects of 150 mg of viagra

 38. Pingback: buy chloroquine phosphate

 39. Pingback: https://mymvrc.org

 40. Pingback: http://cialistodo.com/

 41. Pingback: www.jueriy.com

 42. Pingback: generic cialis cost

 43. Pingback: cialis cialis

 44. Pingback: viagra without a doctor prescription

 45. Pingback: viagra online

 46. Pingback: Google

 47. Pingback: Boxer Puppies For Sale

 48. Pingback: Puppies near me

 49. Pingback: VAPE PEN

 50. Pingback: AU Tradeline scammers

 51. Pingback: sildenafil

 52. Pingback: canadian viagra

 53. Pingback: find a builder

 54. Pingback: dinh cu canada

 55. Pingback: viagra price

 56. Pingback: kaş meis feribot

 57. Pingback: macca daklak

 58. Pingback: macadamia mystrikingly

 59. Pingback: Google

 60. Pingback: usa viagra online

 61. Pingback: sex toy review

 62. Pingback: blogcaodep.com

 63. Pingback: where to buy cialis in bangkok

 64. Pingback: iPhone

 65. Pingback: cheapest online vape store

 66. Pingback: the muppets mah na mah na

 67. Pingback: Damiana

 68. Pingback: buy weed online

 69. Pingback: levitra or viagra

 70. Pingback: nizam din sons

 71. Pingback: https://www.telocard.com/

 72. Pingback: Gerüstbau

 73. Pingback: christmas deals

 74. Pingback: cialis 20mg

 75. Pingback: Hand Raised Australian Shepherd Puppies for sale

 76. Pingback: toz klor

 77. Pingback: havuz market

 78. Pingback: sývý klor

 79. Pingback: ev dizayný

 80. Pingback: capath.vn

 81. Pingback: next ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

 82. Pingback: sweetiehouse.vn

 83. Pingback: Beretta A400 Xtreme Plus Max 5

 84. Pingback: pitbull puppies for sale in sc

 85. Pingback: sniper rifle for sale

 86. Pingback: Glock 17

 87. Pingback: fluorococaine

 88. Pingback: generic cialis overnight delivery

 89. Pingback: buy penis envy online

 90. Pingback: Beretta 1301 for sale

 91. Pingback: Computer reparatur rüti

 92. Pingback: GLOCK GUNS FOR SALE

 93. Pingback: Buy Gun Online

 94. Pingback: Magic Mush Rooms

 95. Pingback: cheap kittens for sale

 96. Pingback: FAKE MONEY FOR SALE ONLINE

 97. Pingback: viagra effects on young men

 98. Pingback: sex hard

 99. Pingback: Blackberry Kush

 100. Pingback: virtual credit card buy

 101. Pingback: Prism Heights

 102. Pingback: hat hanh nhan mua o dau

 103. Pingback: hat-macca-77.webself.net

 104. Pingback: eşofman

 105. Pingback: yatırım teşvik belgesi başvuru

 106. Pingback: karın germe

 107. Pingback: su arıtma cihazı tavsiyesi

 108. Pingback: penis ring

 109. Pingback: ziraat bankası borç kapatma kredisi

 110. Pingback: yeni haberler

 111. Pingback: HRDF claimable training course

 112. Pingback: ziraat iban öğrenme

 113. Pingback: Muha Meds Blue Raspberry 1000mg

 114. Pingback: Naturkosmetik

 115. Pingback: buy like

 116. Pingback: learn more

 117. Pingback: hrdf trainer kl

 118. Pingback: buy female viagra uk

 119. Pingback: about canada

 120. Pingback: Tenuate retard

 121. Pingback: thc vape juice

 122. Pingback: o-dsmt

 123. Pingback: Pure Colombian Cocaine

 124. Pingback: Fish scale coke

 125. Pingback: Change DMT

 126. Pingback: Maltipoo puppies

 127. Pingback: University kenya

 128. Pingback: herbal incense for sale

 129. Pingback: Fire Herbal Incense

 130. Pingback: Buy Suboxone 8 mg online

 131. Pingback: Dank Cartridges

 132. Pingback: canadian pharmacy

 133. Pingback: film

 134. Pingback: best online pharmacy viagra

 135. Pingback: film

 136. Pingback: T-Shirt Printing Edinburgh

 137. Pingback: Celebrity diamond rings

 138. Pingback: canada pharmacy services

 139. Pingback: Authority backlinks

 140. Pingback: app download for pc

 141. Pingback: btc canada

 142. Pingback: pubg hileleri

 143. Pingback: discount viagra

 144. Pingback: Hostgator Coupon Code

 145. Pingback: viagra coupons online

 146. Pingback: Buy Methadone online

 147. Pingback: fennec fox pet

 148. Pingback: cockatoo lifespan

 149. Pingback: toco toucan

 150. Pingback: birds for sale near me

 151. Pingback: cemre solmaz

 152. Pingback: Buy Ketamine online

 153. Pingback: cialis price uk

 154. Pingback: common application essay help

 155. Pingback: cialis

 156. Pingback: HEMMINGS

 157. Pingback: Buy Lortab 5/500, 7.5/325 online

 158. Pingback: learn about canada

 159. Pingback: buy viagra in canada

 160. Pingback: researchpaperssfk.com

 161. Pingback: thesisbyd.com

 162. Pingback: dissertationhelpvfh.com

 163. Pingback: customessaywriterbyz.com

 164. Pingback: argument essay help

 165. Pingback: Buy weed online

 166. Pingback: best custom essay writing service

 167. Pingback: professional thesis writing service

 168. Pingback: write my paper for me in 3 hours

 169. Pingback: güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý

 170. Pingback: BUY ADVIL PM

 171. Pingback: how to use a lifelike dildo

 172. Pingback: Ankara aðýr ceza avukatý

 173. Pingback: 우리카지노

 174. Pingback: 샌즈카지노

 175. Pingback: cloud accounting singapore

 176. Pingback: 코인카지노

 177. Pingback: عکس سکسی

 178. Pingback: BUY ECSTASY PILLS ONLINE

 179. Pingback: Buy OG kush online

 180. Pingback: Jungle boys SunSet Sherbert

 181. Pingback: 메리트카지노

 182. Pingback: 퍼스트카지노

 183. Pingback: cialis for sale

 184. Pingback: how long for cialis to peak

 185. Pingback: Buy Xanax 1mg

 186. Pingback: generic viagra online

 187. Pingback: viagra cost

 188. Pingback: natural viagra for men

 189. Pingback: over the counter viagra

 190. Pingback: sign ups guaranteed

 191. Pingback: Buy Hydrocodone Online

 192. Pingback: Mushroom growing kit

 193. Pingback: русские аудиокниги для детей США

 194. Pingback: sme loan

 195. Pingback: legal cocaine

 196. Pingback: can you buy viagra over the counter

 197. Pingback: erectile dysfunction pills

 198. Pingback: Gorilla Glue Strain

 199. Pingback: Accupril

 200. Pingback: canada drugs online pharmacy

 201. Pingback: over the counter alternative to viagra

 202. Pingback: Victoria Cakes Kenzie Reeves Lesbian Sex

 203. Pingback: Women’s Crocodile Leather Patterned Shoulder Bag

 204. Pingback: corporate gift

 205. Pingback: Locoderm Krem

 206. Pingback: 3D Volume Mink Eyelashes Set

 207. Pingback: Women’s 3D Thick False Eyelashes 5 Pair Set

 208. Pingback: Professional Make up Tool Set

 209. Pingback: Soft Faux Mink Individual Lashes

 210. Pingback: Waterproof Silicone Face Cleansing Brush

 211. Pingback: Reusable Mink Eyelashes

 212. Pingback: Waterproof Eyebrow Pen

 213. Pingback: Stylish Soft Makeup Brushes

 214. Pingback: Makeup Brushes 12 pcs Set

 215. Pingback: Professional Makeup Brushes

 216. Pingback: Waterproof Strong Eyelash Glue

 217. Pingback: Champagne Color Makeup Brushes Set

 218. Pingback: Natural Soft Mink Eyelashes

 219. Pingback: False Eyelashes Set

 220. Pingback: Nail Polish Remover Wipes

 221. Pingback: Professional Ceramic Hair Curler

 222. Pingback: Nail Art Dotting Pens Set

 223. Pingback: Mink Magnetic Eyelashes

 224. Pingback: Makeup Eyeshadow Palette

 225. Pingback: 3D Faux Eyelashes Set

 226. Pingback: Astronomi ve Uzay Bilimleri Konu Anlatýmý

 227. Pingback: viagra 100mg usa

 228. Pingback: Velvet Waterproof Lipstick 5 Pcs Set

 229. Pingback: Aloe Lip Balm For Women

 230. Pingback: Flower Nail Stickers

 231. Pingback: UV LED Nail Gel

 232. Pingback: Anti-aging Face Steamer

 233. Pingback: Disposable Eyelash Brushes Set

 234. Pingback: Professional Waterproof Shimmer Lipstick

 235. Pingback: Goat Hair Eye Makeup Brushes Set

 236. Pingback: Pearls Hairband for Women

 237. Pingback: Metal Alligator Hair Clips

 238. Pingback: Double-headed Gradient Color Nail Art Brush

 239. Pingback: Black and White Disposable Lipgloss Brush 50 Pcs Set

 240. Pingback: Mink Hair False Eyelashes Set

 241. Pingback: Y Shaped Facial Massage Roller

 242. Pingback: Aluminium Foil Nail Polish Remover

 243. Pingback: Disposable Eyelash Brushes

 244. Pingback: Crystal Nail Art Brush

 245. Pingback: buy cialis online usa with prescription

 246. Pingback: buy viagra toronto

 247. Pingback: nytimes

 248. Pingback: norwaytoday

 249. Pingback: dutchnews

 250. Pingback: cphpost

 251. Pingback: aftonbladet

 252. Pingback: cialis free canada

 253. Pingback: cialis reliable sites

 254. Pingback: spiegel

 255. Pingback: postimees

 256. Pingback: viagra generic drug in 2021

 257. Pingback: lemonde

 258. Pingback: gay hub

 259. Pingback: how much is cialis without insurance?

 260. Pingback: helsinkitimes

 261. Pingback: 1xbet ng

 262. Pingback: adam and eve thrusting dildo

 263. Pingback: lube for intimacy

 264. Pingback: icelandreview

 265. Pingback: thesouthafrican

 266. Pingback: mature porn

 267. Pingback: مباريات اليوم بث مباشر

 268. Pingback: best g spot vibrator

 269. Pingback: تحميل اغانى

 270. Pingback: Japanese Porn Land

 271. Pingback: TransHub

 272. Pingback: online pharmacy viagra

 273. Pingback: order percocet online

 274. Pingback: langley plumber

 275. Pingback: how does viagra work

 276. Pingback: maltipoo puppies for sale

 277. Pingback: GayHub

 278. Pingback: shipping containers for sale

 279. Pingback: buy weed online texas

 280. Pingback: generic cialis made by cipla

 281. Pingback: Mining

 282. Pingback: Mining

 283. Pingback: 141generic2Exare

 284. Pingback: etechpot

 285. Pingback: Twink Gay Porn

 286. Pingback: MILF Porn

 287. Pingback: Online Advertising

 288. Pingback: Mountain bike clothing

 289. Pingback: how does cialis work for 36 hours

 290. Pingback: best kratom vendors

 291. Pingback: hoe lang duurt het voor sildenafil werkt

 292. Pingback: where to buy ivermectin shampoo

 293. Pingback: secure medical viagra

 294. Pingback: BELSHINA

 295. Pingback: WHITE WIDOW DANK VAPES

 296. Pingback: 샌즈카지노

 297. Pingback: 우리카지노

 298. Pingback: 메리트카지노

 299. Pingback: 퍼스트카지노

 300. Pingback: 코인카지노

 301. Pingback: THC Cartridge

 302. Pingback: comprar cialis generico 5 mg

 303. Pingback: AnaGlobal

 304. Pingback: check out canada immigration news

 305. Pingback: voyage en cargo

 306. Pingback: best cbd oil

 307. Pingback: cbd for depression

 308. Pingback: precio cialis 20 mg 4 comprimidos

 309. Pingback: cbd near me

 310. Pingback: best cbd for dogs

 311. Pingback: best cbd gummies

 312. Pingback: cbd oil for dogs

 313. Pingback: best cbd for dogs

 314. Pingback: workouts that help your sex life

 315. Pingback: best cbd gummies

 316. Pingback: hairless cat for sale

 317. Pingback: singapore home rental classifieds

 318. Pingback: p spot toy

 319. Pingback: red maeng da kratom

 320. Pingback: green maeng da kratom

 321. Pingback: white maeng da kratom

 322. Pingback: viagra substitute gnc

 323. Pingback: dependent visa hong kong

 324. Pingback: buy instagram followers

 325. Pingback: cbd for sale

 326. Pingback: virtual card buy for online shopping

 327. Pingback: Buy Real Weed Online Cheap

 328. Pingback: 레플리카

 329. Pingback: Mzadaty

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail