ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿಗಳೇಕಿರುತ್ತವೆ?

ಕಳೆದ ಬರಹದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹೇಗೆ ಹಾರುತ್ತದೆ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಗುವ ಬಲಗಳಾವವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಆಕಾರದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಗಾಳಿ ಎಳೆತ ಮತ್ತು ನೆಲಸೆಳೆತವನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ನೂಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತುವಿಕೆಯು ವಿಮಾನ ಹಾರಲು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು.

ವಿಮಾನ ಬಾನಿಗೆ ಏರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಹಾರಿದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡುವುದು. ವಿಮಾನ ಸರಿಯಾದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತಾಗಲು ಅದರ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಅದರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ವಿಮಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,

1) ಏರಿಳಿಕೆ (pitch): ಹಾರಾಟದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲು ವಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಳಗೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನವು ತನ್ನ ಮೈಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನಡುಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ’ಏರಿಳಿಕೆ’ ಇಲ್ಲವೇ ’ಬಾಗು’ ಅಂತಾ ಕರೆಯಬಹುದು.

2) ಹೊರಳುವಿಕೆ (yaw): ವಿಮಾನ ಎಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳುವ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನವು ತನ್ನ ಮೈಗೆ ನೇರವಾದ ನಡುಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಉರುಳುವಿಕೆ (roll): ವಿಮಾನದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನು ಈ ಸಾಗಾಟದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

airplane_pitch-yaw-roll-2

 

airplane_pitch-yaw-roll-1

ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಗಾರ (pilot) ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೆಕ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಾವವು ಅಂತಾ ಈಗ ಅರಿಯೋಣ.

1) ಉರುಳುಪಟ್ಟಿ (Aileron): ವಿಮಾನದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ತುಸು ಎತ್ತರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಿನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ’ಉರುಳುಪಟ್ಟಿ’ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಎಡ ಉರುಳುಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆದ್ದರೆ, ಬಲಭಾಗದ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ತುಸು ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಎಡ ಉರುಳುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಉರುಳುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

aileron_roll

2) ಏರಿಳಿಪಟ್ಟಿ (Elevator) ಮತ್ತು ಬಡಿತಪಟ್ಟಿ (Flap): ವಿಮಾನದ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲು, ಹಿಂದಿನ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ರೆಕ್ಕೆಯ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಏರಿಳಿಪಟ್ಟಿ ಅಂತಾ ಕರೆದರೆ ಮುಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಡಿತಪಟ್ಟಿ ಅನ್ನಬಹುದು. ವಿಮಾನವನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏರಿಳಿಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಗಾರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಬಾಲ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಮೂಗಿನ ಭಾಗ ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ.

elevator_pitch

3) ಹೊರಳುಪಟ್ಟಿ (Rudder): ವಿಮಾನ ಎಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂದಿನ ರೆಕ್ಕೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಳುಪಟ್ಟಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನವನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಹಾರಾಟಗಾರ ಹೊರಳುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನದ ಬಾಲದ ಭಾಗವು ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮೂಗಿನ ಭಾಗವು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊರಳುತ್ತದೆ.

rudder_yaw

ಹೀಗೆ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

baanoda_airplane_pattigalu1

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ-ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಂತಿಗಳಿದ್ದ ಬೆಸೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ತಂತಿಗಳ ಹಿಡಿತವನ್ನು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಗಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Picture1

(ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಸೆಲೆಗಳು: HowStuffWorks, Wikipedia, NASA, howitworks)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

158 Comments

 1. Pingback: viagra for sale

 2. Pingback: cialis black

 3. Pingback: cialis

 4. Pingback: generic cialis online

 5. Pingback: cialis otc

 6. Pingback: Generic viagra cheap

 7. Pingback: Female viagra

 8. Pingback: viagra sales

 9. Pingback: generic ventolin

 10. Pingback: tadalafil without a doctor's prescription

 11. Pingback: ciprofloxacin 500mg antibiotics walmart cost

 12. Pingback: how long does viagra last

 13. Pingback: cialis generic

 14. Pingback: cialis coupon walgreens

 15. Pingback: buy generic cialis

 16. Pingback: how to get tylenol

 17. Pingback: is there a generic for cialis

 18. Pingback: viagra oral

 19. Pingback: chloroquine price

 20. Pingback: viagra generic

 21. Pingback: viagra 100mg

 22. Pingback: viagra 50mg

 23. Pingback: best erectile dysfunction pills

 24. Pingback: erection pills online

 25. Pingback: cheap erectile dysfunction pills

 26. Pingback: rx pharmacy

 27. Pingback: pharmacy online

 28. Pingback: canada pharmacy

 29. Pingback: generic cialis

 30. Pingback: cialis mastercard

 31. Pingback: vardenafil

 32. Pingback: vardenafil 20 mg

 33. Pingback: big fish casino online

 34. Pingback: cialis order online

 35. Pingback: cheap generic viagra

 36. Pingback: best online casinos that payout

 37. Pingback: real casino online

 38. Pingback: buy cheap viagra internet

 39. Pingback: lumigan coupons from allergan

 40. Pingback: cialis online pharmacy

 41. Pingback: online payday loans

 42. Pingback: cheapest 100mg viagra delivered overnight

 43. Pingback: cialis buy

 44. Pingback: generic viagra 100mg pills erections

 45. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 46. Pingback: generic viagra 100mg

 47. Pingback: canadian pharmacy viagra

 48. Pingback: otc viagra

 49. Pingback: buy cialis online

 50. Pingback: viagra generic

 51. Pingback: viagra

 52. Pingback: viagra online

 53. Pingback: buy viagra no prescription

 54. Pingback: buy viagra canada without precription

 55. Pingback: can you buy generic viagra online from us pharmacy

 56. Pingback: viagra for women judpharmacys

 57. Pingback: cialis ed

 58. Pingback: buy viagra online worldwide shipping

 59. Pingback: cialis where can i buy

 60. Pingback: cheap viagra

 61. Pingback: goodrx cialis

 62. Pingback: order viagra

 63. Pingback: rxtrustpharm.com

 64. Pingback: buy generic viagra online

 65. Pingback: rxtrustpharm

 66. Pingback: cheapest generic viagra

 67. Pingback: viagra substitute

 68. Pingback: viagra prices

 69. Pingback: canada pink viagra

 70. Pingback: cialis no prescription

 71. Pingback: viagra alternative gnc

 72. Pingback: rxtrust pharm

 73. Pingback: generic cialis pro

 74. Pingback: cialis ingredients

 75. Pingback: can you buy viagra in bali

 76. Pingback: generic viagra us

 77. Pingback: is viagra generic

 78. Pingback: buying viagra online forum

 79. Pingback: real viagra for less

 80. Pingback: hotmail i mostly get viagra and canada pharmacy spam how to block words

 81. Pingback: order viagra online without prescription

 82. Pingback: cialis kopen

 83. Pingback: generic cialis

 84. Pingback: meaning of viagra

 85. Pingback: custom essay service

 86. Pingback: doctoral dissertation help

 87. Pingback: customessaywriterbyz.com

 88. Pingback: i need help writing an argumentative essay

 89. Pingback: thesis paper writing

 90. Pingback: thesis statistics help

 91. Pingback: cheap research paper writing service

 92. Pingback: who will write my paper for me

 93. Pingback: write my admission essay

 94. Pingback: cialis for women

 95. Pingback: order viagra online

 96. Pingback: best viagra

 97. Pingback: canadian pharmacies shipping to usa

 98. Pingback: specialty pharmacy

 99. Pingback: Zestril

 100. Pingback: original viagra pfizer

 101. Pingback: viagra

 102. Pingback: viagra types

 103. Pingback: cost of cialis vs viagra

 104. Pingback: cheap viagra usa

 105. Pingback: cialis is for daily use

 106. Pingback: cialis free trial voucher

 107. Pingback: best price generic viagra

 108. Pingback: generic cialis soft tabs 20mg

 109. Pingback: 800 mg viagra

 110. Pingback: is canadian generic viagra safe

 111. Pingback: where to buy cialis the cheapest in the us

 112. Pingback: 141genericExare

 113. Pingback: airbewsu

 114. Pingback: where can i buy kamagra

 115. Pingback: wat is beter viagra of cialis

 116. Pingback: how to give liquid ivermectin for horses

 117. Pingback: extra super viagra

 118. Pingback: comprar cialis 10 mg

 119. Pingback: generic viagra jelly

 120. Pingback: amoxicillin 500mg capsule over the counter

 121. Pingback: furosemide price south africa

 122. Pingback: azithromycin prescription cost

 123. Pingback: ivermectin 400 mg

 124. Pingback: buy albuterol online cheap

 125. Pingback: doxycycline brand names

 126. Pingback: prednisolone and exercise

 127. Pingback: clomid trt

 128. Pingback: viagra plus dapoxetine

 129. Pingback: diflucan cost walmart

 130. Pingback: why take synthroid

 131. Pingback: college essay writing help

 132. Pingback: doctoral dissertation database

 133. Pingback: how to write thesis proposal

 134. Pingback: best online essay writers

 135. Pingback: neurontin and xanax

 136. Pingback: metformin pcos

 137. Pingback: diet pills paxil

 138. Pingback: plaquenil for sjogrens

 139. Pingback: buy cheap cialis

 140. Pingback: research chemicals tadalafil

 141. Pingback: 30 furosemide 20 mg

 142. Pingback: online medicine to buy

 143. Pingback: Uroxatral

 144. Pingback: dapoxetine cialis

 145. Pingback: canada pharmacy cialis

 146. Pingback: pharmacy store logo

 147. Pingback: tinder gold trial

 148. Pingback: viagra over the counter usa 2018

 149. Pingback: buy brand cialis online

 150. Pingback: cialis daily use

 151. Pingback: cialis for sale brand

 152. Pingback: how many mg of cialis should i take

 153. Pingback: hydroxychloroquine zinc and azithromycin

 154. Pingback: hydroxychloroquine kills what parasites

 155. Pingback: buy hydroxychloroquine uk

 156. Pingback: hydroxychloroquine news update

 157. Pingback: hydroxychloroquine new york results

 158. Pingback: cialis 5mg price comparison

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail