ಹಲಬದಿಗಳು – ಭಾಗ 2

ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹಲಬದಿಗಳು ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಹಲಬದಿಯ ಹಲವು ಬಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು, ಈಗ ಹಲಬದಿಗಳ ಮೂಲೆ (Angle), ಸುತ್ತಳತೆ (Perimeter) ಮತ್ತು ಹರವನ್ನು (Area) ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹಲಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ (Perimeter of a polygon):

ಯಾವುದೇ ಹಲಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

 • ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ABCDE ಐದ್ಬದಿಯನ್ನು (Pentagon) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image1 P2ಐದ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ P ಆಗಿರಲಿ, ಬದಿ1 = AB, ಬದಿ2 = BC, ಬದಿ3 = CD, ಬದಿ4 = DE, ಬದಿ5 = EA ಆದಾಗ

ಐದ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ P = ಬದಿ1+ ಬದಿ2 + ಬದಿ3 + ಬದಿ4 + ಬದಿ5 = AB + BC + CD + DE + EA ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 • ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಆರುಬದಿಯುಳ್ಳ ABCDEF ಎಂಬ ಒಂದು ತಗ್ಗು ಹಲಬದಿಯನ್ನು (Concave Polygon) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image2 P2ಆರುಬದಿಯುಳ್ಳ ABCDEF ಈ ತಗ್ಗು ಹಲಬದಿಯಲ್ಲಿ AB = 8cm, BC = 5cm, CD = 7cm, ED = 3cm, EF = 12cm, FA = 10cm ಆಗಿವೆ, ಸುತ್ತಳತೆ P ಆಗಿರಲಿ.

ಆರುಬದಿಯುಳ್ಳ ABCDEF  ಹಲಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ P = AB + BC + CD + DE + EF + FA = 8 + 5 + 7 + 3 + 12 + 10 = 45 cm ಆಗಿದೆ.

 

 • ಯಾವುದೇ ಹಲಬದಿಯ ಬದಿಗಳು n ಆದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ P = ಬದಿ1 + ಬದಿ2 + ಬದಿ3 + …+ …+ ಬದಿn-1 + ಬದಿn ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಸುಳುವಾಗಿ Image3 P2   ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ i = 1,2,3……n, n ಎಂಬುವುದು ಹಲಬದಿಯು ಎಷ್ಟು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಒಂದು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯು (Simple Polygon) ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯಾದಾಗ (Regular Polygon) ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು P= n x s = ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳು x ಒಂದು ಬದಿಯ ಅಳತೆ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ n -> ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳು.

s -> ಒಂದು ಬದಿಯ ಅಳತೆ.

ಹಲಬದಿಯ ಒಳ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು (Interior Angles)  ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ:

 • ಯಾವುದೇ ಹಲಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು (n − 2) π C ಆಗಿರುತ್ತದೆ,

ಇಲ್ಲಿ c ಗುರುತು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ (Radians) ಅನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಅನ್ನು 1c ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

1 ನ ಬೆಲೆ 180°/π ಆಗಿರುತ್ತದೆ,

π C = 180° ಆಗಿದೆ,  ಇಲ್ಲಿ π = 3.14159 ಆಗಿದೆ.

ಹಲಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು (n − 2) × 180° ಎಂದು ಸುಳುವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ  n ಎಷ್ಟು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುವುದಾಗಿದೆ.

ಹಲಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯು (Equation) ಉಬ್ಬು ಹಲಬದಿ (Convex Polygon) ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಹಲಬದಿಗೂ (Concave Polygon) ಸರಿಹೊಂದುತ್ತುದೆ.

 

 • ಒಂದು ಹಲಬದಿಯು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯಾದಾಗ (Regular Polygon) ಅದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಯು 180° – 360°/n ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ n ಎಷ್ಟು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುವುದಾಗಿದೆ.

 

ಉದಾಹರಣೆ1:  ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ABCD ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು (Quadrilateral) ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವೇನು?

Image4 P2ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಲಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು (n − 2) × 180° ಆಗಿದೆ,

ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯೆಂದರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ n = 4 ಆಗುತ್ತದೆ.

ABCD ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ BAD + ADC + DCB + CBA =  (n − 2) × 180° = (4 – 2) x 180° = 2 x 180 = 360° ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ2: ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಾಟಿ ಹನ್ನೆರಡುಬದಿಯನ್ನು(Regular Dodecagon) ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಒಳ ಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲೆಯ ಬೆಲೆಯೇನು ?

 Image5 P2

ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಲಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು (n − 2) × 180° ಆಗಿದೆ,

ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರವು ಹನ್ನೆರಡು ಬದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆಕಾರವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ n = 12 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಟಿ ಹನ್ನೆರಡುಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ = (n − 2) × 180° = (12 – 2) x 180° = 1800° ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹನ್ನೆರಡುಬದಿಯು(Dodecagon) ಒಂದು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯಾಗಿದೆ (Regular Polygon), ಅಂದರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ (Equilateral) ಹಾಗು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ (Equiangular).

ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ (Regular Polygon) ಒಂದು ಮೂಲೆಯು 180° – 360°/n ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಟಿ ಹನ್ನೆರಡುಬದಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆ = 180° – 360°/n = 180°- 360°/12 = 180° – 30° = 150°ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಂದು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯು 162° ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯು ಎಷ್ಟು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯು 162° ಆಗಿದೆ.

ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ (Regular Polygon) ಒಂದು ಮೂಲೆಯು 180° – 360°/n ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆ = 180° – 360°/n = 162°, ಇಲ್ಲಿ n ಎಂಬುವುದು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳಾಗಿವೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಿಡಿಸೋಣ

180° –  162° = 360°/n

18° = 360°/n

n = 360°/18 = 20

∴  ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆ 162° ಆದಾಗ ಅದು 20 ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತುಬದಿ (Icosagon)  ಆಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

 Image6 P2

ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ (Area of a Polygon):

ಮೂರ್ಬದಿ ಆಕಾರವು ಮೂರು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆಯತ, ಚೌಕ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಲ್ಕುಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ  ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು (coordinate system)  ಬಳಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

Image7 P2Image8 P2

 • n: ಬದಿಗಳು
 • x,y: ಹಲಬದಿಯ ತುದಿಗಳ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತುಗಳು (Coordinates of polygon vertices)
 • k: 1, 2, 3, 4, …, n-1, n
 • ಇಲ್ಲಿ ಹರವು ಕಳೆಯುವ ಗುರುತನ್ನು (Negative Symbol) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡು ಗುರುತಿಗೆ(Positive Symbol) ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದಿಟಬೆಲೆ ಗುರುತನ್ನು(absolute value/modulus/real number) ಬಳಸಬೇಕು,
 • ಉದಾಹರೆಣೆಗೆ -6 -> |6| -> 6, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಗೆ ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ

 ಕೇಳ್ವಿ 1:  ಒಂದು ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು (equation) ಬಳಸಬೇಕೇ?

ಉತ್ತರ:  ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬದಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಮೂರ್ಬದಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿ ಆಕಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರ್ಬದಿಗಳ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬರಹವನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಗಳ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬರಹವನ್ನು ಓದಿ.

ಕೇಳ್ವಿ 2: ಒಂದು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯು (Simple Polygon) ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯಾದಾಗ (Regular Polygon) ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯಾದಾಗ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ (Equilateral) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು(Equiangular) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಕೂಡ.

ಆ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯ ಬದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹದು.

 • ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾರಗಳು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಗಳಾಗಿವೆ (Regular Polygons).

Image9 P2

 • ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವು A = 1/2 x (pa) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ p à ಸುತ್ತಳತೆ (Perimeter)

       a à ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆ (Apothem)

ಹರವನ್ನು A = 1/2 x (pa) = 1/2 x (nsa) ಎಂದೂ ಬರೆಯಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಸುತ್ತಳತೆ P= n x s =  ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳು x ಒಂದು ಬದಿಯ ಅಳತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆ (Apothem) ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ನಡುವಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ನೇರಡ್ಡವಾಗಿ ಎಳೆದ ಗೆರೆ.

 • ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ  ಒಂದು ಸಾಟಿ ಎಂಟ್ಬದಿಯನ್ನು (Octagon) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು (Equation of area of regular polygon) ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೋರಿಸಬಹುದು.

Image10 P2

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೌಕದ ಹರವು ಬದಿ x ಬದಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

Image11 P2ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳು (n=4) ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

∴  ED = DG = GF = FE = s

ಚೌಕದ ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆಯ ಉದ್ದವು (length of apothem) ಚೌಕದ ಒಂದು ಬದಿಯ ಅರೆಪಾಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

∴  ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆ a = s/2

ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ

A = 1/2 x (pa) = 1/2 x (nsa) = 1/2 x (ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳು x ಬದಿಯ ಉದ್ದ x ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆಯ ಉದ್ದ)

∴  A = 1/2 x 4 x s x s/2 =2 x s x s/2 = s x s = ಬದಿ x ಬದಿ  ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಒಂದು ಸಾಟಿ ಐದ್ಬದಿಯ (Regular Pentagon) ಬದಿಗಳು 7 cm  ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆ 4.81734 cm ಆದಾಗ ಅದರ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

Image12 P2ಸಾಟಿ ಐದ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳು (n=5) ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ.

A = 1/2 x (pa) = 1/2 x (nsa) = 1/2 x (ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳು x ಬದಿಯ ಉದ್ದ x ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆಯ ಉದ್ದ)

A = 1/2 x (5 x 7 x 4.81734) = 1/2 x (168.6069) = 84.30345 cm.

ಸಾಟಿ ಐದ್ಬದಿಯ ಹರವು A = 84.30345 cm.

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಂದು ಸಾಟಿಯಲ್ಲದ ಹಲಬದಿ P1P2P3P4P5 ಯನ್ನು ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಏರ್ಪಾಟಿನಲ್ಲಿ (coordinate system) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುತಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

Image13 P2

 • ಸಾಟಿಯಲ್ಲದ ಹಲಬದಿಯ ತುದಿಗಳನ್ನು(Vertices) ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಏರ್ಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಈ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತುಗಳು(Coordinates) ಹೀಗಿವೆ P1(3,4), P2(5,11), P3(12,8), P4(9,5) ಮತ್ತು P5(5,6).
 • ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಲಬದಿಯು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯಾಗಿದೆ (Simple Polygon) ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಲ್ಲದ ಹಲಬದಿಯಾಗಿದೆ (Irregular Polygon)
 • ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯ (Simple polygon) ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ (Equation).

Image14 P2 P = { P1(x1,y1),P2(x2,y2),P3(x3,y3),P4(x4,y4),P5(x5,y5)} = {P1(3,4),P2(5,11),P3(12,8),P4(9,5) P5(5,6)}  ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image15 P2ಹರವಿನ ಬೆಲೆ ಕಳೆಯುವ ಗುರುತನ್ನು (Negative Symbol) ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ,  (Real/Absolute number symbol) ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

 ಚಟುವಟಿಕೆ: ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಲಬದಿ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಹಲಬದಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ (ಹಿಂದಿನ ಬರಹ  ಹಲಬದಿಗಳು ಭಾಗ 1 ನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು)

 (ಸೆಲೆಗಳು: dummies.com/education, easycalculation.com, math.blogoverflow.com, wikipedia.org)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

1,492 Comments

 1. Pingback: buy Mu Legend Zen

 2. Pingback: Cheap Mu Legend Zen for sale

 3. Pingback: topfuck123gals.mobi view more

 4. Pingback: newtube sirius193 abdu23na8222 abdu23na21

 5. Pingback: newtube sirius930 abdu23na3832 abdu23na20

 6. Pingback: oninmera1975.wikidot.com follow this post oDp

 7. Pingback: tubepla728 afeu23na9534 abdu23na27

 8. Pingback: sfgjidfgn169 afeu23na122 abdu23na19

 9. Pingback: newtube tube planet559 afeu23na2595 abdu23na63

 10. Pingback: 473sjznN8x8

 11. Pingback: hdmobilesex.me

 12. Pingback: xxxbestrank.mobi provided link

 13. Pingback: read completely

 14. Pingback: learn more here

 15. Pingback: schatshadowengine.mobi visit the page

 16. Pingback: adultshadowengine.mobi click at this page

 17. Pingback: xxxvipsearch.mobi this web page NlgWo0

 18. Pingback: pronshadowengine.mobi just click for source

 19. Pingback: pronbestrank.mobi go to the page Hpx

 20. Pingback: pronbestrank.mobi

 21. Pingback: pronbestrank.mobi link yDP

 22. Pingback: find out more

 23. Pingback: schatshadowrank.mobi taken from here

 24. Pingback: topsexportal.mobi more on this page vbyt

 25. Pingback: fastsexportal.mobi

 26. Pingback: read further

 27. Pingback: fastfuckportal.mobi link 1IL7

 28. Pingback: topfucksearch.mobi link to a continuation

 29. Pingback: topdatingse.mobi

 30. Pingback: speedsexsite.mobi click to read more fGo

 31. Pingback: fastfucksite.mobi

 32. Pingback: tophookupportal.mobi click to go

 33. Pingback: fastsexsearch.mobi click for details

 34. Pingback: oklandbestsecuritysystems.us visit web page ScF6i

 35. Pingback: oklandvipsecuritysystems.us

 36. Pingback: oklandviphomeguard.info

 37. Pingback: oklandtophomeguard.info here IVOpp

 38. Pingback: oklandviphomeguard.us

 39. Pingback: oklandbestsecuritysystems.info i provide a link gQE

 40. Pingback: oklandtophomeguard.us visit the source

 41. Pingback: oklandbesthomesecurity.info taken from here

 42. Pingback: oklandviphomesecurity.us read oukS

 43. Pingback: read further

 44. Pingback: youtube.com

 45. Pingback: ABrand

 46. Pingback: 2018-2019

 47. Pingback: 2019

 48. Pingback: cleantalkorg2.ru

 49. Pingback: a2019-2020

 50. Pingback: facebook

 51. Pingback: facebook1

 52. Pingback: javsearch.mobi

 53. Pingback: free bitcoin cash

 54. Pingback: we-b-tv.com

 55. Pingback: hs;br

 56. Pingback: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 57. Pingback: tureckie_serialy

 58. Pingback: serialy

 59. Pingback: 00-tv.com

 60. Pingback: +1+

 61. Pingback: æóêè+2+ñåðèÿ

 62. Pingback: Ñìîòðåòü ñåðèàëû îíëàéí âñå ñåðèè ïîäðÿä

 63. Pingback: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 64. Pingback: watch

 65. Pingback: âûòîïêà âîñêà

 66. Pingback: ++++++

 67. Pingback: HD-720

 68. Pingback: guardians+of+the+galaxy+2

 69. Pingback: strong woman do bong soon

 70. Pingback: my id is gangnam beauty

 71. Pingback: guardians of the galaxy vol 2

 72. Pingback: 2020

 73. Pingback: kpop+star+season+6+ep+9

 74. Pingback: Video

 75. Pingback: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 76. Pingback: wwin-tv.com

 77. Pingback: movies

 78. Pingback: Watch TV Shows

 79. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 80. Pingback: Kinokrad

 81. Pingback: filmy-kinokrad

 82. Pingback: kinokrad-2019

 83. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 84. Pingback: serial

 85. Pingback: cerialest.ru

 86. Pingback: dorama hdrezka

 87. Pingback: movies hdrezka

 88. Pingback: HDrezka

 89. Pingback: kinosmotretonline

 90. Pingback: LostFilm HD 720

 91. Pingback: trustedmdstorefy.com

 92. Pingback: bofilm ñåðèàë

 93. Pingback: bofilm

 94. Pingback: 1 seriya

 95. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 96. Pingback: topedstoreusa.com

 97. Pingback: hqcialismht.com

 98. Pingback: viagramdtrustser.com

 99. Pingback: 4serial.com

 100. Pingback: See-Season-1

 101. Pingback: Evil-Season-1

 102. Pingback: Evil-Season-2

 103. Pingback: Evil-Season-3

 104. Pingback: Evil-Season-4

 105. Pingback: Dollface-Season-1

 106. Pingback: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 107. Pingback: nileriver

 108. Pingback: cupooftea

 109. Pingback: serial 2020

 110. Pingback: Dailymotion

 111. Pingback: Watch+movies+2020

 112. Pingback: genfio.com

 113. Pingback: serial-video-film-online

 114. Pingback: tvrv.ru

 115. Pingback: 1plus1serial.site

 116. Pingback: #1plus1

 117. Pingback: 1plus1

 118. Pingback: Watch Movies Online

 119. Pingback: Film

 120. Pingback: Film 2020

 121. Pingback: Film 2021

 122. Pingback: Top 10 Best

 123. Pingback: watch online TV LIVE

 124. Pingback: human design

 125. Pingback: dizajn cheloveka

 126. Pingback: human-design-space

 127. Pingback: koma 2020

 128. Pingback: The-Gentlemen

 129. Pingback: led-2

 130. Pingback: pod-vodoi

 131. Pingback: vk 2020

 132. Pingback: parazity-oskar-2020

 133. Pingback: human design human design

 134. Pingback: DSmlka

 135. Pingback: viagra

 136. Pingback: viagra online

 137. Pingback: +

 138. Pingback: ¯jak Son³k

 139. Pingback: astrolog

 140. Pingback: film-kalashnikov-watch

 141. Pingback: generic cialis

 142. Pingback: cialis 20mg

 143. Pingback: kinoxaxru.ru

 144. Pingback: viagra

 145. Pingback: generic viagra

 146. Pingback: viagra online

 147. Pingback: pobachennya u vegas

 148. Pingback: Proshanie so Stalinym

 149. Pingback: buy cialis

 150. Pingback: strelcov 2020

 151. Pingback: film t-34

 152. Pingback: online pharmacy

 153. Pingback: canadian pharmacy

 154. Pingback: buy viagra

 155. Pingback: sildenafil citrate

 156. Pingback: cialis

 157. Pingback: cialis

 158. Pingback: generic cialis

 159. Pingback: psiholog

 160. Pingback: cialis online

 161. Pingback: psyhelp_on_line

 162. Pingback: coronavirus

 163. Pingback: viagra pills

 164. Pingback: PSYCHOSOCIAL

 165. Pingback: cialis pills

 166. Pingback: Buy discount viagra

 167. Pingback: viagra in australia

 168. Pingback: cialis for sale

 169. Pingback: Cherekasi film 2020

 170. Pingback: viagra cialis

 171. Pingback: viagra cialis

 172. Pingback: generic cialis canada

 173. Pingback: Buy viagra from canada

 174. Pingback: film doktor_liza

 175. Pingback: djoker onlajn

 176. Pingback: generic ventolin

 177. Pingback: generic viagra

 178. Pingback: buy viagra online

 179. Pingback: real viagra for sale online

 180. Pingback: cialis without prescription

 181. Pingback: cipro without a doctor prescription

 182. Pingback: gidonline-filmix.ru

 183. Pingback: koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy

 184. Pingback: viagra pills

 185. Pingback: buy real cialis online

 186. Pingback: buy naltrexone

 187. Pingback: cialis online canada

 188. Pingback: cialis 5 mg

 189. Pingback: careprost online mail-order pharmacies

 190. Pingback: cialis black

 191. Pingback: viagra suppliers

 192. Pingback: tylenol 500 mg ebay

 193. Pingback: chloroquine brand name

 194. Pingback: viagra 50mg

 195. Pingback: viagra 50mg

 196. Pingback: viagra generic

 197. Pingback: Canada Pharmacy

 198. Pingback: erection pills viagra online

 199. Pingback: erection pills viagra online

 200. Pingback: best erectile dysfunction pills

 201. Pingback: online canadian pharmacy

 202. Pingback: t.me/psyhell

 203. Pingback: Ïñèõîëîã îíëàéí

 204. Pingback: canadian online pharmacy

 205. Pingback: generic cialis

 206. Pingback: bitly.com

 207. Pingback: viagra 100mg

 208. Pingback: viagra price

 209. Pingback: viagra generic

 210. Pingback: viagra coupon

 211. Pingback: cialis generic

 212. Pingback: levitra pills

 213. Pingback: levitra usa

 214. Pingback: generic vardenafil online

 215. Pingback: when does viagra become generic

 216. Pingback: casino moons online casino

 217. Pingback: cialis trial pack

 218. Pingback: free slots

 219. Pingback: viagra prices

 220. Pingback: rlowcostmd.com

 221. Pingback: best slots to play online

 222. Pingback: real money online casinos usa

 223. Pingback: cheap tadalafil

 224. Pingback: viagra 10mg 20mg

 225. Pingback: instant loans

 226. Pingback: price of lumigan 0.01% 2.5 oz bottle

 227. Pingback: cialis without a doctor prescription usa

 228. Pingback: cash advance online

 229. Pingback: movies-tekstmovies-tekst

 230. Pingback: loan online

 231. Pingback: viagra cost

 232. Pingback: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 233. Pingback: compare prices viagra generic 100mg

 234. Pingback: generic cialis

 235. Pingback: cialis generic

 236. Pingback: 5 mg cialis

 237. Pingback: pharmacy

 238. Pingback: cialis generic

 239. Pingback: buy cialis

 240. Pingback: generic for cialis

 241. Pingback: buy cialis

 242. Pingback: viagra prescription

 243. Pingback: buy chloroquine phosphate

 244. Pingback: smotret onlajn besplatno v kachestve hd 1080

 245. Pingback: casino online slots

 246. Pingback: online casino usa real money

 247. Pingback: gusmeasu.com

 248. Pingback: movies-unhinged-film

 249. Pingback: malenkie-zhenshhiny-2020

 250. Pingback: dom 2

 251. Pingback: real money casino online

 252. Pingback: online casinos real money

 253. Pingback: zoom-psykholog

 254. Pingback: zoom-viber-skype

 255. Pingback: generic for viagra

 256. Pingback: cheap viagra

 257. Pingback: Vratar Galaktiki Film, 2020

 258. Pingback: buy viagra online usa

 259. Pingback: order viagra online

 260. Pingback: Vratar

 261. Pingback: Cherkassy 2020

 262. Pingback: chernobyl-hbo-2019-1-sezon

 263. Pingback: viagra alternative

 264. Pingback: cialis buy online

 265. Pingback: moskva-psiholog

 266. Pingback: viagra pills

 267. Pingback: batmanapollo.ru

 268. Pingback: sildenafil vs tadalafil

 269. Pingback: buy viagra pills

 270. Pingback: viagra vs cialis

 271. Pingback: online viagra

 272. Pingback: 323

 273. Pingback: 525

 274. Pingback: tadalafil cialis

 275. Pingback: dom2-ru

 276. Pingback: online casino games

 277. Pingback: Tenet Online

 278. Pingback: casino slot games

 279. Pingback: is it possible for me to buy viagra from canada

 280. Pingback: can i buy viagra over the counter in france

 281. Pingback: psy psy psy psy

 282. Pingback: viagra

 283. Pingback: cialis 20mg

 284. Pingback: buy genuine viagra online

 285. Pingback: buy sildenafil

 286. Pingback: viagra

 287. Pingback: cheap cialis tablets

 288. Pingback: krsmi.ru

 289. Pingback: generic viagra pills

 290. Pingback: buy sildenafil online

 291. Pingback: viagra buy

 292. Pingback: canadian pharmacy cialis

 293. Pingback: generic cialis

 294. Pingback: viagra cheap

 295. Pingback: rxtrust pharm

 296. Pingback: viagra price

 297. Pingback: buy sildenafil

 298. Pingback: like-v.ru

 299. Pingback: buy generic drugs without prescription

 300. Pingback: anchor

 301. Pingback: medicine without dr prescription

 302. Pingback: non prescription viagra

 303. Pingback: viagra without doctor prescription

 304. Pingback: shop pharmacie

 305. Pingback: CFOSPUK

 306. Pingback: MAMprEj

 307. Pingback: online cialis

 308. Pingback: generic viagra at walmart

 309. Pingback: cheap tadalafil

 310. Pingback: cialis manufacturer

 311. Pingback: drugs without doctor script

 312. Pingback: viagra price in delhi

 313. Pingback: cialis soft tabs no prescription

 314. Pingback: generic viagra

 315. Pingback: cialis coupons

 316. Pingback: buy cialis uk

 317. Pingback: female viagra pills

 318. Pingback: generic viagra buy uk

 319. Pingback: akmeologiya

 320. Pingback: dizain cheloveka

 321. Pingback: human-design-hd

 322. Pingback: cialis

 323. Pingback: www.viagra.com

 324. Pingback: viagra no doctor prescription

 325. Pingback: cat antibiotics without pet prescription

 326. Pingback: Google

 327. Pingback: cheap ed pills

 328. Pingback: Cheap Erection Pills

 329. Pingback: viagra 10 pills

 330. Pingback: generic cialis

 331. Pingback: College kenya

 332. Pingback: strong herbal incense for sale

 333. Pingback: Buy Lorazepam 2.5 mg online

 334. Pingback: batmanapollo

 335. Pingback: brazzers

 336. Pingback: prescription drugs without doctor approval

 337. Pingback: film

 338. Pingback: Real viagra online

 339. Pingback: compra viagra online

 340. Pingback: best canadian online pharmacy

 341. Pingback: viagra for blood pressure control

 342. Pingback: T-Shirt Printing Kent

 343. Pingback: tsoy

 344. Pingback: sildenafil viagra

 345. Pingback: about canada

 346. Pingback: buy viagra on line

 347. Pingback: cialis 100 mg strength

 348. Pingback: buying amoxicillin online

 349. Pingback: female viagra prank

 350. Pingback: contextual backlinks

 351. Pingback: stendra vs viagra

 352. Pingback: generic viagra 100mg

 353. Pingback: bitcoin wallet

 354. Pingback: sildenafil and alcohol

 355. Pingback: real viagra online pharmacy

 356. Pingback: how to use cialis

 357. Pingback: sildenafil

 358. Pingback: instant online payday loans

 359. Pingback: female viagra pills

 360. Pingback: 44548

 361. Pingback: 44549

 362. Pingback: cost of cialis

 363. Pingback: hod-korolevy-2020

 364. Pingback: what is female viagra

 365. Pingback: coupons for viagra

 366. Pingback: generic viagra sale

 367. Pingback: atorvastatin preg

 368. Pingback: HD

 369. Pingback: Buy Adderall Capsules

 370. Pingback: parrot for sale

 371. Pingback: 158444

 372. Pingback: better than viagra

 373. Pingback: Viagra alternative

 374. Pingback: levitra online

 375. Pingback: groznyy-serial-2020

 376. Pingback: Buy Atarax 25mg online

 377. Pingback: viagra cheap

 378. Pingback: cialis 10mg or 20mg

 379. Pingback: Buy cheap viagra internet

 380. Pingback: custom essays essay help

 381. Pingback: cialis online

 382. Pingback: 38QvPmk

 383. Pingback: bitly.com/doctor-strange-hd

 384. Pingback: bitly.com/eternals-online

 385. Pingback: VOITURE AMERICAINE 2020

 386. Pingback: bitly.com/maior-grom

 387. Pingback: matrica-film

 388. Pingback: dzhonuikfilm4

 389. Pingback: bitly.com/batman20212022

 390. Pingback: bitly.com/venom-2-smotret-onlajn

 391. Pingback: bitly.com/nevremyaumirat

 392. Pingback: bitly.com/kingsmankingsman

 393. Pingback: bitly.com/3zaklyatie3

 394. Pingback: bitly.com/1dreykfilm

 395. Pingback: bitly.com/topgunmavericktopgun

 396. Pingback: bitly.com/flash2022

 397. Pingback: bitly.com/fantasticheskietvari3

 398. Pingback: viagra amsterdam

 399. Pingback: https://writemypaperbuyhrd.com

 400. Pingback: thesiswritinghelpsjj.com

 401. Pingback: custom essay writing company

 402. Pingback: online dissertation writing

 403. Pingback: essays on the help

 404. Pingback: buy runtz online

 405. Pingback: mba essay services

 406. Pingback: online pharmacy viagra

 407. Pingback: thesis proposal writing service

 408. Pingback: custom research paper

 409. Pingback: BUY MEXICAN SOMA PILLS

 410. Pingback: Best price for generic viagra

 411. Pingback: how to use a realistic dildo

 412. Pingback: 우리카지노

 413. Pingback: 퍼스트카지노

 414. Pingback: viagra for sale

 415. Pingback: cloud accounting singapore

 416. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 417. Pingback: 1444

 418. Pingback: cialis 20 mg

 419. Pingback: cheap Prednisone

 420. Pingback: is there sulfa in augmentin

 421. Pingback: levitra dosage

 422. Pingback: is viagra safe to take

 423. Pingback: cause of ed

 424. Pingback: viagra mistake

 425. Pingback: Jungle boys SunSet Sherbert

 426. Pingback: allery reaction to cephalexin

 427. Pingback: buy cialis

 428. Pingback: Buy DMT Online bitcoin

 429. Pingback: ciprofloxacin hcl precautions

 430. Pingback: oxybutynin uses

 431. Pingback: buy real viagra online

 432. Pingback: viagra cost

 433. Pingback: viagra vs cialis

 434. Pingback: tizanidine with alcohol

 435. Pingback: 샌즈카지노

 436. Pingback: canadian pharmacies online

 437. Pingback: 메리트카지노

 438. Pingback: aripiprazole partial agonist properties

 439. Pingback: allopurinol classification

 440. Pingback: zithromax generic cost

 441. Pingback: amiodarone florinef interaction

 442. Pingback: 코인카지노

 443. Pingback: Growing magic mushrooms

 444. Pingback: cheap generic viagra

 445. Pingback: audiobooks in Russian online

 446. Pingback: is amitriptyline

 447. Pingback: cocaine for sale

 448. Pingback: sme loan singapore

 449. Pingback: generic viagra

 450. Pingback: amlodipine besylate 10 mg side effects

 451. Pingback: amoxicillin stomach pain

 452. Pingback: viagra by mail go

 453. Pingback: خرید ممبر تلگرام

 454. Pingback: ed meds

 455. Pingback: abilify add on only

 456. Pingback: walmart pharmacy price check

 457. Pingback: private detectives agency in spaini

 458. Pingback: private investigators spain

 459. Pingback: atorvastatin webmd

 460. Pingback: Gelato Strain

 461. Pingback: azithromycin package insert

 462. Pingback: buy Aciclovir

 463. Pingback: baclofen hot flashes

 464. Pingback: Lisa Ann Porn

 465. Pingback: fda approved canadian online pharmacies

 466. Pingback: buy viagra in singapore

 467. Pingback: canadian pharmacy

 468. Pingback: baclofen pump support doctors bedford tx

 469. Pingback: Women’s Crocodile Leather Patterned Shoulder Bag

 470. Pingback: bupropion hcl xl 150 mg

 471. Pingback: viagra

 472. Pingback: t shirt printing

 473. Pingback: Hindistan Cevizi Yağı Yüz

 474. Pingback: buspar dose

 475. Pingback: Mink Eyelashes Set

 476. Pingback: False Eyelashes Set

 477. Pingback: Soft Faux Mink Individual Lashes

 478. Pingback: Professional Make up Tool Set

 479. Pingback: Colorful Waterproof Silicone Face Cleansing Brush

 480. Pingback: Reusable Natural 3D Mink Eyelashes

 481. Pingback: Waterproof Eyebrow Pen

 482. Pingback: Makeup Brushes 12 pcs Set

 483. Pingback: buspar and indomethacin

 484. Pingback: Professional Champagne Color Makeup Brushes

 485. Pingback: Soft Makeup Brushes

 486. Pingback: Champagne Makeup Brushes Set

 487. Pingback: Waterproof Strong Eyelash Glue

 488. Pingback: Natural Soft Mink Eyelashes

 489. Pingback: Nail Polish Remover Wipes

 490. Pingback: Magnetic False Eyelashes and Eyeliner Set

 491. Pingback: Professional Ceramic Hair Curler

 492. Pingback: cbd and carvedilol

 493. Pingback: Mink Magnetic Eyelashes

 494. Pingback: Colorful Nail Art Dotting Pens Set

 495. Pingback: Women’s Mink 3D Faux Eyelashes Set 5 Pcs

 496. Pingback: viagra

 497. Pingback: Eyeshadow Palette Makeup

 498. Pingback: celebrex heart

 499. Pingback: cheap viagra

 500. Pingback: Sosyal Bilgiler Konu Anlatýmý

 501. Pingback: citalopram 10mg

 502. Pingback: buy viagra for cheap

 503. Pingback: Women’s Aloe Lip Balm

 504. Pingback: Waterproof Lipstick Set

 505. Pingback: viagra prank

 506. Pingback: Flower Nail Stickers

 507. Pingback: UV LED Nail Gel

 508. Pingback: amoxicillin for sale online

 509. Pingback: Anti-aging Face Steamer

 510. Pingback: Disposable Eyelash Brushes 50 pcs Set

 511. Pingback: Waterproof Shimmer Lipstick

 512. Pingback: Elegant Pearls Hairband for Women

 513. Pingback: where to buy amoxicillin

 514. Pingback: vardenafil dosage

 515. Pingback: Goat Hair Eye Makeup Brushes 15 Pcs Set

 516. Pingback: Double-headed Gradient Color Nail Art Brush

 517. Pingback: Metal Alligator Hair Clips

 518. Pingback: Disposable Lipgloss Brush Set

 519. Pingback: 3D Soft Wispy Mink Hair False Eyelashes Set

 520. Pingback: Y Shaped Facial Massage Roller

 521. Pingback: Aluminium Foil Nail Polish Remover

 522. Pingback: join vk

 523. Pingback: vk login

 524. Pingback: Disposable Eyelash Brushes

 525. Pingback: Crystal Nail Art Brushes

 526. Pingback: mom slips son viagra

 527. Pingback: benadryl 50 mg capsules

 528. Pingback: zyrtec 20mg

 529. Pingback: viagra 6 free sample

 530. Pingback: mail order viagra

 531. Pingback: cheap generic viagra

 532. Pingback: female cialis experience

 533. Pingback: buy viagra online canada

 534. Pingback: why no generic viagra yet

 535. Pingback: cialis and diabetes

 536. Pingback: buy cialis otc pharmacies

 537. Pingback: can you buy zithromax over the counter

 538. Pingback: money order viagra

 539. Pingback: amoxicillin 250 mg price in india

 540. Pingback: svaty—7—sezon

 541. Pingback: svaty 7 sezon

 542. Pingback: svaty 7

 543. Pingback: nytimes

 544. Pingback: cialis daily 5mg

 545. Pingback: norwaytoday

 546. Pingback: canadian pharmacy reviews

 547. Pingback: viagra definition

 548. Pingback: dutchnews

 549. Pingback: buy sildenafil

 550. Pingback: cphpost

 551. Pingback: aftonbladet

 552. Pingback: cialis black box warning

 553. Pingback: spiegel

 554. Pingback: cialis purchase canada

 555. Pingback: generic cialis

 556. Pingback: postimees

 557. Pingback: cialis 20 mg

 558. Pingback: lemonde

 559. Pingback: mens viagra

 560. Pingback: gayhub

 561. Pingback: generic cialis express delivery

 562. Pingback: medications without a doctor's prescription

 563. Pingback: helsinkitimes

 564. Pingback: 1xbet mobi

 565. Pingback: self cumming dildo

 566. Pingback: icelandreview

 567. Pingback: anal ease

 568. Pingback: thesouthafrican

 569. Pingback: mature porn

 570. Pingback: موقع كورة

 571. Pingback: how to enjoy g spot sex toys

 572. Pingback: اغانى

 573. Pingback: Japanese Porn Land

 574. Pingback: Trans Hub Porn

 575. Pingback: best deals on genaric viagra

 576. Pingback: xvideo2

 577. Pingback: sildenafil uk pharmacy

 578. Pingback: Percocet for sale

 579. Pingback: can amoxicillin cause constipation

 580. Pingback: azithromycin tablets 250 mg

 581. Pingback: is there cannobis in celebrex

 582. Pingback: does keflex help sinus infection

 583. Pingback: how to buy viagra generico

 584. Pingback: cymbalta assistance

 585. Pingback: cheap generic viagra

 586. Pingback: Ragdoll kittens for sale

 587. Pingback: GayHub

 588. Pingback: English bulldog puppies for sale

 589. Pingback: does amoxicillin treat uti

 590. Pingback: hindu kush strain for sale

 591. Pingback: 141genericExare

 592. Pingback: cialis free trial voucher 2021

 593. Pingback: cheap cialis

 594. Pingback: Mining

 595. Pingback: lajwdwgc

 596. Pingback: Twink Gay Porn

 597. Pingback: MILF Porn

 598. Pingback: tik tok

 599. Pingback: medicine for impotence

 600. Pingback: how much does azithromycin cost

 601. Pingback: Mountain bike clothing

 602. Pingback: medicine for erectile

 603. Pingback: Digital Marketing Services

 604. Pingback: yiscwwwr

 605. Pingback: best ed pills non prescription

 606. Pingback: how to cure ed

 607. Pingback: celebrex generic name

 608. Pingback: is cephalexin broad spectrum

 609. Pingback: how long does viagra stay in your blood

 610. Pingback: best kratom vendors

 611. Pingback: how can i buy viagra without seeing a doctor

 612. Pingback: waar kan ik cialis kopen

 613. Pingback: wanneer helpt viagra

 614. Pingback: duloxetine for neuropathy

 615. Pingback: how long for ivermectin toxicity to start in dogs

 616. Pingback: viagra for sale

 617. Pingback: how long for azithromycin to cure chlamydia

 618. Pingback: lasix 100mg

 619. Pingback: viagra available in delhi

 620. Pingback: AutoGuard Tires

 621. Pingback: HARDCORE OG DANK VAPES

 622. Pingback: 샌즈카지노

 623. Pingback: 우리카지노

 624. Pingback: buy bactrim generic

 625. Pingback: 메리트카지노

 626. Pingback: 퍼스트카지노

 627. Pingback: 코인카지노

 628. Pingback: THC Cartridge

 629. Pingback: minocycline generic

 630. Pingback: augmentin tablets

 631. Pingback: 100 mg sildenafil

 632. Pingback: order stromectol online

 633. Pingback: click here

 634. Pingback: anaimmi

 635. Pingback: best cbd oil

 636. Pingback: voyage en cargo

 637. Pingback: cbd oil for anxiety

 638. Pingback: cialis 5 mg precio en farmacia espaГ±a

 639. Pingback: best cbd gummies

 640. Pingback: best cbd oil for dogs

 641. Pingback: cialis

 642. Pingback: best cbd for dogs

 643. Pingback: best cbd oil for dogs

 644. Pingback: viagra over the counter usa

 645. Pingback: workouts to get better at sex

 646. Pingback: best cbd gummies

 647. Pingback: Sphynx Kittens for sale

 648. Pingback: p spot toy

 649. Pingback: house to rent singapore

 650. Pingback: when will cialis go generic

 651. Pingback: red maeng da kratom

 652. Pingback: green maeng da kratom

 653. Pingback: legitimate cialis by mail

 654. Pingback: white maeng da kratom

 655. Pingback: viagra

 656. Pingback: working visa

 657. Pingback: viagra fedex

 658. Pingback: buy instagram followers

 659. Pingback: cbd for sale

 660. Pingback: write essay service

 661. Pingback: who can write my research paper

 662. Pingback: virtual card buy for online shopping

 663. Pingback: how to write an essay about my hero

 664. Pingback: help writing an essay for college

 665. Pingback: apa essay for business ethics

 666. Pingback: 레플리카 사이트

 667. Pingback: Alpine Star Strain

 668. Pingback: مزاداتي

 669. Pingback: clubhouse invite

 670. Pingback: BUY PERCOCET TABLETS ONLINE

 671. Pingback: best way to masturbate

 672. Pingback: classic vibrators

 673. Pingback: 5-meo DMT For Sale

 674. Pingback: Georgia Fake driver's license

 675. Pingback: Gay Porn

 676. Pingback: kratom for sale

 677. Pingback: kratom for sleep

 678. Pingback: best high risk merchant account

 679. Pingback: sucking clit vibrator

 680. Pingback: DARTH VADER OG

 681. Pingback: Thc oil online

 682. Pingback: prescription drugs online without doctor

 683. Pingback: technology for business

 684. Pingback: German shepherd puppies for sale

 685. Pingback: Pornhome

 686. Pingback: amoxicillin 500mg capsule price

 687. Pingback: lasix 40mg

 688. Pingback: azithromycin 1000 mg price

 689. Pingback: viagra 100mg price

 690. Pingback: Staffing Agency in Nigeria

 691. Pingback: stromectol 12mg online

 692. Pingback: buy ventolin nz

 693. Pingback: price of viagra

 694. Pingback: safestore auto

 695. Pingback: when will viagra be generic

 696. Pingback: safestore auto

 697. Pingback: apps for pc download

 698. Pingback: games for pc download

 699. Pingback: pc apps free download

 700. Pingback: viagra amazon

 701. Pingback: pc games for windows xp

 702. Pingback: apps download for windows 8

 703. Pingback: generic zithromax india

 704. Pingback: safestore auto

 705. Pingback: best place to buy generic viagra online

 706. Pingback: img1

 707. Pingback: doxycycline while pregnant

 708. Pingback: prednisolone canine dose

 709. Pingback: Hul96S8jSWs

 710. Pingback: divorce lawyer singapore

 711. Pingback: clomid amazon

 712. Pingback: singapore divorce lawyer

 713. Pingback: priligy en usa

 714. Pingback: diflucan class

 715. Pingback: best free mp3 downloader

 716. Pingback: maker of synthroid

 717. Pingback: Utah Fake driver's license

 718. Pingback: cheap ed pills

 719. Pingback: shutterfly canvas

 720. Pingback: writing a thesis paragraph

 721. Pingback: buy Flexeril online

 722. Pingback: cheap essay writer service

 723. Pingback: psychedelic mushroom growing kit usa

 724. Pingback: dissertation help reviews

 725. Pingback: MAGIC MUSHROOM GROW KIT

 726. Pingback: generic zithromax over the counter

 727. Pingback: curso guitarra intensiva

 728. Pingback: help with thesis

 729. Pingback: buy jwh-018 online

 730. Pingback: https://trippydelics.ca

 731. Pingback: 300 mg neurontin

 732. Pingback: zithromax 500 without prescription

 733. Pingback: proquest dissertation search

 734. Pingback: Pc support hurden

 735. Pingback: social media marketing

 736. Pingback: propecia discount

 737. Pingback: Herbal incense

 738. Pingback: thc vape juice

 739. Pingback: Herbal incense

 740. Pingback: my canadian website

 741. Pingback: who will write my paper for me

 742. Pingback: generic viagra cialis paypal

 743. Pingback: Men's Clothing

 744. Pingback: pinball machines for sale denver

 745. Pingback: guns to buy online

 746. Pingback: shipping containers for sale dallas

 747. Pingback: Defi Crypto currency News

 748. Pingback: Canada Pharmacy Canada Pharmacy

 749. Pingback: cheapest cialis 20mg

 750. Pingback: Boldenone Acetate Powder

 751. Pingback: india pharmacy mail order

 752. Pingback: pharmacy in canada

 753. Pingback: virtual visa card buy with bitcoin

 754. Pingback: virtual visa and MasterCard buy

 755. Pingback: neurontin medicine

 756. Pingback: Buy THC Cartridges online Ireland

 757. Pingback: metformin and periods

 758. Pingback: Star Wars Pinball Machine

 759. Pingback: paxil wellbutrin

 760. Pingback: mobile homes

 761. Pingback: Metal storage containers

 762. Pingback: buy prescriptions from india pharmacy

 763. Pingback: plaquenil stomach problems

 764. Pingback: buy copper wire online

 765. Pingback: buy pink runtz in bulk

 766. Pingback: mail order erectile dysfunction pills

 767. Pingback: best delta 8 THC products

 768. Pingback: canada pharmacy

 769. Pingback: delta 8 THC near me

 770. Pingback: discount drugs online pharmacy

 771. Pingback: viagra without prescription

 772. Pingback: Servicetech

 773. Pingback: FLUNIXIN MEGLUMINE PASTE

 774. Pingback: how to buy a gun online

 775. Pingback: buy heroin online USA

 776. Pingback: The Revenant

 777. Pingback: clomid prescription

 778. Pingback: tadalafil 20 mg online pharmacy

 779. Pingback: 2021

 780. Pingback: buy amoxicillin online with paypal

 781. Pingback: best crypto wallet

 782. Pingback: Vidalista 20mg

 783. Pingback: sig p365 sas

 784. Pingback: psilocybe cyanescens

 785. Pingback: glock 19

 786. Pingback: siamese kittens for sale near me

 787. Pingback: can you buy metformin over the counter in canada

 788. Pingback: Corona Virus Cleaning Checklist

 789. Pingback: End Of Tenancy Cleaning Leicester and Derby

 790. Pingback: Guns for sale

 791. Pingback: viagra generic name south africa

 792. Pingback: Web Design and SEO Office In Liberia

 793. Pingback: Containers for sale

 794. Pingback: D4

 795. Pingback: propecia cost

 796. Pingback: cheapest sildenafil tablets in india

 797. Pingback: female viagra pill cost

 798. Pingback: propecia prescription

 799. Pingback: best way to buy cialis online

 800. Pingback: buy Instagram followers

 801. Pingback: 777

 802. Pingback: big dick viagra doctor

 803. Pingback: buy sildenafil 200mg

 804. Pingback: achat viagra online

 805. Pingback: walmart tadalafil otc

 806. Pingback: sildenafil generic price uk

 807. Pingback: cialis online fast shipping

 808. Pingback: generic viagra reviews australia

 809. Pingback: where to buy cialis in usa

 810. Pingback: otc cialis reddit

 811. Pingback: cheap viagra prices south africa

 812. Pingback: cialis sale 20mg

 813. Pingback: Buy lsd gel tabs with PayPal online

 814. Pingback: ed drugs compared

 815. Pingback: 40ft shipping container

 816. Pingback: lasix 20 mg tablet

 817. Pingback: buy cbd hemp flowers in Europe

 818. Pingback: medications for ed

 819. Pingback: Nitrile Exam Gloves

 820. Pingback: mopeds for sale

 821. Pingback: buy ritalin online without prescription usa

 822. Pingback: best value pharmacy

 823. Pingback: link

 824. Pingback: canadian discount pharmacy

 825. Pingback: buy cialis online in canada

 826. Pingback: minecraft cross play

 827. Pingback: SEO Canada

 828. Pingback: Zakhar Berkut hd

 829. Pingback: 4569987

 830. Pingback: buy cialis without perscription

 831. Pingback: panty

 832. Pingback: brand cialis no prescription

 833. Pingback: QUEBEC BLUE STRAIN

 834. Pingback: generic cialis soft tabs

 835. Pingback: buy cialis very cheap prices fast delivery

 836. Pingback: escorts

 837. Pingback: buy cheap cialis uk

 838. Pingback: Source

 839. Pingback: cheap generic

 840. Pingback: news news news

 841. Pingback: Website

 842. Pingback: faxless cash advance aurora

 843. Pingback: موقع سكس

 844. Pingback: psy

 845. Pingback: projectio-freid

 846. Pingback: strap on

 847. Pingback: female sex toys

 848. Pingback: viagra professional

 849. Pingback: online meds tretinoin cream

 850. Pingback: crypto currency virtual card

 851. Pingback: bitcoinatminvancouver.org

 852. Pingback: in canada

 853. Pingback: does insurance cover viagra 2012

 854. Pingback: SEO Los Angeles

 855. Pingback: tinder can someone see if you read their message

 856. Pingback: payday loans mckinney tx

 857. Pingback: Best Pinball Machines

 858. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 859. Pingback: about canada

 860. Pingback: topvideos

 861. Pingback: vibrators for women

 862. Pingback: how long for viagra to take effect

 863. Pingback: about

 864. Pingback: Pistol Sights

 865. Pingback: nasstoys male sex toys

 866. Pingback: sale 20mg

 867. Pingback: bàn học cho bé

 868. Pingback: gas fireplace

 869. Pingback: prinivil lisinopril

 870. Pingback: buy lisinopril 20 mg

 871. Pingback: sale 20mg

 872. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 873. Pingback: Ukrainskie-serialy

 874. Pingback: free plus size dating

 875. Pingback: site

 876. Pingback: active ingredient cialis

 877. Pingback: how much is cialis in canada

 878. Pingback: what is cialis good for

 879. Pingback: buy cialis insurance

 880. Pingback: buy ativan online uk

 881. Pingback: Architectural design

 882. Pingback: bph cialis dosage

 883. Pingback: top

 884. Pingback: شركة كشف تسربات المياه بالرياض

 885. Pingback: boots pharmacy canada

 886. Pingback: malaysia pharmacy store

 887. Pingback: buy cialis online at lowest price

 888. Pingback: buy cialis online best price

 889. Pingback: Dildo

 890. Pingback: adult

 891. Pingback: buy cialis shipping canada

 892. Pingback: umraniye escort

 893. Pingback: bondage spank

 894. Pingback: vibrators

 895. Pingback: where can i buy cialis without a prescription

 896. Pingback: caluanie for sale

 897. Pingback: נערות ליווי בחיפה

 898. Pingback: dildo review

 899. Pingback: vibrating and thrusting dildo

 900. Pingback: homes for sale in belpre ohio

 901. Pingback: buy cialis in miami

 902. Pingback: Iphone repair

 903. Pingback: porn

 904. Pingback: mobile homes for sale alpena mi

 905. Pingback: Winchester 9422 for sale

 906. Pingback: buy cialis insurancecialis online without prescription

 907. Pingback: best sex toys for women

 908. Pingback: new sex toys

 909. Pingback: vibrator

 910. Pingback: pharmacy in canada

 911. Pingback: diy pussy

 912. Pingback: cz scorpion evo 3 s1

 913. Pingback: non prescription ed pills

 914. Pingback: ar 15 rifle for sale

 915. Pingback: create virtual card for online shopping

 916. Pingback: maltepe escort

 917. Pingback: istanbul pendik escort

 918. Pingback: ed medications online

 919. Pingback: canadapharmacy.com

 920. Pingback: order sig sauer firearms online

 921. Pingback: Dental insurance BC

 922. Pingback: slot online

 923. Pingback: best delta 8 gummies

 924. Pingback: cheapest phone repair

 925. Pingback: valtrex cream cost

 926. Pingback: electric motorcyles canada

 927. Pingback: tadalafil generic coupon

 928. Pingback: best clitoral stimulator

 929. Pingback: Myths and truths about sex

 930. Pingback: kratom powder

 931. Pingback: adam and eve coupon codes

 932. Pingback: thrusting rabbit vibrator

 933. Pingback: viagra substitutes

 934. Pingback: Hair Salon Nearby

 935. Pingback: pharmacy prices

 936. Pingback: Gun Shops near me

 937. Pingback: ed treatment pills

 938. Pingback: strap on sex toys

 939. Pingback: cialis at walmart

 940. Pingback: prostate toy

 941. Pingback: cost of viagra

 942. Pingback: best vibrator

 943. Pingback: ed meds pills drugs

 944. Pingback: waterproof vibrator

 945. Pingback: viagra online usa

 946. Pingback: tadalafil generic 5mg

 947. Pingback: canada viagra

 948. Pingback: viagra from india

 949. Pingback: pinball machines craigslist

 950. Pingback: order fresh shrimp online

 951. Pingback: Buy Marijuana Online

 952. Pingback: GOLDEN RETRIEVER PUPPIES FOR SALE

 953. Pingback: PARROTS FOR SALE

 954. Pingback: Best software

 955. Pingback: Moeschools.Edu.Jm Portal

 956. Pingback: ATTA MACHINE

 957. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 958. Pingback: kratom capsules

 959. Pingback: buy kratom online

 960. Pingback: buy real Instagram likes

 961. Pingback: best kratom

 962. Pingback: best delta 8

 963. Pingback: best delta 8 THC vape cartridges

 964. Pingback: buy Instagram likes

 965. Pingback: podolsk-region.ru

 966. Pingback: doxy

 967. Pingback: cell phone repair shop mission Viejo

 968. Pingback: best delta 8 thc gummies

 969. Pingback: huge dildo for sale

 970. Pingback: tides today at tides.today

 971. Pingback: viagra price

 972. Pingback: drugs for ed

 973. Pingback: Trade License Delhi

 974. Pingback: google viagra dosage recommendations

 975. Pingback: blogery_i_dorogi

 976. Pingback: pegging with a strap on

 977. Pingback: ed vacuum pumps

 978. Pingback: Best THC Gummies

 979. Pingback: buy delta 8 products

 980. Pingback: cbd gummies for sale

 981. Pingback: buy legal weed

 982. Pingback: stromectol online canada

 983. Pingback: ivermectin 1 topical cream

 984. Pingback: bachelor's degree

 985. Pingback: looking for free dating site in canada

 986. Pingback: priligy tablets paris

 987. Pingback: plaquenil generic name cost

 988. Pingback: unsual sex toys

 989. Pingback: stroker

 990. Pingback: hydroxychloroquine 800mg

 991. Pingback: butt plugs

 992. Pingback: thrusting vibrator

 993. Pingback: Herald Net

 994. Pingback: buy weed

 995. Pingback: buy weed online

 996. Pingback: marijuana dispensaries near me

 997. Pingback: weed near me

 998. Pingback: SF Examiner

 999. Pingback: shroom supply

 1000. Pingback: tiktok followers

 1001. Pingback: Ruger Handguns

 1002. Pingback: order guns online

 1003. Pingback: buy cbd oils online

 1004. Pingback: ruger guns for sale

 1005. Pingback: Kelowna movers

 1006. Pingback: ivermectin 8 mg

 1007. Pingback: ivermectin rx

 1008. Pingback: Surat utang obligasi

 1009. Pingback: Glock Guns for sale

 1010. Pingback: ivermectin 12

 1011. Pingback: Restaurant

 1012. Pingback: ivermectin 50

 1013. Pingback: MURANG'A UNIVERSITY

 1014. Pingback: best non prescription ed pills

 1015. Pingback: can i get hydroxychloroquine

 1016. Pingback: MILF Porn Land

 1017. Pingback: ed remedies

 1018. Pingback: hydroxychloroquine brand name

 1019. Pingback: escort istanbul

 1020. Pingback: pendik escort

 1021. Pingback: Roofers Parksville

 1022. Pingback: Canada Pharmacy

 1023. Pingback: which ed drug is best

 1024. Pingback: bohemian coffee table

 1025. Pingback: Sig Romeo 5

 1026. Pingback: Vape Carts For Sale

 1027. Pingback: Mexican Black Kingsnake

 1028. Pingback: winchester xpr 350 legend magazine

 1029. Pingback: Barbell Set

 1030. Pingback: viagra 100mg price

 1031. Pingback: alligator meat for sale

 1032. Pingback: price of viagra

 1033. Pingback: how to lose stomach fat

 1034. Pingback: generic cialis 20 mg tadalafil

 1035. Pingback: buy cialis insurance

 1036. Pingback: buy cialis drug

 1037. Pingback: tuff shed home depot

 1038. Pingback: hydroxychloroquine manufacturers usa

 1039. Pingback: sex toys

 1040. Pingback: موقع سكس

 1041. Pingback: learn more

 1042. Pingback: BUY HBCUO

 1043. Pingback: software buy

 1044. Pingback: juul pods for sale

 1045. Pingback: Mail Order Guns Online

 1046. Pingback: Canada pharmacy

 1047. Pingback: معرفة هوية المتصل

 1048. Pingback: THC edibles for sale

 1049. Pingback: buy cannabis online usa

 1050. Pingback: glo carts extracts

 1051. Pingback: Where to Buy Ruger Guns Online

 1052. Pingback: canada pharmacy

 1053. Pingback: plaquenil tab 200mg cost

 1054. Pingback: online doctor prescription cialis

 1055. Pingback: past trauma memory healing

 1056. Pingback: cialish

 1057. Pingback: Cheetah For Sale

 1058. Pingback: hydroxychloroquine 900 mg

 1059. Pingback: visit website

 1060. Pingback: generic viagra online without prescription

 1061. Pingback: realistic pocket pussy

 1062. Pingback: HAIR LOSS

 1063. Pingback: silicone vibrator

 1064. Pingback: realistic penis sleeve

 1065. Pingback: male sex toys

 1066. Pingback: head office of viagra in toronto

 1067. Pingback: adult erotic short stories

 1068. Pingback: planet pharmacy canada

 1069. Pingback: freeviagrasamplepack

 1070. Pingback: zithromax coupon

 1071. Pingback: zithromax capsules 250mg

 1072. Pingback: atakoy escort

 1073. Pingback: is sildenafil 20 mg the same as viagra?

 1074. Pingback: pharmacy in canada pharmacy in canada

 1075. Pingback: Buy Colombian cocaine Online

 1076. Pingback: tech

 1077. Pingback: สมัคร happyluke

 1078. Pingback: handheld massager

 1079. Pingback: ????? happyluke

 1080. Pingback: snorting viagra

 1081. Pingback: best male stroker

 1082. Pingback: adam and eve sex toys shop

 1083. Pingback: cleaning sex toys

 1084. Pingback: AMI Hospital Management

 1085. Pingback: turbanli escort

 1086. Pingback: escort bayanlar

 1087. Pingback: ben wa balls review

 1088. Pingback: Microdose Capsules

 1089. Pingback: thrusting vibrator review

 1090. Pingback: canadapharmacycanada.com

 1091. Pingback: how much ivermectil is safe to take

 1092. Pingback: ivermectin price uk

 1093. Pingback: p spot massager

 1094. Pingback: ivermectin online

 1095. Pingback: mersin escort

 1096. Pingback: prostate massager reviews

 1097. Pingback: ed meds online

 1098. Pingback: medicine erectile dysfunction

 1099. Pingback: best cure for ed

 1100. Pingback: plaquenil weight loss

 1101. Pingback: Food Delivery

 1102. Pingback: exotic cannabis

 1103. Pingback: fun88

 1104. Pingback: remote control panty vibe

 1105. Pingback: vibrating prostate massagers

 1106. Pingback: vibrator for women

 1107. Pingback: vibrating pocket stroker

 1108. Pingback: precison medical Northampton pa

 1109. Pingback: best p spot toy

 1110. Pingback: Canadian website

 1111. Pingback: Masturbator Reviews

 1112. Pingback: สมัคร lottovip

 1113. Pingback: hosting deals

 1114. Pingback: where to buy dapoxetine online

 1115. Pingback: cialis daily use side effects

 1116. Pingback: commercial real estate

 1117. Pingback: lottovip

 1118. Pingback: stromectol dry mouth

 1119. Pingback: generic cialis best price

 1120. Pingback: สมัคร ruay

 1121. Pingback: 1250 mg prednisone

 1122. Pingback: male p spot massager

 1123. Pingback: male stroker

 1124. Pingback: best realistic dildo

 1125. Pingback: how to use realistic dildo

 1126. Pingback: سکسی جدید ایرانی

 1127. Pingback: Marijuana Wax for Sale

 1128. Pingback: 99defi.network

 1129. Pingback: bebek escort

 1130. Pingback: streamcomplet

 1131. Pingback: vehicle repatriation

 1132. Pingback: amlodipine 10 mg price

 1133. Pingback: french streaming

 1134. Pingback: site de streaming

 1135. Pingback: sites para ver futebol

 1136. Pingback: sildenafil online apotheke

 1137. Pingback: CTRLCOIN

 1138. Pingback: what is the difference between simvastatin and atorvastatin

 1139. Pingback: twitter video downloader

 1140. Pingback: cialis coupon

 1141. Pingback: generic prilosec

 1142. Pingback: pocket pussy

 1143. Pingback: withdrawal from prozac

 1144. Pingback: sex facts

 1145. Pingback: how to achieve orgasm using a penis ring

 1146. Pingback: is sertraline a benzo

 1147. Pingback: 1xbit download

 1148. Pingback: sex toy review

 1149. Pingback: male pocket stroker

 1150. Pingback: w88club

 1151. Pingback: best online pharmacies in canada

 1152. Pingback: best in ottawa

 1153. Pingback: deens academy admission

 1154. Pingback: cymbalta drug class

 1155. Pingback: ruger sp101 for sale

 1156. Pingback: best online pharmacies in canada

 1157. Pingback: 피망포커머니

 1158. Pingback: cheapest generic viagra

 1159. Pingback: ivermectin stromectol

 1160. Pingback: ivermectin 9 mg

 1161. Pingback: hydrochlorothiazide sweating

 1162. Pingback: ivermectin oral solution

 1163. Pingback: sildenafil online

 1164. Pingback: lipitor dose

 1165. Pingback: viagra generic

 1166. Pingback: st petersburg bookstore

 1167. Pingback: viagra samples

 1168. Pingback: womens viagra

 1169. Pingback: Queen Elizabeth National Park

 1170. Pingback: erectile dysfunction pills

 1171. Pingback: stromectol for ear infection in adults

 1172. Pingback: cialis daily

 1173. Pingback: Thc oil cartridge

 1174. Pingback: sanex

 1175. Pingback: normal time for escitalopram to start reducing stress anxiety

 1176. Pingback: buy cialis

 1177. Pingback: ed cure

 1178. Pingback: big chief carts price

 1179. Pingback: cialis official website

 1180. Pingback: cialis

 1181. Pingback: discount cialis online

 1182. Pingback: i want to buy cialis

 1183. Pingback: dachshund for sale

 1184. Pingback: generic viagra online

 1185. Pingback: cheap levitra in canada

 1186. Pingback: usa online pharmacy

 1187. Pingback: can you get high off ivermectin

 1188. Pingback: Liverpool College

 1189. Pingback: can you order viagra online

 1190. Pingback: buying generic viagra online

 1191. Pingback: waterproof sex toys

 1192. Pingback: blowjob

 1193. Pingback: بديل تروكولر

 1194. Pingback: aranżacja wnętrz Gdynia

 1195. Pingback: natural viagra

 1196. Pingback: free download for pc

 1197. Pingback: app download for pc

 1198. Pingback: how to order viagra from canada

 1199. Pingback: pc app free download

 1200. Pingback: free download for windows 7

 1201. Pingback: pc games for windows 10

 1202. Pingback: cialis on line

 1203. Pingback: can ivermectin get you high

 1204. Pingback: games for pc download

 1205. Pingback: mp3 music downloads

 1206. Pingback: download full version pc games

 1207. Pingback: www.gtrviagraok.com

 1208. Pingback: antiparasitic for gum infection stromectol

 1209. Pingback: baby sugar gliders for sale

 1210. Pingback: viagra gel for sale uk

 1211. Pingback: Agence de referencement

 1212. Pingback: Computer Repair Bristol

 1213. Pingback: viagra no script

 1214. Pingback: Best Deals On Sig Sauer

 1215. Pingback: cost of cialis

 1216. Pingback: cost of clomid

 1217. Pingback: purchase viagra

 1218. Pingback: clomid prescription

 1219. Pingback: cheapest viagra online

 1220. Pingback: GOLF CARTS FOR SALE

 1221. Pingback: Shipping containers For Sale

 1222. Pingback: hair loss medication propecia

 1223. Pingback: purchase oral ivermectin

 1224. Pingback: Masai Mara safari booking

 1225. Pingback: ivermectin 8 mg

 1226. Pingback: Mac akku ersetzen rapperswil

 1227. Pingback: ivermectin new zealand

 1228. Pingback: cialis prescription

 1229. Pingback: Africa Adventure Safaris

 1230. Pingback: buy doxycycline cheap

 1231. Pingback: buy prednisone in usa

 1232. Pingback: buy doxycycline monohydrate

 1233. Pingback: best doc johnson sex toys

 1234. Pingback: buy doxycycline online uk

 1235. Pingback: FARMING EQUIPMENT FOR SALE IN KZN

 1236. Pingback: generic viagra canada

 1237. Pingback: shipping containers for sale

 1238. Pingback: Tanzania safari Serengeti

 1239. Pingback: ارقام بنات

 1240. Pingback: aromatherapy for anxiety

 1241. Pingback: cheap cialis generic

 1242. Pingback: where to buy cheap viagra pills

 1243. Pingback: ivermectin solution

 1244. Pingback: cheap viagra 25mg

 1245. Pingback: cialis with dapoxetine

 1246. Pingback: where can i buy cialis cheap

 1247. Pingback: online cialis florida delivery

 1248. Pingback: indian cialis generic

 1249. Pingback: where can you buy ivermectin pills

 1250. Pingback: cost of viagra

 1251. Pingback: dgeneric cialis

 1252. Pingback: web development

 1253. Pingback: lowes sso

 1254. Pingback: how much ivermectin to give a 50lb dog

 1255. Pingback: injectable ivermectin for humans

 1256. Pingback: ivermectin lotion over the counter

 1257. Pingback: order generic cialis online

 1258. Pingback: how to store zithramax liquid

 1259. Pingback: how to get viagra online reddit

 1260. Pingback: myrtle beach viagra

 1261. Pingback: taurus gx4

 1262. Pingback: ivermectin 1 topical cream

 1263. Pingback: ivermectin buy

 1264. Pingback: viagra online india snapdeal

 1265. Pingback: pdx1 defender 12 gauge

 1266. Pingback: taurus g3c sale

 1267. Pingback: buy sig p365

 1268. Pingback: emerge vartan bonded leather gaming chair

 1269. Pingback: mossberg nightstick

 1270. Pingback: tadalafil sandoz

 1271. Pingback: Liquid pentobarbital for sale

 1272. Pingback: stizzy vape battery

 1273. Pingback: vacuum pumps for ed

 1274. Pingback: ed medication

 1275. Pingback: magic mushrooms

 1276. Pingback: magic mushrooms

 1277. Pingback: how does cialis work

 1278. Pingback: canadian pharmacies cialis

 1279. Pingback: can you buy zithromax at walmart

 1280. Pingback: where to buy viagra online rrddit

 1281. Pingback: where can i buy a viagra

 1282. Pingback: buy ed drugs online

 1283. Pingback: background check

 1284. Pingback: strawberry shortcake oil cartridge

 1285. Pingback: viagra triangle chicago

 1286. Pingback: where to buy sildenafil

 1287. Pingback: juul pods

 1288. Pingback: lisinopril increased urination

 1289. Pingback: meds for erectile dysfunction

 1290. Pingback: beretta 92fs compact for sale

 1291. Pingback: buy canadian marble fox

 1292. Pingback: smith and wesson sd40 for sale

 1293. Pingback: best generic viagra

 1294. Pingback: ROVE CARTS

 1295. Pingback: costco gaming chairs

 1296. Pingback: dapoxetine available australia

 1297. Pingback: weed delivery service in New York

 1298. Pingback: graphics card for sale australia

 1299. Pingback: Travelmonke Limited

 1300. Pingback: 3080 ftw3 msrp

 1301. Pingback: tamoxifen endometrium

 1302. Pingback: tamoxifen hormone therapy

 1303. Pingback: what happens when you stop taking tamoxifen

 1304. Pingback: وكالة تسويق

 1305. Pingback: can i buy prednisone online in uk

 1306. Pingback: G26 SUBCOMPACT | 9X19MM

 1307. Pingback: Black Rain Ordnance Spec-15+

 1308. Pingback: prednisone 20mg capsule

 1309. Pingback: stock market update

 1310. Pingback: prednisone 5mg cost

 1311. Pingback: buy adhd online uk

 1312. Pingback: RissMiner

 1313. Pingback: buy liquid ivermectin

 1314. Pingback: ivermectin cream

 1315. Pingback: Sig Sauer Guns For Sale

 1316. Pingback: St. Scholastica Roman Catholic Primary School

 1317. Pingback: ivermectin ebay

 1318. Pingback: dizziness

 1319. Pingback: bitcoin

 1320. Pingback: samidoh

 1321. Pingback: generic z pack over the counter

 1322. Pingback: Gorilla Trekking Safari in Uganda

 1323. Pingback: dog antibiotics without vet prescription

 1324. Pingback: buy viagra online

 1325. Pingback: best canadian pharmacy online

 1326. Pingback: Safari Uganda

 1327. Pingback: Tours to Uganda

 1328. Pingback: savage grow plus amazon

 1329. Pingback: canadian pharmacy

 1330. Pingback: beretta guns for sale

 1331. Pingback: raw garden cartridges

 1332. Pingback: clamelle over the counter

 1333. Pingback: sig sauer firearms

 1334. Pingback: bacimi sikin benim

 1335. Pingback: stroker toy

 1336. Pingback: buy viagra hong kong

 1337. Pingback: sildenafil

 1338. Pingback: BUY LSD ONLINE

 1339. Pingback: mossberg 590 18.5 barrel

 1340. Pingback: Seiko Alpinist

 1341. Pingback: glo blue dream

 1342. Pingback: pharmacy Canada

 1343. Pingback: real viagra without doctor prescription

 1344. Pingback: thc vape carts for sale

 1345. Pingback: prednisone 20 mg

 1346. Pingback: prednisone 40 mg price

 1347. Pingback: side effects of viagra

 1348. Pingback: 20mg prednisone

 1349. Pingback: viagra foods

 1350. Pingback: MURANG'A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 1351. Pingback: pfizer viagra

 1352. Pingback: happyLuke

 1353. Pingback: ivermectin oral 0 8

 1354. Pingback: stromectol drug

 1355. Pingback: amoxicillin script

 1356. Pingback: viagra sans ordonnance

 1357. Pingback: furosemide 40 mg

 1358. Pingback: order viagra online

 1359. Pingback: lasix cheap

 1360. Pingback: 2 gabapentin

 1361. Pingback: plaquenil depression

 1362. Pingback: plaquenil uk

 1363. Pingback: prednisone 105mg

 1364. Pingback: high quality counterfeit money for sale

 1365. Pingback: prednisone 5mg cost

 1366. Pingback: brand viagra

 1367. Pingback: dapoxetine tablets

 1368. Pingback: provigil buy

 1369. Pingback: modafinil legal us

 1370. Pingback: ivermectin generic

 1371. Pingback: albuterol 200 mcg

 1372. Pingback: viagra from canada

 1373. Pingback: ventolin 70

 1374. Pingback: cucumber juul pods

 1375. Pingback: what is zithromax

 1376. Pingback: azithromycin pills

 1377. Pingback: natural viagra for men

 1378. Pingback: buy gabapentin usa

 1379. Pingback: testosterone booster

 1380. Pingback: viagra canada otc

 1381. Pingback: Rentals car Bar

 1382. Pingback: red viagra tablets

 1383. Pingback: Buy Alza Concerta Online

 1384. Pingback: Website

 1385. Pingback: buy valtrex online uk

 1386. Pingback: how to order valtrex

 1387. Pingback: Bitcoin Mining Hardware for Sale

 1388. Pingback: how to get valtrex without a prescription

 1389. Pingback: cheap generic valtrex without prescription

 1390. Pingback: sapphire-nitro-radeon-rx-6800-xt-16-gb-for-sale

 1391. Pingback: buying viagra

 1392. Pingback: Buy Runtz Cannabis Strain Online

 1393. Pingback: CableFreeTV Tech News

 1394. Pingback: Budget Gorilla Trekking Uganda

 1395. Pingback: visual viagra

 1396. Pingback: NMD News

 1397. Pingback: virtual card issuer instantly

 1398. Pingback: bitcoin virtual card

 1399. Pingback: russian alphabet sounds

 1400. Pingback: where can i buy hennessy pure white online

 1401. Pingback: affiliate millionaire

 1402. Pingback: undetectable fake money for sale

 1403. Pingback: ruger firearms for sale

 1404. Pingback: cialis or viagra

 1405. Pingback: e-liquids

 1406. Pingback: portable generator reviews

 1407. Pingback: portable power station for traveling

 1408. Pingback: cheap solar panels for home

 1409. Pingback: generic ed pills from canada

 1410. Pingback: generic ed pills from canada

 1411. Pingback: Triveni H. S. S. Jiyanpur Jeeyanpur, Azmatgarh, Azamgarh - 276140

 1412. Pingback: City Public SchoolE 3 Sector 61 Noida Uttar Pradesh Uttar Pradesh 201301 India

 1413. Pingback: edes nagyik finom suetik

 1414. Pingback: SCM Hub International Business School

 1415. Pingback: pixar popcorn

 1416. Pingback: Tramadol for sale

 1417. Pingback: play free pc sex games

 1418. Pingback: normal dosage of cialis

 1419. Pingback: rechargeable vibrator

 1420. Pingback: how to use sex kits

 1421. Pingback: Shroom Edibles

 1422. Pingback: walther ppq m2 45 for sale

 1423. Pingback: browning bar 308 for sale

 1424. Pingback: DailyCBD

 1425. Pingback: 20mg cialis side effects

 1426. Pingback: beretta 1301 tactical for sale

 1427. Pingback: Uganda Safari Holidays

 1428. Pingback: buy real uk driving licence

 1429. Pingback: normal dosage of cialis

 1430. Pingback: hydroxychloroquine 100 mg tablet

 1431. Pingback: buy pentobarbital

 1432. Pingback: Buy GBL wheels cleaner online

 1433. Pingback: hydroxychloroquine tablet ip 200 mg

 1434. Pingback: sildenafil revatio

 1435. Pingback: kimber rifles

 1436. Pingback: hydroxychloroquine 200 mg price

 1437. Pingback: buy ecigarettes online

 1438. Pingback: female viagra pill

 1439. Pingback: Slots

 1440. Pingback: 17 hmr pistol

 1441. Pingback: viagra prices

 1442. Pingback: soolantra over the counter

 1443. Pingback: stromectol buy uk

 1444. Pingback: stiizy battery

 1445. Pingback: sig sauer p220

 1446. Pingback: buy ayahuasca kit

 1447. Pingback: restaurants

 1448. Pingback: generic viagra 50mg

 1449. Pingback: hydroxychloroquine 900mg

 1450. Pingback: sig sauer handguns for sale Europe

 1451. Pingback: ruger 44 carbine review

 1452. Pingback: yeet cannon g1

 1453. Pingback: stromectol 0.5 mg

 1454. Pingback: uca.com.vn

 1455. Pingback: apkpure

 1456. Pingback: ivermectin 1 cream generic

 1457. Pingback: buy magic mushrooms online

 1458. Pingback: Buy Caluanie Oxidize Online

 1459. Pingback: Order Opana Online

 1460. Pingback: stromectol otc

 1461. Pingback: Oxycodone for sale

 1462. Pingback: Best Paint Sprayers

 1463. Pingback: cialis pill canada

 1464. Pingback: beezle extract cartridges

 1465. Pingback: Website development

 1466. Pingback: Независимое бюро информации и аналитики

 1467. Pingback: ruger sr22 for sale

 1468. Pingback: generic cialis 20 mg x 30

 1469. Pingback: g spot sex toys

 1470. Pingback: where to buy ivermectin pills

 1471. Pingback: ivermectin 3 mg tabs

 1472. Pingback: best g spot vibrators

 1473. Pingback: best anal toys

 1474. Pingback: buy real and registered driving license

 1475. Pingback: buy ivermectin cream

 1476. Pingback: erectile dysfunction pills

 1477. Pingback: male ed pills

 1478. Pingback: cervelo r2 on sale

 1479. Pingback: silicone rabbit vibrator

 1480. Pingback: double ended dildo

 1481. Pingback: gambling sites real money

 1482. Pingback: clit massager

 1483. Pingback: homemade viagra shake with no pills

 1484. Pingback: kel tec sub 2000 for sale

 1485. Pingback: mossberg mvp patrol

 1486. Pingback: fildena

 1487. Pingback: tudor north flag automatic watches

 1488. Pingback: buy cialis online canadian pharmacy

 1489. Pingback: mossberg 464 spx 30-30 for sale

 1490. Pingback: beretta 1301 tactical for sale

 1491. Pingback: Krt vape

 1492. Pingback: krt vape cartridges

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail