ಹಲಬದಿಗಳು – ಭಾಗ 2

ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹಲಬದಿಗಳು ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಹಲಬದಿಯ ಹಲವು ಬಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು, ಈಗ ಹಲಬದಿಗಳ ಮೂಲೆ (Angle), ಸುತ್ತಳತೆ (Perimeter) ಮತ್ತು ಹರವನ್ನು (Area) ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹಲಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ (Perimeter of a polygon):

ಯಾವುದೇ ಹಲಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

 • ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ABCDE ಐದ್ಬದಿಯನ್ನು (Pentagon) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image1 P2ಐದ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ P ಆಗಿರಲಿ, ಬದಿ1 = AB, ಬದಿ2 = BC, ಬದಿ3 = CD, ಬದಿ4 = DE, ಬದಿ5 = EA ಆದಾಗ

ಐದ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ P = ಬದಿ1+ ಬದಿ2 + ಬದಿ3 + ಬದಿ4 + ಬದಿ5 = AB + BC + CD + DE + EA ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 • ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಆರುಬದಿಯುಳ್ಳ ABCDEF ಎಂಬ ಒಂದು ತಗ್ಗು ಹಲಬದಿಯನ್ನು (Concave Polygon) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image2 P2ಆರುಬದಿಯುಳ್ಳ ABCDEF ಈ ತಗ್ಗು ಹಲಬದಿಯಲ್ಲಿ AB = 8cm, BC = 5cm, CD = 7cm, ED = 3cm, EF = 12cm, FA = 10cm ಆಗಿವೆ, ಸುತ್ತಳತೆ P ಆಗಿರಲಿ.

ಆರುಬದಿಯುಳ್ಳ ABCDEF  ಹಲಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ P = AB + BC + CD + DE + EF + FA = 8 + 5 + 7 + 3 + 12 + 10 = 45 cm ಆಗಿದೆ.

 

 • ಯಾವುದೇ ಹಲಬದಿಯ ಬದಿಗಳು n ಆದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ P = ಬದಿ1 + ಬದಿ2 + ಬದಿ3 + …+ …+ ಬದಿn-1 + ಬದಿn ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಸುಳುವಾಗಿ Image3 P2   ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ i = 1,2,3……n, n ಎಂಬುವುದು ಹಲಬದಿಯು ಎಷ್ಟು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಒಂದು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯು (Simple Polygon) ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯಾದಾಗ (Regular Polygon) ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು P= n x s = ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳು x ಒಂದು ಬದಿಯ ಅಳತೆ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ n -> ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳು.

s -> ಒಂದು ಬದಿಯ ಅಳತೆ.

ಹಲಬದಿಯ ಒಳ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು (Interior Angles)  ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ:

 • ಯಾವುದೇ ಹಲಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು (n − 2) π C ಆಗಿರುತ್ತದೆ,

ಇಲ್ಲಿ c ಗುರುತು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ (Radians) ಅನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಅನ್ನು 1c ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

1 ನ ಬೆಲೆ 180°/π ಆಗಿರುತ್ತದೆ,

π C = 180° ಆಗಿದೆ,  ಇಲ್ಲಿ π = 3.14159 ಆಗಿದೆ.

ಹಲಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು (n − 2) × 180° ಎಂದು ಸುಳುವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ  n ಎಷ್ಟು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುವುದಾಗಿದೆ.

ಹಲಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯು (Equation) ಉಬ್ಬು ಹಲಬದಿ (Convex Polygon) ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಹಲಬದಿಗೂ (Concave Polygon) ಸರಿಹೊಂದುತ್ತುದೆ.

 

 • ಒಂದು ಹಲಬದಿಯು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯಾದಾಗ (Regular Polygon) ಅದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಯು 180° – 360°/n ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ n ಎಷ್ಟು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುವುದಾಗಿದೆ.

 

ಉದಾಹರಣೆ1:  ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ABCD ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು (Quadrilateral) ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವೇನು?

Image4 P2ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಲಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು (n − 2) × 180° ಆಗಿದೆ,

ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯೆಂದರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ n = 4 ಆಗುತ್ತದೆ.

ABCD ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ BAD + ADC + DCB + CBA =  (n − 2) × 180° = (4 – 2) x 180° = 2 x 180 = 360° ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ2: ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಾಟಿ ಹನ್ನೆರಡುಬದಿಯನ್ನು(Regular Dodecagon) ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಒಳ ಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲೆಯ ಬೆಲೆಯೇನು ?

 Image5 P2

ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಲಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು (n − 2) × 180° ಆಗಿದೆ,

ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರವು ಹನ್ನೆರಡು ಬದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆಕಾರವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ n = 12 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಟಿ ಹನ್ನೆರಡುಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ = (n − 2) × 180° = (12 – 2) x 180° = 1800° ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹನ್ನೆರಡುಬದಿಯು(Dodecagon) ಒಂದು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯಾಗಿದೆ (Regular Polygon), ಅಂದರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ (Equilateral) ಹಾಗು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ (Equiangular).

ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ (Regular Polygon) ಒಂದು ಮೂಲೆಯು 180° – 360°/n ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಟಿ ಹನ್ನೆರಡುಬದಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆ = 180° – 360°/n = 180°- 360°/12 = 180° – 30° = 150°ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಂದು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯು 162° ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯು ಎಷ್ಟು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯು 162° ಆಗಿದೆ.

ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ (Regular Polygon) ಒಂದು ಮೂಲೆಯು 180° – 360°/n ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆ = 180° – 360°/n = 162°, ಇಲ್ಲಿ n ಎಂಬುವುದು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳಾಗಿವೆ, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಿಡಿಸೋಣ

180° –  162° = 360°/n

18° = 360°/n

n = 360°/18 = 20

∴  ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆ 162° ಆದಾಗ ಅದು 20 ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತುಬದಿ (Icosagon)  ಆಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

 Image6 P2

ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ (Area of a Polygon):

ಮೂರ್ಬದಿ ಆಕಾರವು ಮೂರು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆಯತ, ಚೌಕ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಲ್ಕುಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ  ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು (coordinate system)  ಬಳಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

Image7 P2Image8 P2

 • n: ಬದಿಗಳು
 • x,y: ಹಲಬದಿಯ ತುದಿಗಳ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತುಗಳು (Coordinates of polygon vertices)
 • k: 1, 2, 3, 4, …, n-1, n
 • ಇಲ್ಲಿ ಹರವು ಕಳೆಯುವ ಗುರುತನ್ನು (Negative Symbol) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡು ಗುರುತಿಗೆ(Positive Symbol) ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದಿಟಬೆಲೆ ಗುರುತನ್ನು(absolute value/modulus/real number) ಬಳಸಬೇಕು,
 • ಉದಾಹರೆಣೆಗೆ -6 -> |6| -> 6, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಗೆ ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ

 ಕೇಳ್ವಿ 1:  ಒಂದು ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು (equation) ಬಳಸಬೇಕೇ?

ಉತ್ತರ:  ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬದಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಮೂರ್ಬದಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿ ಆಕಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರ್ಬದಿಗಳ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬರಹವನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಗಳ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬರಹವನ್ನು ಓದಿ.

ಕೇಳ್ವಿ 2: ಒಂದು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯು (Simple Polygon) ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯಾದಾಗ (Regular Polygon) ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯಾದಾಗ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ (Equilateral) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು(Equiangular) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಕೂಡ.

ಆ ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯ ಬದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹದು.

 • ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾರಗಳು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಗಳಾಗಿವೆ (Regular Polygons).

Image9 P2

 • ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವು A = 1/2 x (pa) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ p à ಸುತ್ತಳತೆ (Perimeter)

       a à ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆ (Apothem)

ಹರವನ್ನು A = 1/2 x (pa) = 1/2 x (nsa) ಎಂದೂ ಬರೆಯಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಸುತ್ತಳತೆ P= n x s =  ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳು x ಒಂದು ಬದಿಯ ಅಳತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆ (Apothem) ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ನಡುವಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ನೇರಡ್ಡವಾಗಿ ಎಳೆದ ಗೆರೆ.

 • ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ  ಒಂದು ಸಾಟಿ ಎಂಟ್ಬದಿಯನ್ನು (Octagon) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು (Equation of area of regular polygon) ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತೋರಿಸಬಹುದು.

Image10 P2

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೌಕದ ಹರವು ಬದಿ x ಬದಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

Image11 P2ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳು (n=4) ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

∴  ED = DG = GF = FE = s

ಚೌಕದ ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆಯ ಉದ್ದವು (length of apothem) ಚೌಕದ ಒಂದು ಬದಿಯ ಅರೆಪಾಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

∴  ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆ a = s/2

ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ

A = 1/2 x (pa) = 1/2 x (nsa) = 1/2 x (ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳು x ಬದಿಯ ಉದ್ದ x ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆಯ ಉದ್ದ)

∴  A = 1/2 x 4 x s x s/2 =2 x s x s/2 = s x s = ಬದಿ x ಬದಿ  ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಒಂದು ಸಾಟಿ ಐದ್ಬದಿಯ (Regular Pentagon) ಬದಿಗಳು 7 cm  ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆ 4.81734 cm ಆದಾಗ ಅದರ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

Image12 P2ಸಾಟಿ ಐದ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳು (n=5) ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಸಾಟಿ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ.

A = 1/2 x (pa) = 1/2 x (nsa) = 1/2 x (ಒಟ್ಟು ಬದಿಗಳು x ಬದಿಯ ಉದ್ದ x ನೇರಡ್ಡನಡುಗೆರೆಯ ಉದ್ದ)

A = 1/2 x (5 x 7 x 4.81734) = 1/2 x (168.6069) = 84.30345 cm.

ಸಾಟಿ ಐದ್ಬದಿಯ ಹರವು A = 84.30345 cm.

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಂದು ಸಾಟಿಯಲ್ಲದ ಹಲಬದಿ P1P2P3P4P5 ಯನ್ನು ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಏರ್ಪಾಟಿನಲ್ಲಿ (coordinate system) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುತಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹಲಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

Image13 P2

 • ಸಾಟಿಯಲ್ಲದ ಹಲಬದಿಯ ತುದಿಗಳನ್ನು(Vertices) ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಏರ್ಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಈ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತುಗಳು(Coordinates) ಹೀಗಿವೆ P1(3,4), P2(5,11), P3(12,8), P4(9,5) ಮತ್ತು P5(5,6).
 • ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಲಬದಿಯು ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯಾಗಿದೆ (Simple Polygon) ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಲ್ಲದ ಹಲಬದಿಯಾಗಿದೆ (Irregular Polygon)
 • ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸುಳುವಾದ ಹಲಬದಿಯ (Simple polygon) ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆ (Equation).

Image14 P2 P = { P1(x1,y1),P2(x2,y2),P3(x3,y3),P4(x4,y4),P5(x5,y5)} = {P1(3,4),P2(5,11),P3(12,8),P4(9,5) P5(5,6)}  ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image15 P2ಹರವಿನ ಬೆಲೆ ಕಳೆಯುವ ಗುರುತನ್ನು (Negative Symbol) ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ,  (Real/Absolute number symbol) ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

 ಚಟುವಟಿಕೆ: ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಲಬದಿ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಹಲಬದಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ (ಹಿಂದಿನ ಬರಹ  ಹಲಬದಿಗಳು ಭಾಗ 1 ನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು)

 (ಸೆಲೆಗಳು: dummies.com/education, easycalculation.com, math.blogoverflow.com, wikipedia.org)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

417 Comments

 1. Pingback: buy Mu Legend Zen

 2. Pingback: Cheap Mu Legend Zen for sale

 3. Pingback: topfuck123gals.mobi view more

 4. Pingback: newtube sirius193 abdu23na8222 abdu23na21

 5. Pingback: newtube sirius930 abdu23na3832 abdu23na20

 6. Pingback: oninmera1975.wikidot.com follow this post oDp

 7. Pingback: tubepla728 afeu23na9534 abdu23na27

 8. Pingback: sfgjidfgn169 afeu23na122 abdu23na19

 9. Pingback: newtube tube planet559 afeu23na2595 abdu23na63

 10. Pingback: 473sjznN8x8

 11. Pingback: hdmobilesex.me

 12. Pingback: xxxbestrank.mobi provided link

 13. Pingback: read completely

 14. Pingback: learn more here

 15. Pingback: schatshadowengine.mobi visit the page

 16. Pingback: adultshadowengine.mobi click at this page

 17. Pingback: xxxvipsearch.mobi this web page NlgWo0

 18. Pingback: pronshadowengine.mobi just click for source

 19. Pingback: pronbestrank.mobi go to the page Hpx

 20. Pingback: pronbestrank.mobi

 21. Pingback: pronbestrank.mobi link yDP

 22. Pingback: find out more

 23. Pingback: schatshadowrank.mobi taken from here

 24. Pingback: topsexportal.mobi more on this page vbyt

 25. Pingback: fastsexportal.mobi

 26. Pingback: read further

 27. Pingback: fastfuckportal.mobi link 1IL7

 28. Pingback: topfucksearch.mobi link to a continuation

 29. Pingback: topdatingse.mobi

 30. Pingback: speedsexsite.mobi click to read more fGo

 31. Pingback: fastfucksite.mobi

 32. Pingback: tophookupportal.mobi click to go

 33. Pingback: fastsexsearch.mobi click for details

 34. Pingback: oklandbestsecuritysystems.us visit web page ScF6i

 35. Pingback: oklandvipsecuritysystems.us

 36. Pingback: oklandviphomeguard.info

 37. Pingback: oklandtophomeguard.info here IVOpp

 38. Pingback: oklandviphomeguard.us

 39. Pingback: oklandbestsecuritysystems.info i provide a link gQE

 40. Pingback: oklandtophomeguard.us visit the source

 41. Pingback: oklandbesthomesecurity.info taken from here

 42. Pingback: oklandviphomesecurity.us read oukS

 43. Pingback: read further

 44. Pingback: youtube.com

 45. Pingback: ABrand

 46. Pingback: 2018-2019

 47. Pingback: 2019

 48. Pingback: cleantalkorg2.ru

 49. Pingback: a2019-2020

 50. Pingback: facebook

 51. Pingback: facebook1

 52. Pingback: javsearch.mobi

 53. Pingback: free bitcoin cash

 54. Pingback: we-b-tv.com

 55. Pingback: hs;br

 56. Pingback: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 57. Pingback: tureckie_serialy

 58. Pingback: serialy

 59. Pingback: 00-tv.com

 60. Pingback: +1+

 61. Pingback: æóêè+2+ñåðèÿ

 62. Pingback: Ñìîòðåòü ñåðèàëû îíëàéí âñå ñåðèè ïîäðÿä

 63. Pingback: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 64. Pingback: watch

 65. Pingback: âûòîïêà âîñêà

 66. Pingback: ++++++

 67. Pingback: HD-720

 68. Pingback: guardians+of+the+galaxy+2

 69. Pingback: strong woman do bong soon

 70. Pingback: my id is gangnam beauty

 71. Pingback: guardians of the galaxy vol 2

 72. Pingback: 2020

 73. Pingback: kpop+star+season+6+ep+9

 74. Pingback: Video

 75. Pingback: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 76. Pingback: wwin-tv.com

 77. Pingback: movies

 78. Pingback: Watch TV Shows

 79. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 80. Pingback: Kinokrad

 81. Pingback: filmy-kinokrad

 82. Pingback: kinokrad-2019

 83. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 84. Pingback: serial

 85. Pingback: cerialest.ru

 86. Pingback: dorama hdrezka

 87. Pingback: movies hdrezka

 88. Pingback: HDrezka

 89. Pingback: kinosmotretonline

 90. Pingback: LostFilm HD 720

 91. Pingback: trustedmdstorefy.com

 92. Pingback: bofilm ñåðèàë

 93. Pingback: bofilm

 94. Pingback: 1 seriya

 95. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 96. Pingback: topedstoreusa.com

 97. Pingback: hqcialismht.com

 98. Pingback: viagramdtrustser.com

 99. Pingback: 4serial.com

 100. Pingback: See-Season-1

 101. Pingback: Evil-Season-1

 102. Pingback: Evil-Season-2

 103. Pingback: Evil-Season-3

 104. Pingback: Evil-Season-4

 105. Pingback: Dollface-Season-1

 106. Pingback: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 107. Pingback: nileriver

 108. Pingback: cupooftea

 109. Pingback: serial 2020

 110. Pingback: Dailymotion

 111. Pingback: Watch+movies+2020

 112. Pingback: genfio.com

 113. Pingback: serial-video-film-online

 114. Pingback: tvrv.ru

 115. Pingback: 1plus1serial.site

 116. Pingback: #1plus1

 117. Pingback: 1plus1

 118. Pingback: Watch Movies Online

 119. Pingback: Film

 120. Pingback: Film 2020

 121. Pingback: Film 2021

 122. Pingback: Top 10 Best

 123. Pingback: watch online TV LIVE

 124. Pingback: human design

 125. Pingback: dizajn cheloveka

 126. Pingback: human-design-space

 127. Pingback: koma 2020

 128. Pingback: The-Gentlemen

 129. Pingback: led-2

 130. Pingback: pod-vodoi

 131. Pingback: vk 2020

 132. Pingback: parazity-oskar-2020

 133. Pingback: human design human design

 134. Pingback: DSmlka

 135. Pingback: viagra

 136. Pingback: viagra online

 137. Pingback: +

 138. Pingback: ¯jak Son³k

 139. Pingback: astrolog

 140. Pingback: film-kalashnikov-watch

 141. Pingback: generic cialis

 142. Pingback: cialis 20mg

 143. Pingback: kinoxaxru.ru

 144. Pingback: viagra

 145. Pingback: generic viagra

 146. Pingback: viagra online

 147. Pingback: pobachennya u vegas

 148. Pingback: Proshanie so Stalinym

 149. Pingback: buy cialis

 150. Pingback: strelcov 2020

 151. Pingback: film t-34

 152. Pingback: online pharmacy

 153. Pingback: canadian pharmacy

 154. Pingback: buy viagra

 155. Pingback: sildenafil citrate

 156. Pingback: cialis

 157. Pingback: cialis

 158. Pingback: generic cialis

 159. Pingback: psiholog

 160. Pingback: cialis online

 161. Pingback: psyhelp_on_line

 162. Pingback: coronavirus

 163. Pingback: viagra pills

 164. Pingback: PSYCHOSOCIAL

 165. Pingback: cialis pills

 166. Pingback: Buy discount viagra

 167. Pingback: viagra in australia

 168. Pingback: cialis for sale

 169. Pingback: Cherekasi film 2020

 170. Pingback: viagra cialis

 171. Pingback: viagra cialis

 172. Pingback: generic cialis canada

 173. Pingback: Buy viagra from canada

 174. Pingback: film doktor_liza

 175. Pingback: djoker onlajn

 176. Pingback: generic ventolin

 177. Pingback: generic viagra

 178. Pingback: buy viagra online

 179. Pingback: real viagra for sale online

 180. Pingback: cialis without prescription

 181. Pingback: cipro without a doctor prescription

 182. Pingback: gidonline-filmix.ru

 183. Pingback: koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy

 184. Pingback: viagra pills

 185. Pingback: buy real cialis online

 186. Pingback: buy naltrexone

 187. Pingback: cialis online canada

 188. Pingback: cialis 5 mg

 189. Pingback: careprost online mail-order pharmacies

 190. Pingback: cialis black

 191. Pingback: viagra suppliers

 192. Pingback: tylenol 500 mg ebay

 193. Pingback: chloroquine brand name

 194. Pingback: viagra 50mg

 195. Pingback: viagra 50mg

 196. Pingback: viagra generic

 197. Pingback: Canada Pharmacy

 198. Pingback: erection pills viagra online

 199. Pingback: erection pills viagra online

 200. Pingback: best erectile dysfunction pills

 201. Pingback: online canadian pharmacy

 202. Pingback: t.me/psyhell

 203. Pingback: Ïñèõîëîã îíëàéí

 204. Pingback: canadian online pharmacy

 205. Pingback: generic cialis

 206. Pingback: bitly.com

 207. Pingback: viagra 100mg

 208. Pingback: viagra price

 209. Pingback: viagra generic

 210. Pingback: viagra coupon

 211. Pingback: cialis generic

 212. Pingback: levitra pills

 213. Pingback: levitra usa

 214. Pingback: generic vardenafil online

 215. Pingback: when does viagra become generic

 216. Pingback: casino moons online casino

 217. Pingback: cialis trial pack

 218. Pingback: free slots

 219. Pingback: viagra prices

 220. Pingback: rlowcostmd.com

 221. Pingback: best slots to play online

 222. Pingback: real money online casinos usa

 223. Pingback: cheap tadalafil

 224. Pingback: viagra 10mg 20mg

 225. Pingback: instant loans

 226. Pingback: price of lumigan 0.01% 2.5 oz bottle

 227. Pingback: cialis without a doctor prescription usa

 228. Pingback: cash advance online

 229. Pingback: movies-tekstmovies-tekst

 230. Pingback: loan online

 231. Pingback: viagra cost

 232. Pingback: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 233. Pingback: compare prices viagra generic 100mg

 234. Pingback: generic cialis

 235. Pingback: cialis generic

 236. Pingback: 5 mg cialis

 237. Pingback: pharmacy

 238. Pingback: cialis generic

 239. Pingback: buy cialis

 240. Pingback: generic for cialis

 241. Pingback: buy cialis

 242. Pingback: viagra prescription

 243. Pingback: buy chloroquine phosphate

 244. Pingback: smotret onlajn besplatno v kachestve hd 1080

 245. Pingback: casino online slots

 246. Pingback: online casino usa real money

 247. Pingback: gusmeasu.com

 248. Pingback: movies-unhinged-film

 249. Pingback: malenkie-zhenshhiny-2020

 250. Pingback: dom 2

 251. Pingback: real money casino online

 252. Pingback: online casinos real money

 253. Pingback: zoom-psykholog

 254. Pingback: zoom-viber-skype

 255. Pingback: generic for viagra

 256. Pingback: cheap viagra

 257. Pingback: Vratar Galaktiki Film, 2020

 258. Pingback: buy viagra online usa

 259. Pingback: order viagra online

 260. Pingback: Vratar

 261. Pingback: Cherkassy 2020

 262. Pingback: chernobyl-hbo-2019-1-sezon

 263. Pingback: viagra alternative

 264. Pingback: cialis buy online

 265. Pingback: moskva-psiholog

 266. Pingback: viagra pills

 267. Pingback: batmanapollo.ru

 268. Pingback: sildenafil vs tadalafil

 269. Pingback: buy viagra pills

 270. Pingback: viagra vs cialis

 271. Pingback: online viagra

 272. Pingback: 323

 273. Pingback: 525

 274. Pingback: tadalafil cialis

 275. Pingback: dom2-ru

 276. Pingback: online casino games

 277. Pingback: Tenet Online

 278. Pingback: casino slot games

 279. Pingback: is it possible for me to buy viagra from canada

 280. Pingback: can i buy viagra over the counter in france

 281. Pingback: psy psy psy psy

 282. Pingback: viagra

 283. Pingback: cialis 20mg

 284. Pingback: buy genuine viagra online

 285. Pingback: buy sildenafil

 286. Pingback: viagra

 287. Pingback: cheap cialis tablets

 288. Pingback: krsmi.ru

 289. Pingback: generic viagra pills

 290. Pingback: buy sildenafil online

 291. Pingback: viagra buy

 292. Pingback: canadian pharmacy cialis

 293. Pingback: generic cialis

 294. Pingback: viagra cheap

 295. Pingback: rxtrust pharm

 296. Pingback: viagra price

 297. Pingback: buy sildenafil

 298. Pingback: like-v.ru

 299. Pingback: buy generic drugs without prescription

 300. Pingback: anchor

 301. Pingback: medicine without dr prescription

 302. Pingback: non prescription viagra

 303. Pingback: viagra without doctor prescription

 304. Pingback: shop pharmacie

 305. Pingback: CFOSPUK

 306. Pingback: MAMprEj

 307. Pingback: online cialis

 308. Pingback: generic viagra at walmart

 309. Pingback: cheap tadalafil

 310. Pingback: cialis manufacturer

 311. Pingback: drugs without doctor script

 312. Pingback: viagra price in delhi

 313. Pingback: cialis soft tabs no prescription

 314. Pingback: generic viagra

 315. Pingback: cialis coupons

 316. Pingback: buy cialis uk

 317. Pingback: female viagra pills

 318. Pingback: generic viagra buy uk

 319. Pingback: akmeologiya

 320. Pingback: dizain cheloveka

 321. Pingback: human-design-hd

 322. Pingback: cialis

 323. Pingback: www.viagra.com

 324. Pingback: viagra no doctor prescription

 325. Pingback: cat antibiotics without pet prescription

 326. Pingback: Google

 327. Pingback: cheap ed pills

 328. Pingback: Cheap Erection Pills

 329. Pingback: viagra 10 pills

 330. Pingback: generic cialis

 331. Pingback: College kenya

 332. Pingback: strong herbal incense for sale

 333. Pingback: Buy Lorazepam 2.5 mg online

 334. Pingback: batmanapollo

 335. Pingback: brazzers

 336. Pingback: prescription drugs without doctor approval

 337. Pingback: film

 338. Pingback: Real viagra online

 339. Pingback: compra viagra online

 340. Pingback: best canadian online pharmacy

 341. Pingback: viagra for blood pressure control

 342. Pingback: T-Shirt Printing Kent

 343. Pingback: tsoy

 344. Pingback: sildenafil viagra

 345. Pingback: about canada

 346. Pingback: buy viagra on line

 347. Pingback: cialis 100 mg strength

 348. Pingback: buying amoxicillin online

 349. Pingback: female viagra prank

 350. Pingback: contextual backlinks

 351. Pingback: stendra vs viagra

 352. Pingback: generic viagra 100mg

 353. Pingback: bitcoin wallet

 354. Pingback: sildenafil and alcohol

 355. Pingback: real viagra online pharmacy

 356. Pingback: how to use cialis

 357. Pingback: sildenafil

 358. Pingback: instant online payday loans

 359. Pingback: female viagra pills

 360. Pingback: 44548

 361. Pingback: 44549

 362. Pingback: cost of cialis

 363. Pingback: hod-korolevy-2020

 364. Pingback: what is female viagra

 365. Pingback: coupons for viagra

 366. Pingback: generic viagra sale

 367. Pingback: atorvastatin preg

 368. Pingback: HD

 369. Pingback: Buy Adderall Capsules

 370. Pingback: parrot for sale

 371. Pingback: 158444

 372. Pingback: better than viagra

 373. Pingback: Viagra alternative

 374. Pingback: levitra online

 375. Pingback: groznyy-serial-2020

 376. Pingback: Buy Atarax 25mg online

 377. Pingback: viagra cheap

 378. Pingback: cialis 10mg or 20mg

 379. Pingback: Buy cheap viagra internet

 380. Pingback: custom essays essay help

 381. Pingback: cialis online

 382. Pingback: 38QvPmk

 383. Pingback: bitly.com/doctor-strange-hd

 384. Pingback: bitly.com/eternals-online

 385. Pingback: VOITURE AMERICAINE 2020

 386. Pingback: bitly.com/maior-grom

 387. Pingback: matrica-film

 388. Pingback: dzhonuikfilm4

 389. Pingback: bitly.com/batman20212022

 390. Pingback: bitly.com/venom-2-smotret-onlajn

 391. Pingback: bitly.com/nevremyaumirat

 392. Pingback: bitly.com/kingsmankingsman

 393. Pingback: bitly.com/3zaklyatie3

 394. Pingback: bitly.com/1dreykfilm

 395. Pingback: bitly.com/topgunmavericktopgun

 396. Pingback: bitly.com/flash2022

 397. Pingback: bitly.com/fantasticheskietvari3

 398. Pingback: viagra amsterdam

 399. Pingback: https://writemypaperbuyhrd.com

 400. Pingback: thesiswritinghelpsjj.com

 401. Pingback: custom essay writing company

 402. Pingback: online dissertation writing

 403. Pingback: essays on the help

 404. Pingback: buy runtz online

 405. Pingback: mba essay services

 406. Pingback: online pharmacy viagra

 407. Pingback: thesis proposal writing service

 408. Pingback: custom research paper

 409. Pingback: BUY MEXICAN SOMA PILLS

 410. Pingback: Best price for generic viagra

 411. Pingback: how to use a realistic dildo

 412. Pingback: 우리카지노

 413. Pingback: 퍼스트카지노

 414. Pingback: viagra for sale

 415. Pingback: cloud accounting singapore

 416. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 417. Pingback: 1444

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail