ಮೊದಲ ಹಂತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ತಿರುಳುಗಳು

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕೂಡುವುದು, ಕಳೆಯುವುದು, ಗುಣಿಸುವುದು, ಭಾಗಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಾಗಿವೆ (Basic Operations). ಮೊದಲ ಹಂತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ತಿರುಳುಗಳನ್ನು (Properties) ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಿರುಳುಗಳನ್ನು ಎಣಿಯರಿಮೆ/ಅಂಕಗಣಿತ (Arithmetic), ಬರಿಗೆಯೆಣಿಕೆಯರಿಮೆ (Algebra), ಗೆರೆಯರಿಮೆ (Geometry) ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

1. ನೆಲೆ ಮಾರ್ಪಾಡಬಲ್ಲತನ (Commutative Property) .

ನೆಲೆ (Position/commute) ಮಾರ್ಪಾಡಬಲ್ಲತನ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಗುಣಿಸುವಾಗ ಅದರ ನೆಲೆ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವ ಮೊತ್ತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image1 MP

ಇಲ್ಲಿ a ಮತ್ತು b ಮಾರ್ಪುಕಗಳು (Variables) ಹಾಗು ಅವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಇಡಿ ಅಂಕೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು (Whole number) ಅಥವಾ ಪಾಲುಗಳಾಗಿರಬಹುದು (Fraction).

ಉದಾಹರಣೆ 1: 7 ಮತ್ತು 11 ಎಂಬ ಎರಡು ಬೆಲೆಗೆಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ,

 • ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 7 + 11 = 18 ಎಂಬ ಮೊತ್ತವು ದೊರೆಕಿತು.
 • ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಕೂಡೋಣ 11 + 7 = 18 ಎಂಬ ಮೊತ್ತವು ದೊರೆಕಿತು, ಮೊದಲು ದೊರೆತ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ನೆಲೆಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಕೂಡಿದ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.

7 + 11 = 11 + 7 = 18

ಉದಾಹರಣೆ 2:  ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಮೊದಲು ಹಸಿರು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ದೊರೆತ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಎಂದು ನೆಲೆ ಮಾರ್ಪಾಡಬಲ್ಲತನವನ್ನು ಬಳಸಿ ತೋರಿಸಿ.

Image3 MP

 • ಮೊದಲು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ:

ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳು(3) + ಹಸಿರು ಚೆಂಡುಗಳು(16) = ಚೀಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಚೆಂಡುಗಳು(19).

 • ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ;

ಹಸಿರು ಚೆಂಡುಗಳು(16) +  ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳು(3) = ಚೀಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಚೆಂಡುಗಳು(19).

 • ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಲ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ದೊರೆತ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೆಲೆ ಮಾರ್ಪಾಡಬಬಲ್ಲತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

3 + 16 = 16 + 3 = 19

ಉದಾಹರಣೆ 3: 15 ಮತ್ತು 5 ಎಂಬ ಎರಡು ಬೆಲೆಗೆಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ,

 • ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗುಣಿಸಿದಾಗ 15 x 5 = 75 ಎಂಬ ಮೊತ್ತವು ದೊರೆಕಿತು.
 • ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಗುಣಿಸೋಣ 5 x 15 = 75 ಎಂಬ ಮೊತ್ತವು ದೊರೆಕಿತು, ಮೊದಲು ದೊರೆತ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ನೆಲೆಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಗುಣಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.

15 x 5 = 5 x 15 = 75

 

ನೆಲೆ ಮಾರ್ಪಾಡಬಲ್ಲತನ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ

 

Image2 MP

ಉದಾಹರಣೆ 4: 20 ಮತ್ತು 6 ಎಂಬ ಎರಡು ಬೆಲೆಗೆಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ,

 • ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಳೆದಾಗ 20 – 6 = 14 ಎಂಬ ಮೊತ್ತವು ದೊರೆಕಿತು.
 • ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಕಳೆಯೋಣ 6 – 20 = -14 ಎಂಬ ಮೊತ್ತವು ದೊರೆಕಿತು, ಮೊದಲು ದೊರೆತ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ನೆಲೆಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ಮೊತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆ.

20 – 6 6 – 20

ಉದಾಹರಣೆ 5: 20 ಮತ್ತು 4 ಎಂಬ ಎರಡು ಬೆಲೆಗೆಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ,

 • ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 20/4 = 5 ಎಂಬ ಮೊತ್ತವು ದೊರೆಕಿತು.
 • ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 4/20 = 1/5 = 0.2 ಎಂಬ ಮೊತ್ತವು ದೊರೆಕಿತು, ಮೊದಲು ದೊರೆತ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ನೆಲೆಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಭಾಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆ,

20 /4 4/20

 1. ಗುಂಪು ಮಾರ್ಪಾಡಬಲ್ಲತನ (Associative property).

ಗುಂಪು ಮಾರ್ಪಾಡಬಲ್ಲತನ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಗುಣಿಸುವಾಗ ಅದರ

ಗುಂಪು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವ ಮೊತ್ತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image4 MP

ಇಲ್ಲಿ a, b ಮತ್ತು c ಮಾರ್ಪುಕಗಳು (Variables) ಹಾಗು ಅವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಇಡಿ ಅಂಕೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು (Whole numbers) ಅಥವಾ ಪಾಲುಗಳಾಗಿರಬಹುದು (Fractions).

ಉದಾಹರಣೆ 1: 8, 7 ಮತ್ತು 4 ಎಂಬ ಬೆಲೆಗೆಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ,

 • ಮೊದಲ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿಸೋಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡೋಣ.

(8 + 7) + 4 = 15 + 4 = 19

 • ಮೊದಲ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿಸಿ ಕೊಡೋಣ.

8 + (7 + 4) = 8 + 11 = 19

 • ಮೊದಲು ದೊರೆತ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಕೂಡಿದ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.

(8 + 7) + 4 = 8 + (7 + 4) = 19

ಉದಾಹರಣೆ 2: 2.2, 5.5 ಮತ್ತು 6.6 ಎಂಬ ಬೆಲೆಗೆಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ,

 • ಮೊದಲ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿಸೋಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ.

(2.2 x 5.5)  x 6.6 = 12.1 x 6.6 = 79.86

 • ಮೊದಲ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿಸಿ ಗುಣಿಸೋಣ

2.2 x (5.5 x 6.6) = 2.2 x 36.3  = 79.86

 • ಮೊದಲು ದೊರೆತ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಗುಣಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.

(2.2 x 5.5)  x 6.6 = 2.2 x (5.5 x 6.6) = 79.86

 ಗುಂಪು ಮಾರ್ಪಾಡಬಲ್ಲತನ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ

 

Image5 MP

ಉದಾಹರಣೆ 3:4 2 1 ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ,

 • ಲೆಕ್ಕದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿಸೋಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ.

(4 – 2 ) – 1 = 2 – 1 = 1

 • ಲೆಕ್ಕದ ಮೊದಲ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಡ ಗುಂಪು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಕೆಳೆಯೋಣ.

4 – (2 – 1) = 4 – 1 = 3

 • ಮೊದಲು ದೊರೆತ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಮೊತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆ.

(4 – 2 ) – 1 4 – (2 – 1),

ಉದಾಹರಣೆ 4: 9, 6 ಮತ್ತು 12 ಎಂಬ ಬೆಲೆಗೆಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ,

 • ಮೊದಲ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿಸೋಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸೋಣ.

(9/6)/12 = (3/2)/12 = 3/24

 • ಮೊದಲ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿಸಿ ಭಾಗಿಸೋಣ.

9/(6/12) = 9/(1/2) = 18

 • ಮೊದಲು ದೊರೆತ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಗುಣಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ.

(9/6)/12  9/(6/12)

3. ಹಂಚಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆ (Distributive property)

ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಹಂಚಬಹುದು.

Image6 MP

ಇಲ್ಲಿ a, b, c ಮತ್ತು d ಮಾರ್ಪುಕಗಳು (Variables) ಹಾಗು ಅವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 1:  ‘2 x (4 + 8 + 16)’  ಇದನ್ನು ಹಂಚಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರಿ.

ಇದನ್ನು ಹಂಚಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ

 2 x (4 + 8 + 16) = 2 x 4 + 2 x 8 + 2 x 16 =8 + 16 + 32 =56

ಉದಾಹರಣೆ2 : (10 6 + 2 3) x 5 ಇದನ್ನು ಹಂಚಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರಿ.

ಇದನ್ನು ಹಂಚಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ

(10 6 + 2 3) x 5 = 10 x 5 6 x 5 + 2 x 5 3 x 5 = 50 30 + 10 15 = 15

ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ: ಗುಂಪಿನ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಗುರುತುಗಳಿವೆಯೋ ( – , +, x, / ) ಅದೇ ಗುರುತನ್ನು ಹಂಚಿ ಗುಣಿಸುವಾಗ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಂತೆ ತೋರಿಸೋಣ

 • ಹಂಚಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು (Distributive Property)

 Image7 MP

 • ಗುಂಪು ಮಾರ್ಪಾಡಬಲ್ಲತನವನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು (Associative Property)

Image8 MP

 • ನೆಲೆ ಮಾರ್ಪಾಡಬಲ್ಲತನವನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು (Commutative Property)

Image9 MP

(ಸೆಲೆಗಳು: www.mathsisfun.com, wikipedia)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

293 Comments

 1. Pingback: buy MU Legend Zen

 2. Pingback: MU Legend Zen

 3. Pingback: Cheap NHL 18 Coins for sale

 4. Pingback: buy Mu Legend Zen

 5. Pingback: madden 18 coins

 6. Pingback: new siriustube550 abdu23na4093 abdu23na37

 7. Pingback: freshamateurs559 abdu23na7977 abdu23na81

 8. Pingback: tubepla.net download703 afeu23na5659 abdu23na56

 9. Pingback: hd videos tubepla.net952 afeu23na1782 abdu23na7

 10. Pingback: tubepla.net download207 afeu23na536 abdu23na73

 11. Pingback: 132nzh2236G

 12. Pingback: hdmobilesex.me

 13. Pingback: viagra no rx required

 14. Pingback: cialis cost

 15. Pingback: generic cialis cost

 16. Pingback: buy cialis canada

 17. Pingback: cialis pills

 18. Pingback: Fda approved viagra

 19. Pingback: Buy viagra on internet

 20. Pingback: albuterol inhaler generic walmart

 21. Pingback: lowest price on viagra

 22. Pingback: ceallas

 23. Pingback: ciprofloxacin 500mg antibiotics cost

 24. Pingback: cialis 20 mg

 25. Pingback: buy naltrexone online usa

 26. Pingback: buy cialis

 27. Pingback: cialis 20

 28. Pingback: erectile dysfunction viagra medicines

 29. Pingback: bimatoprost brands

 30. Pingback: cialis price walgreens

 31. Pingback: viagra cost

 32. Pingback: tylenol cost

 33. Pingback: online pharmacy viagra

 34. Pingback: online pharmacy viagra

 35. Pingback: online pharmacy viagra

 36. Pingback: ed meds

 37. Pingback: gnc ed pills

 38. Pingback: generic ed pills

 39. Pingback: chloroquine 2020

 40. Pingback: canada pharmacy

 41. Pingback: walmart pharmacy

 42. Pingback: walmart pharmacy

 43. Pingback: cialis generic

 44. Pingback: Cialis in usa

 45. Pingback: levitra dosage

 46. Pingback: vardenafil

 47. Pingback: vardenafil for sale

 48. Pingback: track viagra without a doctor prescription

 49. Pingback: gambling casino online

 50. Pingback: cialis 10 mg tablet

 51. Pingback: cheapest viagra online

 52. Pingback: online slots real money

 53. Pingback: best online casino real money

 54. Pingback: real viagra without prescription

 55. Pingback: no credit check loans

 56. Pingback: lumigan price increase

 57. Pingback: over the counter cialis

 58. Pingback: payday advance

 59. Pingback: cheapest viagra 50 mg

 60. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 61. Pingback: online casino usa real money

 62. Pingback: viagra without doctor prescription

 63. Pingback: cialis 20mg

 64. Pingback: cheapest brand cialis

 65. Pingback: cialis prices

 66. Pingback: viagra alternative

 67. Pingback: viagra without prescription

 68. Pingback: viagra canada

 69. Pingback: cheap generic viagra

 70. Pingback: drifent kind of viagra

 71. Pingback: cialis effectiveness

 72. Pingback: viagra purchase usa

 73. Pingback: buy cialis without prescription uk

 74. Pingback: benefits of cialis

 75. Pingback: natural viagra gnc

 76. Pingback: viagra american express

 77. Pingback: Levitra or viagra

 78. Pingback: viagra online without prescription

 79. Pingback: sildenafil viagra

 80. Pingback: viagra comprar online

 81. Pingback: buy viagra cheap

 82. Pingback: daily use cialis

 83. Pingback: cialis online

 84. Pingback: thesis defense advice

 85. Pingback: viagra professional vs viagra super active

 86. Pingback: order custom essay online

 87. Pingback: online dissertation writing

 88. Pingback: i need help with my college essay

 89. Pingback: which essay writing service is the best

 90. Pingback: thesis proposal help

 91. Pingback: someone to write my paper for me

 92. Pingback: buy research paper

 93. Pingback: tadalafil for sale

 94. Pingback: generic viagra next day delivery

 95. Pingback: medical information online

 96. Pingback: rx price comparison

 97. Pingback: viagra usa

 98. Pingback: viagra

 99. Pingback: cheap viagra soft

 100. Pingback: cialis upset stomach

 101. Pingback: viagra plus

 102. Pingback: cialis discount pharmacy

 103. Pingback: is it legal to buy viagra online in usa

 104. Pingback: cialis 20mg online

 105. Pingback: can i buy viagra without a doctor's prescription in the usa

 106. Pingback: when does cialis go generic in usa

 107. Pingback: dtigblvj

 108. Pingback: myakiaaj

 109. Pingback: how much cialis should i take

 110. Pingback: how long does levitra take to start working

 111. Pingback: waar kan ik cialis kopen

 112. Pingback: wat is verschil tussen viagra en kamagra

 113. Pingback: what is it used for ivermectin for dogs

 114. Pingback: where to buy azithromycin single dose

 115. Pingback: generic viagra canada pharmacy

 116. Pingback: cialis eksi sözlük

 117. Pingback: venta de cialis

 118. Pingback: buying cialis without prescription

 119. Pingback: buy viagra

 120. Pingback: viagra o cialis

 121. Pingback: brand viagra 100mg

 122. Pingback: top essay writing services uk

 123. Pingback: science research writing for non-native speakers of english

 124. Pingback: writing my college application essay

 125. Pingback: professional essay help

 126. Pingback: corporate social responsibility and business ethics essay

 127. Pingback: amoxicillin 200 mg tablet

 128. Pingback: buy furosemide 40mg tablets uk

 129. Pingback: azithromycin pack

 130. Pingback: cost of ivermectin

 131. Pingback: ventolin hfa 90 mcg inhaler

 132. Pingback: doxycycline spectrum

 133. Pingback: prednisolone for bronchitis

 134. Pingback: clomid facts

 135. Pingback: order priligy

 136. Pingback: diflucan used for

 137. Pingback: synthroid savings card

 138. Pingback: phd degree

 139. Pingback: cheapest custom essay writing

 140. Pingback: propecia hairline

 141. Pingback: neurontin warning

 142. Pingback: metformin and diabetes

 143. Pingback: paxil and ibuprofen

 144. Pingback: plaquenil dosage scler

 145. Pingback: cheap tablet cialis

 146. Pingback: cialis without presciption in usa

 147. Pingback: furosemide online uk

 148. Pingback: buy cialis now

 149. Pingback: Cardizem ER

 150. Pingback: original cialis product dapoxetine

 151. Pingback: generic cialis dapoxetine

 152. Pingback: cialis for sale toronto

 153. Pingback: cialis sale 20mg

 154. Pingback: 20mg for sale

 155. Pingback: merchant cash advance redding

 156. Pingback: retin a micro gel

 157. Pingback: virgin tinder

 158. Pingback: payday loan reviews

 159. Pingback: is viagra covered by health insurance

 160. Pingback: buy cheap uk

 161. Pingback: buy cheap uk

 162. Pingback: free dating sites for over 50s

 163. Pingback: when will cialis be available over the counter

 164. Pingback: costa rica cialis sale

 165. Pingback: how to buy ativan online

 166. Pingback: recommended dose of cialis

 167. Pingback: canadian pharmacy reviews 2016

 168. Pingback: safe and affordable drugs from canada act

 169. Pingback: canada mail order drugs

 170. Pingback: priligy usa

 171. Pingback: hydroxychloroquine ingredients list

 172. Pingback: does hydroxychloroquine cause gas

 173. Pingback: buy hydroxychloroquine plaquenil

 174. Pingback: hydroxychloroquine dosing chart for people

 175. Pingback: fda label hydroxychloroquine

 176. Pingback: what happens if a woman takes viagra

 177. Pingback: cialis 30 mg

 178. Pingback: buy viagra connect usa

 179. Pingback: cvs pharmacy in store coupons

 180. Pingback: regcialist.com

 181. Pingback: what happens if you take viagra and you don't need it

 182. Pingback: first time ivermectil use

 183. Pingback: ivermectaicilina acid clavulanic aurobindo

 184. Pingback: priligy pills for sale

 185. Pingback: amlodipine-benaz 5/20mg capsules

 186. Pingback: what is the generic for lipitor

 187. Pingback: clavhydroxychloroquinnea 12

 188. Pingback: dog prozac aggression

 189. Pingback: switching from omeprazole to famotidine

 190. Pingback: seroquel pregnant

 191. Pingback: how to lose weight on sertraline

 192. Pingback: pregabalin vs gabapentin

 193. Pingback: "armodafinil and modafinil have substantially" escitalopram

 194. Pingback: grossesse et ivermectin

 195. Pingback: cymbalta withdrawal side effects

 196. Pingback: buy generic viagra

 197. Pingback: hydrochlorothiazide rash

 198. Pingback: viagra cheap

 199. Pingback: how much does lipitor cost

 200. Pingback: viagra alternatives

 201. Pingback: viagra online usa

 202. Pingback: viagra otc

 203. Pingback: deltasone for swollen lymph nodes

 204. Pingback: where can i buy cialis online

 205. Pingback: side effect of lexapro 10mg

 206. Pingback: cialis shop

 207. Pingback: cialis soft tabs

 208. Pingback: discount cialis pills

 209. Pingback: order viagra australia

 210. Pingback: best generic viagra

 211. Pingback: discount viagra

 212. Pingback: cialis website

 213. Pingback: viagra online pharmacy

 214. Pingback: cost of genuine viagra

 215. Pingback: order generic viagra online

 216. Pingback: ivermectin 1000mg

 217. Pingback: amoxicillin for stomach ulcer

 218. Pingback: tadalafil without a doctor prescription

 219. Pingback: viagra for sale

 220. Pingback: generic viagra online canadian pharmacy

 221. Pingback: buy real propecia

 222. Pingback: cialis

 223. Pingback: use of treat parasite infestations

 224. Pingback: where to buy prednisone 20mg

 225. Pingback: viagra for sale online

 226. Pingback: online cialis 20mg

 227. Pingback: ivermectin pills instruction

 228. Pingback: female viagra india online

 229. Pingback: viagra tablet india

 230. Pingback: cheap tadalafil 60 mg

 231. Pingback: ivermectin dose

 232. Pingback: best viagra uk

 233. Pingback: ivermectin tractor supply dogs

 234. Pingback: cialis tadalafil

 235. Pingback: z pack zithramax

 236. Pingback: what is the female viagra pill

 237. Pingback: female viagra pill?

 238. Pingback: tadalafil liquid

 239. Pingback: order cialis in canada

 240. Pingback: cialis walmart

 241. Pingback: z pack for inflammation

 242. Pingback: viagra 100 mg buy

 243. Pingback: buy original viagra uk

 244. Pingback: buy cialis uk

 245. Pingback: viagra tablets australia

 246. Pingback: best ed pills

 247. Pingback: sildenafil online

 248. Pingback: lisinopril fatalities

 249. Pingback: viagra alternative

 250. Pingback: dapoxetine anxiety

 251. Pingback: azithromycin similar drugs over the counter

 252. Pingback: generic viagra

 253. Pingback: azithromycin similar drugs over the counter

 254. Pingback: www.buy-viagra.biz

 255. Pingback: viagra generic

 256. Pingback: viagra no prescription

 257. Pingback: cheap viagra without prescription

 258. Pingback: viagra generico

 259. Pingback: non prescription online pharmacy reviews

 260. Pingback: viagra men

 261. Pingback: amoxil generic

 262. Pingback: amoxicillin 775 mg

 263. Pingback: lasix 20 mg cost

 264. Pingback: lasix tabs

 265. Pingback: 1200 mg gabapentin

 266. Pingback: neurontin tablets uk

 267. Pingback: plaquenil 100mg

 268. Pingback: natural viagra recipe

 269. Pingback: daily prednisone

 270. Pingback: priligy buy online

 271. Pingback: modafinil pricing

 272. Pingback: generic ivermectin

 273. Pingback: combivent.com

 274. Pingback: albuterol 900 mcg

 275. Pingback: zithromax 500mg price

 276. Pingback: buy azithromycin

 277. Pingback: how to get over the counter viagra

 278. Pingback: prednisone 0.5 mg

 279. Pingback: buy modafinil

 280. Pingback: ivermectin

 281. Pingback: viagra dosages

 282. Pingback: online viagra cheap

 283. Pingback: viagra price

 284. Pingback: viagra sildenafil

 285. Pingback: pussy torture sex games

 286. Pingback: viagra and cialis

 287. Pingback: cialis viagra

 288. Pingback: stromectol ireland

 289. Pingback: best price for viagra 100mg

 290. Pingback: slots casino top 10

 291. Pingback: does l.a care cover tadalafil pills?

 292. Pingback: canadian cialis 5mg

 293. Pingback: cialis generika

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail