ಪಾಲುಗಳು (fractions) – ಭಾಗ 3

ಪಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು.

ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮ ಪಾಲುಗಳನ್ನಾಗಿಯಾದರು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮೊದಲನೆಯ ಬರಹದ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪಾಲುಗಳನ್ನಾಗಿಸಲೇಬೇಕು.

ಎರಡು ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಣಿಗಳು (Numerators) ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೀಳೆಣಿ (Denominator) ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ (Value of a fraction) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಕೀಳೆಣಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:- 10/20 ಮತ್ತು 10/15 ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ 10 ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿಗಳು 20 ಮತ್ತು 15 ಆಗಿವೆ.
ನಾವುಗಳು ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳ ಕೀಳೆಣಿಗಳು ಸರಿಬರುವಂತೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 20 ಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ 60 ಆಯಿತು, ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 15 ಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ 60 ಆಯಿತು, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳಾದವು (Like Fraction).
ಕೀಳೆಣಿಗಳನ್ನು ಸರಿಕೀಳೆಣಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಆಯಾ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆಯಾ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಬಾರದು, ಇದರಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಗುಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೊದಲ ಪಾಲು 10/20 = (10 x 3)/(20 x 3) = 30/60 ನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಲು 10/15 = (10 x 4)/(15 x 4) = 40/60 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. i.e 10/15 > 10/20. ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 15 ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಆ ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹಾಗು ಮೊದಲನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 20 ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಆ ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಳೆಣಿಗಳು (Denominators) ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗು ಅದರ ಮೇಲೆಣಿ  (Numerator) ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ (Value of a fraction) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಅದರ ಮೇಲೆಣಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಆ ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:- 5/9 ಮತ್ತು 4/9 ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 9 ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿಗಳು 5 ಮತ್ತು 4 ಆಗಿವೆ.
ಮೊದಲ ಪಾಲು 5/9 ನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಲು 4/9 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. i.e 5/9 > 4/9. ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ 5 ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಆ ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹಾಗು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ 4 ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಆ ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಪಾಲು (Unit Fraction) ಎಂದರೆ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು (1) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:- 1/2, 1/4, 1/5, 1/23, 1/41.

ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ (Like Fraction) ಕೀಳೆಣಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು.

 • ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೂಡಬಹುದು (Addition).
  ಉದಾಹರಣೆ:- 3/7 ಮತ್ತು 2/7 ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 7 ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿಗಳು 3 ಮತ್ತು 2 ಆಗಿವೆ.
  ಇವುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೂಡಬಹುದು:
  3/7 + 2/7 = (3 + 2)/7 = 5/7
 • ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು (Subtraction).
  ಉದಾಹರಣೆ:- 5/8 ಮತ್ತು 1/8 ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 7 ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿಗಳು 5 ಮತ್ತು 1 ಆಗಿವೆ.
  ಇವುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು.
  5/8 – 1/8 = (5-1)/8 = 4/8
 • ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಬಹುದು (Division).
  ಉದಾಹರಣೆ: 7/9 ಮತ್ತು 5/9 ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 9 ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿಗಳು 7 ಮತ್ತು 5 ಆಗಿವೆ.
  ಇವುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು.
  (7/9) / (5/9 ) = 7/5
  ಇಲ್ಲಿ ಕೀಳೆಣಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ಕೀಳೆಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
 • ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು (Multiplication).
  ಉದಾಹರಣೆ: 2/5 ಮತ್ತು 3/5 ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 5 ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿಗಳು 2 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿವೆ.
  (2/5) x (3/5) = (2×3)/(5 x 5 ) = (2×3)/(25 ) = 6/25.
 • ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಹುದು.
  ಉದಾಹರಣೆ:- 8/12 ಮತ್ತು 7/12 ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 12 ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿಗಳು 8 ಮತ್ತು 7 ಆಗಿವೆ.
  ಮೊದಲ ಪಾಲು 8/12 ನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಲು 7/12 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
  ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ 8 ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಆ ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹಾಗು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ 7 ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಆ ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
  ∴ 8/12 > 7/12.

ಪಾಲಿನ ಹಳಮೆ

 • ಸುಮಾರು 1000 BC ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಎಣಿಕೆಯರಿಗರು ಬಿಡಿಪಾಲುಗಳನ್ನು (Unit Fractions) ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಣಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು (1) ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಿಡಿ ಎಣಿಕೆ (Whole Number) ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಾಲೆಣಿಕೆ (Egyptian Fractions) ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.
  ಉದಾಹರಣೆಗೆ.
  1/2 + 1/3 +1/16
 • ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಅರಕೆಗಾರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹೆನ್ರಿ ರಿಂಡ್ ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕ 1650 BC – 1550 BC ಹೊತ್ತಿನ ಜೊಂಡುಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ (Papyrus) ಪಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಅದನ್ನು ರಿಂಡ್ ಮೆತಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಪಿರಸ್ (Rhind Mathematical Papyrus) ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.
  300px-Rhind_Mathematical_Papyrus
 • ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೀಕರು ಬಿಡಿಪಾಲುಗಳ (Unit Fractions) ಬಗ್ಗೆ ಅರಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಗ್ರೀಕಿನ ಪೈತಾಗೋರಸ್ (500 BC) ಕೂಡ ಪಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.
 • ಸುಮಾರು 100 B.C ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೈನರ ಸ್ತಾನಂಗ ಸೂತ್ರ (Sthananga Sutra) ಎಂಬ ಅರಕೆಯ ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
 • 600 A.D ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಂಗಾಳದ ಎಣಿಕೆಯರಿಗ ಭಾಸ್ಕರನು (Bhaskara I) ಪಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.
 • ಸುಮಾರು 1200 A.D ಗೆ ಸೇರಿದ ಮೊರೊಕ್ಕೋದ (Morocco) ಎಣಿಕೆಯರಿಗ ಅಲ್-ಹಸರ್ (Al-Hassar) ಪಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.
 • ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ನೂರರ ನಂತರ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತರ ಪಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ (Decimal Fractions) ಹಲವಾರು ಅರಕೆಗಳು ನಡೆದವು.

ಚಟುವಟಿಕೆ: 

ನೀವುಗಳು ದಿನಾಲು ನೋಡುವ ಒಂದಿಶ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ತಕ್ಕು ಪಾಲುಗಳು , ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ಪಾಲುಗಳು, ಸರಿ ಪಾಲುಗಳು, ಬೆರಕೆ ಪಾಲುಗಳು, ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ತಾಳೆಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಒಂದನೇ ಬರಹ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಸೆಲೆಗಳು:

 1. https://www.learnnext.com/nextgurukul/wiki/concept/CBSE/VI/Maths/Types-of-Fractions.htm
 2. http://www.ask-math.com/Types-of-fractions.html
 3. http://metal.brightcookie.com/1_calc/calc_t4/htm/calc4_2_1.htm
 4. http://study.com/academy/lesson/what-is-a-fraction-definition-and-types.html
 5. http://www.basic-math-explained.com/types-of-fractions.html#.V-9Y4SF97IU
 6. http://www.math-only-math.com/Types-of-Fractions.html
 7. http://images.tutorvista.com/cms/images/41/like-and-unlike-fractions.png
 8. http://www.ilmoamal.org/bms/attachments/course_pics/4mixedfrac.JPG
 9. ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪಟ್ಯಪುಸ್ತಕ
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

473 Comments

 1. Pingback: Brand name viagra overnight

 2. Pingback: cialis price walmart

 3. Pingback: cialis coupon cvs

 4. Pingback: cialis on line

 5. Pingback: price of cialis

 6. Pingback: Samples of viagra

 7. Pingback: Drug viagra

 8. Pingback: generic ventolin

 9. Pingback: viagra online

 10. Pingback: cialis 20mg generic

 11. Pingback: cheap cialis online

 12. Pingback: naltrexone rx

 13. Pingback: price of cialis

 14. Pingback: cialis super active

 15. Pingback: cheap viagra

 16. Pingback: generic bimatoprost ophthalmic solution

 17. Pingback: cost of cialis

 18. Pingback: is viagra government funded

 19. Pingback: tylenol otc

 20. Pingback: chloroquine brand name in india

 21. Pingback: viagra generic

 22. Pingback: cheap viagra

 23. Pingback: viagra 50mg

 24. Pingback: mens ed pills

 25. Pingback: best over the counter ed pills

 26. Pingback: canada online pharmacy

 27. Pingback: canadian online pharmacy

 28. Pingback: canadian online pharmacy

 29. Pingback: Viagra or cialis

 30. Pingback: Viagra or cialis

 31. Pingback: levitra canada

 32. Pingback: buy levitra

 33. Pingback: when will viagra be generic

 34. Pingback: sugarhouse casino online

 35. Pingback: cialis 20 mg

 36. Pingback: free slots online

 37. Pingback: casino slots gambling

 38. Pingback: real money online casino

 39. Pingback: cheap geneirc viagra 100

 40. Pingback: bimatoprost coupons

 41. Pingback: loans for bad credit

 42. Pingback: viagra 10mg 20mg

 43. Pingback: cialis generic

 44. Pingback: buy viagra on internet

 45. Pingback: buy chloroquine phosphate

 46. Pingback: tadalafil cialis

 47. Pingback: cialis buy

 48. Pingback: buy cialis

 49. Pingback: buy sildenafil

 50. Pingback: http://droga5.net

 51. Pingback: buy sildenafil

 52. Pingback: buy tadalafil online

 53. Pingback: cheap viagra

 54. Pingback: canadian rx pharmacy

 55. Pingback: best canadian online pharmacy reviews

 56. Pingback: viagra

 57. Pingback: generic viagra

 58. Pingback: cheap cialis

 59. Pingback: buy ed drugs online

 60. Pingback: buy viagra

 61. Pingback: generic ed pills

 62. Pingback: Buy viagra online cheap

 63. Pingback: buy online viagra

 64. Pingback: amoxicillin 500 mg tablet price

 65. Pingback: personal loans for bad credit

 66. Pingback: essays on community service

 67. Pingback: cialis

 68. Pingback: https://researchpaperssfk.com/

 69. Pingback: thesisbyd.com

 70. Pingback: customessaywriterbyz.com

 71. Pingback: essayhelpbgs.com

 72. Pingback: uk dissertation writing services

 73. Pingback: college essay proofreading service

 74. Pingback: writing my thesis

 75. Pingback: write my paper in 3 hours

 76. Pingback: buy cheap viagra

 77. Pingback: canadian pharmacy online

 78. Pingback: Zithromax online

 79. Pingback: best ed drugs

 80. Pingback: pharmacy online

 81. Pingback: cialis professional

 82. Pingback: natural viagra

 83. Pingback: active ingredient in viagra

 84. Pingback: viagra over the counter

 85. Pingback: generic cialis canada pharmacy

 86. Pingback: how to get zithromax online

 87. Pingback: viagra generic for sale

 88. Pingback: cheap generic viagra

 89. Pingback: canadian pharmacy meds

 90. Pingback: erectile dysfunction pills

 91. Pingback: cheap Plaquenil

 92. Pingback: Prandin

 93. Pingback: canada drug pharmacy

 94. Pingback: viagra

 95. Pingback: cheap generic viagra

 96. Pingback: generic viagra

 97. Pingback: ceclor antibiotic

 98. Pingback: zithromax capsules australia

 99. Pingback: allegra 300 mg

 100. Pingback: buy allegra online canada

 101. Pingback: order viagra online

 102. Pingback: buy viagra online

 103. Pingback: zithromax capsules

 104. Pingback: amoxicillin medicine

 105. Pingback: buy generic drugs without prescription

 106. Pingback: cheap viagra

 107. Pingback: generic cialis coupons

 108. Pingback: generic cialis tadalafil

 109. Pingback: tadalafil vs cialis

 110. Pingback: cialis professional vs cialis

 111. Pingback: buy prescription viagra

 112. Pingback: sildenafil citrate generic viagra

 113. Pingback: differences between viagra levitra and cialis

 114. Pingback: cheap generic viagra

 115. Pingback: liasvelv

 116. Pingback: buy cheap tadalafil

 117. Pingback: generic ed pills

 118. Pingback: lpknrbqe

 119. Pingback: erectile dysfunction medications

 120. Pingback: new ed pills

 121. Pingback: male ed pills

 122. Pingback: where can i buy viagra without a doctor

 123. Pingback: what colour is viagra

 124. Pingback: hoe werkt cialis

 125. Pingback: waar koop ik viagra

 126. Pingback: ivermectin kills what worms

 127. Pingback: roman viagra

 128. Pingback: how effective is azithromycin for gonorrhea

 129. Pingback: generic lasix

 130. Pingback: zyvox online

 131. Pingback: ceftin generic

 132. Pingback: noroxin capsules

 133. Pingback: cialis paypal

 134. Pingback: cialis 5 mg

 135. Pingback: can i buy viagra at walgreens

 136. Pingback: buy roxithromycin online

 137. Pingback: when is the best time to take cialis

 138. Pingback: free cialis

 139. Pingback: viagra generico precio

 140. Pingback: essay paper writing service

 141. Pingback: custom research paper writing services

 142. Pingback: write my essay online reviews

 143. Pingback: could molly help me with an essay

 144. Pingback: ethics and social responsibility in business essay

 145. Pingback: buying prescription drugs from canada

 146. Pingback: order amoxicillin online without prescription

 147. Pingback: lasix 20 mg pill

 148. Pingback: lasix generic cost

 149. Pingback: azithromycin online purchase

 150. Pingback: ivermectin goodrx

 151. Pingback: generic name for ivermectin

 152. Pingback: albuterol 990 mcg

 153. Pingback: where to buy viagra

 154. Pingback: viagra cost per pill

 155. Pingback: viagra 100mg price

 156. Pingback: best place to buy generic viagra online

 157. Pingback: where to buy zithromax in canada

 158. Pingback: viagra over the counter

 159. Pingback: doxycycline 500mg

 160. Pingback: prednisolone 4mg

 161. Pingback: purchasing clomid online

 162. Pingback: viagra priligy

 163. Pingback: diflucan over counter

 164. Pingback: synthroid online

 165. Pingback: help with essay writing

 166. Pingback: thesis writing service

 167. Pingback: cheap ed pills usa

 168. Pingback: the best essay writing service

 169. Pingback: purchase zithromax z-pak

 170. Pingback: thesis editors

 171. Pingback: gabapentin online

 172. Pingback: purchase zithromax z-pak

 173. Pingback: propecia website

 174. Pingback: cialis soft tabs overnight

 175. Pingback: generic cialis 20 mg x 30

 176. Pingback: online indian pharmacies

 177. Pingback: india pharmacies shipping to usa

 178. Pingback: neurontin side efects

 179. Pingback: metformin contamination

 180. Pingback: paxil hcl

 181. Pingback: plaquenil classification

 182. Pingback: arthritis medicine plaquenil

 183. Pingback: ed pills for sale

 184. Pingback: viagra online no prescription

 185. Pingback: clomid 100mg

 186. Pingback: sildenafil tadalafil

 187. Pingback: price for amoxicillin 875 mg

 188. Pingback: buy propecia online cheap

 189. Pingback: cheap propecia canada

 190. Pingback: canadian pharmacy kingcanadian viagra

 191. Pingback: much does cialis cost without insurance

 192. Pingback: will levitra help with ejaculation

 193. Pingback: ed medications online

 194. Pingback: ed medication online

 195. Pingback: Cefixime

 196. Pingback: top online pharmacy india

 197. Pingback: best rx pharmacy online

 198. Pingback: buy cialis online overnight

 199. Pingback: cialis price australia

 200. Pingback: cheapest generic cialis australia

 201. Pingback: buy cialis ebay

 202. Pingback: cialis liquid for sale

 203. Pingback: cost of tadalafil without insurance

 204. Pingback: can i buy in toronto

 205. Pingback: buy insurance

 206. Pingback: viagra cost

 207. Pingback: where to purchase tretinoin

 208. Pingback: comprar viagra contrareembolso en valencia

 209. Pingback: how long till viagra goes generic

 210. Pingback: tinder can't connect to google play

 211. Pingback: bad credit payday loans west des moines

 212. Pingback: viagra prices

 213. Pingback: 20mg low price

 214. Pingback: lisinopril 20mg buy

 215. Pingback: free online rpg sim dating games

 216. Pingback: 20mg low price

 217. Pingback: free black singles online dating

 218. Pingback: finasteride and cialis

 219. Pingback: generic lisinopril 40 mg

 220. Pingback: over 65 dating free

 221. Pingback: india free dating sites

 222. Pingback: free hot dating site

 223. Pingback: buy ativan in canada

 224. Pingback: cialis generic shopping

 225. Pingback: does cialis lower your blood pressure

 226. Pingback: buy cialis tadalafil uk

 227. Pingback: safe buy cialis

 228. Pingback: buy cialis online europe

 229. Pingback: buy cialis tadalafil tablets

 230. Pingback: buy cialis 36 hour

 231. Pingback: buy cialis now

 232. Pingback: dating sites free no sign up

 233. Pingback: free online dating site married woman

 234. Pingback: free dating no fees

 235. Pingback: best ed pills that work

 236. Pingback: free christian dating sites

 237. Pingback: ed drug prices

 238. Pingback: valtrex prices canada

 239. Pingback: valtrex price in canada

 240. Pingback: best ed drugs

 241. Pingback: drug prices comparison

 242. Pingback: over the counter viagra

 243. Pingback: п»їviagra pills

 244. Pingback: doxycycline 100mg online

 245. Pingback: doxycycline prices

 246. Pingback: free dating sites for bigger ladies

 247. Pingback: shemale dating free

 248. Pingback: free chatting and dating

 249. Pingback: free classifieds dating

 250. Pingback: erectile dysfunction remedies

 251. Pingback: buy prescription drugs from canada cheap

 252. Pingback: ivermectin 3 mg

 253. Pingback: stromectol usa

 254. Pingback: plaquenil 400 mg daily

 255. Pingback: hydroxychloroquine-o-sulfate

 256. Pingback: how many carbs keto diet

 257. Pingback: keto casserole

 258. Pingback: ivermectin cost canada

 259. Pingback: best fruit for keto diet

 260. Pingback: ivermectin 3 mg tablet dosage

 261. Pingback: priligy us pharmacy

 262. Pingback: ivermectin cost

 263. Pingback: erection problems

 264. Pingback: hydroxychloroquine for sale canada

 265. Pingback: treatment with drugs

 266. Pingback: viagra without doctor prescription

 267. Pingback: cialis plus dapoxetine

 268. Pingback: viagra from canada

 269. Pingback: online doctor prescription for viagra

 270. Pingback: where to buy viagra

 271. Pingback: buy cialis online in canada

 272. Pingback: hydroxychloroquine 5 mg

 273. Pingback: canada cialis online

 274. Pingback: lancet study on hydroxychloroquine

 275. Pingback: order cialis online

 276. Pingback: cialis generic online

 277. Pingback: cialis online

 278. Pingback: hydroxychloroquine tablets buy online

 279. Pingback: viagra vs cialis forum

 280. Pingback: anyone know of a legit online pharmacy for oxycodone

 281. Pingback: best drugstore face moisturizer

 282. Pingback: generic viagra gold

 283. Pingback: buy wholesale viagra

 284. Pingback: zithromax

 285. Pingback: generic zithromax online paypal

 286. Pingback: walmart camino canada pharmacy

 287. Pingback: gay married men dating

 288. Pingback: normal dose of viagra

 289. Pingback: black men dating white men gay

 290. Pingback: terre haute gay dating

 291. Pingback: zithromax price south africa

 292. Pingback: gay dating websites india

 293. Pingback: best gay dating documentaries

 294. Pingback: best all natural ivermectil

 295. Pingback: ivermectin 18mg

 296. Pingback: cheap pills online

 297. Pingback: treatment of ed

 298. Pingback: natural treatments for ed

 299. Pingback: plaquenil medicine

 300. Pingback: cost of plaquenil in australia

 301. Pingback: plaquenil cost uk

 302. Pingback: stromectol 6mg online

 303. Pingback: can priligy cause weight gain

 304. Pingback: п»їcialis

 305. Pingback: order cialis soft tabs

 306. Pingback: cialis viagra levitra young yahoo

 307. Pingback: generic prednisone pills

 308. Pingback: prednisone brand name

 309. Pingback: norvasc 5mg tab

 310. Pingback: atorvastatin muscle cramps

 311. Pingback: side effects of omeprazole

 312. Pingback: and zoloft are examples of ________.

 313. Pingback: cost of sertraline without insurance

 314. Pingback: quetiapine fumarate 25 mg high

 315. Pingback: gay man dating services

 316. Pingback: dublin gay dating

 317. Pingback: gay dating at the gym

 318. Pingback: gay asexual dating

 319. Pingback: weight loss pills from canada

 320. Pingback: lyrica prescribing info

 321. Pingback: escitalopram 20 mg 1 x d and ezetimoe/simvastin 40 mg

 322. Pingback: cheap ed pills from canada

 323. Pingback: gay dating site review

 324. Pingback: cymbalta for opiate withdrawal

 325. Pingback: viagra for sale online

 326. Pingback: ivermectin 5 mg

 327. Pingback: viagra coupon

 328. Pingback: http://viagrahati.com

 329. Pingback: viagra without doctor prescription

 330. Pingback: cheap viagra

 331. Pingback: where to order cialis

 332. Pingback: best ed medication

 333. Pingback: what time of day to take escitalopram pills

 334. Pingback: buy ed pills online

 335. Pingback: buy cialis online cheap

 336. Pingback: medication for ed dysfunction

 337. Pingback: stromectol a45

 338. Pingback: cialis 5mg

 339. Pingback: ivermectin for tonsillitis

 340. Pingback: cialis 5mg tadalafil

 341. Pingback: generic viagra online

 342. Pingback: natural viagra

 343. Pingback: http://viagrarover.com

 344. Pingback: tadalafil cialis 5mg

 345. Pingback: do stromectol treat uti

 346. Pingback: viagra prices

 347. Pingback: purchase generic viagra

 348. Pingback: where can i buy viagra in usa

 349. Pingback: amoxicillin for throat infection

 350. Pingback: what does cialis look like

 351. Pingback: stromectol for dental infection

 352. Pingback: where to buy clomid

 353. Pingback: order clomiphene

 354. Pingback: otc viagra

 355. Pingback: ivermectin 2%

 356. Pingback: buy propecia lloyds

 357. Pingback: canadian viagra

 358. Pingback: ivermectin 5 mg

 359. Pingback: discount cialis online

 360. Pingback: ivermectin buy

 361. Pingback: doxycycline tetracycline

 362. Pingback: prednisone cream over the counter

 363. Pingback: buy cheap doxycycline

 364. Pingback: viagra online cheap

 365. Pingback: canada cialis pills

 366. Pingback: sildenafil 25mg 50mg 100mg

 367. Pingback: cheap doxycycline online

 368. Pingback: stromectol for sale online

 369. Pingback: viagra tablets over the counter

 370. Pingback: cialis super active 20mg

 371. Pingback: cialis self life

 372. Pingback: tsc ivermectin

 373. Pingback: sildenafil 90mg

 374. Pingback: splitting cialis

 375. Pingback: online doctor prescription cialis

 376. Pingback: cialis no prescrition

 377. Pingback: tractor supply ivermectin paste

 378. Pingback: how ivermectin works

 379. Pingback: ivermectin for rats

 380. Pingback: cialis online no prescription

 381. Pingback: zithramax for urethritis

 382. Pingback: allentown pharmacy viagra price

 383. Pingback: viagra alternative medicine

 384. Pingback: viagra without doctor prescription amazon

 385. Pingback: rasa research tadalafil

 386. Pingback: tadalafil cialis bestprice

 387. Pingback: z pack sig

 388. Pingback: buy viagra on ebay

 389. Pingback: online medications

 390. Pingback: natural cure for ed

 391. Pingback: generic viagra usa cost

 392. Pingback: can lisinopril cause eye pain

 393. Pingback: dapoxetine 60 mg in delhi

 394. Pingback: viagra professional

 395. Pingback: nolvadex 20mg

 396. Pingback: hysterectomy after breast cancer tamoxifen

 397. Pingback: prednisone tablets canada

 398. Pingback: order prednisone from canada

 399. Pingback: price for 15 prednisone

 400. Pingback: ivermectin tablets uk

 401. Pingback: ivermectin 4 tablets price

 402. Pingback: ivermectin 4000 mcg

 403. Pingback: zithromax otc

 404. Pingback: canadian drug

 405. Pingback: viagra online usa

 406. Pingback: otc z pack

 407. Pingback: canadian drugstore online

 408. Pingback: canadian pharmacy online

 409. Pingback: viagra pour homme

 410. Pingback: generic without doctor viagra

 411. Pingback: online prednisone 5mg

 412. Pingback: viagra no doctor prescription

 413. Pingback: buy prednisone 20mg without a prescription best price

 414. Pingback: prednisone in canada

 415. Pingback: best online pharmacy for viagra

 416. Pingback: viagra tablet

 417. Pingback: viagra danger myths

 418. Pingback: stromectol tablets uk

 419. Pingback: ivermectin price usa

 420. Pingback: amoxicillin

 421. Pingback: ivermectin 3mg

 422. Pingback: lasixonline

 423. Pingback: cost of viagra

 424. Pingback: generic neurontin

 425. Pingback: gabapentin 103

 426. Pingback: quineprox 400

 427. Pingback: generic deltasone

 428. Pingback: dapoxetine uk price

 429. Pingback: extra super avana

 430. Pingback: viagra wirkung

 431. Pingback: modafinil india buy

 432. Pingback: stromectol otc

 433. Pingback: stromectol order

 434. Pingback: albuterol 1.5 mg

 435. Pingback: female viagra

 436. Pingback: azithromycin 1000mg

 437. Pingback: viagra dosage

 438. Pingback: viagra on line

 439. Pingback: prednisone cost us

 440. Pingback: buy provigil uk

 441. Pingback: viagra connect walgreens

 442. Pingback: buy zithromax online

 443. Pingback: how much is valtrex in canada

 444. Pingback: buy valtrex no prescription

 445. Pingback: valtrex online pharmacy india

 446. Pingback: viagra triangle chicago

 447. Pingback: over the counter valtrex cream

 448. Pingback: viagra no prescription

 449. Pingback: female viagra

 450. Pingback: generic ed pills from canada

 451. Pingback: cheap generic ed pills

 452. Pingback: lesbian sex party games

 453. Pingback: generic ed pills from canada

 454. Pingback: standard dose of cialis

 455. Pingback: cialis medication

 456. Pingback: long term effects of cialis

 457. Pingback: cialis strength levels

 458. Pingback: sildenafil teva

 459. Pingback: generic for plaquenil

 460. Pingback: plaquenil 20 mg

 461. Pingback: hydroxychloroquine nz

 462. Pingback: sildenafil citrate

 463. Pingback: ivermectin buy nz

 464. Pingback: ivermectin 3

 465. Pingback: hydroxychloroquine 25 mg

 466. Pingback: where to buy stromectol online

 467. Pingback: stromectol covid

 468. Pingback: ivermectin where to buy

 469. Pingback: cialis store in qatar

 470. Pingback: cialis pill canada

 471. Pingback: ivermectin 1

 472. Pingback: generic ed pills

 473. Pingback: gnc ed pills

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail