ಪಾಲುಗಳು (fractions) – ಭಾಗ 2

ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಳೆಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂರು ಬಗೆಗಳಾದ ತಕ್ಕುದಾದ ಪಾಲುಗಳು, ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ಪಾಲುಗಳು ಹಾಗು ಬೆರಕೆ ಪಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವೆರೆದು ಅದರ ಮತ್ತಿತರ ಬಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

4. ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳು (Equivalent fractions):

ಯಾವುದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲುಗಳು ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಸರಿ ಪಾಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದುಂಡುಕಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸರಿಪಾಲಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಸರಿಪಾಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸರಿಪಾಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ದುಂಡುಕದ ಅರ್ಧಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದುಂಡುಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲುಗಳು ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಂಡುಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋಣ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ತಕ್ಕುದಾದ ಪಾಲುಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ಪಾಲುಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕುದಾದ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ).

fractions_2_1

ಬಗೆ 1:
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಬಂದರೆ ಅವೆರೆಡು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲನೇ ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 1/2, ಮೇಲೆಣಿ ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 4 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (4×1)/(4×2) = 4/8 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 2/4, ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 2 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (2×2)/(2×4) = 4/8 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೇ ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 4/8, ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 1 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (1×4)/(1×8) = 4/8 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೇ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದುಂಡುಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ದುಂಡುಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುಗಳ ಬೆಲೆ 4/8 ಎಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಿಯಾಯಿತು ಹಾಗು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಭಾಗ ಎಂದಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದುಂಡುಕದ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಬಗೆ 2:

ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಾಲುಗಳು ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಒಂದನೇ ಪಾಲು, ಪಾಲು1 = ಮೇಲೆಣಿ1/ಕೀಳೆಣಿ1 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲು , ಪಾಲು2 = ಮೇಲೆಣಿ2/ಕೀಳೆಣಿ2 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮೇಲೆಣಿ ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗಳನ್ನು ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊತ್ತ1= ಮೇಲೆಣಿ1 x ಕೀಳೆಣಿ2 , ಮೊತ್ತ 2= ಮೇಲೆಣಿ2 x ಕೀಳೆಣಿ1, ಮೊತ್ತ1 = ಮೊತ್ತ2 ಆದಾಗ ಅವುಗಳು ಸರಿ ಪಾಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಬಗೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದುಂಡುಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ.

ಪಾಲು 1/2 ಮತ್ತು 2/4 ಗಳ ಕೀಳೆಣಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಬಗೆಯಂತೆ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿನೋಡಿದಾಗ

(ಮೇಲೆಣಿ1 x ಕೀಳೆಣಿ2 ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿ2 x ಕೀಳೆಣಿ1) 1 x 4 =4 ಮತ್ತು 2 x 2 =4

ಇಲ್ಲಿ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತ 4 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ 1/2 ಮತ್ತು 2/4 ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.

ಪಾಲು 2/4 ಮತ್ತು 4/8 ಗಳ ಕೀಳೆಣಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಬಗೆಯಂತೆ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿನೋಡಿದಾಗ (ಮೇಲೆಣಿ1 x ಕೀಳೆಣಿ2 ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿ2 x ಕೀಳೆಣಿ1) 2 x 8 =16 ಮತ್ತು 4 x 4 =16

ಇಲ್ಲಿ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತ 16 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ 2/4 ಮತ್ತು 4/8 ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.

ಪಾಲು 1/2 ಮತ್ತು 4/8 ಗಳ ಕೀಳೆಣಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಬಗೆಯಂತೆ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿನೋಡಿದಾಗ (ಮೇಲೆಣಿ1 x ಕೀಳೆಣಿ2 ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿ2 x ಕೀಳೆಣಿ1) 1 x 8 =8 ಮತ್ತು 4 x 2 =8, ಇಲ್ಲಿ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತ 8 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ 1/2 ಮತ್ತು 4/8 ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ 1/2 , 2/4 ಮತ್ತು 4/8 ಪಾಲುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ1:

ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಮೂರು ಕಾಗದದ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಯಲಾಗಿರುವ ಪಾಲುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

fractions_2_2

ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲ ಬಗೆ1 ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮೊದಲನೇ ಕಾಗದದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 1/3, ಮೇಲೆಣಿ ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 4 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (4×1)/(4×3) = 4/12 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ದುಂಡುಕದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 1/6, ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 2 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (2×1)/(2×6) = 2/12 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೇ ದುಂಡುಕದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 3/12, ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 1 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (1×3)/(1×12) = 3/12 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೇ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಾಗದದಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಕಾಗದದಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಪಾಲುಗಳು ಸರಿ ಪಾಲುಗಳಲ್ಲ.

ಚಟುವಟಿಕೆ2:

1/2, 2/3, 5/7, 6/18, 7/28, 9/4, 9/45, 7/2 ಪಾಲುಗಳಿಗೆ ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕು ಪಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ಪಾಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ.

ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ (Numerator) ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗಳಿಗೆ (Denominator) ಬಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (Whole number) ಗುಣಿಸಿ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು (Multiply) ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 5/7 = (2 x 5)/(2 x 7) = 10/14, ಆದ್ದರಿಂದ 5/7 ರ ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲು 10/14.

ಮೇಲೆಣಿಯು (Numerator) ಕೀಳೆಣಿಗಿಂತ (Denminator) ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಅದು ತಕ್ಕುದಾದ ಪಾಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ (Proper fraction).

ಪಾಲೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಣಿಯು (Numerator) ಕೀಳೆಣಿಗಿಂತ (Denominator) ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ಪಾಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ (Improper fraction).

fractions_2_9
5. ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳು (Like fractions):
ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಳೆಣಿಗಳು (Denominator) ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂರು ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಚೌಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಚೌಕದ ಎರಡನೇ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಚೌಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

fractions_2_3

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬರೆಯೋಣ
• ಒಂದನೇ ಚೌಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲನ್ನು 1/4 ಎಂದು ಬರೆಯೋಣ.
• ಎರಡನೇ ಚೌಕದ ಎರಡನೇ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲನ್ನು 2/4 ಎಂದು ಬರೆಯೋಣ.
• ಮೂರನೇ ಚೌಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲನ್ನು 3/4 ಎಂದು ಬರೆಯೋಣ.
• ಒಂದನೇ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಚೌಕಗಳ ಕೀಳೆಣಿಗಳು 4 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.

6. ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳು (Unlike fractions):
ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಳೆಣಿಗಳು (Denominator) ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂರು ಆರ್ಬದಿಗಳ (Hexagonal) ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಪಾಲುಗಳು ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು.

fractions_2_4

• ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಬದಿಯ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 1/2 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ಎರಡನೇ ಆರ್ಬದಿಯ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 2/3 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ಮೂರನೇ ಆರ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 3/4 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ಆರ್ಬದಿಯ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲುಗಳು 1/2, 2/3, 3/4, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಳ ಕೀಳೆಣಿಗಳು 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ (Unlike Fractions).

ಚಟುವಟಿಕೆ: ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎರಡು ದುಂಡುಕಗಳು (Circles) ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎರಡು ದುಂಡುಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ದುಂಡುಕ ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

fractions_2_5

• ಮೊದಲನೇ ದುಂಡುಕದ ಎಂಟನೇ ಮೂರು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 3/8 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ಎರಡನೇ ದುಂಡುಕದ ಎಂಟನೇ ಏಳು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 7/8 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ಮೂರನೇ ದುಂಡುಕದ ಎಂಟನೇ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 4/8 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ನಾಲ್ಕನೇ ದುಂಡುಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಎರಡು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 2/4 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣದ ಪಾಲುಗಳು 3/8, 7/8, 4/8, 2/4. ಮೊದಲ ಮೂರು ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣದ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 8 ಆಗಿದೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣದ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 4 ಆಗಿದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ದುಂಡುಕವು ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ:
ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳನ್ನು(Unlike fractions) ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಹೇಗೆಂದರೆ ಪಾಲುಗಳ ಕೀಳೆಣಿಗಳನ್ನು ಸರಿ ಕೀಳೆಣಿ ಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಗುಣಿಸುವಾಗ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಪಾಲುಗಳ ಮೇಲೆಣಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

ಎರಡು ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಆದಾಗ ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಣಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿದಿಯೋ ಅದು ದೊಡ್ಡಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿ ಚಿಕ್ಕದಿದಿಯೋ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳು 5/6 ಮತ್ತು 4/5 ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾಲು 5/6 = (5 x 5)/(6 x 5) = 25/30 ಮತ್ತು ಪಾಲು 4/5 = (4 x 6)/(5 x 6) = 24/30, ನಾವುಗಳು ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳ ಕೀಳೆಣಿಗಳು ಸರಿಬರುವಂತೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 6 ಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ 30 ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 5 ಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ 30 ಆಯಿತು, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳಾದವು.

ಮೊದಲ ಪಾಲು 5/6 = 25/30 ನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಲು 4/5 = 24/30 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿನ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲು 5/6 = 25/30 ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲು 4/5 = 24/30 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಣಿ ಎರಡನೇ ಪಾಲಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಲು.

ಚಟುವಟಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ಜೊತೆ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ.
ಪಾಲುಗಳು
fractions_2_10ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಹಿಡಿಯಬಹುದು

fractions_2_11

ಎಣಿಕೆಯ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಪಾಲುಗಳ ಹತ್ತಿರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ:
• ಎರಡು ಪಾಲುಗಳ ಹತ್ತಿರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾಲುಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
• ಎರಡು ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪಾಲುಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ.
• ಎರಡು ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಲು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

fractions_2_6

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಒಂದರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲುಗಳಾದ 1/4, 1/2, 3/4 ಗಳನ್ನು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದರ ಐದು ಪಾಲುಗಳಾದ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 ಗಳನ್ನು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪಾಲುಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

fractions_2_7

ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ 1/4 ಮತ್ತು 1/5, 3/4 ಮತ್ತು 4/5 ಪಾಲುಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಒಂದರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲುಗಳಾದ 1/4, 1/2, 3/4 ಗಳನ್ನು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದರ ಐದು ಪಾಲುಗಳಾದ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ಗಳನ್ನು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪಾಲುಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

fractions_2_8

ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ 1/4 ಮತ್ತು 2/7, 1/2 ಮತ್ತು 4/7, 3/4 ಮತ್ತು 5/7 ಪಾಲುಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮುಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು, ಕಳೆಯುವುದು, ಗುಣಿಸುವುದು ಭಾಗಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಪಾಲಿನ ಹಳಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

(ಮಾಹಿತಿ ಸೆಲೆಗಳು:
 learnnext.com,  ask-math.com, metal.brightcookie.comstudy.com/academy/basic-math-explained.commath-only-math.com, images.tutorvista.com, ilmoamal.org, ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

646 Comments

 1. Pingback: Best price for viagra

 2. Pingback: cialis savings card

 3. Pingback: price of cialis

 4. Pingback: How to get some viagra

 5. Pingback: Pfizer viagra 50mg

 6. Pingback: generic ventolin

 7. Pingback: viagra 100mg pills for sale

 8. Pingback: cialis prescription online

 9. Pingback: ciprofloxacin cost walmart

 10. Pingback: viagra prices

 11. Pingback: naltrexone brand name

 12. Pingback: cialis online

 13. Pingback: cialis manufacturer coupon 2019

 14. Pingback: cialis 20mg price

 15. Pingback: buy careprost

 16. Pingback: buy hydroxychloroquine

 17. Pingback: tylenol 500 mg generic

 18. Pingback: buy generic cialis online

 19. Pingback: —viagra

 20. Pingback: where to buy chloroquine

 21. Pingback: online pharmacy viagra

 22. Pingback: viagra generic

 23. Pingback: viagra 50mg

 24. Pingback: men's ed pills

 25. Pingback: top ed pills

 26. Pingback: best online pharmacy

 27. Pingback: cialis visa

 28. Pingback: levitra vardenafil

 29. Pingback: levitra for sale

 30. Pingback: guaranteed viagra overnight delivery usa

 31. Pingback: cialis for sale

 32. Pingback: buy viagra

 33. Pingback: casino online slots

 34. Pingback: croatia viagra 100mg

 35. Pingback: lumigan generic alternative

 36. Pingback: cialis without a doctor prescription

 37. Pingback: loan online

 38. Pingback: payday loans online

 39. Pingback: generic viagra 20mg pills erections

 40. Pingback: 5 mg cialis

 41. Pingback: buy viagra brand

 42. Pingback: Google

 43. Pingback: buy chloroquine phosphate

 44. Pingback: wisconsin

 45. Pingback: RoyalCBD.com

 46. Pingback: RoyalCBD

 47. Pingback: is cbd legal in virginia

 48. Pingback: cbd oklahoma

 49. Pingback: RoyalCBD.com

 50. Pingback: utah

 51. Pingback: RoyalCBD

 52. Pingback: https://royalcbd.com/texas/

 53. Pingback: cbd oil tennessee

 54. Pingback: Royal CBD

 55. Pingback: https://royalcbd.com/oregon/

 56. Pingback: rhode island

 57. Pingback: new york

 58. Pingback: new mexico cbd

 59. Pingback: RoyalCBD

 60. Pingback: RoyalCBD.com

 61. Pingback: nevada cbd

 62. Pingback: RoyalCBD.com

 63. Pingback: mississippi cbd

 64. Pingback: cbd oil missouri

 65. Pingback: https://royalcbd.com/michigan/

 66. Pingback: cbd massachusetts

 67. Pingback: https://royalcbd.com/maryland/

 68. Pingback: kentucky

 69. Pingback: illinois

 70. Pingback: RoyalCBD

 71. Pingback: cbd oil florida

 72. Pingback: is cbd legal in georgia

 73. Pingback: is cbd legal in connecticut

 74. Pingback: RoyalCBD.com

 75. Pingback: RoyalCBD

 76. Pingback: RoyalCBD

 77. Pingback: arizona cbd

 78. Pingback: cbd oil california

 79. Pingback: is cbd legal in alabama

 80. Pingback: https://royalcbd.com/alaska/

 81. Pingback: Royal CBD

 82. Pingback: Royal CBD

 83. Pingback: RoyalCBD

 84. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-oil-timeline

 85. Pingback: https://royalcbd.com/how-is-cbd-oil-made/

 86. Pingback: Royal CBD

 87. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-oil-recipes/

 88. Pingback: https://royalcbd.com/what-does-cbd-oil-taste-like/

 89. Pingback: vaping cbd oil e liquid

 90. Pingback: why cannabis affects people differently

 91. Pingback: RoyalCBD.com

 92. Pingback: RoyalCBD.com

 93. Pingback: RoyalCBD.com

 94. Pingback: RoyalCBD.com

 95. Pingback: cbd oil side effects

 96. Pingback: Royal CBD

 97. Pingback: Royal CBD

 98. Pingback: https://royalcbd.com/how-does-cbd-work/

 99. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-capsules/

 100. Pingback: Juul Pods

 101. Pingback: اغاني

 102. Pingback: online casino usa real money

 103. Pingback: MILF

 104. Pingback: lesbian porn world

 105. Pingback: er sucht sie markt de

 106. Pingback: map in rust

 107. Pingback: MALWAREBYTES ACCOUNT

 108. Pingback: Electrician SEO

 109. Pingback: free download for pc

 110. Pingback: free download for pc

 111. Pingback: apps for pc windows download

 112. Pingback: free download for windows pc

 113. Pingback: download apps apk for laptop pc

 114. Pingback: Fakaza mp3 download

 115. Pingback: London escorts

 116. Pingback: Escort amsterdam

 117. Pingback: Business Coach

 118. Pingback: anvelope chisinau

 119. Pingback: options trading

 120. Pingback: Online Impacts

 121. Pingback: Mac support

 122. Pingback: travel news websites

 123. Pingback: affiliate link

 124. Pingback: Cavalier King Charles Spaniel Puppies

 125. Pingback: semrush 30 days

 126. Pingback: EXOTIC CARTS

 127. Pingback: exotic carts for sale

 128. Pingback: Morkie Puppies for sale

 129. Pingback: Laptop hilfe bubikon

 130. Pingback: Escort amsterdam

 131. Pingback: Group Health Insurance Chicago

 132. Pingback: gamer

 133. Pingback: Keynote Speaker

 134. Pingback: long sleeve velvet bodysuit

 135. Pingback: CAR

 136. Pingback: quality counterfeit money for sale

 137. Pingback: ساک زدن

 138. Pingback: https://sharadadvertising.com/

 139. Pingback: sex questions

 140. Pingback: terrier dogs

 141. Pingback: buy counterfeit money

 142. Pingback: Buy Dmt Online

 143. Pingback: fake money online

 144. Pingback: online casino real money us

 145. Pingback: اغاني

 146. Pingback: cialis 20mg

 147. Pingback: Venice photography

 148. Pingback: generic viagra

 149. Pingback: CDR WRITING

 150. Pingback: software download for pc

 151. Pingback: pc apps for windows 8

 152. Pingback: health insurance broker

 153. Pingback: Group health insurance plans

 154. Pingback: Employee health insurance plans

 155. Pingback: health insurance broker

 156. Pingback: Employee benefits

 157. Pingback: Blog Mang Thai

 158. Pingback: physiotherapie für hunde zürich

 159. Pingback: cannabis4homes.com

 160. Pingback: ushanka hat

 161. Pingback: best dual density dildo

 162. Pingback: hectic

 163. Pingback: gamdom

 164. Pingback: gel nail home

 165. Pingback: Шины в Кишиневе

 166. Pingback: bitsler

 167. Pingback: wolfbet

 168. Pingback: stake

 169. Pingback: KU

 170. Pingback: interactions for tadalafil

 171. Pingback: Small Business financing

 172. Pingback: job

 173. Pingback: Visa

 174. Pingback: buy sildenafil

 175. Pingback: coin swap

 176. Pingback: cialis price

 177. Pingback: best male stroker

 178. Pingback: marketing your business on the internet

 179. Pingback: Denver SEO expert

 180. Pingback: Denver AC Repair

 181. Pingback: emergency website repair colorado

 182. Pingback: اغانى شعبى

 183. Pingback: bartender class

 184. Pingback: christian marketing

 185. Pingback: viagra canada

 186. Pingback: order cialis

 187. Pingback: PC Disposal slough

 188. Pingback: viagra prescription

 189. Pingback: buy viagra generic

 190. Pingback: pubg hile satın al

 191. Pingback: Plastic Surgery in Turkey

 192. Pingback: tronexchange

 193. Pingback: Poodle Puppies for sale

 194. Pingback: Bengal Kittens For Sale Near Me

 195. Pingback: kittens for adoption

 196. Pingback: Puppies for sale

 197. Pingback: viagra generic drugs

 198. Pingback: THC VAPE JUICE

 199. Pingback: REAL COUNTERFEIT MONEY FOR SALE ONLINE

 200. Pingback: Authorized users is a scam

 201. Pingback: small suction cup dildo

 202. Pingback: viagra prices

 203. Pingback: find builders

 204. Pingback: rechargeable vibrators

 205. Pingback: canadian online pharmacy no prescription

 206. Pingback: dinh cu canada

 207. Pingback: viagra for sale

 208. Pingback: bodrum rodos feribot

 209. Pingback: en uygun uçak bileti

 210. Pingback: viagra sans ordonnance en belgique

 211. Pingback: hat macca

 212. Pingback: cociclosets

 213. Pingback: hat macca lam dong

 214. Pingback: الگوریتم بازی انفجار

 215. Pingback: tapchiphunuvn

 216. Pingback: rabbit toy for women

 217. Pingback: buy viagra 75mg

 218. Pingback: this link ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 219. Pingback: blogcaodep.com

 220. Pingback: look at more info panos germanos

 221. Pingback: cialis import

 222. Pingback: tabaksvervanger

 223. Pingback: cell phone

 224. Pingback: wasmachine monteur

 225. Pingback: largest online vapor store

 226. Pingback: muppets mana mana

 227. Pingback: Damiana

 228. Pingback: buy cbd online

 229. Pingback: i need to buy viagra

 230. Pingback: https://www.telocard.com/

 231. Pingback: Tierfutter

 232. Pingback: ear pods

 233. Pingback: Aussie Breeder

 234. Pingback: order cialis without prescription

 235. Pingback: havuz market

 236. Pingback: granül klor

 237. Pingback: viagra generic

 238. Pingback: sývý klor

 239. Pingback: mobilya

 240. Pingback: click reference ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

 241. Pingback: capath.vn

 242. Pingback: sweetiehouse.vn

 243. Pingback: kamado grill 2021

 244. Pingback: red nose pitbull puppies for sale

 245. Pingback: Beretta m9a1 for sale

 246. Pingback: Sniper rifles for sale

 247. Pingback: Used guns

 248. Pingback: fluorococaine

 249. Pingback: aurochem laboratories generic cialis reviews

 250. Pingback: magic mushroom starter kits

 251. Pingback: Glock 33

 252. Pingback: Beretta 92fs for sale

 253. Pingback: Gun Shops Near Me

 254. Pingback: Magic Mush Rooms

 255. Pingback: Teacup Australian Shepherd Puppies For Sale

 256. Pingback: can you buy viagra without prescription

 257. Pingback: generic cialis

 258. Pingback: Bluberry Kush

 259. Pingback: hard porn

 260. Pingback: virtual credit card buy

 261. Pingback: Gulberg Greens

 262. Pingback: cheap viagra

 263. Pingback: hat macca co tot cho ba bau khong

 264. Pingback: hat-macca-77.webself.net

 265. Pingback: thc vape juice

 266. Pingback: eşofman

 267. Pingback: virtual card buy for online shopping

 268. Pingback: popo kaldırma

 269. Pingback: yatırım teşvik belgesi

 270. Pingback: how to overcome ed naturally

 271. Pingback: su arıtma filtresi

 272. Pingback: vibrating cock rings

 273. Pingback: Halkbank İnternet Şubesi Şifre Alma

 274. Pingback: generic viagra

 275. Pingback: haberler son dakika

 276. Pingback: kiralık kasa fiyatları

 277. Pingback: Muha Meds Gods Gift 1000mg

 278. Pingback: Facebook marketing hrdf claimable

 279. Pingback: u2store.blogspot.com

 280. Pingback: Reformhaus

 281. Pingback: followers time

 282. Pingback: about canada

 283. Pingback: ED Pills

 284. Pingback: hrdf trainer penang

 285. Pingback: Tenuate retard

 286. Pingback: online pharmacy usa

 287. Pingback: viagra kuwait

 288. Pingback: o-dsmt

 289. Pingback: 1000mg thc vape juice

 290. Pingback: Fish scale cocaine

 291. Pingback: Pure Colombian Cocaine

 292. Pingback: Undergraduate Kenya

 293. Pingback: Change DMT

 294. Pingback: Maltipoo puppies for sale near me

 295. Pingback: buy cialis online

 296. Pingback: K2 spray for sale

 297. Pingback: Fire Herbal Incense

 298. Pingback: Buy Xanax bars online

 299. Pingback: Buy Marijuana Online

 300. Pingback: brazzers

 301. Pingback: canada pharmacy

 302. Pingback: film

 303. Pingback: purchase cheap viagra online

 304. Pingback: promotional t shirt printing

 305. Pingback: film

 306. Pingback: Ocean lover jewels

 307. Pingback: approved pharmacy

 308. Pingback: generic amoxicillin online

 309. Pingback: contextual backlinks

 310. Pingback: apps download for windows 8

 311. Pingback: buy bitcoin with credit card

 312. Pingback: pubg hileleri

 313. Pingback: buy viagra in usa

 314. Pingback: Best Dialer App for Android

 315. Pingback: payday loans

 316. Pingback: buy real viagra online

 317. Pingback: Buy Adderall Capsules

 318. Pingback: bengal kittens for sale

 319. Pingback: parrots for sale

 320. Pingback: toucan tongue

 321. Pingback: furacin krem

 322. Pingback: Buy Tramadol ( Ultram) 50mg

 323. Pingback: buy cialis with mastercard

 324. Pingback: generic cialis

 325. Pingback: US

 326. Pingback: reviews canada

 327. Pingback: cheap viagra by pfiser

 328. Pingback: college application essay help

 329. Pingback: what is the best online essay writing service

 330. Pingback: https://customessaywriterbyz.com/

 331. Pingback: umi dissertations

 332. Pingback: Buy weed online

 333. Pingback: write my sociology paper

 334. Pingback: help me write a thesis statement

 335. Pingback: generic viagra

 336. Pingback: research paper writer online

 337. Pingback: phd thesis search

 338. Pingback: BUY BLACK COBRA ONLINE

 339. Pingback: güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý

 340. Pingback: alex more

 341. Pingback: kurumlar arasý geçiþ

 342. Pingback: 우리카지노

 343. Pingback: 샌즈카지노

 344. Pingback: 퍼스트카지노

 345. Pingback: 메리트카지노

 346. Pingback: singapore cloud accounting

 347. Pingback: 코인카지노

 348. Pingback: best canadian pharmacy

 349. Pingback: generic Amoxil

 350. Pingback: WHERE TO BUY OPANA 40 MG ONLINE

 351. Pingback: فیلم سوپر

 352. Pingback: Buy blue dream cartridge

 353. Pingback: Buy Jungle Boys Wedding Crashers online

 354. Pingback: ed medications online

 355. Pingback: Buy Magic Mushrooms Online

 356. Pingback: viagra online

 357. Pingback: canadian pharmacy reviews

 358. Pingback: guaranteed signups

 359. Pingback: zithromax antibiotic

 360. Pingback: Xanax for sale

 361. Pingback: Diamond composition

 362. Pingback: viagra for sale

 363. Pingback: ssd solution

 364. Pingback: avant consulting

 365. Pingback: generic sildenafil

 366. Pingback: pharmacy online prescription

 367. Pingback: highest rated rx store viagra

 368. Pingback: خرید فالوور خارجی

 369. Pingback: top erectile dysfunction pills

 370. Pingback: detective privado

 371. Pingback: private investigators spain

 372. Pingback: Blue Dream Strain

 373. Pingback: Plaquenil

 374. Pingback: Advair Diskus

 375. Pingback: Victoria Cakes Kenzie Reeves Lesbian Sex

 376. Pingback: Angela White Porn

 377. Pingback: order viagra professional

 378. Pingback: Women’s Crocodile Leather Patterned Shoulder Bag

 379. Pingback: fda approved canadian online pharmacies

 380. Pingback: Garnier Fırçalı Yüz Temizleme Jeli

 381. Pingback: canada drugs

 382. Pingback: Mink Eyelashes Set

 383. Pingback: False Eyelashes Set

 384. Pingback: Women`s Professional Make up Tool Set

 385. Pingback: Mink Individual Lashes

 386. Pingback: Colorful Waterproof Silicone Face Cleansing Brush

 387. Pingback: Reusable Mink Eyelashes

 388. Pingback: Waterproof Eyebrow

 389. Pingback: Makeup Brushes Set

 390. Pingback: Stylish Soft Makeup Brushes

 391. Pingback: Professional Champagne Color Makeup Brushes

 392. Pingback: Champagne Makeup Brushes Set

 393. Pingback: Waterproof Strong Eyelash Glue

 394. Pingback: 3D Natural Soft Mink Eyelashes 10 set

 395. Pingback: Professional Ceramic Hair Curler

 396. Pingback: False Eyelashes Set

 397. Pingback: Nail Art Dotting Pens Set

 398. Pingback: 3D Mink Magnetic Eyelashes with Eyeliner Kit

 399. Pingback: Women’s Mink 3D Faux Eyelashes Set 5 Pcs

 400. Pingback: Makeup Eyeshadow Palette

 401. Pingback: generic viagra online

 402. Pingback: cheap generic viagra

 403. Pingback: Coðrafya Bilimi Konu Anlatýmý

 404. Pingback: viagra by mail

 405. Pingback: Waterproof Lipstick Set

 406. Pingback: Aloe Lip Balm For Women

 407. Pingback: Colorful UV and LED Nail Gel

 408. Pingback: Flower Water Nail Stickers

 409. Pingback: zithromax 500mg price

 410. Pingback: Anti Aging Face Steamer

 411. Pingback: Waterproof Shimmer Lipstick

 412. Pingback: Disposable Eyelash Brushes Set

 413. Pingback: Goat Hair Eye Makeup Brushes Set

 414. Pingback: Pearls Hairband for Women

 415. Pingback: Set of 50 Metal Alligator Hair Clips

 416. Pingback: Double-headed Gradient Color Nail Art Brush

 417. Pingback: cephalexin 500mg capsule antibiotic expired

 418. Pingback: Black and White Disposable Lipgloss Brush 50 Pcs Set

 419. Pingback: 3D Soft Wispy Mink Hair False Eyelashes Set

 420. Pingback: Y-Shaped Facial Massage Roller

 421. Pingback: Aluminium Foil Nail Polish Remover

 422. Pingback: Disposable Eyelash Brushes

 423. Pingback: Crystal Nail Art Brush

 424. Pingback: 7 benadryl

 425. Pingback: zyrtec-d generic

 426. Pingback: viagra without prescription

 427. Pingback: cheapest viagra online

 428. Pingback: viagra vs cialis hardness

 429. Pingback: zithromax 500 mg lowest price drugstore online

 430. Pingback: is viagra safe

 431. Pingback: amoxicillin pharmacy price

 432. Pingback: nytimes

 433. Pingback: norwaytoday

 434. Pingback: canadian drugstore online

 435. Pingback: dutchnews

 436. Pingback: sildenafil generic

 437. Pingback: cphpost

 438. Pingback: aftonbladet

 439. Pingback: cialis payment with paypal

 440. Pingback: generic cialis tadalafil

 441. Pingback: spiegel

 442. Pingback: postimees

 443. Pingback: lemonde

 444. Pingback: where to buy viagra without prescription in san francisco

 445. Pingback: gayhub

 446. Pingback: helsinkitimes

 447. Pingback: buy generic viagra here

 448. Pingback: 1xbet ug

 449. Pingback: realistic squirting dildo

 450. Pingback: anal sex gel

 451. Pingback: icelandreview

 452. Pingback: thesouthafrican

 453. Pingback: mature porn

 454. Pingback: أهم مباريات اليوم

 455. Pingback: اغانى شعبى

 456. Pingback: Japanese Porn Land

 457. Pingback: how to use a g spot vibrator

 458. Pingback: can i buy viagra online without percription

 459. Pingback: sildenafil 50 mg cost

 460. Pingback: Buy Percocet Online

 461. Pingback: langley plumber

 462. Pingback: buy viagra online p

 463. Pingback: cheap sildenafil

 464. Pingback: German shepherd puppies for sale

 465. Pingback: GayHub

 466. Pingback: ak 47 seeds feminized

 467. Pingback: 141genericExare

 468. Pingback: cialis generic australia

 469. Pingback: Mining

 470. Pingback: Mining

 471. Pingback: generic tadalafil

 472. Pingback: mfsbsnby

 473. Pingback: Twink

 474. Pingback: MILF Porn

 475. Pingback: best ed pills

 476. Pingback: vyudqytl

 477. Pingback: Mountain bike clothing

 478. Pingback: natural ed medications

 479. Pingback: Online Advertising

 480. Pingback: best non prescription ed pills

 481. Pingback: where to order cialis online safe

 482. Pingback: who makes cialis

 483. Pingback: best kratom vendors

 484. Pingback: wat kost sildenafil 100mg

 485. Pingback: welke stof zit in viagra

 486. Pingback: how does ivermectin help rosacea

 487. Pingback: what is the normal does of zithromax for adults

 488. Pingback: viagra prescription

 489. Pingback: furosemida

 490. Pingback: cheap viagra 75mg

 491. Pingback: MOJITO DANK VAPES CARTRIDGES

 492. Pingback: 샌즈카지노

 493. Pingback: 메리트카지노

 494. Pingback: 우리카지노

 495. Pingback: 퍼스트카지노

 496. Pingback: buy zithromax online

 497. Pingback: 코인카지노

 498. Pingback: Kingpen

 499. Pingback: order noroxin

 500. Pingback: buy suprax online

 501. Pingback: cephalexin price

 502. Pingback: check out canada immigration news

 503. Pingback: AnaGlobal

 504. Pingback: best cbd oil

 505. Pingback: voyage en cargo

 506. Pingback: cbd for anxiety

 507. Pingback: cialis espaГ±a

 508. Pingback: cbd near me

 509. Pingback: buy cialis

 510. Pingback: best cbd for dogs

 511. Pingback: viagra 100mg

 512. Pingback: best cbd gummies

 513. Pingback: best cbd for dogs

 514. Pingback: best cbd oil for dogs

 515. Pingback: best cbd gummies

 516. Pingback: work out sex

 517. Pingback: Sphynx cat breeders near me

 518. Pingback: is sentosa cove freehold?

 519. Pingback: red maeng da kratom

 520. Pingback: prostate vibrating massager

 521. Pingback: herbal replacement for viagra/cialis/levitra...

 522. Pingback: green maeng da kratom

 523. Pingback: coupon for cialis by manufacturer

 524. Pingback: white maeng da kratom

 525. Pingback: viagra

 526. Pingback: working visa

 527. Pingback: generic viagra effectiveness

 528. Pingback: buy instagram followers

 529. Pingback: cbd for sale

 530. Pingback: cover letter writing service

 531. Pingback: write research paper

 532. Pingback: virtual card buy for online shopping

 533. Pingback: write my essays online essay writing service

 534. Pingback: software buy

 535. Pingback: can you help me with my essay ese

 536. Pingback: essay topics for business ethics

 537. Pingback: 레플리카 쇼핑몰

 538. Pingback: Order Real Weed Online

 539. Pingback: Mzadaty

 540. Pingback: good ways to masturbate

 541. Pingback: waterproof vibrator

 542. Pingback: Massachusetts Fake driver's license

 543. Pingback: 5-meo DMT For Sale

 544. Pingback: Gay Porn

 545. Pingback: Can I buy Tramadol online

 546. Pingback: buy kratom online

 547. Pingback: kratom nerve pain

 548. Pingback: kratom for sleep

 549. Pingback: lowest rate merchant services

 550. Pingback: ROVE CARTS FOR SALE

 551. Pingback: Marijuana Wax for Sale

 552. Pingback: new no deposit casinos 2020

 553. Pingback: buy cheap prescription drugs online

 554. Pingback: Car detailing services

 555. Pingback: Dachshund puppies for sale

 556. Pingback: Pornhome

 557. Pingback: 40mg lasix cost

 558. Pingback: zithromax generic cost

 559. Pingback: ivermectin for sale

 560. Pingback: no prescription ventolin

 561. Pingback: viagra cost

 562. Pingback: safestore auto

 563. Pingback: safestore auto

 564. Pingback: viagra discount

 565. Pingback: free app download

 566. Pingback: games for pc download

 567. Pingback: pc games for windows 8

 568. Pingback: order viagra online

 569. Pingback: pc games for windows 7

 570. Pingback: pc games for windows xp

 571. Pingback: buying viagra online

 572. Pingback: zithromax cost

 573. Pingback: safestore auto

 574. Pingback: where to buy viagra

 575. Pingback: doxycycline powder

 576. Pingback: prednisolone acet

 577. Pingback: liquid clomid dosage

 578. Pingback: singapore divorce lawyer

 579. Pingback: priligy de 20

 580. Pingback: diflucan oral dose

 581. Pingback: christiandogma

 582. Pingback: synthroid dose chart

 583. Pingback: Wyoming Fake driver's license

 584. Pingback: thesis proposal example

 585. Pingback: abstract art ideas

 586. Pingback: ed pills without a doctor prescription

 587. Pingback: buy Flexeril online

 588. Pingback: essay service review

 589. Pingback: psilocybe cubensis grow kit usa

 590. Pingback: psychedelic mushroom growing kit usa

 591. Pingback: MAGIC MUSHROOM GROW KIT

 592. Pingback: dissertation writing service reviews

 593. Pingback: buy cheap generic zithromax

 594. Pingback: curso guitarra do zero

 595. Pingback: write a thesis

 596. Pingback: buy cocaine online

 597. Pingback: https://trippydelics.ca

 598. Pingback: buy neurontin online uk

 599. Pingback: zithromax over the counter canada

 600. Pingback: click here

 601. Pingback: writing a doctoral dissertation

 602. Pingback: propecia shedding cycles

 603. Pingback: Webdesign jona

 604. Pingback: Herbal incense

 605. Pingback: thc vape juice

 606. Pingback: write my admissions essay

 607. Pingback: learn more online

 608. Pingback: write my paper for me in 3 hours

 609. Pingback: most recommended online pharmacies cialis

 610. Pingback: Home, Garden

 611. Pingback: buy guns online mn

 612. Pingback: pinball machines for sale

 613. Pingback: modular buildings for sale

 614. Pingback: deficryotinews.co

 615. Pingback: Canada Pharmacy Canada Pharmacy

 616. Pingback: overnight delivery generic cialis

 617. Pingback: Steroid Powders Online

 618. Pingback: buy prescriptions from india pharmacy

 619. Pingback: Canada services

 620. Pingback: all generic meds from india

 621. Pingback: cryptocard

 622. Pingback: virtual visa and MasterCard buy

 623. Pingback: neurontin vs lyrica

 624. Pingback: metformin gestational diabetes

 625. Pingback: Star Wars Pinball Machine

 626. Pingback: Buy THC Weed in Europe

 627. Pingback: brain zaps paxil

 628. Pingback: plaquenil half life

 629. Pingback: 40ft container for sale

 630. Pingback: Homes For Sale Caldwell Tx

 631. Pingback: Copper bracelet for sale

 632. Pingback: buy vape pens europe

 633. Pingback: male erectile pills

 634. Pingback: multi coin bot

 635. Pingback: delta 8 THC for sale

 636. Pingback: usa online pharmacy

 637. Pingback: delta 8 THC near me

 638. Pingback: rx pharmacy

 639. Pingback: viagra without a doctor prescription canada

 640. Pingback: FLUSON 50ML

 641. Pingback: Service Angels

 642. Pingback: cialis online 365 pills

 643. Pingback: cheap cocaine for sale

 644. Pingback: sildenafil generic 50 mg

 645. Pingback: how long is viagra good for australia

 646. Pingback: donde comprar cialis online

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail