ಪಾಲುಗಳು (fractions) – ಭಾಗ 2

ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಳೆಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂರು ಬಗೆಗಳಾದ ತಕ್ಕುದಾದ ಪಾಲುಗಳು, ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ಪಾಲುಗಳು ಹಾಗು ಬೆರಕೆ ಪಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವೆರೆದು ಅದರ ಮತ್ತಿತರ ಬಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

4. ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳು (Equivalent fractions):

ಯಾವುದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲುಗಳು ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಸರಿ ಪಾಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದುಂಡುಕಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸರಿಪಾಲಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಸರಿಪಾಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸರಿಪಾಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ದುಂಡುಕದ ಅರ್ಧಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದುಂಡುಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲುಗಳು ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಂಡುಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋಣ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ತಕ್ಕುದಾದ ಪಾಲುಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ಪಾಲುಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕುದಾದ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ).

fractions_2_1

ಬಗೆ 1:
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಬಂದರೆ ಅವೆರೆಡು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲನೇ ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 1/2, ಮೇಲೆಣಿ ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 4 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (4×1)/(4×2) = 4/8 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 2/4, ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 2 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (2×2)/(2×4) = 4/8 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೇ ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 4/8, ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 1 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (1×4)/(1×8) = 4/8 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೇ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದುಂಡುಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ದುಂಡುಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುಗಳ ಬೆಲೆ 4/8 ಎಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಿಯಾಯಿತು ಹಾಗು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಭಾಗ ಎಂದಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದುಂಡುಕದ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಬಗೆ 2:

ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಾಲುಗಳು ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಒಂದನೇ ಪಾಲು, ಪಾಲು1 = ಮೇಲೆಣಿ1/ಕೀಳೆಣಿ1 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲು , ಪಾಲು2 = ಮೇಲೆಣಿ2/ಕೀಳೆಣಿ2 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮೇಲೆಣಿ ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗಳನ್ನು ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊತ್ತ1= ಮೇಲೆಣಿ1 x ಕೀಳೆಣಿ2 , ಮೊತ್ತ 2= ಮೇಲೆಣಿ2 x ಕೀಳೆಣಿ1, ಮೊತ್ತ1 = ಮೊತ್ತ2 ಆದಾಗ ಅವುಗಳು ಸರಿ ಪಾಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಬಗೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದುಂಡುಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ.

ಪಾಲು 1/2 ಮತ್ತು 2/4 ಗಳ ಕೀಳೆಣಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಬಗೆಯಂತೆ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿನೋಡಿದಾಗ

(ಮೇಲೆಣಿ1 x ಕೀಳೆಣಿ2 ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿ2 x ಕೀಳೆಣಿ1) 1 x 4 =4 ಮತ್ತು 2 x 2 =4

ಇಲ್ಲಿ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತ 4 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ 1/2 ಮತ್ತು 2/4 ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.

ಪಾಲು 2/4 ಮತ್ತು 4/8 ಗಳ ಕೀಳೆಣಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಬಗೆಯಂತೆ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿನೋಡಿದಾಗ (ಮೇಲೆಣಿ1 x ಕೀಳೆಣಿ2 ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿ2 x ಕೀಳೆಣಿ1) 2 x 8 =16 ಮತ್ತು 4 x 4 =16

ಇಲ್ಲಿ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತ 16 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ 2/4 ಮತ್ತು 4/8 ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.

ಪಾಲು 1/2 ಮತ್ತು 4/8 ಗಳ ಕೀಳೆಣಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಬಗೆಯಂತೆ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿನೋಡಿದಾಗ (ಮೇಲೆಣಿ1 x ಕೀಳೆಣಿ2 ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿ2 x ಕೀಳೆಣಿ1) 1 x 8 =8 ಮತ್ತು 4 x 2 =8, ಇಲ್ಲಿ ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತ 8 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ 1/2 ಮತ್ತು 4/8 ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ 1/2 , 2/4 ಮತ್ತು 4/8 ಪಾಲುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ1:

ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಮೂರು ಕಾಗದದ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಯಲಾಗಿರುವ ಪಾಲುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

fractions_2_2

ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲ ಬಗೆ1 ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮೊದಲನೇ ಕಾಗದದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 1/3, ಮೇಲೆಣಿ ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 4 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (4×1)/(4×3) = 4/12 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ದುಂಡುಕದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 1/6, ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 2 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (2×1)/(2×6) = 2/12 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೇ ದುಂಡುಕದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲು 3/12, ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗೆ 1 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ (1×3)/(1×12) = 3/12 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೇ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಾಗದದಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಕಾಗದದಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಪಾಲುಗಳು ಸರಿ ಪಾಲುಗಳಲ್ಲ.

ಚಟುವಟಿಕೆ2:

1/2, 2/3, 5/7, 6/18, 7/28, 9/4, 9/45, 7/2 ಪಾಲುಗಳಿಗೆ ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕು ಪಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ಪಾಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ.

ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ (Numerator) ಮತ್ತು ಕೀಳೆಣಿಗಳಿಗೆ (Denominator) ಬಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (Whole number) ಗುಣಿಸಿ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು (Multiply) ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 5/7 = (2 x 5)/(2 x 7) = 10/14, ಆದ್ದರಿಂದ 5/7 ರ ಸರಿಬೆಲೆಯ ಪಾಲು 10/14.

ಮೇಲೆಣಿಯು (Numerator) ಕೀಳೆಣಿಗಿಂತ (Denminator) ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಅದು ತಕ್ಕುದಾದ ಪಾಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ (Proper fraction).

ಪಾಲೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಣಿಯು (Numerator) ಕೀಳೆಣಿಗಿಂತ (Denominator) ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ಪಾಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ (Improper fraction).

fractions_2_9
5. ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳು (Like fractions):
ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಳೆಣಿಗಳು (Denominator) ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂರು ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಚೌಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಚೌಕದ ಎರಡನೇ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಚೌಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

fractions_2_3

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬರೆಯೋಣ
• ಒಂದನೇ ಚೌಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲನ್ನು 1/4 ಎಂದು ಬರೆಯೋಣ.
• ಎರಡನೇ ಚೌಕದ ಎರಡನೇ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲನ್ನು 2/4 ಎಂದು ಬರೆಯೋಣ.
• ಮೂರನೇ ಚೌಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲನ್ನು 3/4 ಎಂದು ಬರೆಯೋಣ.
• ಒಂದನೇ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಚೌಕಗಳ ಕೀಳೆಣಿಗಳು 4 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.

6. ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳು (Unlike fractions):
ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಳೆಣಿಗಳು (Denominator) ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂರು ಆರ್ಬದಿಗಳ (Hexagonal) ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಪಾಲುಗಳು ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು.

fractions_2_4

• ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಬದಿಯ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 1/2 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ಎರಡನೇ ಆರ್ಬದಿಯ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 2/3 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ಮೂರನೇ ಆರ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 3/4 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ಆರ್ಬದಿಯ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾದ ಪಾಲುಗಳು 1/2, 2/3, 3/4, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಳ ಕೀಳೆಣಿಗಳು 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳಾಗಿವೆ (Unlike Fractions).

ಚಟುವಟಿಕೆ: ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎರಡು ದುಂಡುಕಗಳು (Circles) ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎರಡು ದುಂಡುಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ದುಂಡುಕ ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

fractions_2_5

• ಮೊದಲನೇ ದುಂಡುಕದ ಎಂಟನೇ ಮೂರು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 3/8 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ಎರಡನೇ ದುಂಡುಕದ ಎಂಟನೇ ಏಳು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 7/8 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ಮೂರನೇ ದುಂಡುಕದ ಎಂಟನೇ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 4/8 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ನಾಲ್ಕನೇ ದುಂಡುಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಎರಡು ಪಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲನ್ನು 2/4 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
• ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣದ ಪಾಲುಗಳು 3/8, 7/8, 4/8, 2/4. ಮೊದಲ ಮೂರು ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣದ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 8 ಆಗಿದೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ದುಂಡುಕದ ಬಣ್ಣದ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 4 ಆಗಿದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ದುಂಡುಕವು ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ:
ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಹೋಲದ ಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳನ್ನು(Unlike fractions) ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಹೇಗೆಂದರೆ ಪಾಲುಗಳ ಕೀಳೆಣಿಗಳನ್ನು ಸರಿ ಕೀಳೆಣಿ ಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಗುಣಿಸುವಾಗ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಪಾಲುಗಳ ಮೇಲೆಣಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

ಎರಡು ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಆದಾಗ ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಣಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿದಿಯೋ ಅದು ದೊಡ್ಡಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆಣಿ ಚಿಕ್ಕದಿದಿಯೋ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳು 5/6 ಮತ್ತು 4/5 ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾಲು 5/6 = (5 x 5)/(6 x 5) = 25/30 ಮತ್ತು ಪಾಲು 4/5 = (4 x 6)/(5 x 6) = 24/30, ನಾವುಗಳು ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳ ಕೀಳೆಣಿಗಳು ಸರಿಬರುವಂತೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 6 ಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ 30 ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಪಾಲಿನ ಕೀಳೆಣಿ 5 ಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ 30 ಆಯಿತು, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳು ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳಾದವು.

ಮೊದಲ ಪಾಲು 5/6 = 25/30 ನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಲು 4/5 = 24/30 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿನ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆಣಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲು 5/6 = 25/30 ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲು 4/5 = 24/30 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಣಿ ಎರಡನೇ ಪಾಲಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಲು.

ಚಟುವಟಿಕೆ: ಕೆಳಗಿನ ಜೊತೆ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ.
ಪಾಲುಗಳು
fractions_2_10ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಕೀಳೆಣಿ ಪಾಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಹಿಡಿಯಬಹುದು

fractions_2_11

ಎಣಿಕೆಯ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಪಾಲುಗಳ ಹತ್ತಿರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ:
• ಎರಡು ಪಾಲುಗಳ ಹತ್ತಿರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾಲುಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
• ಎರಡು ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪಾಲುಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ.
• ಎರಡು ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಲು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

fractions_2_6

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಒಂದರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲುಗಳಾದ 1/4, 1/2, 3/4 ಗಳನ್ನು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದರ ಐದು ಪಾಲುಗಳಾದ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 ಗಳನ್ನು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪಾಲುಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

fractions_2_7

ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ 1/4 ಮತ್ತು 1/5, 3/4 ಮತ್ತು 4/5 ಪಾಲುಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಒಂದರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲುಗಳಾದ 1/4, 1/2, 3/4 ಗಳನ್ನು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದರ ಐದು ಪಾಲುಗಳಾದ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ಗಳನ್ನು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪಾಲುಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

fractions_2_8

ಎರಡು ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ 1/4 ಮತ್ತು 2/7, 1/2 ಮತ್ತು 4/7, 3/4 ಮತ್ತು 5/7 ಪಾಲುಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮುಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು, ಕಳೆಯುವುದು, ಗುಣಿಸುವುದು ಭಾಗಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಪಾಲಿನ ಹಳಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

(ಮಾಹಿತಿ ಸೆಲೆಗಳು:
 learnnext.com,  ask-math.com, metal.brightcookie.comstudy.com/academy/basic-math-explained.commath-only-math.com, images.tutorvista.com, ilmoamal.org, ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

1,367 Comments

 1. Pingback: Best price for viagra

 2. Pingback: cialis savings card

 3. Pingback: price of cialis

 4. Pingback: How to get some viagra

 5. Pingback: Pfizer viagra 50mg

 6. Pingback: generic ventolin

 7. Pingback: viagra 100mg pills for sale

 8. Pingback: cialis prescription online

 9. Pingback: ciprofloxacin cost walmart

 10. Pingback: viagra prices

 11. Pingback: naltrexone brand name

 12. Pingback: cialis online

 13. Pingback: cialis manufacturer coupon 2019

 14. Pingback: cialis 20mg price

 15. Pingback: buy careprost

 16. Pingback: buy hydroxychloroquine

 17. Pingback: tylenol 500 mg generic

 18. Pingback: buy generic cialis online

 19. Pingback: —viagra

 20. Pingback: where to buy chloroquine

 21. Pingback: online pharmacy viagra

 22. Pingback: viagra generic

 23. Pingback: viagra 50mg

 24. Pingback: men's ed pills

 25. Pingback: top ed pills

 26. Pingback: best online pharmacy

 27. Pingback: cialis visa

 28. Pingback: levitra vardenafil

 29. Pingback: levitra for sale

 30. Pingback: guaranteed viagra overnight delivery usa

 31. Pingback: cialis for sale

 32. Pingback: buy viagra

 33. Pingback: casino online slots

 34. Pingback: croatia viagra 100mg

 35. Pingback: lumigan generic alternative

 36. Pingback: cialis without a doctor prescription

 37. Pingback: loan online

 38. Pingback: payday loans online

 39. Pingback: generic viagra 20mg pills erections

 40. Pingback: 5 mg cialis

 41. Pingback: buy viagra brand

 42. Pingback: Google

 43. Pingback: buy chloroquine phosphate

 44. Pingback: wisconsin

 45. Pingback: RoyalCBD.com

 46. Pingback: RoyalCBD

 47. Pingback: is cbd legal in virginia

 48. Pingback: cbd oklahoma

 49. Pingback: RoyalCBD.com

 50. Pingback: utah

 51. Pingback: RoyalCBD

 52. Pingback: https://royalcbd.com/texas/

 53. Pingback: cbd oil tennessee

 54. Pingback: Royal CBD

 55. Pingback: https://royalcbd.com/oregon/

 56. Pingback: rhode island

 57. Pingback: new york

 58. Pingback: new mexico cbd

 59. Pingback: RoyalCBD

 60. Pingback: RoyalCBD.com

 61. Pingback: nevada cbd

 62. Pingback: RoyalCBD.com

 63. Pingback: mississippi cbd

 64. Pingback: cbd oil missouri

 65. Pingback: https://royalcbd.com/michigan/

 66. Pingback: cbd massachusetts

 67. Pingback: https://royalcbd.com/maryland/

 68. Pingback: kentucky

 69. Pingback: illinois

 70. Pingback: RoyalCBD

 71. Pingback: cbd oil florida

 72. Pingback: is cbd legal in georgia

 73. Pingback: is cbd legal in connecticut

 74. Pingback: RoyalCBD.com

 75. Pingback: RoyalCBD

 76. Pingback: RoyalCBD

 77. Pingback: arizona cbd

 78. Pingback: cbd oil california

 79. Pingback: is cbd legal in alabama

 80. Pingback: https://royalcbd.com/alaska/

 81. Pingback: Royal CBD

 82. Pingback: Royal CBD

 83. Pingback: RoyalCBD

 84. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-oil-timeline

 85. Pingback: https://royalcbd.com/how-is-cbd-oil-made/

 86. Pingback: Royal CBD

 87. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-oil-recipes/

 88. Pingback: https://royalcbd.com/what-does-cbd-oil-taste-like/

 89. Pingback: vaping cbd oil e liquid

 90. Pingback: why cannabis affects people differently

 91. Pingback: RoyalCBD.com

 92. Pingback: RoyalCBD.com

 93. Pingback: RoyalCBD.com

 94. Pingback: RoyalCBD.com

 95. Pingback: cbd oil side effects

 96. Pingback: Royal CBD

 97. Pingback: Royal CBD

 98. Pingback: https://royalcbd.com/how-does-cbd-work/

 99. Pingback: https://royalcbd.com/cbd-capsules/

 100. Pingback: Juul Pods

 101. Pingback: اغاني

 102. Pingback: online casino usa real money

 103. Pingback: MILF

 104. Pingback: lesbian porn world

 105. Pingback: er sucht sie markt de

 106. Pingback: map in rust

 107. Pingback: MALWAREBYTES ACCOUNT

 108. Pingback: Electrician SEO

 109. Pingback: free download for pc

 110. Pingback: free download for pc

 111. Pingback: apps for pc windows download

 112. Pingback: free download for windows pc

 113. Pingback: download apps apk for laptop pc

 114. Pingback: Fakaza mp3 download

 115. Pingback: London escorts

 116. Pingback: Escort amsterdam

 117. Pingback: Business Coach

 118. Pingback: anvelope chisinau

 119. Pingback: options trading

 120. Pingback: Online Impacts

 121. Pingback: Mac support

 122. Pingback: travel news websites

 123. Pingback: affiliate link

 124. Pingback: Cavalier King Charles Spaniel Puppies

 125. Pingback: semrush 30 days

 126. Pingback: EXOTIC CARTS

 127. Pingback: exotic carts for sale

 128. Pingback: Morkie Puppies for sale

 129. Pingback: Laptop hilfe bubikon

 130. Pingback: Escort amsterdam

 131. Pingback: Group Health Insurance Chicago

 132. Pingback: gamer

 133. Pingback: Keynote Speaker

 134. Pingback: long sleeve velvet bodysuit

 135. Pingback: CAR

 136. Pingback: quality counterfeit money for sale

 137. Pingback: ساک زدن

 138. Pingback: https://sharadadvertising.com/

 139. Pingback: sex questions

 140. Pingback: terrier dogs

 141. Pingback: buy counterfeit money

 142. Pingback: Buy Dmt Online

 143. Pingback: fake money online

 144. Pingback: online casino real money us

 145. Pingback: اغاني

 146. Pingback: cialis 20mg

 147. Pingback: Venice photography

 148. Pingback: generic viagra

 149. Pingback: CDR WRITING

 150. Pingback: software download for pc

 151. Pingback: pc apps for windows 8

 152. Pingback: health insurance broker

 153. Pingback: Group health insurance plans

 154. Pingback: Employee health insurance plans

 155. Pingback: health insurance broker

 156. Pingback: Employee benefits

 157. Pingback: Blog Mang Thai

 158. Pingback: physiotherapie für hunde zürich

 159. Pingback: cannabis4homes.com

 160. Pingback: ushanka hat

 161. Pingback: best dual density dildo

 162. Pingback: hectic

 163. Pingback: gamdom

 164. Pingback: gel nail home

 165. Pingback: Шины в Кишиневе

 166. Pingback: bitsler

 167. Pingback: wolfbet

 168. Pingback: stake

 169. Pingback: KU

 170. Pingback: interactions for tadalafil

 171. Pingback: Small Business financing

 172. Pingback: job

 173. Pingback: Visa

 174. Pingback: buy sildenafil

 175. Pingback: coin swap

 176. Pingback: cialis price

 177. Pingback: best male stroker

 178. Pingback: marketing your business on the internet

 179. Pingback: Denver SEO expert

 180. Pingback: Denver AC Repair

 181. Pingback: emergency website repair colorado

 182. Pingback: اغانى شعبى

 183. Pingback: bartender class

 184. Pingback: christian marketing

 185. Pingback: viagra canada

 186. Pingback: order cialis

 187. Pingback: PC Disposal slough

 188. Pingback: viagra prescription

 189. Pingback: buy viagra generic

 190. Pingback: pubg hile satın al

 191. Pingback: Plastic Surgery in Turkey

 192. Pingback: tronexchange

 193. Pingback: Poodle Puppies for sale

 194. Pingback: Bengal Kittens For Sale Near Me

 195. Pingback: kittens for adoption

 196. Pingback: Puppies for sale

 197. Pingback: viagra generic drugs

 198. Pingback: THC VAPE JUICE

 199. Pingback: REAL COUNTERFEIT MONEY FOR SALE ONLINE

 200. Pingback: Authorized users is a scam

 201. Pingback: small suction cup dildo

 202. Pingback: viagra prices

 203. Pingback: find builders

 204. Pingback: rechargeable vibrators

 205. Pingback: canadian online pharmacy no prescription

 206. Pingback: dinh cu canada

 207. Pingback: viagra for sale

 208. Pingback: bodrum rodos feribot

 209. Pingback: en uygun uçak bileti

 210. Pingback: viagra sans ordonnance en belgique

 211. Pingback: hat macca

 212. Pingback: cociclosets

 213. Pingback: hat macca lam dong

 214. Pingback: الگوریتم بازی انفجار

 215. Pingback: tapchiphunuvn

 216. Pingback: rabbit toy for women

 217. Pingback: buy viagra 75mg

 218. Pingback: this link ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 219. Pingback: blogcaodep.com

 220. Pingback: look at more info panos germanos

 221. Pingback: cialis import

 222. Pingback: tabaksvervanger

 223. Pingback: cell phone

 224. Pingback: wasmachine monteur

 225. Pingback: largest online vapor store

 226. Pingback: muppets mana mana

 227. Pingback: Damiana

 228. Pingback: buy cbd online

 229. Pingback: i need to buy viagra

 230. Pingback: https://www.telocard.com/

 231. Pingback: Tierfutter

 232. Pingback: ear pods

 233. Pingback: Aussie Breeder

 234. Pingback: order cialis without prescription

 235. Pingback: havuz market

 236. Pingback: granül klor

 237. Pingback: viagra generic

 238. Pingback: sývý klor

 239. Pingback: mobilya

 240. Pingback: click reference ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

 241. Pingback: capath.vn

 242. Pingback: sweetiehouse.vn

 243. Pingback: kamado grill 2021

 244. Pingback: red nose pitbull puppies for sale

 245. Pingback: Beretta m9a1 for sale

 246. Pingback: Sniper rifles for sale

 247. Pingback: Used guns

 248. Pingback: fluorococaine

 249. Pingback: aurochem laboratories generic cialis reviews

 250. Pingback: magic mushroom starter kits

 251. Pingback: Glock 33

 252. Pingback: Beretta 92fs for sale

 253. Pingback: Gun Shops Near Me

 254. Pingback: Magic Mush Rooms

 255. Pingback: Teacup Australian Shepherd Puppies For Sale

 256. Pingback: can you buy viagra without prescription

 257. Pingback: generic cialis

 258. Pingback: Bluberry Kush

 259. Pingback: hard porn

 260. Pingback: virtual credit card buy

 261. Pingback: Gulberg Greens

 262. Pingback: cheap viagra

 263. Pingback: hat macca co tot cho ba bau khong

 264. Pingback: hat-macca-77.webself.net

 265. Pingback: thc vape juice

 266. Pingback: eşofman

 267. Pingback: virtual card buy for online shopping

 268. Pingback: popo kaldırma

 269. Pingback: yatırım teşvik belgesi

 270. Pingback: how to overcome ed naturally

 271. Pingback: su arıtma filtresi

 272. Pingback: vibrating cock rings

 273. Pingback: Halkbank İnternet Şubesi Şifre Alma

 274. Pingback: generic viagra

 275. Pingback: haberler son dakika

 276. Pingback: kiralık kasa fiyatları

 277. Pingback: Muha Meds Gods Gift 1000mg

 278. Pingback: Facebook marketing hrdf claimable

 279. Pingback: u2store.blogspot.com

 280. Pingback: Reformhaus

 281. Pingback: followers time

 282. Pingback: about canada

 283. Pingback: ED Pills

 284. Pingback: hrdf trainer penang

 285. Pingback: Tenuate retard

 286. Pingback: online pharmacy usa

 287. Pingback: viagra kuwait

 288. Pingback: o-dsmt

 289. Pingback: 1000mg thc vape juice

 290. Pingback: Fish scale cocaine

 291. Pingback: Pure Colombian Cocaine

 292. Pingback: Undergraduate Kenya

 293. Pingback: Change DMT

 294. Pingback: Maltipoo puppies for sale near me

 295. Pingback: buy cialis online

 296. Pingback: K2 spray for sale

 297. Pingback: Fire Herbal Incense

 298. Pingback: Buy Xanax bars online

 299. Pingback: Buy Marijuana Online

 300. Pingback: brazzers

 301. Pingback: canada pharmacy

 302. Pingback: film

 303. Pingback: purchase cheap viagra online

 304. Pingback: promotional t shirt printing

 305. Pingback: film

 306. Pingback: Ocean lover jewels

 307. Pingback: approved pharmacy

 308. Pingback: generic amoxicillin online

 309. Pingback: contextual backlinks

 310. Pingback: apps download for windows 8

 311. Pingback: buy bitcoin with credit card

 312. Pingback: pubg hileleri

 313. Pingback: buy viagra in usa

 314. Pingback: Best Dialer App for Android

 315. Pingback: payday loans

 316. Pingback: buy real viagra online

 317. Pingback: Buy Adderall Capsules

 318. Pingback: bengal kittens for sale

 319. Pingback: parrots for sale

 320. Pingback: toucan tongue

 321. Pingback: furacin krem

 322. Pingback: Buy Tramadol ( Ultram) 50mg

 323. Pingback: buy cialis with mastercard

 324. Pingback: generic cialis

 325. Pingback: US

 326. Pingback: reviews canada

 327. Pingback: cheap viagra by pfiser

 328. Pingback: college application essay help

 329. Pingback: what is the best online essay writing service

 330. Pingback: https://customessaywriterbyz.com/

 331. Pingback: umi dissertations

 332. Pingback: Buy weed online

 333. Pingback: write my sociology paper

 334. Pingback: help me write a thesis statement

 335. Pingback: generic viagra

 336. Pingback: research paper writer online

 337. Pingback: phd thesis search

 338. Pingback: BUY BLACK COBRA ONLINE

 339. Pingback: güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý

 340. Pingback: alex more

 341. Pingback: kurumlar arasý geçiþ

 342. Pingback: 우리카지노

 343. Pingback: 샌즈카지노

 344. Pingback: 퍼스트카지노

 345. Pingback: 메리트카지노

 346. Pingback: singapore cloud accounting

 347. Pingback: 코인카지노

 348. Pingback: best canadian pharmacy

 349. Pingback: generic Amoxil

 350. Pingback: WHERE TO BUY OPANA 40 MG ONLINE

 351. Pingback: فیلم سوپر

 352. Pingback: Buy blue dream cartridge

 353. Pingback: Buy Jungle Boys Wedding Crashers online

 354. Pingback: ed medications online

 355. Pingback: Buy Magic Mushrooms Online

 356. Pingback: viagra online

 357. Pingback: canadian pharmacy reviews

 358. Pingback: guaranteed signups

 359. Pingback: zithromax antibiotic

 360. Pingback: Xanax for sale

 361. Pingback: Diamond composition

 362. Pingback: viagra for sale

 363. Pingback: ssd solution

 364. Pingback: avant consulting

 365. Pingback: generic sildenafil

 366. Pingback: pharmacy online prescription

 367. Pingback: highest rated rx store viagra

 368. Pingback: خرید فالوور خارجی

 369. Pingback: top erectile dysfunction pills

 370. Pingback: detective privado

 371. Pingback: private investigators spain

 372. Pingback: Blue Dream Strain

 373. Pingback: Plaquenil

 374. Pingback: Advair Diskus

 375. Pingback: Victoria Cakes Kenzie Reeves Lesbian Sex

 376. Pingback: Angela White Porn

 377. Pingback: order viagra professional

 378. Pingback: Women’s Crocodile Leather Patterned Shoulder Bag

 379. Pingback: fda approved canadian online pharmacies

 380. Pingback: Garnier Fırçalı Yüz Temizleme Jeli

 381. Pingback: canada drugs

 382. Pingback: Mink Eyelashes Set

 383. Pingback: False Eyelashes Set

 384. Pingback: Women`s Professional Make up Tool Set

 385. Pingback: Mink Individual Lashes

 386. Pingback: Colorful Waterproof Silicone Face Cleansing Brush

 387. Pingback: Reusable Mink Eyelashes

 388. Pingback: Waterproof Eyebrow

 389. Pingback: Makeup Brushes Set

 390. Pingback: Stylish Soft Makeup Brushes

 391. Pingback: Professional Champagne Color Makeup Brushes

 392. Pingback: Champagne Makeup Brushes Set

 393. Pingback: Waterproof Strong Eyelash Glue

 394. Pingback: 3D Natural Soft Mink Eyelashes 10 set

 395. Pingback: Professional Ceramic Hair Curler

 396. Pingback: False Eyelashes Set

 397. Pingback: Nail Art Dotting Pens Set

 398. Pingback: 3D Mink Magnetic Eyelashes with Eyeliner Kit

 399. Pingback: Women’s Mink 3D Faux Eyelashes Set 5 Pcs

 400. Pingback: Makeup Eyeshadow Palette

 401. Pingback: generic viagra online

 402. Pingback: cheap generic viagra

 403. Pingback: Coðrafya Bilimi Konu Anlatýmý

 404. Pingback: viagra by mail

 405. Pingback: Waterproof Lipstick Set

 406. Pingback: Aloe Lip Balm For Women

 407. Pingback: Colorful UV and LED Nail Gel

 408. Pingback: Flower Water Nail Stickers

 409. Pingback: zithromax 500mg price

 410. Pingback: Anti Aging Face Steamer

 411. Pingback: Waterproof Shimmer Lipstick

 412. Pingback: Disposable Eyelash Brushes Set

 413. Pingback: Goat Hair Eye Makeup Brushes Set

 414. Pingback: Pearls Hairband for Women

 415. Pingback: Set of 50 Metal Alligator Hair Clips

 416. Pingback: Double-headed Gradient Color Nail Art Brush

 417. Pingback: cephalexin 500mg capsule antibiotic expired

 418. Pingback: Black and White Disposable Lipgloss Brush 50 Pcs Set

 419. Pingback: 3D Soft Wispy Mink Hair False Eyelashes Set

 420. Pingback: Y-Shaped Facial Massage Roller

 421. Pingback: Aluminium Foil Nail Polish Remover

 422. Pingback: Disposable Eyelash Brushes

 423. Pingback: Crystal Nail Art Brush

 424. Pingback: 7 benadryl

 425. Pingback: zyrtec-d generic

 426. Pingback: viagra without prescription

 427. Pingback: cheapest viagra online

 428. Pingback: viagra vs cialis hardness

 429. Pingback: zithromax 500 mg lowest price drugstore online

 430. Pingback: is viagra safe

 431. Pingback: amoxicillin pharmacy price

 432. Pingback: nytimes

 433. Pingback: norwaytoday

 434. Pingback: canadian drugstore online

 435. Pingback: dutchnews

 436. Pingback: sildenafil generic

 437. Pingback: cphpost

 438. Pingback: aftonbladet

 439. Pingback: cialis payment with paypal

 440. Pingback: generic cialis tadalafil

 441. Pingback: spiegel

 442. Pingback: postimees

 443. Pingback: lemonde

 444. Pingback: where to buy viagra without prescription in san francisco

 445. Pingback: gayhub

 446. Pingback: helsinkitimes

 447. Pingback: buy generic viagra here

 448. Pingback: 1xbet ug

 449. Pingback: realistic squirting dildo

 450. Pingback: anal sex gel

 451. Pingback: icelandreview

 452. Pingback: thesouthafrican

 453. Pingback: mature porn

 454. Pingback: أهم مباريات اليوم

 455. Pingback: اغانى شعبى

 456. Pingback: Japanese Porn Land

 457. Pingback: how to use a g spot vibrator

 458. Pingback: can i buy viagra online without percription

 459. Pingback: sildenafil 50 mg cost

 460. Pingback: Buy Percocet Online

 461. Pingback: langley plumber

 462. Pingback: buy viagra online p

 463. Pingback: cheap sildenafil

 464. Pingback: German shepherd puppies for sale

 465. Pingback: GayHub

 466. Pingback: ak 47 seeds feminized

 467. Pingback: 141genericExare

 468. Pingback: cialis generic australia

 469. Pingback: Mining

 470. Pingback: Mining

 471. Pingback: generic tadalafil

 472. Pingback: mfsbsnby

 473. Pingback: Twink

 474. Pingback: MILF Porn

 475. Pingback: best ed pills

 476. Pingback: vyudqytl

 477. Pingback: Mountain bike clothing

 478. Pingback: natural ed medications

 479. Pingback: Online Advertising

 480. Pingback: best non prescription ed pills

 481. Pingback: where to order cialis online safe

 482. Pingback: who makes cialis

 483. Pingback: best kratom vendors

 484. Pingback: wat kost sildenafil 100mg

 485. Pingback: welke stof zit in viagra

 486. Pingback: how does ivermectin help rosacea

 487. Pingback: what is the normal does of zithromax for adults

 488. Pingback: viagra prescription

 489. Pingback: furosemida

 490. Pingback: cheap viagra 75mg

 491. Pingback: MOJITO DANK VAPES CARTRIDGES

 492. Pingback: 샌즈카지노

 493. Pingback: 메리트카지노

 494. Pingback: 우리카지노

 495. Pingback: 퍼스트카지노

 496. Pingback: buy zithromax online

 497. Pingback: 코인카지노

 498. Pingback: Kingpen

 499. Pingback: order noroxin

 500. Pingback: buy suprax online

 501. Pingback: cephalexin price

 502. Pingback: check out canada immigration news

 503. Pingback: AnaGlobal

 504. Pingback: best cbd oil

 505. Pingback: voyage en cargo

 506. Pingback: cbd for anxiety

 507. Pingback: cialis espaГ±a

 508. Pingback: cbd near me

 509. Pingback: buy cialis

 510. Pingback: best cbd for dogs

 511. Pingback: viagra 100mg

 512. Pingback: best cbd gummies

 513. Pingback: best cbd for dogs

 514. Pingback: best cbd oil for dogs

 515. Pingback: best cbd gummies

 516. Pingback: work out sex

 517. Pingback: Sphynx cat breeders near me

 518. Pingback: is sentosa cove freehold?

 519. Pingback: red maeng da kratom

 520. Pingback: prostate vibrating massager

 521. Pingback: herbal replacement for viagra/cialis/levitra...

 522. Pingback: green maeng da kratom

 523. Pingback: coupon for cialis by manufacturer

 524. Pingback: white maeng da kratom

 525. Pingback: viagra

 526. Pingback: working visa

 527. Pingback: generic viagra effectiveness

 528. Pingback: buy instagram followers

 529. Pingback: cbd for sale

 530. Pingback: cover letter writing service

 531. Pingback: write research paper

 532. Pingback: virtual card buy for online shopping

 533. Pingback: write my essays online essay writing service

 534. Pingback: software buy

 535. Pingback: can you help me with my essay ese

 536. Pingback: essay topics for business ethics

 537. Pingback: 레플리카 쇼핑몰

 538. Pingback: Order Real Weed Online

 539. Pingback: Mzadaty

 540. Pingback: good ways to masturbate

 541. Pingback: waterproof vibrator

 542. Pingback: Massachusetts Fake driver's license

 543. Pingback: 5-meo DMT For Sale

 544. Pingback: Gay Porn

 545. Pingback: Can I buy Tramadol online

 546. Pingback: buy kratom online

 547. Pingback: kratom nerve pain

 548. Pingback: kratom for sleep

 549. Pingback: lowest rate merchant services

 550. Pingback: ROVE CARTS FOR SALE

 551. Pingback: Marijuana Wax for Sale

 552. Pingback: new no deposit casinos 2020

 553. Pingback: buy cheap prescription drugs online

 554. Pingback: Car detailing services

 555. Pingback: Dachshund puppies for sale

 556. Pingback: Pornhome

 557. Pingback: 40mg lasix cost

 558. Pingback: zithromax generic cost

 559. Pingback: ivermectin for sale

 560. Pingback: no prescription ventolin

 561. Pingback: viagra cost

 562. Pingback: safestore auto

 563. Pingback: safestore auto

 564. Pingback: viagra discount

 565. Pingback: free app download

 566. Pingback: games for pc download

 567. Pingback: pc games for windows 8

 568. Pingback: order viagra online

 569. Pingback: pc games for windows 7

 570. Pingback: pc games for windows xp

 571. Pingback: buying viagra online

 572. Pingback: zithromax cost

 573. Pingback: safestore auto

 574. Pingback: where to buy viagra

 575. Pingback: doxycycline powder

 576. Pingback: prednisolone acet

 577. Pingback: liquid clomid dosage

 578. Pingback: singapore divorce lawyer

 579. Pingback: priligy de 20

 580. Pingback: diflucan oral dose

 581. Pingback: christiandogma

 582. Pingback: synthroid dose chart

 583. Pingback: Wyoming Fake driver's license

 584. Pingback: thesis proposal example

 585. Pingback: abstract art ideas

 586. Pingback: ed pills without a doctor prescription

 587. Pingback: buy Flexeril online

 588. Pingback: essay service review

 589. Pingback: psilocybe cubensis grow kit usa

 590. Pingback: psychedelic mushroom growing kit usa

 591. Pingback: MAGIC MUSHROOM GROW KIT

 592. Pingback: dissertation writing service reviews

 593. Pingback: buy cheap generic zithromax

 594. Pingback: curso guitarra do zero

 595. Pingback: write a thesis

 596. Pingback: buy cocaine online

 597. Pingback: https://trippydelics.ca

 598. Pingback: buy neurontin online uk

 599. Pingback: zithromax over the counter canada

 600. Pingback: click here

 601. Pingback: writing a doctoral dissertation

 602. Pingback: propecia shedding cycles

 603. Pingback: Webdesign jona

 604. Pingback: Herbal incense

 605. Pingback: thc vape juice

 606. Pingback: write my admissions essay

 607. Pingback: learn more online

 608. Pingback: write my paper for me in 3 hours

 609. Pingback: most recommended online pharmacies cialis

 610. Pingback: Home, Garden

 611. Pingback: buy guns online mn

 612. Pingback: pinball machines for sale

 613. Pingback: modular buildings for sale

 614. Pingback: deficryotinews.co

 615. Pingback: Canada Pharmacy Canada Pharmacy

 616. Pingback: overnight delivery generic cialis

 617. Pingback: Steroid Powders Online

 618. Pingback: buy prescriptions from india pharmacy

 619. Pingback: Canada services

 620. Pingback: all generic meds from india

 621. Pingback: cryptocard

 622. Pingback: virtual visa and MasterCard buy

 623. Pingback: neurontin vs lyrica

 624. Pingback: metformin gestational diabetes

 625. Pingback: Star Wars Pinball Machine

 626. Pingback: Buy THC Weed in Europe

 627. Pingback: brain zaps paxil

 628. Pingback: plaquenil half life

 629. Pingback: 40ft container for sale

 630. Pingback: Homes For Sale Caldwell Tx

 631. Pingback: Copper bracelet for sale

 632. Pingback: buy vape pens europe

 633. Pingback: male erectile pills

 634. Pingback: multi coin bot

 635. Pingback: delta 8 THC for sale

 636. Pingback: usa online pharmacy

 637. Pingback: delta 8 THC near me

 638. Pingback: rx pharmacy

 639. Pingback: viagra without a doctor prescription canada

 640. Pingback: FLUSON 50ML

 641. Pingback: Service Angels

 642. Pingback: cialis online 365 pills

 643. Pingback: cheap cocaine for sale

 644. Pingback: sildenafil generic 50 mg

 645. Pingback: how long is viagra good for australia

 646. Pingback: donde comprar cialis online

 647. Pingback: best place to buy cialis

 648. Pingback: clomid dosage

 649. Pingback: sildenafil 50mg canada

 650. Pingback: how usde porn movies all viagra tablets

 651. Pingback: how long does tadalafil take to work

 652. Pingback: amoxicillin brand name

 653. Pingback: Litecoin (LTC)

 654. Pingback: Vidalista 60mg

 655. Pingback: metronidazole and amoxicillin together

 656. Pingback: amoxicillin expiration

 657. Pingback: blue meanies

 658. Pingback: taurus g2c

 659. Pingback: guns for sale

 660. Pingback: siamese kittens for sale near me

 661. Pingback: zithromax package insert

 662. Pingback: celebrex 1000 mg

 663. Pingback: celebrex dosing schedule

 664. Pingback: metformin price

 665. Pingback: cellulitis and keflex

 666. Pingback: is keflex the same as clindamycin

 667. Pingback: Oven Cleaning Company UK

 668. Pingback: cymbalta and gambling

 669. Pingback: duloxetine 20 mguses

 670. Pingback: cheap generic cialis canada

 671. Pingback: Guns for sale

 672. Pingback: End Of Tenancy Cleaning Warrington

 673. Pingback: order sildenafil 20 mg

 674. Pingback: karl malden viagra

 675. Pingback: 40mg generic cialis online

 676. Pingback: Web Design Mozambique

 677. Pingback: otc cialis when

 678. Pingback: comprar viagra pfizer

 679. Pingback: where to buy cialis over the counter

 680. Pingback: generic cialis usa pharmacy

 681. Pingback: Containers for sale

 682. Pingback: generic cialis fast shipping

 683. Pingback: teva generic cialis singapore

 684. Pingback: cialis blue pill australia

 685. Pingback: propecia where to buy

 686. Pingback: cvs otc tadalafil price list

 687. Pingback: viagra jokes australia

 688. Pingback: Cannabis Oil

 689. Pingback: buy propecia 5mg

 690. Pingback: otc version of cialis

 691. Pingback: buy Instagram followers

 692. Pingback: cialis online fast shipping

 693. Pingback: cheapest sildenafil tablets in india

 694. Pingback: teva 5343 vs viagra australia

 695. Pingback: tadalafil tablets ip 20 mg

 696. Pingback: compra online cialis

 697. Pingback: generic viagra reviews australia

 698. Pingback: viagra achat sildenafil

 699. Pingback: tadalafil generic mexico

 700. Pingback: alternatives to levitra

 701. Pingback: generic viagra pictures south africa

 702. Pingback: achat levitra canada

 703. Pingback: generic cialis 20 mg tadalafil

 704. Pingback: top ed drugs

 705. Pingback: top ed drugs

 706. Pingback: shipping containers for sale near me

 707. Pingback: furosemide 40 mg tablets online

 708. Pingback: online cbd shop

 709. Pingback: Latex Gloves

 710. Pingback: kawasaki vulcan

 711. Pingback: adhd for sale

 712. Pingback: pharmacy in canada for viagra

 713. Pingback: buy cialis online at lowest price

 714. Pingback: https aka ms remoteconnect ps4

 715. Pingback: SEO Nanaimo

 716. Pingback: Zakhar Berkut hd

 717. Pingback: online pet pharmacy

 718. Pingback: 4569987

 719. Pingback: buy cialis ebay

 720. Pingback: vibrating panties

 721. Pingback: SUPREME WEED STORE

 722. Pingback: cialis soft tablet

 723. Pingback: generic cialis canadian

 724. Pingback: YouTube to MP3

 725. Pingback: find out more

 726. Pingback: buy online cheap

 727. Pingback: موقع سكس

 728. Pingback: sex games

 729. Pingback: psy

 730. Pingback: strapless strap on

 731. Pingback: projectio-freid

 732. Pingback: generic viagra

 733. Pingback: crypto currency virtual card

 734. Pingback: isotretinoin online no prescription

 735. Pingback: Website

 736. Pingback: bitcoinatminvancouver.org

 737. Pingback: SEO Agency

 738. Pingback: can you search people on tinder

 739. Pingback: cash advance usa dallas

 740. Pingback: Galaga Arcade Machine

 741. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 742. Pingback: topvideos

 743. Pingback: video

 744. Pingback: canadian services

 745. Pingback: nanaimo area

 746. Pingback: top sex toys

 747. Pingback: nasstoy kegel balls

 748. Pingback: 50 Beowulf

 749. Pingback: gas fireplace

 750. Pingback: bàn học cho bé

 751. Pingback: lisinopril 40 mg coupon

 752. Pingback: zestril 20 mg tab

 753. Pingback: buy doctor

 754. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 755. Pingback: Ukrainskie-serialy

 756. Pingback: site

 757. Pingback: can i buy cialis without a prescription

 758. Pingback: buy cialis cheaper online

 759. Pingback: Architectural design

 760. Pingback: buying ativan in mexico

 761. Pingback: top

 762. Pingback: شركة كشف تسربات المياه بالرياض

 763. Pingback: cialis in europe

 764. Pingback: Best Dildo

 765. Pingback: sex toys

 766. Pingback: buy cialis tadalafil0 with pay pal

 767. Pingback: madenler escort

 768. Pingback: bondage sex toys

 769. Pingback: vibrators

 770. Pingback: buy cialis in miami

 771. Pingback: caluanie for sale

 772. Pingback: נערות ליווי בחיפה

 773. Pingback: best thrusting dildo vibrator

 774. Pingback: dildo with balls

 775. Pingback: phone repair shops near me

 776. Pingback: houses for sale belpre ohio

 777. Pingback: buy cialis online overnight

 778. Pingback: porn

 779. Pingback: Tp9 elite combat for sale

 780. Pingback: mobile homes for sale alpena mi

 781. Pingback: best sex toys for women

 782. Pingback: buy cialis 36 hour

 783. Pingback: anal training kit

 784. Pingback: clitoral stimulator

 785. Pingback: pharmacy canada

 786. Pingback: diy sex toys

 787. Pingback: colt python 2020

 788. Pingback: sniper rifles for sale

 789. Pingback: medications for ed

 790. Pingback: virtual card buy

 791. Pingback: escort istanbul maltepe

 792. Pingback: bayan eskort pendik

 793. Pingback: best canadian pharmacy

 794. Pingback: order sig sauer firearms online

 795. Pingback: canadian health plans

 796. Pingback: best delta 8 gummies

 797. Pingback: slot online

 798. Pingback: wireless phones tustin

 799. Pingback: electricmotorcyclescanada.com

 800. Pingback: how much is valtrex in canada

 801. Pingback: tadalafil liquid

 802. Pingback: sex

 803. Pingback: sex toy closet tour

 804. Pingback: kratom powder

 805. Pingback: alex more

 806. Pingback: 200mg viagra

 807. Pingback: top sex toys

 808. Pingback: Brazilian hair straightening

 809. Pingback: Gun Shops near me

 810. Pingback: pills erectile dysfunction

 811. Pingback: strap on pegging

 812. Pingback: cialis dosage tadalafpis

 813. Pingback: sildenafil tabs 20mg

 814. Pingback: pocket pussy

 815. Pingback: prostate vibrating massager

 816. Pingback: male dysfunction

 817. Pingback: cialis forms

 818. Pingback: waterproof vibrator

 819. Pingback: viagra coupon discount

 820. Pingback: buy real viagra online

 821. Pingback: cialis reviews patients

 822. Pingback: sildenafil pharmacy prices

 823. Pingback: g spot vibe

 824. Pingback: injustice arcade machine

 825. Pingback: pork belly for sale

 826. Pingback: Pinball machines

 827. Pingback: GOLDEN RETRIEVER PUPPIES FOR SALE

 828. Pingback: PARROTS FOR SALE

 829. Pingback: Solmax Global Login

 830. Pingback: latest technology. news

 831. Pingback: PULVERIZER

 832. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 833. Pingback: buy kratom

 834. Pingback: best kratom capsules

 835. Pingback: buy real Instagram likes

 836. Pingback: best delta 8

 837. Pingback: best kratom

 838. Pingback: buy Instagram likes

 839. Pingback: best delta 8 THC vape cartridges

 840. Pingback: best delta 8 thc gummies

 841. Pingback: podolsk-region.ru

 842. Pingback: cytotmeds.com

 843. Pingback: phone fix

 844. Pingback: purchase doxycycline online

 845. Pingback: huge dildo

 846. Pingback: tides today at tides.today

 847. Pingback: over the counter viagra

 848. Pingback: new ed drugs

 849. Pingback: Company Registration Jaipur

 850. Pingback: natural remedies for ed

 851. Pingback: strap on for beginners

 852. Pingback: aspirin and ed

 853. Pingback: Best THC Gummies

 854. Pingback: prednisone 10mg dose pack 48 package insert

 855. Pingback: what is the best ed pill

 856. Pingback: delta 8 for sale

 857. Pingback: Observer

 858. Pingback: hydroxychloroquine shortage for lupus patients

 859. Pingback: ivermectin 250ml

 860. Pingback: stromectol nz

 861. Pingback: roman priligy cost

 862. Pingback: bachelor's degree

 863. Pingback: new dating site in europe free

 864. Pingback: plaquenil 200mg cost

 865. Pingback: pocket pal

 866. Pingback: rechargeable vibrator

 867. Pingback: best classic vibrators

 868. Pingback: rechargeable bullet vibrator

 869. Pingback: plaquenil 800 mg

 870. Pingback: dose for dapoxetine daily

 871. Pingback: weed near me

 872. Pingback: buy weed

 873. Pingback: Seattle Weekly

 874. Pingback: dispensary near me

 875. Pingback: buy weed online

 876. Pingback: buy weed

 877. Pingback: tiktok followers

 878. Pingback: b+ mushrooms

 879. Pingback: Ruger Pistols

 880. Pingback: order guns online

 881. Pingback: hemp carts for sale

 882. Pingback: Ruger Pistols

 883. Pingback: Kelowna moving company

 884. Pingback: ivermectin for sale

 885. Pingback: stromectol 3 mg dosage

 886. Pingback: Obligasi

 887. Pingback: Glock Guns for sale

 888. Pingback: Takeout Food

 889. Pingback: generic ivermectin

 890. Pingback: MURANG'A UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 891. Pingback: best online pharmacy

 892. Pingback: best drugs for erectile dysfunction

 893. Pingback: hydroxychloroquine trial results

 894. Pingback: prescription drugs online without

 895. Pingback: MILF Porn Land

 896. Pingback: gecelik escort

 897. Pingback: istanbul eskortlar

 898. Pingback: Roofing Company

 899. Pingback: canada pharmacy review

 900. Pingback: bossin gaming chair website

 901. Pingback: P365 Sas

 902. Pingback: hydroxychloroquine 10 price

 903. Pingback: Exotic Animals For Sale

 904. Pingback: Thc Oil Carts

 905. Pingback: Adjustable Dumbbells

 906. Pingback: 300 blackout mags bulk

 907. Pingback: buy viagra online usa

 908. Pingback: fresh cuttlefish for sale

 909. Pingback: cost of viagra

 910. Pingback: how to lose lower belly fat

 911. Pingback: viagra over the counter

 912. Pingback: buy cialis philippines

 913. Pingback: cialis without presciption in usa

 914. Pingback: hydroxychloroquine stock

 915. Pingback: garden shed bunnings

 916. Pingback: cost of tadalafil without insurance

 917. Pingback: hydroxychloroquine for hookworm in humans

 918. Pingback: adult toys

 919. Pingback: sex3rabic

 920. Pingback: click here

 921. Pingback: best software list

 922. Pingback: HBCUEX

 923. Pingback: juul pods online

 924. Pingback: Buy Guns Online

 925. Pingback: معرفة هوية المتصل

 926. Pingback: Canada pharmacy

 927. Pingback: buy wax cartridges online

 928. Pingback: gushers weed strain

 929. Pingback: where to buy glo extracts

 930. Pingback: Buy Ruger Guns Online USA

 931. Pingback: canada pharmacy canada pharmacy

 932. Pingback: cialis online canada ripoff

 933. Pingback: where to purchase hydroxychloroquine 200mg

 934. Pingback: past trauma memory healing

 935. Pingback: cialis online without prescription

 936. Pingback: Buy Crack Online

 937. Pingback: where to buy cialis in australia

 938. Pingback: about

 939. Pingback: Hiatus Hernia

 940. Pingback: best male strokers

 941. Pingback: g spot vibrator review

 942. Pingback: penis enlargement sleeve

 943. Pingback: penis vacuum pump

 944. Pingback: viagra no prescription

 945. Pingback: viagra samples free online

 946. Pingback: audio porn stories

 947. Pingback: herb viagra green box

 948. Pingback: generic viagra soft tabs

 949. Pingback: zithromax 250 price

 950. Pingback: generic zithromax over the counter

 951. Pingback: beyoglu escort

 952. Pingback: canada pharmacy

 953. Pingback: Cheap Cocaine For Sale

 954. Pingback: US News

 955. Pingback: happyluke

 956. Pingback: vibrator

 957. Pingback: happyluke ?????????

 958. Pingback: porn stars masturbators

 959. Pingback: adam and eve online store

 960. Pingback: best way to clean sex toys gay

 961. Pingback: AMI Hospital Management

 962. Pingback: bebek escort

 963. Pingback: rus escort

 964. Pingback: happyluke

 965. Pingback: Microdose Capsules

 966. Pingback: kegel balls

 967. Pingback: sex ed

 968. Pingback: canadapharmacycanada.com

 969. Pingback: generic ivermectil at cvs pharmacy

 970. Pingback: ivermectin uk

 971. Pingback: self squirting dildo

 972. Pingback: ivermectin 5 mg

 973. Pingback: p spot vibe

 974. Pingback: mersin escort

 975. Pingback: what are ed drugs

 976. Pingback: drug prices comparison

 977. Pingback: plaquenil tabs

 978. Pingback: plaquenil brand name cost

 979. Pingback: Takeout Food

 980. Pingback: buy weed in Malta

 981. Pingback: fun88

 982. Pingback: generic stromectol

 983. Pingback: wireless remote panties

 984. Pingback: p spot massagers

 985. Pingback: best rabbit vibrator

 986. Pingback: vibrating ass stroker

 987. Pingback: Buy oxygen concentrator online

 988. Pingback: p spot massager

 989. Pingback: Realistic Masturbator

 990. Pingback: visit here

 991. Pingback: lottovip สมัคร

 992. Pingback: web hosting reviews

 993. Pingback: is priligy over the counter

 994. Pingback: cialis generic for sale

 995. Pingback: truth behind generic cialis

 996. Pingback: ground lease

 997. Pingback: สมัคร lottovip

 998. Pingback: huay

 999. Pingback: buy prednisone from india

 1000. Pingback: best p spot vibrator

 1001. Pingback: best male masturbators

 1002. Pingback: prednisone 50 mg for sale

 1003. Pingback: real feel dildo

 1004. Pingback: lifelike dildo

 1005. Pingback: معرفة صاحب الرقم

 1006. Pingback: Dank Cartridges

 1007. Pingback: dudullu escort

 1008. Pingback: Peer-to-Peer crypto platfrom

 1009. Pingback: site de streaming

 1010. Pingback: enclosed car transport

 1011. Pingback: streaming gratuit

 1012. Pingback: streaming gratuit

 1013. Pingback: jogar online

 1014. Pingback: Ctrlcoin.io – P2P CRYPTO EXCHANGE PLATFORM

 1015. Pingback: site

 1016. Pingback: prilosec when to take

 1017. Pingback: highest dose of prozac

 1018. Pingback: myths and facts about sex

 1019. Pingback: masturbation tips

 1020. Pingback: quetiapine fumarate bcs class

 1021. Pingback: vibrating penis rings

 1022. Pingback: penis pump

 1023. Pingback: most realistic male masturbator

 1024. Pingback: 1xbit movie

 1025. Pingback: best in ottawa

 1026. Pingback: best online pharmacies in canada

 1027. Pingback: annasaheb awate

 1028. Pingback: canadian pharmacies that ship to us

 1029. Pingback: recommended canadian online pharmacies

 1030. Pingback: ivermect safe in pregnancy

 1031. Pingback: where can i buy stromectol 6mg capsules

 1032. Pingback: 메이저사이트

 1033. Pingback: beretta m9 for sale

 1034. Pingback: 피망머니상

 1035. Pingback: generic for viagra

 1036. Pingback: ivermectin price uk

 1037. Pingback: how much is ivermectin

 1038. Pingback: buy viagra

 1039. Pingback: discount viagra

 1040. Pingback: arithmetic books

 1041. Pingback: cheapest viagra

 1042. Pingback: The River Nile

 1043. Pingback: online viagra

 1044. Pingback: cialis without a doctor's prescription

 1045. Pingback: dreft

 1046. Pingback: buy cialis online

 1047. Pingback: levitra without a doctor prescription

 1048. Pingback: big chief applejack

 1049. Pingback: 20mg cialis daily

 1050. Pingback: cialis 10 mg tablet

 1051. Pingback: how to buy cialis

 1052. Pingback: Umbrella cockatoo for sale

 1053. Pingback: ivermectin 6mg gsk

 1054. Pingback: cialis for men

 1055. Pingback: Golden Retriever Puppies For Sale

 1056. Pingback: cialis 2.5 mg daily use

 1057. Pingback: order viagra in canada

 1058. Pingback: viagra sale

 1059. Pingback: about canada pharmacy

 1060. Pingback: Thornton Primary School

 1061. Pingback: sex toy review

 1062. Pingback: blowjob sex toy

 1063. Pingback: free viagra

 1064. Pingback: بديل تروكولر

 1065. Pingback: aranżacja wnętrz Gdynia

 1066. Pingback: sildenafil 20mg

 1067. Pingback: pc apps for windows 8

 1068. Pingback: pc app free download

 1069. Pingback: app for pc

 1070. Pingback: pc games for windows 7

 1071. Pingback: free download for windows 7

 1072. Pingback: cialis generic

 1073. Pingback: app download for windows 8

 1074. Pingback: download free apps apk for windows

 1075. Pingback: mp3 download

 1076. Pingback: ivermectin online kaufen

 1077. Pingback: generic viagra 100mg

 1078. Pingback: THC Vape Juice

 1079. Pingback: where to buy viagra over the counter

 1080. Pingback: Agence de communication parisienne

 1081. Pingback: Computer Repair Bridgewater

 1082. Pingback: Order Sig Sauer Guns Online

 1083. Pingback: online viagra tablet canada

 1084. Pingback: tadalafil tablets 20 mg

 1085. Pingback: Pinball Machines for Sale

 1086. Pingback: Livestock for sale

 1087. Pingback: ivermectin cream uk

 1088. Pingback: ivermectin 5 mg price

 1089. Pingback: Tanzania safari

 1090. Pingback: order propecia canada

 1091. Pingback: lilly cialis 5mg

 1092. Pingback: go Africa tours

 1093. Pingback: doxycycline online

 1094. Pingback: prednisone uk buy

 1095. Pingback: FARM EQUIPMENT FOR SALE IN PRETORIA

 1096. Pingback: best male sex toys

 1097. Pingback: shipping containers for sale

 1098. Pingback: doxycycline without a prescription

 1099. Pingback: Serengeti safari

 1100. Pingback: doxycycline generic

 1101. Pingback: ارقام بنات

 1102. Pingback: aromatherapy company

 1103. Pingback: can you buy cialis otc in canada

 1104. Pingback: ivermectin dose for heartworm prevention

 1105. Pingback: generic viagra australia

 1106. Pingback: cialis 20 mg soft

 1107. Pingback: sildenafil 1.5

 1108. Pingback: liquid ivermectin for sale walmart

 1109. Pingback: what happens if a woman takes viagra or cialis

 1110. Pingback: tadalafil mexico price

 1111. Pingback: generic cialis 20 mg

 1112. Pingback: where to buy sildenafil online

 1113. Pingback: online cialis

 1114. Pingback: web development

 1115. Pingback: lowes kronos login

 1116. Pingback: cialis 10 mg daily use

 1117. Pingback: zithramax online sverige

 1118. Pingback: cialis viagra levitra canada

 1119. Pingback: buy pink viagra online

 1120. Pingback: viagra private prescription cost

 1121. Pingback: shop for viagra online

 1122. Pingback: savage 110 ba 308 for sale

 1123. Pingback: is there rally a natural viagra

 1124. Pingback: taurus pt92 stainless

 1125. Pingback: sig m18 for sale

 1126. Pingback: dublin diamonds slot machine

 1127. Pingback: mossberg mc1sc

 1128. Pingback: viagra and cialis

 1129. Pingback: Buy STIIIZY BATTERY(BLUE)

 1130. Pingback: pentobarbital for sale

 1131. Pingback: magic mushrooms

 1132. Pingback: magic mushrooms

 1133. Pingback: buy viagra and cialis online

 1134. Pingback: cialis tablets

 1135. Pingback: ed men

 1136. Pingback: ed treatment

 1137. Pingback: aspirin and ed

 1138. Pingback: buy zithromax at walgreens

 1139. Pingback: buy viagra online cheap with no prescription

 1140. Pingback: buy viagra in detroit google maps

 1141. Pingback: background check

 1142. Pingback: affordable cannabis online

 1143. Pingback: sildenafil medication

 1144. Pingback: roman ed pills

 1145. Pingback: nifedipine lisinopril

 1146. Pingback: juul mango pods

 1147. Pingback: where to buy sildenafil

 1148. Pingback: beretta pico for sale

 1149. Pingback: canadian marble fox for sale

 1150. Pingback: ROVE CARTRIDGES

 1151. Pingback: m&p subcompact

 1152. Pingback: bohemian coffee table

 1153. Pingback: buy viagra online

 1154. Pingback: la dapoxetine en france

 1155. Pingback: weed for sale in Tampa

 1156. Pingback: Baby Capuchin Monkey For Sale

 1157. Pingback: bitcoin mining machine for sale in uk

 1158. Pingback: Trip to Murchison falls

 1159. Pingback: d33006 video card

 1160. Pingback: aromatase inhibitors tamoxifen

 1161. Pingback: tamoxifen rash pictures

 1162. Pingback: where to get nolvadex

 1163. Pingback: elliptical trainer buy

 1164. Pingback: digital marketing agency

 1165. Pingback: prednisone generic cost

 1166. Pingback: 20mg prednisone

 1167. Pingback: Wilson Combat PPE 5.56mm 

 1168. Pingback: G26 SUBCOMPACT | 9X19MM

 1169. Pingback: prednisone 1mg purchase

 1170. Pingback: understanding finance

 1171. Pingback: buy pills florida

 1172. Pingback: RissMiner

 1173. Pingback: ivermectin usa price

 1174. Pingback: ivermectin 3mg pill

 1175. Pingback: ivermectin rx

 1176. Pingback: Buy Sig Sauer Guns Online

 1177. Pingback: dizziness

 1178. Pingback: Shelley Primary School

 1179. Pingback: bitcoin

 1180. Pingback: kikuyu surnames

 1181. Pingback: canadian pharmacy

 1182. Pingback: azithromycin 500mg over the counter

 1183. Pingback: how can i order prescription drugs without a doctor

 1184. Pingback: viagra online canada

 1185. Pingback: Gorilla Trekking Safari in Uganda

 1186. Pingback: prescription drugs without prior prescription

 1187. Pingback: Uganda Safari

 1188. Pingback: beretta rifles

 1189. Pingback: savage grow reviews

 1190. Pingback: thc vape carts for sale

 1191. Pingback: buy guns online australia

 1192. Pingback: azithromycin tablets over the counter

 1193. Pingback: sulalemi sikin benim

 1194. Pingback: where to buy viagra in vancouver

 1195. Pingback: masturbator stroker

 1196. Pingback: best male stokers

 1197. Pingback: MUSHROOM SPORE SYRINGES/VIALS/PRINT

 1198. Pingback: red viagra tablets

 1199. Pingback: uberti.45 long colt

 1200. Pingback: blucifer glo cart

 1201. Pingback: Seiko Alpinist

 1202. Pingback: canada pharmacy

 1203. Pingback: buy raw garden cartridges online

 1204. Pingback: pills without a doctor's prescription

 1205. Pingback: 25 mg prednisone

 1206. Pingback: prednisone 10 mg

 1207. Pingback: how to get viagra without doctor

 1208. Pingback: prednisone online paypal

 1209. Pingback: viagra history

 1210. Pingback: natural viagra recipe

 1211. Pingback: MURANG'A UNIVERSITY

 1212. Pingback: viagra pour homme

 1213. Pingback: happyLuke

 1214. Pingback: ivermectin 50 mg

 1215. Pingback: buy stromectol canada

 1216. Pingback: buy amoxil 250mg uk

 1217. Pingback: amoxil USA

 1218. Pingback: viagra generico

 1219. Pingback: viagra for sale

 1220. Pingback: lasix 80 mg tablet

 1221. Pingback: gabapentin online uk

 1222. Pingback: quineprox 800 mg

 1223. Pingback: plaquenil 200

 1224. Pingback: where can i buy counterfeit money

 1225. Pingback: prednisone 13 mg

 1226. Pingback: prednisone 25 mg tabs

 1227. Pingback: viagras

 1228. Pingback: avana 100 mg

 1229. Pingback: where to get provigil

 1230. Pingback: modafinil vs provigil

 1231. Pingback: buy stromectol pills

 1232. Pingback: viagra prices

 1233. Pingback: combivent brand name

 1234. Pingback: ventolin price uk

 1235. Pingback: azithromycin 1000mg

 1236. Pingback: cialis vs viagra

 1237. Pingback: neurontin 600

 1238. Pingback: testosterone booster

 1239. Pingback: viagra tablets australia

 1240. Pingback: Najam vozila Crna Gora

 1241. Pingback: buy ivermectin

 1242. Pingback: side effects of viagra

 1243. Pingback: azithromycin buy

 1244. Pingback: Buy Adderall online UK

 1245. Pingback: call girls

 1246. Pingback: mining rigs

 1247. Pingback: strongu-stu-u1-for-sale

 1248. Pingback: valtrex 500 mg tablet price

 1249. Pingback: valtrex discount

 1250. Pingback: otc viagra

 1251. Pingback: valtrex prescription uk

 1252. Pingback: valtrex online purchase

 1253. Pingback: buy marijuana online AUSTRALIA

 1254. Pingback: CableFreeTV Tech News

 1255. Pingback: Gorilla Trekking in Bwindi Impenetrable national park

 1256. Pingback: viagra pills for men

 1257. Pingback: NMD News

 1258. Pingback: virtual card buy with cryptocurrency

 1259. Pingback: bitcoin wallet card

 1260. Pingback: audiobooks in Russian

 1261. Pingback: roman sildenafil

 1262. Pingback: Buy Hennessy X.O Online

 1263. Pingback: bake carts

 1264. Pingback: how to clean black money at home

 1265. Pingback: affiliate marketing millionaire stories

 1266. Pingback: disposable e-cigarettes for sale

 1267. Pingback: ruger handguns for sale

 1268. Pingback: cialis or viagra

 1269. Pingback: buy pills online cheap

 1270. Pingback: solar generators buying guide

 1271. Pingback: best portable power stations

 1272. Pingback: solar charger

 1273. Pingback: Asadtala Binode Vidyapith Boyal- I/I, Nandigram -II, Purba Medinipur - 721656

 1274. Pingback: Jawahar Navodaya VidyalayaKhiriya Devat Ashok Nagar Madhya Pradesh Madhya Pradesh Guna Madhya Pradesh 473335 India

 1275. Pingback: generic ed pills from canada

 1276. Pingback: starcrash

 1277. Pingback: Sanskriti School Pune

 1278. Pingback: cry macho

 1279. Pingback: Norex IFA Pills for sale

 1280. Pingback: generic ed pills from canada

 1281. Pingback: cialis strength levels

 1282. Pingback: cialis medication

 1283. Pingback: normal dosage of cialis

 1284. Pingback: how to use pleasure kits

 1285. Pingback: rechargeable rabbit

 1286. Pingback: walther q4 tac for sale

 1287. Pingback: Microdosing Mushrooms

 1288. Pingback: how to take 20 mg cialis

 1289. Pingback: DailyCBD.com

 1290. Pingback: beretta 84 380 acp

 1291. Pingback: cialis versus viagra

 1292. Pingback: Uganda Safari Tour

 1293. Pingback: buy real drivers license online

 1294. Pingback: sodium pentobarbital for sale

 1295. Pingback: plaquenil weight loss

 1296. Pingback: disposable ecigs

 1297. Pingback: Purchase GBL (Gamma-butyrolactone) wheel cleaner online

 1298. Pingback: plaquenil 50 mg

 1299. Pingback: roman viagra

 1300. Pingback: kimber guns for sale

 1301. Pingback: e-cigarettes for sale

 1302. Pingback: plaquenil 800mg

 1303. Pingback: - do-si-dos strain

 1304. Pingback: buy youtube subscribers

 1305. Pingback: viagra pill

 1306. Pingback: cz scorpion micro for sale

 1307. Pingback: iwi tavor 308

 1308. Pingback: stromectol canada

 1309. Pingback: stiiizy pods flavors

 1310. Pingback: sildenafil

 1311. Pingback: stromectol liquid

 1312. Pingback: sig sp2022

 1313. Pingback: stiiizy carts

 1314. Pingback: psychedelic mushroom chocolate bars one up

 1315. Pingback: food delivery restaurants

 1316. Pingback: best price for viagra 100mg

 1317. Pingback: cost of plaquenil

 1318. Pingback: firearms for sale in Europe

 1319. Pingback: john wick combat master package

 1320. Pingback: meritking

 1321. Pingback: price of ivermectin

 1322. Pingback: elexusbet

 1323. Pingback: uca.com.vn

 1324. Pingback: eurocasino

 1325. Pingback: madridbet

 1326. Pingback: meritroyalbet

 1327. Pingback: mp3juice free player

 1328. Pingback: eurocasino

 1329. Pingback: eurocasino

 1330. Pingback: buy lsd online

 1331. Pingback: ivermectin 1 cream 45gm

 1332. Pingback: buy gbl online australia

 1333. Pingback: buy gbl online australia

 1334. Pingback: ivermectin buy australia

 1335. Pingback: Buy Xanax Online

 1336. Pingback: DIY Home Projects

 1337. Pingback: how to buy cialis online from canada

 1338. Pingback: cialis super active plus

 1339. Pingback: cigars for sale Australia

 1340. Pingback: beezle extract cartridges

 1341. Pingback: Независимое бюро информации и аналитики

 1342. Pingback: online software

 1343. Pingback: ruger mark iv 22/45 lite for sale

 1344. Pingback: suction cup dildos

 1345. Pingback: silicone vibrators

 1346. Pingback: buy real drivers license online

 1347. Pingback: stromectol price

 1348. Pingback: best butt plugs

 1349. Pingback: russian bookstore

 1350. Pingback: natural ed remedies

 1351. Pingback: buy polygon t8 frame

 1352. Pingback: best otc ed pills

 1353. Pingback: ZYDONE FOR SALE

 1354. Pingback: best online gambling sites uk

 1355. Pingback: canadian sex toys

 1356. Pingback: rechargeable rabbit vibrator

 1357. Pingback: meritroyalbet

 1358. Pingback: superman pills viagra

 1359. Pingback: keltecweapons com

 1360. Pingback: clit tickler vibrator set

 1361. Pingback: sbga285

 1362. Pingback: cialis daily use

 1363. Pingback: buy cialis

 1364. Pingback: beretta 92fs inox for sale

 1365. Pingback: mossberg 590m for sale

 1366. Pingback: krt vape cartridges

 1367. Pingback: Krt vape

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail