ನಾಲ್ಬದಿಗಳು (Quadrilaterals) ಭಾಗ-2

ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಬದಿಗಳು ಎಂದರೇನು, ಅವುಗಳ ಹಲವು ಬಗೆಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿರಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ (Perimeter), ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು (Area), ನಾಲ್ಬದಿಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು(Angles) ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಹಾಗು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹಳಮೆಯನ್ನು (History of Quadrilaterals) ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ನಾಲ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ, ಮೂಲೆ, ಹರವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Picture21. ನಾಲ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ (Perimeter of the Quadrilaterals):

ಯಾವುದೇ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image1 QuP2

ಮೇಲಿನ ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರ ಬದಿಗಳು AD, DC, CB ಮತ್ತು BA ಆಗಿವೆ ಹಾಗು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ P ಆಗಿರಲಿ.

ಸುತ್ತಳತೆ P = ಬದಿ1 + ಬದಿ2 + ಬದಿ3 + ಬದಿ4 = AD + DC + CB + BA

 

ಉದಾಹರಣೆ 1 :  ಕೆಳಗಿನ ADCB ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು (Kite) ತೆಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರ ಬದಿಗಳು AD = 2cm, DC = 4cm, CB = 4cm ಮತ್ತು BA = 2cm ಆಗಿವೆ ಹಾಗು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ P ಆಗಿರಲಿ.

Image2 QuP2ಸುತ್ತಳತೆ P = ಬದಿ1 + ಬದಿ2 + ಬದಿ3 + ಬದಿ4 = AD + DC + CB + BA = 2 + 4 + 4 + 2 = 12cm

ಗಾಳಿಪಟ ADCB ಸುತ್ತಳತೆ P = 12cm

 ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಹರಳಾಕೃತಿ (Rombus) ADCB ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ಒಂದು ಬದಿ AB = 3cm ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯೆಷ್ಟು?

Image3 QuP2ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಹರಳಾಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ,

AD = DC = CB = BA = 3cm.

ಸುತ್ತಳತೆ P = ಬದಿ1 + ಬದಿ2 + ಬದಿ3 + ಬದಿ4 = AD + DC + CB + BA = 3 + 3 + 3 + 3 = 12cm.

ಹರಳಾಕೃತಿ ADCB ಸುತ್ತಳತೆ P = 12cm.

 ಉದಾಹರಣೆ 3: ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ತಗಲು ನಾಲ್ಬದಿ (Tangential quadrilateral) ABCDಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರ ಬದಿಗಳು DA = 7cm, CD = 4.5cm, BC = 2.5cm ಆದಾಗ ಅದರ ಬದಿ AB ಯ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು?

Image4 QuP2ಒಂದು ದುಂಡುಕದ (Circle) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಗಲುಗೆರೆಗಳು (Tangent lines) ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ತಗಲು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎದುರು ಬದಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಇನ್ನೊಂದು ಎದುರು ಬದಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎದುರು ಬದಿಗಳ ಮೊತ್ತ AD + BC = DC + AB.

ತಗಲು ನಾಲ್ಬದಿ (Tangential quadrilateral) ABCD  ಬದಿಗಳು DA = 7cm, CD = 4.5cm, BC = 2.5cm.

7 +  2.5 =  4.5 +AB

9.5 = 4.5 + AB

AB = 9.5 – 4.5 = 5cm

ತಗಲು ನಾಲ್ಬದಿ ABCD ಯಲ್ಲಿ  AB ಬದಿಯ ಉದ್ದ 5cm ಆಗಿದೆ.

 2. ನಾಲ್ಬದಿಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ.

ಹೇಳಿಕೆ:ಯಾವುದೇ ಸುಳುವಾದ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 360° ಆಗಿರುತ್ತದೆ”.

ತೋರಿಸಿಕೆ (Proofs):

Image5 QuP2ABCD ಎಂಬ ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ AC ಎಂಬ ಒಂದು ನಡುಗೆರೆಯನ್ನು (Bisector Line) ಎಳೆಯೋಣ

ನಡುಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ .

1 + 2 = A …… (i)

3 + 4 = C …… (ii)

ನಡುಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ABC  ಮತ್ತು ACD ಎಂಬ ಎರಡು ಮೂರ್ಬದಿಗಳು (Triangles) ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ಬದಿ ಒಳಮೂಲೆಯ ಮೊತ್ತವು 180° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  

ABC ಯಲ್ಲಿ

2 + 4 + B = 180°

ACD ಯಲ್ಲಿ

1 + 3 + D = 180°

ABC ಮತ್ತು ACD ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ 2 + 4 + B + 1 + 3 + D = 360°  ಆಗುತ್ತದೆ.

(1 + 2) + B + (3 + 4) + D = 360°

A + B + C + D = 360°  [(i) ಮತ್ತು (ii) ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ]

ಯಾವುದೇ ಸುಳುವಾದ ನಾಲ್ಬದಿಯ (Simple Quadrilateral) ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 360° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 ಉದಾಹರಣೆ 1: ಕೆಳಗಡೆ WZYX ಎಂಬ ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ  (Cyclic quadrilateral) ಮೂಲೆ WXY  = 106° ಮತ್ತು ಮೂಲೆ XYZ  = 87° ಆದಾಗ ಅದರ ಉಳಿದೆರಡು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 360° ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

Image6 QuP2ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತುದಿಗಳು (Vertices) ದುಂಡುಕದ ಮಯ್ಯನ್ನು (Circumference) ತಗಲಿದಾಗ ಅದು ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎದುರು ಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

WXY + YZW= XYZ+ ZWX= 180°

106° + YZW = 87° + ZWX = 180°

 YZW = 180° – 106° = 74° 

ZWX = 180° – 87° = 93° 

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಉಳಿದೆರಡು ಮೂಲೆಗಳು  YZW = 74° ಮತ್ತು ZWX = 93° ಆಗಿವೆ.

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ WXY + YZW + XYZ+ ZWX = 106° + 74° +87° +93°  = 360° 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 360° ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದಂತಾಯ್ತು.

 ಉದಾಹರಣೆ 2: BADC ಎಂಬ ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯ (Parallelogram) ಒಂದು ಮೂಲೆ ABC = 120°  ಆದಾಗ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

Image7 QuP2ಯಾವುದೇ ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎದುರು ಮೂಲೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ABC = CDA ಮತ್ತು DAB = BCD

ಇಲ್ಲಿ ABC =120°  ಆಗಿರುವುದರಿಂದ CDA = ABC =120°  ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾವುಗಳು ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 360° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 ABC + CDA + DAB + BCD =360°

120°  + 120°  + DAB + BCD =360°

DAB + BCD = 360° – 120° -120° = 120°

ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ  DAB = BCD ಆಗಿದೆ.

DAB+ DAB = 120° = 2 x DAB = 120°

DAB = 120°/2 = 60 ° ಮತ್ತು  BCD = DAB = 60°

BADC ಎಂಬ ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಮೂಲೆಗಳು ABC  = 120° , CDA = 120° , DAB = 60° , BCD = 60°   ಆಗಿವೆ.

 3. ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ (Area of Quadrilateral)

ನಾವು ಹಿಂದೆ ಚೌಕ ಎಂಬ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಚೌಕದ ಹರವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು, ಚೌಕದ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಹರವನ್ನು ಬದಿ x ಬದಿ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಯತದ ಹರವನ್ನು ಉದ್ದ x ಅಗಲ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಬದಿಯ ಬದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಚೌಕ ಮತ್ತು ಆಯತದಂತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಬದಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೋಗುವಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು (Equation) ಅನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು.

Image8 QuP2ನಾಲ್ಬದಿ (Quadrilateral): ABCD

ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು (Diagonals): p,q

ಬದಿಗಳು: AD = d, DC = c, CB = b, BA = a

ಅರೆಸುತ್ತಳತೆ (Semi-Perimeter) s = 1/2 x (a + b + c + d ). 

ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲೆ: θ

ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಬದಿಗಳು, ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ನಾಲ್ಬದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು (Equation) ಸರಳವಾಗಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಹಾಗು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸೋಣ.

tableಉದಾಹರಣೆ 1: ABCD ಸಾಟಿ ಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ (Trapezoid) ಸಾಟಿಬದಿಗಳು (Parallel sides) b1 = 10cm, b2 = 8cm ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರ h = 5cm ಆದಾಗ ಅದರ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

 Image10 QuP2

ಸಾಟಿ ಬದಿಗಳು (Parallel side) b1 = 10cm, b2 = 8cm , ಎತ್ತರ h = 5cm

ಸಾಟಿಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು A = 1/2  x ಎತ್ತರ x (ಸಾಟಿಬದಿ1 + ಸಾಟಿಬದಿ2) = 1/2  x h x (b1 + b2)

A = 1/2  x 5 x (10 + 8) = 1/2  x 5 x (18) = 90/2 = 45 cm2

  ABCD ಸಾಟಿಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು 45 cmಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡವು ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿದೆ (Parallelogram), ಅದರ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ (wall) ಸಾಟಿಬದಿಯ ಬುಡವು (Parallel base) 25m  ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 15m ಆದಾಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

 

Image11 QuP2ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಯನ್ನು ABCD ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ,

ಸಾಟಿಬದಿಯ ಬುಡ BC = AD = 25m, ಎತ್ತರ = 15m.

ಸಾಟಿಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು A = ಬುಡ x ಎತ್ತರ = b x h.

A = 25 x 15 = 375 m2

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿರುವ ಗೋಡೆ ABCD ಹರವು 375 m2 ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಗಾಳಿಪಟದ ಎದುರು ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ದಗಳು AC = 2 ft ಮತ್ತು BD = 1.5 ft ಆಗಿವೆ, ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಂದವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟದ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Image12 QuP2ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ABCD ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಗಾಳಿಪಟದ ಎದುರು ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ದಗಳು AC = d1 =2 ft ಮತ್ತು BD = d2 =1.5 ft ಅದರ ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳಾಗಿವೆ (Diagonals).

ಗಾಳಿಪಟದ ಹರವು A = 1/2 x ಮೂಲೆಗೆರೆ1 x ಮೂಲೆಗೆರೆ2 = 1/2 x d1 x d2

A = 1/2 x d1 x d2 = 1/2 x 2 x 1.5 = 1.5 ft2

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂದವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟ ABCD ಹರವು 1.5 ftಆಗಿದೆ.

 ಉದಾಹರಣೆ 4:  ABCD ಎಂಬ ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ (Cyclic Quadrilateral) ಬದಿಗಳು AB = 3.5cm, BC = 3cm, CD = 2.5cm, DA = 1.5cm ಆಗಿವೆ, ಇದರ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

Image13 QuP2ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತುದಿಗಳು (Vertices) ದುಂಡುಕದ ಮಯ್ಯನ್ನು (Circumference) ತಗಲಿದಾಗ ಅದು ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB = a = 3.5cm, BC = b = 3cm, CD = c = 2.5cm, DA = d = 1.5cm ಆಗಿವೆ.

ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು A = (s − a)(s − b)(s − c)(s − d)

ಇಲ್ಲಿ s ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಅರೆಸುತ್ತಳತೆಯಾಗಿದೆ (Semi-Perimeter), ಹಾಗು s = 1/2 x (a + b + c + d)

s = 1/2 x (3.5 + 3 + 2.5 + 1.5) = 10.5/2 = 5.25cm

A = ( s−a)(s−b)(s−c)(s−d) = (5.25 – 3.5)(5.25 − 3)(5.25 – 2.5)(5.25 – 1.5) = (1.75)(2.25)(2.75)(3.75)

A = 40.60546875 = 6.37225 cm 2

 ∴ ABCD ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು 6.37225 cm 2 ಆಗಿದೆ.

 ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹಳಮೆ

 • ಸುಮಾರು 300 B.C ಹೊತ್ತಿನ ಗ್ರೀಕಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಎಣಿಕೆಯರಿಗ (Mathematician) ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ನ ಎಣಿಕೆಯರಿಮೆಯ ಹೊತ್ತಗೆ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಅಡಕದಲ್ಲಿ (Euclid’s Elements) ನಾಲ್ಬದಿಗಳ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image14 QuP2(ಯೂಕ್ಲಿಡ್)

 • ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ನರು (Babylonians) ಹಲವು ಬಗೆಯ ನಾಲ್ಬದಿಗಳ ಹರವನ್ನು (Area of Quadrilatreal) ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
 • ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪೆರೋ (Pharaoh) ಅರಸರು ಸುಮಾರು 2700 BC ಇಂದ 500 BC ಗಳವರೆಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಕಾರದ ಬುಡವನ್ನು (Quadrilateral Base) ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು,Image15 QuP2
 • ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಎಣಿಕೆಯರಿಗ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತನು (~500 A.D) ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವಿನ ( Area of Cyclic Quadrilateral) ಬಗ್ಗೆ ಅರಕೆಮಾಡಿದ್ದನು.
 • ಪೈತಾಗೋರಸ್ (500 B.C) ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀಕಿನ ಎಣಿಕೆಯರಿಗ. ಅವನು ತನ್ನ ಸರಿಮೂಲೆ ಮೂರ್ಬದಿಯ (Right Angle Triangle) ಕಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ಒರೆಹಚ್ಚಲು ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

 ಚಟುವಟಿಕೆ:

ನೀವು ದಿನಾಲೂ ಕಾಣುವ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಕರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಯಾವ ಬಗೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರಿ. ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  (ಸೆಲೆಗಳು: socratic.org, thefamouspeople.com, cgm.cs.mcgill.ca, mathsisfun.com, wikipedia.org, geom.uiuc.edu, staff.argyll.epsb.ca)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

1,574 Comments

 1. Pingback: essayforme

 2. Pingback: Cialis daily

 3. Pingback: Viagra great britain

 4. Pingback: Cialis for sale

 5. Pingback: sfgjidfgn443 afeu23na7789 abdu23na7

 6. Pingback: tubepla.net download155 afeu23na4157 abdu23na9

 7. Pingback: download on mobile570 afeu23na9848 abdu23na87

 8. Pingback: 60wzzIstzS

 9. Pingback: hdmobilesex.me

 10. Pingback: buy tadalafil

 11. Pingback: schatshadowrank.mobi find out more here

 12. Pingback: schattopengine.mobi

 13. Pingback: xxxvipsearch.mobi click the following article wrz0N

 14. Pingback: click to continue

 15. Pingback: schatfreese.mobi visit the source

 16. Pingback: please click for source

 17. Pingback: pronbestrank.mobi

 18. Pingback: pronvipse.mobi as reported here Fyu

 19. Pingback: xxxbestrank.mobi

 20. Pingback: schatshadowengine.mobi

 21. Pingback: schatshadowrank.mobi please click for source

 22. Pingback: schatshadowrank.mobi

 23. Pingback: tophookupportal.mobi

 24. Pingback: fastfucksite.mobi article source ixjBP

 25. Pingback: fastsexportal.mobi i'll provide a link

 26. Pingback: fastfuckse.mobi click at this page UqJSC

 27. Pingback: topdatingse.mobi see more sNRAj

 28. Pingback: speedsexsite.mobi visit web page

 29. Pingback: fastsexsearch.mobi more information isg

 30. Pingback: topfucksearch.mobi

 31. Pingback: read an article

 32. Pingback: fastfuckportal.mobi click to continue

 33. Pingback: topsexportal.mobi

 34. Pingback: source

 35. Pingback: oklandbesthomesecurity.info

 36. Pingback: oklandbestsecuritysystems.info

 37. Pingback: oklandtophomeguard.info

 38. Pingback: continued here

 39. Pingback: oklandvipsecuritysystems.us more information LGtj

 40. Pingback: oklandvipsecuritysystems.us

 41. Pingback: oklandvipsecuritysystems.us taken from here

 42. Pingback: oklandtophomeguard.us visit the page

 43. Pingback: click to read more

 44. Pingback: oklandbestsecuritysystems.us here is the link

 45. Pingback: oklandviphomeguard.us

 46. Pingback: oklandviphomeguard.info click to find out more 0O5

 47. Pingback: youtube.com Coub

 48. Pingback: Generic cialis tadalafil

 49. Pingback: generic cialis tadalafil uk

 50. Pingback: tadalafil generic

 51. Pingback: cialis generic name

 52. Pingback: cialis generic

 53. Pingback: cialis generic availability

 54. Pingback: cialis generic availability 2018

 55. Pingback: cialis generic prices

 56. Pingback: cialis generic tadalafil

 57. Pingback: cialis generic pharmacy

 58. Pingback: levitra generic

 59. Pingback: sildenafil citrate

 60. Pingback: levofloxacin 750 mg

 61. Pingback: viagra 100mg

 62. Pingback: sildenafil 100mg

 63. Pingback: azithromycin 250 mg

 64. Pingback: augmentin 875 mg

 65. Pingback: amiodarone 200 mg

 66. Pingback: lipitor generic

 67. Pingback: simvastatin 20 mg

 68. Pingback: best price for viagra

 69. Pingback: diflucan 150 mg

 70. Pingback: levitra 20 mg

 71. Pingback: viagra pills

 72. Pingback: cialis 20mg tablets prices

 73. Pingback: levitra 20mg best price

 74. Pingback: biaxin generic

 75. Pingback: biaxin antibiotic

 76. Pingback: cost of biaxin antibiotic

 77. Pingback: biaxin coupon

 78. Pingback: biaxin coupons

 79. Pingback: fluoxetine hcl

 80. Pingback: fluoxetine 20 mg

 81. Pingback: prozac generic

 82. Pingback: prozac medication

 83. Pingback: fluoxetine 10 mg

 84. Pingback: alprostadil

 85. Pingback: alprostadil price

 86. Pingback: buy cialis

 87. Pingback: cialis oral jelly

 88. Pingback: 2018-2019

 89. Pingback: 2019

 90. Pingback: sildenafil 100mg coupon

 91. Pingback: cleantalkorg2.ru

 92. Pingback: a2019-2020

 93. Pingback: facebook

 94. Pingback: facebook1

 95. Pingback: javsearch.mobi

 96. Pingback: cialis

 97. Pingback: cialis coupon

 98. Pingback: cialis 20mg

 99. Pingback: levitra

 100. Pingback: generic cialis

 101. Pingback: cialis online

 102. Pingback: tadalafil 5mg

 103. Pingback: tadalafil 20mg

 104. Pingback: viagra tablets

 105. Pingback: sildenafil

 106. Pingback: tadalafil

 107. Pingback: cialis dosage

 108. Pingback: cialis prices

 109. Pingback: cialis tablets

 110. Pingback: viagra vs cialis

 111. Pingback: generic viagra

 112. Pingback: viagra connect

 113. Pingback: viagra without doctor prescription

 114. Pingback: viagra natural

 115. Pingback: buy prescription drugs without doctor

 116. Pingback: cialis vs viagra

 117. Pingback: tadalafil 20 mg

 118. Pingback: cialis 20 mg

 119. Pingback: cialis 5 mg

 120. Pingback: cialis pills

 121. Pingback: cheap cialis

 122. Pingback: cialis coupons

 123. Pingback: cialis canada

 124. Pingback: viagra

 125. Pingback: buy viagra

 126. Pingback: viagra online

 127. Pingback: viagra prices

 128. Pingback: viagra generic

 129. Pingback: generic viagra 100mg

 130. Pingback: viagra coupons

 131. Pingback: cheap viagra

 132. Pingback: generic viagra available

 133. Pingback: buy viagra online

 134. Pingback: viagra tablet

 135. Pingback: sildenafil 20 mg

 136. Pingback: sildenafil 100

 137. Pingback: buy biaxin

 138. Pingback: buy ceftin

 139. Pingback: buy chloromycetin

 140. Pingback: buy biaxin online

 141. Pingback: buy ceftin online

 142. Pingback: chloromycetin

 143. Pingback: buy cordarone

 144. Pingback: example.org.17

 145. Pingback: cialis 20mg generic

 146. Pingback: generic cialis 20mg

 147. Pingback: generic cialis available

 148. Pingback: generic cialis tadalafil

 149. Pingback: female viagra

 150. Pingback: sildenafil tablets

 151. Pingback: prednisone 20 mg

 152. Pingback: buy sildenafil

 153. Pingback: sildenafil generic

 154. Pingback: viagra doctor prescription

 155. Pingback: sildenafil 50 mg

 156. Pingback: sildenafil coupons

 157. Pingback: sildenafil 100 mg

 158. Pingback: sildenafil citrate 100mg

 159. Pingback: buy cialis online

 160. Pingback: cialis tadalafil

 161. Pingback: sildenafil citrate tablets

 162. Pingback: sildenafil citrate pricing

 163. Pingback: bactrim ds

 164. Pingback: ceftin antibiotic

 165. Pingback: cephalexin 500mg

 166. Pingback: ciprofloxacin 500mg

 167. Pingback: fluconazole 150 mg

 168. Pingback: levofloxacin 500 mg

 169. Pingback: cefdinir 300 mg

 170. Pingback: bactrim antibiotic

 171. Pingback: 100mg viagra without a doctor prescription

 172. Pingback: natural viagra

 173. Pingback: viagra on line

 174. Pingback: over the counter viagra

 175. Pingback: female viagra pills

 176. Pingback: viagra for men

 177. Pingback: viagra for women

 178. Pingback: viagra without a doctor prescription

 179. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 180. Pingback: viagra medicine online order

 181. Pingback: viagra without doctor prescription usa

 182. Pingback: cialis generico

 183. Pingback: cialis generika

 184. Pingback: tadalafila

 185. Pingback: amitriptyline or cymbalta for pain

 186. Pingback: baclofen and tylenol pm

 187. Pingback: difference sertraline and escitalopram

 188. Pingback: when taking prednisone can you split the dose

 189. Pingback: canadian pharmacy online

 190. Pingback: canada online pharmacies

 191. Pingback: Viagra 5 mg

 192. Pingback: cialis cost

 193. Pingback: Generic cialis

 194. Pingback: cialis cooupons

 195. Pingback: cialis free trial

 196. Pingback: atorvastatin

 197. Pingback: cymbalta

 198. Pingback: atorvastatin 10 mg

 199. Pingback: cymbalta dosage

 200. Pingback: cialis online pharmacy

 201. Pingback: atorvastatin 10mg

 202. Pingback: cymbalta for pain

 203. Pingback: cymbalta generic

 204. Pingback: levitra coupon

 205. Pingback: cymbalta medication

 206. Pingback: levitra dosage

 207. Pingback: cialis side effects

 208. Pingback: cymbalta reviews

 209. Pingback: cymbalta side effects

 210. Pingback: levitra vs viagra

 211. Pingback: cymbalta withdrawal

 212. Pingback: vardenafil

 213. Pingback: duloxetine

 214. Pingback: vardenafil 20 mg

 215. Pingback: duloxetine 20 mg

 216. Pingback: vardenafil 20mg

 217. Pingback: duloxetine hcl

 218. Pingback: duloxetine side effectss

 219. Pingback: duloxetine 60 mg

 220. Pingback: buy cialis generic tadalafil

 221. Pingback: augmentin

 222. Pingback: levaquin

 223. Pingback: augmentin 875

 224. Pingback: levaquin 500 mg

 225. Pingback: buy levitra

 226. Pingback: levaquin 750 mg

 227. Pingback: cheap levitra

 228. Pingback: buy levitra online

 229. Pingback: augmentin and alcohol

 230. Pingback: levaquin antibiotic

 231. Pingback: generic levitra

 232. Pingback: augmentin antibiotic

 233. Pingback: levaquin dosage

 234. Pingback: augmentin dosage

 235. Pingback: levaquin for uti

 236. Pingback: augmentin dose

 237. Pingback: levaquin lawsuit

 238. Pingback: augmentin for dogs

 239. Pingback: cialis 20mg tablet prices

 240. Pingback: levaquin renal dose

 241. Pingback: levitra 20mg

 242. Pingback: augmentin for uti

 243. Pingback: levitra cost

 244. Pingback: levaquin side effects

 245. Pingback: augmentin side effects

 246. Pingback: levaquin uses

 247. Pingback: augmentin uses

 248. Pingback: what is levaquin

 249. Pingback: augmentin vs amoxicillin

 250. Pingback: side effects augmentin

 251. Pingback: levitra online

 252. Pingback: what is augmentin

 253. Pingback: levitra prices

 254. Pingback: cialis pharmacy

 255. Pingback: levitra recviews

 256. Pingback: levitra side effects

 257. Pingback: levitra vs cialis

 258. Pingback: cialis tablets australia

 259. Pingback: cialis without a doctor prescription

 260. Pingback: vardenafil generic

 261. Pingback: vardenafil hcl 20mg

 262. Pingback: what is levitra

 263. Pingback: tadalafil without a doctor prescription

 264. Pingback: free cialis

 265. Pingback: 5mg cialis

 266. Pingback: free cialis coupon

 267. Pingback: cialis copay card

 268. Pingback: free cialis samples

 269. Pingback: cialis patent expiration

 270. Pingback: buying cialis online

 271. Pingback: generic cialis canada

 272. Pingback: canadian cialis

 273. Pingback: cialis coupons printable

 274. Pingback: cialis price

 275. Pingback: generic cialis reviews

 276. Pingback: canadian pharmacy cialis

 277. Pingback: cialis daily

 278. Pingback: cialis professional

 279. Pingback: cialis reviews

 280. Pingback: generic for cialis

 281. Pingback: cheap cialis generic

 282. Pingback: cialis dosage information

 283. Pingback: cialis samples

 284. Pingback: cheap generic cialis

 285. Pingback: cialis drug interactions

 286. Pingback: cialis saving card

 287. Pingback: liquid cialis

 288. Pingback: cialis for sale

 289. Pingback: marley generics cialis

 290. Pingback: cialis for women

 291. Pingback: cialis soft

 292. Pingback: natural cialis

 293. Pingback: cialis 5mg

 294. Pingback: no prescription cialis

 295. Pingback: cialis 5mg coupon

 296. Pingback: cialis from canada

 297. Pingback: cialis walmart

 298. Pingback: non prescription cialis

 299. Pingback: cialis wikipedia

 300. Pingback: online cialis

 301. Pingback: cialis generic canada

 302. Pingback: cialis without prescription

 303. Pingback: otc cialis

 304. Pingback: cialis and alcohol

 305. Pingback: cialis medication

 306. Pingback: cost of cialis

 307. Pingback: tadalista vs cialis

 308. Pingback: cialis black

 309. Pingback: cialis on line

 310. Pingback: discount cialis

 311. Pingback: buy viagra with no prescription

 312. Pingback: dutch women viagra

 313. Pingback: generic viagra online pharmacy

 314. Pingback: cialis over the counter at walmart

 315. Pingback: pfizer generic viagra

 316. Pingback: sildenafil 20 mg tablet vs viagra

 317. Pingback: sophia viagra

 318. Pingback: viagra dosage recommendations

 319. Pingback: viagra for sale

 320. Pingback: viagra online canada pharmacy

 321. Pingback: cialis generic tadalafil 10mg

 322. Pingback: cialis generic tadalafil 60mg

 323. Pingback: cialis generic tadalafil walmart

 324. Pingback: cialis generic tadalafil for sale

 325. Pingback: cialis generic tadalafil india

 326. Pingback: viagra sex

 327. Pingback: cialis prices 10mg

 328. Pingback: viagra side effects

 329. Pingback: cialis prices 100mg

 330. Pingback: viagra without a doctor prescription from canada

 331. Pingback: cialis prices 20mg

 332. Pingback: cialis prices 5mg

 333. Pingback: generic cialis tadalafil 20mg

 334. Pingback: cialis prices walmart

 335. Pingback: generic cialis pricing

 336. Pingback: best place to buy cialis online without script

 337. Pingback: generic viagra sildenafil citrate

 338. Pingback: buy cialis canada online

 339. Pingback: sildenafil 100mg tablets

 340. Pingback: buy cialis online without script

 341. Pingback: sildenafil 20 mg tablet

 342. Pingback: where can i buy cialis over the counter at walmart

 343. Pingback: where to buy cialis online safely

 344. Pingback: sildenafil citrate 20 mg

 345. Pingback: sildenafil dosage

 346. Pingback: sildenafil side effects

 347. Pingback: canadian viagra

 348. Pingback: cost of viagra

 349. Pingback: generic viagra prices

 350. Pingback: herbal viagra

 351. Pingback: marley generic viagra

 352. Pingback: online pharmacy viagra

 353. Pingback: online viagra

 354. Pingback: real viagra

 355. Pingback: viagra alternative

 356. Pingback: viagra cost

 357. Pingback: cialis vs levitra

 358. Pingback: viagra in action

 359. Pingback: viagra online pharmacy

 360. Pingback: generic cialis online

 361. Pingback: viagra pill

 362. Pingback: viagra price

 363. Pingback: levitra generic

 364. Pingback: viagra on line

 365. Pingback: viagra without doctor prescription

 366. Pingback: viagra generic

 367. Pingback: viagra prices

 368. Pingback: pharmacies shipping to usa

 369. Pingback: pharmacies shipping to usa

 370. Pingback: online pharmacies

 371. Pingback: pharmacy

 372. Pingback: canadian pharcharmy

 373. Pingback: cialis

 374. Pingback: buy cialis online

 375. Pingback: pharmacies shipping to usa

 376. Pingback: viagra online

 377. Pingback: viagra generic availability

 378. Pingback: cialis 20 mg best price

 379. Pingback: generic cialis at walmart

 380. Pingback: buy generic cialis

 381. Pingback: we-b-tv.com

 382. Pingback: hs;br

 383. Pingback: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 384. Pingback: tureckie_serialy

 385. Pingback: 00-tv.com

 386. Pingback: +1+

 387. Pingback: æóêè+2+ñåðèÿ

 388. Pingback: Ñìîòðåòü ñåðèàëû îíëàéí âñå ñåðèè ïîäðÿä

 389. Pingback: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 390. Pingback: watch

 391. Pingback: ++++++

 392. Pingback: HD-720

 393. Pingback: guardians+of+the+galaxy+2

 394. Pingback: strong woman do bong soon

 395. Pingback: my id is gangnam beauty

 396. Pingback: guardians of the galaxy vol 2

 397. Pingback: 2020

 398. Pingback: kpop+star+season+6+ep+9

 399. Pingback: Video

 400. Pingback: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 401. Pingback: wwin-tv.com

 402. Pingback: movies

 403. Pingback: movies online

 404. Pingback: karan johar

 405. Pingback: Top Movies

 406. Pingback: Movies1

 407. Pingback: 11 10 2019

 408. Pingback: smotretonline2015.ru

 409. Pingback: Serial smotret

 410. Pingback: kinokrad

 411. Pingback: kinokrad 2020

 412. Pingback: ñïèñîê íîâûõ ôèëüìîâ

 413. Pingback: Watch TV Shows

 414. Pingback: casino

 415. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 416. Pingback: filmy-kinokrad

 417. Pingback: kinokrad-2019

 418. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 419. Pingback: serial

 420. Pingback: cerialest.ru

 421. Pingback: dorama hdrezka

 422. Pingback: movies hdrezka

 423. Pingback: HDrezka

 424. Pingback: kinosmotretonline

 425. Pingback: LostFilm HD 720

 426. Pingback: trustedmdstorefy.com

 427. Pingback: bofilm ñåðèàë

 428. Pingback: bofilm

 429. Pingback: 1 seriya

 430. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 431. Pingback: topedstoreusa.com

 432. Pingback: hqcialismht.com

 433. Pingback: viagramdtrustser.com

 434. Pingback: можно купить виагру без рецепта

 435. Pingback: lindamedic.com

 436. Pingback: гдз клас

 437. Pingback: canadianpharmacystorm.com

 438. Pingback: gencialiscoupon.com

 439. Pingback: genericvgrmax.com

 440. Pingback: гдз 10 11

 441. Pingback: гдз по русскому 9 бархударов

 442. Pingback: viagrawithoutdoctorspres.com

 443. Pingback: гдз макарычев 9 класс

 444. Pingback: гдз 10 класс

 445. Pingback: гдз по английскому биболетова

 446. Pingback: canpharmb3.com

 447. Pingback: русский язык 9 бархударов гдз

 448. Pingback: гдз 5 класс

 449. Pingback: гдз класс по английскому

 450. Pingback: 4serial.com

 451. Pingback: See-Season-1

 452. Pingback: Evil-Season-1

 453. Pingback: Evil-Season-2

 454. Pingback: Evil-Season-3

 455. Pingback: Evil-Season-4

 456. Pingback: Dollface-Season-1

 457. Pingback: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 458. Pingback: гдз по русскому языку 10

 459. Pingback: гдз по русскому 10

 460. Pingback: гдз по алгебре 7 класс

 461. Pingback: гдз алгебра класс макарычев

 462. Pingback: canphpwronline.com

 463. Pingback: serial 2020

 464. Pingback: Dailymotion

 465. Pingback: Watch+movies+2020

 466. Pingback: Genfio.com

 467. Pingback: serial-video-film-online

 468. Pingback: tvrv.ru

 469. Pingback: 1plus1serial.site

 470. Pingback: #1plus1

 471. Pingback: 1plus1

 472. Pingback: Watch Movies Online

 473. Pingback: Film

 474. Pingback: Film 2020

 475. Pingback: Film 2021

 476. Pingback: Top 10 Best

 477. Pingback: watch online TV LIVE

 478. Pingback: human design

 479. Pingback: dizajn cheloveka

 480. Pingback: human-design-space

 481. Pingback: koma 2020

 482. Pingback: The-Gentlemen

 483. Pingback: led-2

 484. Pingback: pod-vodoi

 485. Pingback: vk 2020

 486. Pingback: parazity-oskar-2020

 487. Pingback: human design human design

 488. Pingback: DSmlka

 489. Pingback: +

 490. Pingback: ¯jak Son³k

 491. Pingback: astrolog

 492. Pingback: film-kalashnikov-watch

 493. Pingback: seasonvar

 494. Pingback: viagra generics price

 495. Pingback: canadian pharmacy generic viagra

 496. Pingback: buy viagra online cheap

 497. Pingback: kinoxaxru.ru

 498. Pingback: pobachennya u vegas

 499. Pingback: Proshanie so Stalinym

 500. Pingback: strelcov 2020

 501. Pingback: film t-34

 502. Pingback: online pharmacy

 503. Pingback: canadian pharmacy

 504. Pingback: cialis

 505. Pingback: sildenafil citrate

 506. Pingback: viagra online

 507. Pingback: sildenafil

 508. Pingback: buy viagra

 509. Pingback: cialis generic

 510. Pingback: psiholog

 511. Pingback: psyhelp_on_line

 512. Pingback: coronavirus

 513. Pingback: PSYCHOSOCIAL

 514. Pingback: viagra prescriptions

 515. Pingback: cialis dosage 40 mg

 516. Pingback: Cherekasi film 2020

 517. Pingback: generic viagra

 518. Pingback: cialis savings card

 519. Pingback: cialis pills

 520. Pingback: cialis price walmart

 521. Pingback: Buy online viagra

 522. Pingback: Best price for generic viagra

 523. Pingback: film doktor_liza

 524. Pingback: djoker onlajn

 525. Pingback: generic ventolin

 526. Pingback: viagras for sale

 527. Pingback: cialis 20

 528. Pingback: buy ciprofloxacin

 529. Pingback: gidonline-filmix.ru

 530. Pingback: koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy

 531. Pingback: best place to buy cialis online reviews

 532. Pingback: generic viagra 100mg

 533. Pingback: naltrexone prescription

 534. Pingback: cialis over the counter

 535. Pingback: cialis over the counter at walmart

 536. Pingback: 100mg viagra without a doctor prescription

 537. Pingback: generic viagra 100mg

 538. Pingback: lumigan 0.03 substitute

 539. Pingback: cialis from canada

 540. Pingback: buy viagra soft tabs

 541. Pingback: buy tylenol

 542. Pingback: viagra for sale

 543. Pingback: can you buy chloroquine over the counter

 544. Pingback: viagra 100mg

 545. Pingback: viagra for sale

 546. Pingback: Canada Pharmacy

 547. Pingback: cheapest ed pills online

 548. Pingback: buy cialis online

 549. Pingback: mens erection pills

 550. Pingback: sildenafil

 551. Pingback: tadalafil online

 552. Pingback: hydroxychloroquine tablet

 553. Pingback: alternative to viagra

 554. Pingback: walmart pharmacy

 555. Pingback: t.me/psyhell

 556. Pingback: Ïñèõîëîã îíëàéí

 557. Pingback: best online pharmacy

 558. Pingback: cialis mastercard

 559. Pingback: buy prescription drugs without doctor

 560. Pingback: bitly.com

 561. Pingback: viagra over the counter

 562. Pingback: viagra coupon

 563. Pingback: vardenafil 10mg

 564. Pingback: buy generic cialis

 565. Pingback: vardenafil dosage

 566. Pingback: cheap levitra

 567. Pingback: lowest price for viagra 100mg

 568. Pingback: generic cialis

 569. Pingback: sugarhouse casino online

 570. Pingback: viagra without doctor prescription

 571. Pingback: rlowcostmd.com

 572. Pingback: casino online slots

 573. Pingback: online gambling

 574. Pingback: viagra overnight

 575. Pingback: men over 50 viagra heart condition

 576. Pingback: careprost wholesale outside usa

 577. Pingback: tadalafil 20mg lowest price

 578. Pingback: sildenafil generic

 579. Pingback: movies-tekstmovies-tekst

 580. Pingback: online pharmacy

 581. Pingback: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 582. Pingback: best ed pills

 583. Pingback: ISBNPlus

 584. Pingback: buy viagra online cheap

 585. Pingback: How PhenQ Works

 586. Pingback: best health and medical resources

 587. Pingback: generic for cialis

 588. Pingback: generic for cialis

 589. Pingback: generic viagra 20mg pills erections

 590. Pingback: pharmacy

 591. Pingback: generic propecia

 592. Pingback: cbd products

 593. Pingback: cialis 5 mg

 594. Pingback: cbd oil benefits

 595. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 596. Pingback: smotret onlajn besplatno v kachestve hd 1080

 597. Pingback: 500 hemp cbd oil for sale

 598. Pingback: gusmeasu.com

 599. Pingback: movies-unhinged-film

 600. Pingback: malenkie-zhenshhiny-2020

 601. Pingback: dom 2

 602. Pingback: generic levitra vardenafil

 603. Pingback: zoom-psykholog

 604. Pingback: zoom-viber-skype

 605. Pingback: best ed pills

 606. Pingback: viagra online canada pharmacy

 607. Pingback: Vratar Galaktiki Film, 2020

 608. Pingback: Vratar

 609. Pingback: Cherkassy 2020

 610. Pingback: chernobyl-hbo-2019-1-sezon

 611. Pingback: buy generic ed pills online

 612. Pingback: moskva-psiholog

 613. Pingback: batmanapollo.ru

 614. Pingback: glucophage for sale

 615. Pingback: cheap prednisone

 616. Pingback: 323

 617. Pingback: 525

 618. Pingback: dom2-ru

 619. Pingback: cialis generic

 620. Pingback: Tenet Online

 621. Pingback: slot machine games

 622. Pingback: tadalafil

 623. Pingback: slots real money

 624. Pingback: psy psy psy psy

 625. Pingback: propecia online

 626. Pingback: cheap viagra

 627. Pingback: cialis online cheap

 628. Pingback: generic sildenafil

 629. Pingback: buy sildenafil

 630. Pingback: tadalafila

 631. Pingback: buy viagra online

 632. Pingback: krsmi.ru

 633. Pingback: cheap sildenafil

 634. Pingback: generic cialis

 635. Pingback: ciali online

 636. Pingback: buying viagra online

 637. Pingback: cheapest generic viagra

 638. Pingback: viagra online for sale

 639. Pingback: like-v.ru

 640. Pingback: viagra generic drugs

 641. Pingback: canadian pharmacy

 642. Pingback: canadian pharmacy viagra

 643. Pingback: viagra dosage

 644. Pingback: buy generic viagra

 645. Pingback: viagra sans ordonnance

 646. Pingback: CFOSPUK

 647. Pingback: buy viagra in france

 648. Pingback: cheap cialis

 649. Pingback: levitra vs cialis

 650. Pingback: generic pills without a doctor prescription

 651. Pingback: same day viagra in london

 652. Pingback: buy cialis from canada

 653. Pingback: buy viagra

 654. Pingback: how long before cialis kicks in

 655. Pingback: viagra in usa

 656. Pingback: akmeologiya

 657. Pingback: dizain cheloveka

 658. Pingback: human-design-hd

 659. Pingback: order cialis generic

 660. Pingback: buy viagra online

 661. Pingback: erectile dysfunction medications

 662. Pingback: generic viagra online

 663. Pingback: generic viagra

 664. Pingback: cheap herbal viagra

 665. Pingback: cialis for sale

 666. Pingback: batmanapollo

 667. Pingback: erectial dysfunction

 668. Pingback: canada ed drugs

 669. Pingback: viagra online canadian pharmacy

 670. Pingback: tsoy

 671. Pingback: viagra stock

 672. Pingback: viagra sex uncensored

 673. Pingback: where to buy amoxicillin 500mg without prescription

 674. Pingback: viagra ebay

 675. Pingback: viagra walmart

 676. Pingback: cialis for daily use

 677. Pingback: cheap pfizer viagra online

 678. Pingback: payday loans direct lenders

 679. Pingback: how to buy viagra in pittsburgh pa

 680. Pingback: viagra results

 681. Pingback: 44548

 682. Pingback: 44549

 683. Pingback: stendra vs viagra

 684. Pingback: hod-korolevy-2020

 685. Pingback: coupon for cialis

 686. Pingback: top rated generic viagra

 687. Pingback: mct atorvastatin

 688. Pingback: HD

 689. Pingback: 158444

 690. Pingback: roy mercer viagra

 691. Pingback: generic cialis cheap

 692. Pingback: groznyy-serial-2020

 693. Pingback: cheap cialis next day delivery

 694. Pingback: is 150 mg viagra safe

 695. Pingback: buy cheap essays online

 696. Pingback: sildenafil cost

 697. Pingback: canadian pharmacy

 698. Pingback: cialis online

 699. Pingback: 38QvPmk

 700. Pingback: bitly.com/doctor-strange-hd

 701. Pingback: bitly.com/eternals-online

 702. Pingback: viagra super active plus review

 703. Pingback: bitly.com/maior-grom

 704. Pingback: matrica-film

 705. Pingback: dzhonuikfilm4

 706. Pingback: bitly.com/batman20212022

 707. Pingback: bitly.com/venom-2-smotret-onlajn

 708. Pingback: bitly.com/nevremyaumirat

 709. Pingback: bitly.com/kingsmankingsman

 710. Pingback: bitly.com/3zaklyatie3

 711. Pingback: bitly.com/1dreykfilm

 712. Pingback: bitly.com/topgunmavericktopgun

 713. Pingback: bitly.com/flash2022

 714. Pingback: bitly.com/fantasticheskietvari3

 715. Pingback: https://writemypaperbuyhrd.com

 716. Pingback: https://dissertationhelpvfh.com/

 717. Pingback: customessaywriterbyz.com

 718. Pingback: college admission essay help

 719. Pingback: us essay writing service

 720. Pingback: buy viagra online

 721. Pingback: phd by thesis only

 722. Pingback: research paper to buy

 723. Pingback: phd thesis proposal

 724. Pingback: viagra pill viagra

 725. Pingback: canadian pharmacy review

 726. Pingback: 1444

 727. Pingback: can you take augmentin for a uti

 728. Pingback: buy Zithromax

 729. Pingback: male dysfunction pills

 730. Pingback: viagra boots

 731. Pingback: what is the best online essay writing service

 732. Pingback: is keflex a sulfa drug

 733. Pingback: cialis professional

 734. Pingback: canadian pharmacy cialis

 735. Pingback: ciprofloxacin arthritis

 736. Pingback: oxytrol bladder medication

 737. Pingback: online viagra

 738. Pingback: how much icariin equals viagra

 739. Pingback: can women take viagra

 740. Pingback: how to use viagra for best results

 741. Pingback: caffeine and tizanidine

 742. Pingback: online pharmacies in canada

 743. Pingback: abilify coupon

 744. Pingback: allopurinol allergy medications

 745. Pingback: zithromax over the counter canada

 746. Pingback: amiodarone hcl 200mg

 747. Pingback: buy viagra online

 748. Pingback: elavil side effects 25mg

 749. Pingback: generic pills

 750. Pingback: norvasc medicine

 751. Pingback: amoxicillin dose for cats

 752. Pingback: female viagra in india

 753. Pingback: erectile dysfunction pills

 754. Pingback: abilify pre settlement loan

 755. Pingback: Precose

 756. Pingback: atorvastatin ndc

 757. Pingback: azithromycin overdose

 758. Pingback: generic Aciclovir

 759. Pingback: cialis super active

 760. Pingback: canadian online pharmacies

 761. Pingback: prescription drug cost

 762. Pingback: camouflage phone case

 763. Pingback: what are baclofen tablets for

 764. Pingback: canadian pharmacy

 765. Pingback: wellbutrin er

 766. Pingback: viagra

 767. Pingback: buspar benzo

 768. Pingback: buspirone hcl 15mg tab

 769. Pingback: carvedilol vs metoprolol

 770. Pingback: viagra walgreens

 771. Pingback: celebrex and lovenox

 772. Pingback: ame citalopram

 773. Pingback: viagra vancouver

 774. Pingback: generic viagra

 775. Pingback: canada cialis

 776. Pingback: best antibiotic for gum infection

 777. Pingback: does viagra work

 778. Pingback: join vk

 779. Pingback: vk login

 780. Pingback: price of allegra 180 mg in india

 781. Pingback: pfizer viagra coupons

 782. Pingback: viagra sales

 783. Pingback: viagra cialis

 784. Pingback: 175mg benadryl

 785. Pingback: where to buy viagra online

 786. Pingback: sildenafil coupon

 787. Pingback: how much will generic viagra cost

 788. Pingback: cialis 20mg onset time

 789. Pingback: woman takes female viagra

 790. Pingback: buy cheap viagra and cialis

 791. Pingback: can i buy zithromax over the counter in canada

 792. Pingback: viagra alternatives

 793. Pingback: svaty—7—sezon

 794. Pingback: svaty 7 sezon

 795. Pingback: svaty 7

 796. Pingback: herb viagra 6800 mg reviews

 797. Pingback: amoxicillin where to get

 798. Pingback: comprar cialis original

 799. Pingback: canadian pharmacy online

 800. Pingback: viagra 75 mg

 801. Pingback: viagra

 802. Pingback: top web source for cialis

 803. Pingback: canada cialis online

 804. Pingback: tadalafil

 805. Pingback: tadalafil

 806. Pingback: normal dose of viagra

 807. Pingback: buy prescription viagra

 808. Pingback: buy viagra online discover card

 809. Pingback: cheapest online sildenafil

 810. Pingback: amoxicillin 500 mg

 811. Pingback: cost of azithromycin

 812. Pingback: celebrex for fibromyalgia

 813. Pingback: buy viagra canade

 814. Pingback: cephalexin turquoise pills

 815. Pingback: order generic viagra

 816. Pingback: withdrawal from cymbalta

 817. Pingback: amoxicillin wikipedia

 818. Pingback: cheapest way to buy cialis legal

 819. Pingback: cialis

 820. Pingback: nfokjlwa

 821. Pingback: top ed pills

 822. Pingback: tik tok

 823. Pingback: can you take ibuprofen with azithromycin

 824. Pingback: sdscgsla

 825. Pingback: best ed drugs

 826. Pingback: celebrex alternatives

 827. Pingback: keflex side effects

 828. Pingback: how long viagra takes to work

 829. Pingback: ed meds

 830. Pingback: how many years can you take cialis?

 831. Pingback: amazon viagra

 832. Pingback: wat kost sildenafil

 833. Pingback: hoe werkt viagra het best

 834. Pingback: cymbalta to get high

 835. Pingback: how much ivermectin for a potbelly pig

 836. Pingback: what is the half life of azithromycin

 837. Pingback: lasix 100mg

 838. Pingback: cheap viagra tablets

 839. Pingback: sumycin generic

 840. Pingback: buy ceftin generic

 841. Pingback: ceftin tablets

 842. Pingback: biaxin generic

 843. Pingback: sildenafil at walgreens

 844. Pingback: jak stosować cialis

 845. Pingback: cialis precio farmacia

 846. Pingback: cialis 5mg price comparison

 847. Pingback: viagra price canada

 848. Pingback: cialis dosages

 849. Pingback: viagra nyc

 850. Pingback: cialis canada

 851. Pingback: precio viagra generico farmacia espaГ±a

 852. Pingback: essay writing services uk

 853. Pingback: how to write an mla research paper

 854. Pingback: is write my essay online reviews

 855. Pingback: english essay help

 856. Pingback: ethics in business scholarship essay

 857. Pingback: clubhouse invite

 858. Pingback: buy prescription drugs

 859. Pingback: when will viagra be generic

 860. Pingback: amoxicillin tablet price

 861. Pingback: viagra amazon

 862. Pingback: buy lasix no prescription

 863. Pingback: azithromycin 500mg australia

 864. Pingback: ivermectin price comparison

 865. Pingback: albuterol for nebulizer

 866. Pingback: cialis free

 867. Pingback: tadalafil price

 868. Pingback: viagra for sale online

 869. Pingback: what is sildenafil

 870. Pingback: viagra reviews

 871. Pingback: tadalafil online

 872. Pingback: purchase zithromax online

 873. Pingback: best place to buy generic viagra online

 874. Pingback: img1

 875. Pingback: doxycycline ir dr

 876. Pingback: price of prednisolone

 877. Pingback: Hul96S8jSWs

 878. Pingback: clomid from india

 879. Pingback: man on viagra

 880. Pingback: priligy tablets

 881. Pingback: diflucan solution

 882. Pingback: synthroid drug interactions

 883. Pingback: mandy flores viagra

 884. Pingback: viagra ingredients

 885. Pingback: help writing an essay

 886. Pingback: help writing thesis statement

 887. Pingback: ed pills online

 888. Pingback: custom essay writing service

 889. Pingback: what is a dissertation

 890. Pingback: zithromax price south africa

 891. Pingback: thesis writing tips

 892. Pingback: order custom essays

 893. Pingback: brand neurontin 100 mg canada

 894. Pingback: zithromax 250 mg tablet price

 895. Pingback: propecia rival crossword

 896. Pingback: custom paper writing services

 897. Pingback: cialis troches online

 898. Pingback: average price cialis

 899. Pingback: viagra effective time period

 900. Pingback: cvs female viagra

 901. Pingback: switching from tamsulosin to cialis

 902. Pingback: effects of sildenafil

 903. Pingback: boy takes viagra too much

 904. Pingback: cialis tijuana mexico

 905. Pingback: generic pills india

 906. Pingback: brothers viagra challenge

 907. Pingback: alfuzosin with viagra

 908. Pingback: dosage neurontin

 909. Pingback: diarrhea from metformin

 910. Pingback: paxil and sex

 911. Pingback: cheap online pharmacies from india

 912. Pingback: board of pharmacy

 913. Pingback: male erectile pills

 914. Pingback: viagra prescription

 915. Pingback: cialis no prescription overnight delivery

 916. Pingback: The Revenant

 917. Pingback: buy clomid online

 918. Pingback: amoxicillin online without prescription

 919. Pingback: 2021

 920. Pingback: metformin glucophage xr

 921. Pingback: vardenafil vs sildenafil citrate

 922. Pingback: D4

 923. Pingback: buy propecia without prescription

 924. Pingback: sildenafil otc

 925. Pingback: sildenafil 20 mg tablet cost

 926. Pingback: propecia prices

 927. Pingback: generic viagra us pharmacy

 928. Pingback: otc female viagra pill

 929. Pingback: 777

 930. Pingback: is generic cialis available in australia

 931. Pingback: cheapest price for generic viagra

 932. Pingback: 200 mg viagra

 933. Pingback: cialis pills for sale uk

 934. Pingback: brand viagra 100mg price

 935. Pingback: canadian discount pharmacy

 936. Pingback: achat support viagra

 937. Pingback: levitra reliable sause to buy

 938. Pingback: how to buy cialis in usa

 939. Pingback: order original cialis online

 940. Pingback: ed meds online

 941. Pingback: capsulas de levitra

 942. Pingback: medications for ed

 943. Pingback: lasix 500 mg

 944. Pingback: save on pharmacy

 945. Pingback: link

 946. Pingback: buy cialis cheap canada

 947. Pingback: pharmacy online no prescription

 948. Pingback: Zakhar Berkut hd

 949. Pingback: online pharmacy non prescription drugs

 950. Pingback: do i need prescription for cialis in usa

 951. Pingback: 4569987

 952. Pingback: buy cialis philippines

 953. Pingback: female cialis online

 954. Pingback: buy cialis cheap online

 955. Pingback: buy cialis very cheap prices fast delivery

 956. Pingback: how to get ciails without a doctor

 957. Pingback: news news news

 958. Pingback: cash advance america charleston

 959. Pingback: psy

 960. Pingback: projectio-freid

 961. Pingback: female viagra

 962. Pingback: viagra retinal hemorrhage

 963. Pingback: faxless cash advance wauwatosa

 964. Pingback: tinder users statistics

 965. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 966. Pingback: topvideos

 967. Pingback: viagra lyrics

 968. Pingback: can i buy in toronto

 969. Pingback: lisinopril drug

 970. Pingback: can i buy in toronto

 971. Pingback: lisinopril online canada

 972. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 973. Pingback: Ukrainskie-serialy

 974. Pingback: site

 975. Pingback: generic cialis online pharmacy

 976. Pingback: how to order cialis from canada

 977. Pingback: dating sim games free downloads

 978. Pingback: cialis mastercard

 979. Pingback: buy cialis insurance

 980. Pingback: buy ativan australia

 981. Pingback: store number walmart pharmacy

 982. Pingback: top

 983. Pingback: buy cialis insurance

 984. Pingback: pharmacy tech practice test online free

 985. Pingback: cialis sale 20mg

 986. Pingback: buy cheap cialis uk

 987. Pingback: cialis for daily use

 988. Pingback: cost of cialis without insurance

 989. Pingback: how to get ciails without a doctor

 990. Pingback: best pill for ed

 991. Pingback: prescription drugs canada buy online

 992. Pingback: how much is valtrex tablets

 993. Pingback: cialis professional samples

 994. Pingback: sildenafil pills online

 995. Pingback: canada pharmacy online legit

 996. Pingback: erection pills viagra online

 997. Pingback: sildenafil women

 998. Pingback: best ed supplements

 999. Pingback: cialis 20mg dosage

 1000. Pingback: tadalafil cialis

 1001. Pingback: herbal remedies for ed

 1002. Pingback: 100mg sildenafil price

 1003. Pingback: viagra 100mg price

 1004. Pingback: viagra 100mg price

 1005. Pingback: cialis 50mg pills

 1006. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 1007. Pingback: 875 mg amoxicillin cost

 1008. Pingback: canadian drugstore cialis

 1009. Pingback: viagra definition

 1010. Pingback: neurontin dosage

 1011. Pingback: ingredients in cialis

 1012. Pingback: levitra 20mg india

 1013. Pingback: discount viagra pills

 1014. Pingback: buy doxycycline cheap

 1015. Pingback: amlodipine 5 mg

 1016. Pingback: atorvastatin 40mg

 1017. Pingback: podolsk-region.ru

 1018. Pingback: meloxicam 10

 1019. Pingback: metoprolol tartrate 50mg

 1020. Pingback: losartan hctz

 1021. Pingback: viagra over the counter

 1022. Pingback: viagra 150mg

 1023. Pingback: levitra generico

 1024. Pingback: duloxetine dose

 1025. Pingback: prednisone half life

 1026. Pingback: amitriptyline 50mg

 1027. Pingback: cymbalta dose

 1028. Pingback: water pill hydrochlorothiazide

 1029. Pingback: how does metformin work

 1030. Pingback: mirtazapine 15 mg

 1031. Pingback: bupropion medication

 1032. Pingback: buspirone medication

 1033. Pingback: escitalopram vs citalopram

 1034. Pingback: zanaflex 2mg

 1035. Pingback: bupropion overdose

 1036. Pingback: pet meds without vet prescription

 1037. Pingback: voltaren dosage

 1038. Pingback: ambien without a doctor's prescription

 1039. Pingback: clonidine interactions

 1040. Pingback: finasteride prostate

 1041. Pingback: carvedilol generic

 1042. Pingback: otc ed pills

 1043. Pingback: metronidazole gel

 1044. Pingback: blogery_i_dorogi

 1045. Pingback: ed supplements

 1046. Pingback: cialis at costco

 1047. Pingback: real viagra pills

 1048. Pingback: sildenafil buy

 1049. Pingback: levitra dosage options

 1050. Pingback: stromectol uk buy

 1051. Pingback: ivermectin 80 mg

 1052. Pingback: acyclovir 400 mg

 1053. Pingback: amoxicillin indications

 1054. Pingback: dating sim games free download

 1055. Pingback: side effects for donepezil

 1056. Pingback: amoxicillin for ear infection

 1057. Pingback: what is azithromycin

 1058. Pingback: generic hydroxychloroquine

 1059. Pingback: dapoxetine generic

 1060. Pingback: genericsbb cefdinir antibiotic

 1061. Pingback: clindamycin phosphate gel

 1062. Pingback: erythromycin topical gel

 1063. Pingback: azithromycin 500 price

 1064. Pingback: plaquenil 5 mg

 1065. Pingback: what does cialis do

 1066. Pingback: tadalafil uk paypal

 1067. Pingback: sildenafil uses

 1068. Pingback: tadalafil 30mg tablet

 1069. Pingback: tadalafil prices

 1070. Pingback: stromectol drug

 1071. Pingback: cialis 100mg uk

 1072. Pingback: vardenafil 10mg

 1073. Pingback: ivermectin 500mg

 1074. Pingback: ivermectin buy

 1075. Pingback: ivermectin 90 mg

 1076. Pingback: ed products

 1077. Pingback: hydroxychloroquine sulfate cost

 1078. Pingback: online cialis sales

 1079. Pingback: tadalafil 100mg tablets

 1080. Pingback: buy sildenafil citrate

 1081. Pingback: viagra effects

 1082. Pingback: ed products

 1083. Pingback: roman sildenafil

 1084. Pingback: best pharmacy online

 1085. Pingback: generic viagra sildenafil

 1086. Pingback: sildenafil cost comparison

 1087. Pingback: hydroxychloroquine sulfate tablets

 1088. Pingback: amlodipine side effects

 1089. Pingback: cialis daily generic

 1090. Pingback: vardenafil price comparison

 1091. Pingback: metformin medication

 1092. Pingback: tadalafil herbal substitute

 1093. Pingback: buy viagra online canada

 1094. Pingback: online doctor prescription for viagra

 1095. Pingback: buying viagra online

 1096. Pingback: amoxicillin 500mg capsule

 1097. Pingback: doxycycline monohydrate

 1098. Pingback: furosemide 20mg

 1099. Pingback: orlistat medication

 1100. Pingback: priligy nz

 1101. Pingback: propecia cost

 1102. Pingback: canada cialis online

 1103. Pingback: bimatoprost pigment

 1104. Pingback: clomid 50mg capsules

 1105. Pingback: cialis soft tablet

 1106. Pingback: diflucan medication dose

 1107. Pingback: domperidone medication

 1108. Pingback: hydroxychloroquine generic name drug

 1109. Pingback: nolvadex nz

 1110. Pingback: prednisolone acetate treats what

 1111. Pingback: naltrexone dose alcohol dependence

 1112. Pingback: valtrex side effects women

 1113. Pingback: zanaflex versus flexeril

 1114. Pingback: who owns hydroxychloroquine patent

 1115. Pingback: research chemicals tadalafil

 1116. Pingback: cialis mexico pharmacy

 1117. Pingback: ciprofloxacin ophthalmic dosage

 1118. Pingback: cialis 47

 1119. Pingback: medicine cialis tablets

 1120. Pingback: cialis erection

 1121. Pingback: mom son viagra

 1122. Pingback: viagra pro

 1123. Pingback: female viagra reviews

 1124. Pingback: buy plaquenil online

 1125. Pingback: does cialis lowers blood pressure

 1126. Pingback: how to purchase cialis in canada

 1127. Pingback: hydroxychloroquine antiviral

 1128. Pingback: Google

 1129. Pingback: studies on hydroxychloroquine

 1130. Pingback: viagra plus

 1131. Pingback: SYMPTOMS OF BREAST CANCER

 1132. Pingback: penis vacuum pumps

 1133. Pingback: best rated canadian pharmacies

 1134. Pingback: walgreens generic viagra

 1135. Pingback: viagra over the counter usa 2018

 1136. Pingback: buy generic zithromax no prescription

 1137. Pingback: can i buy zithromax over the counter

 1138. Pingback: cost of generic zithromax

 1139. Pingback: avcılar escort

 1140. Pingback: walmart store number for pharmacy

 1141. Pingback: canada pharmacy canada pharmacy canada pharmacy

 1142. Pingback: Where To Buy Cocaine

 1143. Pingback: happyluke

 1144. Pingback: https://happyruck.com/

 1145. Pingback: viagra pill price

 1146. Pingback: sex toys for men

 1147. Pingback: https://regcialist.com

 1148. Pingback: ucuz escort

 1149. Pingback: ivermectil shipped overnight delivery

 1150. Pingback: Shrooms Vancouver

 1151. Pingback: canadapharmacycanada.com

 1152. Pingback: stromectol 3 mg tablets price

 1153. Pingback: prostate massager

 1154. Pingback: mersin escort

 1155. Pingback: buy prescription drugs without doctor

 1156. Pingback: erectile dysfunction treatment

 1157. Pingback: plaquenil where to buy

 1158. Pingback: buy plaquenil in india

 1159. Pingback: ivermectin mg

 1160. Pingback: Takeout Food

 1161. Pingback: best prostate massager

 1162. Pingback: rabbit vibrator

 1163. Pingback: Inogen g2 for sale

 1164. Pingback: visit here

 1165. Pingback: lottovip สมัคร

 1166. Pingback: priligy not working

 1167. Pingback: cialis 800 black canada

 1168. Pingback: MILF Porn

 1169. Pingback: brand cialis 20mg

 1170. Pingback: prednisone uk buy

 1171. Pingback: prostate milking

 1172. Pingback: 10 mg prednisone

 1173. Pingback: big dildo

 1174. Pingback: best realistic dildo

 1175. Pingback: بحث عن ارقام الهاتف

 1176. Pingback: can you buy prednisone online uk

 1177. Pingback: THC Oil for Sale

 1178. Pingback: 99defi network - decentralized p2p

 1179. Pingback: avrupa yakasi escort

 1180. Pingback: streamcomplet

 1181. Pingback: vehicle movements

 1182. Pingback: losartan vs amlodipine

 1183. Pingback: streaming gratuit

 1184. Pingback: film streaming 2021

 1185. Pingback: melhores telemóveis

 1186. Pingback: cheapest sildenafil uk

 1187. Pingback: download from twitter

 1188. Pingback: atorvastatin side effects mayo clinic

 1189. Pingback: CTRLCOIN

 1190. Pingback: fluoxetine tyramine

 1191. Pingback: does prilosec cause constipation

 1192. Pingback: most realistic male masturbator

 1193. Pingback: cialis pills for sale

 1194. Pingback: sex toys

 1195. Pingback: clit toys

 1196. Pingback: how long does it take for seroquel to work

 1197. Pingback: sertraline missed dose

 1198. Pingback: 1xbit download

 1199. Pingback: rabbit vibrator

 1200. Pingback: cost of viagra

 1201. Pingback: best male stroker

 1202. Pingback: legitimate canadian pharmaceuticals online

 1203. Pingback: escitalopram oxalate 20 mg

 1204. Pingback: best in ottawa

 1205. Pingback: soccorso school mala

 1206. Pingback: canadian pharmacies that ship to us

 1207. Pingback: most trusted canadian online pharmacies

 1208. Pingback: ruger 10 22 carbine for sale

 1209. Pingback: 안전사이트

 1210. Pingback: viagra coupon

 1211. Pingback: 피망머니상

 1212. Pingback: hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet

 1213. Pingback: ivermectin 10 ml

 1214. Pingback: ivermectin pills canada

 1215. Pingback: discount viagra

 1216. Pingback: stromectol and antiparasitic potassium for lymphatic filariasis

 1217. Pingback: how long does it take to lower cholesterol with lipitor

 1218. Pingback: russian bookstore

 1219. Pingback: viagra professional

 1220. Pingback: stromectol for scabies

 1221. Pingback: murchison falls uganda safari

 1222. Pingback: viagra online pharmacy

 1223. Pingback: ed meds online

 1224. Pingback: how to buy cialis cheap

 1225. Pingback: Godfather Og strain

 1226. Pingback: indola

 1227. Pingback: ed meds online canada

 1228. Pingback: lexapro and klonopin

 1229. Pingback: sale cialis

 1230. Pingback: big chief extracts blue dream

 1231. Pingback: how to get cialis cheaper

 1232. Pingback: tablet cialis 20 mg

 1233. Pingback: Macaw parrots for sale

 1234. Pingback: pills like cialis

 1235. Pingback: get cialis online

 1236. Pingback: OXYCODONE FOR SALE

 1237. Pingback: West Highland White Terrier puppy for sale

 1238. Pingback: where to order cialis online

 1239. Pingback: generic for viagra

 1240. Pingback: best pharmacy online

 1241. Pingback: Longfield Academy

 1242. Pingback: cheap viagra brand

 1243. Pingback: masturbation

 1244. Pingback: 1

 1245. Pingback: cheapest viagra

 1246. Pingback: how fast does cymbalta work for pain

 1247. Pingback: rechargeable rabbit vibrator

 1248. Pingback: aranżacja wnętrz Gdynia

 1249. Pingback: برنامج تروكولر

 1250. Pingback: cheap generic viagra online

 1251. Pingback: free download for windows 8

 1252. Pingback: buy viagra hujagra 2011

 1253. Pingback: app download for pc

 1254. Pingback: free download for windows 8

 1255. Pingback: games for laptop download

 1256. Pingback: apps download for windows 7

 1257. Pingback: cialis europe

 1258. Pingback: games for pc download

 1259. Pingback: mp3 juices

 1260. Pingback: apps apk free download for windows 10

 1261. Pingback: sildenafil viagra

 1262. Pingback: Capuchin Monkey For Sale near me

 1263. Pingback: cost for viagra 100mg

 1264. Pingback: Consultant seo

 1265. Pingback: Sig Sauer Guns For Sale

 1266. Pingback: how much is a 100mg viagra

 1267. Pingback: IT Services Somerset

 1268. Pingback: about stromectol

 1269. Pingback: amoxicillin for staph

 1270. Pingback: cheap generic viagra

 1271. Pingback: clomiphene tablets

 1272. Pingback: clomid medication

 1273. Pingback: finasteride prescription costco

 1274. Pingback: Macbook air akku bubikon

 1275. Pingback: ivermectin buy australia

 1276. Pingback: viagra samples

 1277. Pingback: GOLF CARTS FOR SALE

 1278. Pingback: ivermectin 3mg tablets

 1279. Pingback: Livestock for sale

 1280. Pingback: potassium antiparasitic

 1281. Pingback: Is Uganda of Rwanda better for gorilla trekking

 1282. Pingback: buy ivermectin uk

 1283. Pingback: Mac akku tausch stäfa

 1284. Pingback: cialis free samples

 1285. Pingback: Uganda adventure safaris

 1286. Pingback: prednisone without rx

 1287. Pingback: doxycycline 150 mg

 1288. Pingback: doxycycline without prescription

 1289. Pingback: best sex toys

 1290. Pingback: FARMING EQUIPMENT FOR SALE IN GAUTENG

 1291. Pingback: buy doxycycline

 1292. Pingback: shipping containers for sale

 1293. Pingback: viagra for sale online

 1294. Pingback: ارقام بنات

 1295. Pingback: Serengeti African safari

 1296. Pingback: aromatherapy oils

 1297. Pingback: generic cialis cheapest price

 1298. Pingback: where to buy viagra online safely

 1299. Pingback: stromectol generic

 1300. Pingback: cialis without a doctor prescription canada

 1301. Pingback: viagra without prescription canada

 1302. Pingback: cialis professional review

 1303. Pingback: ordering cialis online

 1304. Pingback: ivermectin and cancer

 1305. Pingback: viagra 50 mg cost

 1306. Pingback: brand cialis online pharmacy

 1307. Pingback: software

 1308. Pingback: mylowes

 1309. Pingback: ivermectin ticks

 1310. Pingback: ivermectin cancer

 1311. Pingback: does ivermectin kill tapeworms

 1312. Pingback: order cialis

 1313. Pingback: how expensive is ivermectin

 1314. Pingback: what is zithramax 250 mg used for

 1315. Pingback: reddit viagra

 1316. Pingback: viagra take half pill

 1317. Pingback: herbal viagra pills

 1318. Pingback: taurus 454 raging bull

 1319. Pingback: uberti.45 long colt

 1320. Pingback: ivermectin 50 mg

 1321. Pingback: professional viagra 100mg

 1322. Pingback: buy sig p365

 1323. Pingback: zip 22 for sale

 1324. Pingback: fireball frenzy casino game

 1325. Pingback: mossberg 590 shockwave for sale

 1326. Pingback: best ed pills that work

 1327. Pingback: cialis with dapoxetine usa

 1328. Pingback: reliable nembutal suppliers

 1329. Pingback: Buy LIIIT FLOWER Stiizy

 1330. Pingback: magic mushrooms

 1331. Pingback: magic mushrooms

 1332. Pingback: tadalafil peptides

 1333. Pingback: where to buy cialis

 1334. Pingback: best drug for ed

 1335. Pingback: what stores sell zithromax over the counter

 1336. Pingback: viagra cheap prices

 1337. Pingback: buy viagra online pharmacy

 1338. Pingback: background check website

 1339. Pingback: blue og strain

 1340. Pingback: best natural cure for ed

 1341. Pingback: vigra

 1342. Pingback: sildenafil 100mg

 1343. Pingback: over the counter ed meds

 1344. Pingback: conversion between lisinopril and losartan

 1345. Pingback: cave gecko for sale

 1346. Pingback: beretta 92 elite ltt for sale

 1347. Pingback: smith and wesson r8

 1348. Pingback: viagra canada

 1349. Pingback: cockatoo for sale

 1350. Pingback: catnapper recliners

 1351. Pingback: dapoxetine available in delhi

 1352. Pingback: Buy weed from Florida

 1353. Pingback: graphics card for games

 1354. Pingback: Travelmonke Uganda Tours and Travel

 1355. Pingback: scan 3xs 3080 gaming pc

 1356. Pingback: tamoxifen and grapefruit

 1357. Pingback: does tamoxifen cause bone loss

 1358. Pingback: buy stairmaster

 1359. Pingback: benefits of tamoxifen

 1360. Pingback: وكالة تسويق

 1361. Pingback: G19X COMPACT | 9X19MM

 1362. Pingback: prescription prednisone cost

 1363. Pingback: Adams Arms VooDoo Innovations Witch Doctor 5.56mm AR-15

 1364. Pingback: prednisone

 1365. Pingback: prednisone 100 mg

 1366. Pingback: finance news

 1367. Pingback: buy adhd online uk

 1368. Pingback: RissMiner

 1369. Pingback: ivermectin buy online

 1370. Pingback: ivermectin 3 mg

 1371. Pingback: ivermectin oral solution

 1372. Pingback: Buy Sig Sauer Handguns

 1373. Pingback: Thakeham First School

 1374. Pingback: dizziness

 1375. Pingback: bitcoin

 1376. Pingback: peter nduati net worth

 1377. Pingback: azithromycin otc

 1378. Pingback: prescription drugs online without

 1379. Pingback: Uganda Safari Tour

 1380. Pingback: mexican pharmacy without prescription

 1381. Pingback: viagra online prescription free

 1382. Pingback: prescription drugs

 1383. Pingback: Gorilla Trekking Safari

 1384. Pingback: savage grow

 1385. Pingback: beretta shortguns

 1386. Pingback: azithromycin zithromax over the counter

 1387. Pingback: raw garden extract cartridges

 1388. Pingback: buy guns online australia

 1389. Pingback: viagra-cheap.org

 1390. Pingback: kopru altinda sikin benim

 1391. Pingback: how to use fake vagina

 1392. Pingback: male masturbators

 1393. Pingback: viagra otc

 1394. Pingback: AYAHUASCA FOR SALE

 1395. Pingback: remington v3 timber

 1396. Pingback: Seiko Presage

 1397. Pingback: dank vape carts for sale

 1398. Pingback: viagra without doctor prescription

 1399. Pingback: canadian pharmacies

 1400. Pingback: 40 mg prednisone pill

 1401. Pingback: average cost of generic prednisone

 1402. Pingback: thc vape carts for sale

 1403. Pingback: prednisone steroids

 1404. Pingback: viagra without a doctor prescription 150 mg

 1405. Pingback: viagra tablets uk

 1406. Pingback: ivermectin 6mg for sale

 1407. Pingback: how does viagra work

 1408. Pingback: MUT

 1409. Pingback: viagra government funded

 1410. Pingback: happyLuke

 1411. Pingback: ivermectin 250ml

 1412. Pingback: ivermectin 50 mg

 1413. Pingback: amoxicillin drug

 1414. Pingback: red viagra tablets

 1415. Pingback: cheap lasix 40 mg

 1416. Pingback: buy lasix in the uk

 1417. Pingback: п»їover the counter viagra

 1418. Pingback: neurontin 300 600 mg

 1419. Pingback: quineprox 50 mg

 1420. Pingback: buy prednisone 40mg

 1421. Pingback: high quality counterfeit money for sale

 1422. Pingback: viagra cialis

 1423. Pingback: priligy online usa

 1424. Pingback: modafinil 50mg

 1425. Pingback: stromectol oral

 1426. Pingback: combivent coupon

 1427. Pingback: ventolin 108 mcg

 1428. Pingback: kush carts

 1429. Pingback: zithromax cost

 1430. Pingback: viagra para mujeres

 1431. Pingback: gabapentin 202

 1432. Pingback: ed pills that work better than viagra

 1433. Pingback: viagra use

 1434. Pingback: plaquenil 40 mg

 1435. Pingback: testosterone booster

 1436. Pingback: cialis 60mg

 1437. Pingback: super avanaful

 1438. Pingback: ivermectin 9mg

 1439. Pingback: Rent a car Crna Gora

 1440. Pingback: cheap online viagra

 1441. Pingback: generic zithromax

 1442. Pingback: Buy Vyvanse Online UK

 1443. Pingback: Website

 1444. Pingback: cialis black 800mg

 1445. Pingback: bitcoin mining rigs

 1446. Pingback: https://www.kryptexminers.com/product/goldshell-kd5-18th-s-kadena-miner-brand-new-for-sale/

 1447. Pingback: viagra online order

 1448. Pingback: brand viagra

 1449. Pingback: how much is generic valtrex

 1450. Pingback: buying valtrex

 1451. Pingback: buy valtrex generic online

 1452. Pingback: Buy legit and cheap Holy Grail Kush online

 1453. Pingback: CableFreeTV

 1454. Pingback: price of valtrex in india

 1455. Pingback: Gorilla Trekking in Bwindi Impenetrable national park

 1456. Pingback: viagra dosages

 1457. Pingback: The NMD News

 1458. Pingback: buy ivermectin 6 mg tablets

 1459. Pingback: www.happyruck.com

 1460. Pingback: happyruck.com

 1461. Pingback: virtual card buy with cryptocurrency

 1462. Pingback: virtual visa card buy with cryptocurrency

 1463. Pingback: viagra prices

 1464. Pingback: russian audio books USA

 1465. Pingback: pure white hennessy for sale

 1466. Pingback: counterfeit usd for sale

 1467. Pingback: affiliate marketing millionaire

 1468. Pingback: e-cigs

 1469. Pingback: ruger firearms for sale

 1470. Pingback: cialis versus viagra

 1471. Pingback: best browser sex games

 1472. Pingback: RV solar generators

 1473. Pingback: portable generator

 1474. Pingback: cheap solar panels for home

 1475. Pingback: Batna J. M. O Sr Madrasha

 1476. Pingback: Govt. Junior College For GirlsDharmavaram, Dharmavaram, Dharmavaram Urban

 1477. Pingback: Amity University, Kolkata

 1478. Pingback: lost boy killing of james bulger

 1479. Pingback: absolutely fabulous the movie

 1480. Pingback: cheap generic drugs from canada

 1481. Pingback: Buy aslene orlistat 120 mg online

 1482. Pingback: cheap online generic drugs

 1483. Pingback: cialis strength levels

 1484. Pingback: cialis dosage recommendations frequency

 1485. Pingback: vibrators for women

 1486. Pingback: how to use pleasure kits

 1487. Pingback: walther ppk 380 9mm for sale

 1488. Pingback: Magic Mushroom Spores

 1489. Pingback: cialis dosage recommendations

 1490. Pingback: browning hog stalker 308 for sale

 1491. Pingback: https://dailycbd.com/en/

 1492. Pingback: normal dosage of cialis

 1493. Pingback: beretta pico for sale

 1494. Pingback: sildenafil revatio

 1495. Pingback: ivermectin pills canada

 1496. Pingback: Uganda Safari Holidays

 1497. Pingback: buy Fake and authentic driving licence

 1498. Pingback: buy pentobarbital sodium

 1499. Pingback: plaquenil 0.2

 1500. Pingback: buy gbl cleaner

 1501. Pingback: kimber guns usa

 1502. Pingback: cheap viagra

 1503. Pingback: hydroxychloroquine virus

 1504. Pingback: where to buy e-cigarettes online usa

 1505. Pingback: sildenafil teva

 1506. Pingback: bathmate

 1507. Pingback: remington tac 13 for sale

 1508. Pingback: ri3284 n

 1509. Pingback: generic sildenafil

 1510. Pingback: stromectol how much it cost

 1511. Pingback: stromectol without prescription

 1512. Pingback: remington tac 13 for sale

 1513. Pingback: stiizy pod

 1514. Pingback: 2cb synthesis

 1515. Pingback: restaurants

 1516. Pingback: real viagra 100mg

 1517. Pingback: plaquenil generic 200 mg coupon

 1518. Pingback: buy ruger firearms online europe

 1519. Pingback: mp5 sale

 1520. Pingback: wasr ak47 for sale

 1521. Pingback: ivermectin 3 mg for sale

 1522. Pingback: ivermectin australia

 1523. Pingback: elexusbet

 1524. Pingback: uca.com.vn

 1525. Pingback: eurocasino

 1526. Pingback: madridbet

 1527. Pingback: meritroyalbet

 1528. Pingback: eurocasino

 1529. Pingback: psychedelic mushrooms for sale

 1530. Pingback: Source

 1531. Pingback: eurocasino

 1532. Pingback: CALUANIE MUELEAR OXIDIZE FOR SALE ONLINE

 1533. Pingback: ivermectin 3mg tablets price

 1534. Pingback: Buy Gamma - Butyrolactone (GBL) online

 1535. Pingback: order Oxycodone online

 1536. Pingback: Buy Oxycodone online

 1537. Pingback: stromectol usa

 1538. Pingback: Best Paint Sprayers

 1539. Pingback: bph cialis dosage

 1540. Pingback: cialis 20 mg tablets and prices

 1541. Pingback: on line cialis

 1542. Pingback: Perdomo Cigars

 1543. Pingback: live resin cartridges

 1544. Pingback: zithromax generic price

 1545. Pingback: Последние новости

 1546. Pingback: Android apps development

 1547. Pingback: ruger pc charger for sale

 1548. Pingback: silicone rabbit

 1549. Pingback: g spot vibrator

 1550. Pingback: huge dildo

 1551. Pingback: ivermectin lice

 1552. Pingback: best butt plug

 1553. Pingback: buy real driver license

 1554. Pingback: university college in kenya

 1555. Pingback: erectile dysfunction medicines

 1556. Pingback: divorce lawyers

 1557. Pingback: ed meds

 1558. Pingback: Motorcycle Boots

 1559. Pingback: double dildos

 1560. Pingback: play online casino slots for real money

 1561. Pingback: BROMAZEPAM 6MG

 1562. Pingback: viagra and dapoxetine

 1563. Pingback: meritroyalbet

 1564. Pingback: adam and eve sex toys

 1565. Pingback: generic tadalafil pills round or oval not-tear-shaped

 1566. Pingback: clit vibrator

 1567. Pingback: kel tec plr 16 brace

 1568. Pingback: pfizer viagra price

 1569. Pingback: tudor north flag automatic watches

 1570. Pingback: purchase cialis

 1571. Pingback: mossberg 590m for sale

 1572. Pingback: beretta pico 380

 1573. Pingback: cialis over the counter at walmart

 1574. Pingback: cialis on ebay

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail