ನಾಲ್ಬದಿಗಳು (Quadrilaterals) ಭಾಗ-2

ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಬದಿಗಳು ಎಂದರೇನು, ಅವುಗಳ ಹಲವು ಬಗೆಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿರಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ (Perimeter), ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು (Area), ನಾಲ್ಬದಿಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು(Angles) ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಹಾಗು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹಳಮೆಯನ್ನು (History of Quadrilaterals) ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ನಾಲ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ, ಮೂಲೆ, ಹರವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Picture21. ನಾಲ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ (Perimeter of the Quadrilaterals):

ಯಾವುದೇ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image1 QuP2

ಮೇಲಿನ ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರ ಬದಿಗಳು AD, DC, CB ಮತ್ತು BA ಆಗಿವೆ ಹಾಗು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ P ಆಗಿರಲಿ.

ಸುತ್ತಳತೆ P = ಬದಿ1 + ಬದಿ2 + ಬದಿ3 + ಬದಿ4 = AD + DC + CB + BA

 

ಉದಾಹರಣೆ 1 :  ಕೆಳಗಿನ ADCB ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು (Kite) ತೆಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರ ಬದಿಗಳು AD = 2cm, DC = 4cm, CB = 4cm ಮತ್ತು BA = 2cm ಆಗಿವೆ ಹಾಗು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ P ಆಗಿರಲಿ.

Image2 QuP2ಸುತ್ತಳತೆ P = ಬದಿ1 + ಬದಿ2 + ಬದಿ3 + ಬದಿ4 = AD + DC + CB + BA = 2 + 4 + 4 + 2 = 12cm

ಗಾಳಿಪಟ ADCB ಸುತ್ತಳತೆ P = 12cm

 ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಹರಳಾಕೃತಿ (Rombus) ADCB ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ಒಂದು ಬದಿ AB = 3cm ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯೆಷ್ಟು?

Image3 QuP2ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಹರಳಾಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ,

AD = DC = CB = BA = 3cm.

ಸುತ್ತಳತೆ P = ಬದಿ1 + ಬದಿ2 + ಬದಿ3 + ಬದಿ4 = AD + DC + CB + BA = 3 + 3 + 3 + 3 = 12cm.

ಹರಳಾಕೃತಿ ADCB ಸುತ್ತಳತೆ P = 12cm.

 ಉದಾಹರಣೆ 3: ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ತಗಲು ನಾಲ್ಬದಿ (Tangential quadrilateral) ABCDಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರ ಬದಿಗಳು DA = 7cm, CD = 4.5cm, BC = 2.5cm ಆದಾಗ ಅದರ ಬದಿ AB ಯ ಉದ್ದವೆಷ್ಟು?

Image4 QuP2ಒಂದು ದುಂಡುಕದ (Circle) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಗಲುಗೆರೆಗಳು (Tangent lines) ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ತಗಲು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎದುರು ಬದಿಗಳ ಮೊತ್ತವು ಇನ್ನೊಂದು ಎದುರು ಬದಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎದುರು ಬದಿಗಳ ಮೊತ್ತ AD + BC = DC + AB.

ತಗಲು ನಾಲ್ಬದಿ (Tangential quadrilateral) ABCD  ಬದಿಗಳು DA = 7cm, CD = 4.5cm, BC = 2.5cm.

7 +  2.5 =  4.5 +AB

9.5 = 4.5 + AB

AB = 9.5 – 4.5 = 5cm

ತಗಲು ನಾಲ್ಬದಿ ABCD ಯಲ್ಲಿ  AB ಬದಿಯ ಉದ್ದ 5cm ಆಗಿದೆ.

 2. ನಾಲ್ಬದಿಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ.

ಹೇಳಿಕೆ:ಯಾವುದೇ ಸುಳುವಾದ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 360° ಆಗಿರುತ್ತದೆ”.

ತೋರಿಸಿಕೆ (Proofs):

Image5 QuP2ABCD ಎಂಬ ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ AC ಎಂಬ ಒಂದು ನಡುಗೆರೆಯನ್ನು (Bisector Line) ಎಳೆಯೋಣ

ನಡುಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ .

1 + 2 = A …… (i)

3 + 4 = C …… (ii)

ನಡುಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ABC  ಮತ್ತು ACD ಎಂಬ ಎರಡು ಮೂರ್ಬದಿಗಳು (Triangles) ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ಬದಿ ಒಳಮೂಲೆಯ ಮೊತ್ತವು 180° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  

ABC ಯಲ್ಲಿ

2 + 4 + B = 180°

ACD ಯಲ್ಲಿ

1 + 3 + D = 180°

ABC ಮತ್ತು ACD ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ 2 + 4 + B + 1 + 3 + D = 360°  ಆಗುತ್ತದೆ.

(1 + 2) + B + (3 + 4) + D = 360°

A + B + C + D = 360°  [(i) ಮತ್ತು (ii) ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ]

ಯಾವುದೇ ಸುಳುವಾದ ನಾಲ್ಬದಿಯ (Simple Quadrilateral) ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 360° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 ಉದಾಹರಣೆ 1: ಕೆಳಗಡೆ WZYX ಎಂಬ ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ  (Cyclic quadrilateral) ಮೂಲೆ WXY  = 106° ಮತ್ತು ಮೂಲೆ XYZ  = 87° ಆದಾಗ ಅದರ ಉಳಿದೆರಡು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 360° ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

Image6 QuP2ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತುದಿಗಳು (Vertices) ದುಂಡುಕದ ಮಯ್ಯನ್ನು (Circumference) ತಗಲಿದಾಗ ಅದು ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎದುರು ಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

WXY + YZW= XYZ+ ZWX= 180°

106° + YZW = 87° + ZWX = 180°

 YZW = 180° – 106° = 74° 

ZWX = 180° – 87° = 93° 

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಉಳಿದೆರಡು ಮೂಲೆಗಳು  YZW = 74° ಮತ್ತು ZWX = 93° ಆಗಿವೆ.

ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ WXY + YZW + XYZ+ ZWX = 106° + 74° +87° +93°  = 360° 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 360° ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದಂತಾಯ್ತು.

 ಉದಾಹರಣೆ 2: BADC ಎಂಬ ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯ (Parallelogram) ಒಂದು ಮೂಲೆ ABC = 120°  ಆದಾಗ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

Image7 QuP2ಯಾವುದೇ ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎದುರು ಮೂಲೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ABC = CDA ಮತ್ತು DAB = BCD

ಇಲ್ಲಿ ABC =120°  ಆಗಿರುವುದರಿಂದ CDA = ABC =120°  ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾವುಗಳು ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಒಳಮೂಲೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 360° ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

 ABC + CDA + DAB + BCD =360°

120°  + 120°  + DAB + BCD =360°

DAB + BCD = 360° – 120° -120° = 120°

ಮೇಲೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ  DAB = BCD ಆಗಿದೆ.

DAB+ DAB = 120° = 2 x DAB = 120°

DAB = 120°/2 = 60 ° ಮತ್ತು  BCD = DAB = 60°

BADC ಎಂಬ ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಮೂಲೆಗಳು ABC  = 120° , CDA = 120° , DAB = 60° , BCD = 60°   ಆಗಿವೆ.

 3. ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ (Area of Quadrilateral)

ನಾವು ಹಿಂದೆ ಚೌಕ ಎಂಬ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಚೌಕದ ಹರವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು, ಚೌಕದ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಹರವನ್ನು ಬದಿ x ಬದಿ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಯತದ ಹರವನ್ನು ಉದ್ದ x ಅಗಲ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಬದಿಯ ಬದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಚೌಕ ಮತ್ತು ಆಯತದಂತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಬದಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೋಗುವಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು (Equation) ಅನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು.

Image8 QuP2ನಾಲ್ಬದಿ (Quadrilateral): ABCD

ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು (Diagonals): p,q

ಬದಿಗಳು: AD = d, DC = c, CB = b, BA = a

ಅರೆಸುತ್ತಳತೆ (Semi-Perimeter) s = 1/2 x (a + b + c + d ). 

ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲೆ: θ

ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಬದಿಗಳು, ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ನಾಲ್ಬದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೇಲಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು (Equation) ಸರಳವಾಗಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಹಾಗು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸೋಣ.

tableಉದಾಹರಣೆ 1: ABCD ಸಾಟಿ ಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ (Trapezoid) ಸಾಟಿಬದಿಗಳು (Parallel sides) b1 = 10cm, b2 = 8cm ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರ h = 5cm ಆದಾಗ ಅದರ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

 Image10 QuP2

ಸಾಟಿ ಬದಿಗಳು (Parallel side) b1 = 10cm, b2 = 8cm , ಎತ್ತರ h = 5cm

ಸಾಟಿಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು A = 1/2  x ಎತ್ತರ x (ಸಾಟಿಬದಿ1 + ಸಾಟಿಬದಿ2) = 1/2  x h x (b1 + b2)

A = 1/2  x 5 x (10 + 8) = 1/2  x 5 x (18) = 90/2 = 45 cm2

  ABCD ಸಾಟಿಇಬ್ಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು 45 cmಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡವು ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿದೆ (Parallelogram), ಅದರ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ (wall) ಸಾಟಿಬದಿಯ ಬುಡವು (Parallel base) 25m  ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 15m ಆದಾಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

 

Image11 QuP2ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಯನ್ನು ABCD ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ,

ಸಾಟಿಬದಿಯ ಬುಡ BC = AD = 25m, ಎತ್ತರ = 15m.

ಸಾಟಿಬದಿಯ ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು A = ಬುಡ x ಎತ್ತರ = b x h.

A = 25 x 15 = 375 m2

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಟಿಬದಿ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಗಿರುವ ಗೋಡೆ ABCD ಹರವು 375 m2 ಆಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಗಾಳಿಪಟದ ಎದುರು ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ದಗಳು AC = 2 ft ಮತ್ತು BD = 1.5 ft ಆಗಿವೆ, ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಂದವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟದ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Image12 QuP2ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ABCD ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಗಾಳಿಪಟದ ಎದುರು ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ದಗಳು AC = d1 =2 ft ಮತ್ತು BD = d2 =1.5 ft ಅದರ ಮೂಲೆಗೆರೆಗಳಾಗಿವೆ (Diagonals).

ಗಾಳಿಪಟದ ಹರವು A = 1/2 x ಮೂಲೆಗೆರೆ1 x ಮೂಲೆಗೆರೆ2 = 1/2 x d1 x d2

A = 1/2 x d1 x d2 = 1/2 x 2 x 1.5 = 1.5 ft2

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂದವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟ ABCD ಹರವು 1.5 ftಆಗಿದೆ.

 ಉದಾಹರಣೆ 4:  ABCD ಎಂಬ ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ (Cyclic Quadrilateral) ಬದಿಗಳು AB = 3.5cm, BC = 3cm, CD = 2.5cm, DA = 1.5cm ಆಗಿವೆ, ಇದರ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

Image13 QuP2ಒಂದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತುದಿಗಳು (Vertices) ದುಂಡುಕದ ಮಯ್ಯನ್ನು (Circumference) ತಗಲಿದಾಗ ಅದು ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB = a = 3.5cm, BC = b = 3cm, CD = c = 2.5cm, DA = d = 1.5cm ಆಗಿವೆ.

ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು A = (s − a)(s − b)(s − c)(s − d)

ಇಲ್ಲಿ s ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಅರೆಸುತ್ತಳತೆಯಾಗಿದೆ (Semi-Perimeter), ಹಾಗು s = 1/2 x (a + b + c + d)

s = 1/2 x (3.5 + 3 + 2.5 + 1.5) = 10.5/2 = 5.25cm

A = ( s−a)(s−b)(s−c)(s−d) = (5.25 – 3.5)(5.25 − 3)(5.25 – 2.5)(5.25 – 1.5) = (1.75)(2.25)(2.75)(3.75)

A = 40.60546875 = 6.37225 cm 2

 ∴ ABCD ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವು 6.37225 cm 2 ಆಗಿದೆ.

 ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹಳಮೆ

 • ಸುಮಾರು 300 B.C ಹೊತ್ತಿನ ಗ್ರೀಕಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಎಣಿಕೆಯರಿಗ (Mathematician) ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ನ ಎಣಿಕೆಯರಿಮೆಯ ಹೊತ್ತಗೆ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಅಡಕದಲ್ಲಿ (Euclid’s Elements) ನಾಲ್ಬದಿಗಳ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image14 QuP2(ಯೂಕ್ಲಿಡ್)

 • ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ನರು (Babylonians) ಹಲವು ಬಗೆಯ ನಾಲ್ಬದಿಗಳ ಹರವನ್ನು (Area of Quadrilatreal) ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
 • ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪೆರೋ (Pharaoh) ಅರಸರು ಸುಮಾರು 2700 BC ಇಂದ 500 BC ಗಳವರೆಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಾಲ್ಬದಿಯಾಕಾರದ ಬುಡವನ್ನು (Quadrilateral Base) ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು,Image15 QuP2
 • ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಎಣಿಕೆಯರಿಗ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತನು (~500 A.D) ದುಂಡುಸುತ್ತು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಹರವಿನ ( Area of Cyclic Quadrilateral) ಬಗ್ಗೆ ಅರಕೆಮಾಡಿದ್ದನು.
 • ಪೈತಾಗೋರಸ್ (500 B.C) ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀಕಿನ ಎಣಿಕೆಯರಿಗ. ಅವನು ತನ್ನ ಸರಿಮೂಲೆ ಮೂರ್ಬದಿಯ (Right Angle Triangle) ಕಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ಒರೆಹಚ್ಚಲು ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

 ಚಟುವಟಿಕೆ:

ನೀವು ದಿನಾಲೂ ಕಾಣುವ ನಾಲ್ಬದಿಯಾಕರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಯಾವ ಬಗೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರಿ. ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಲ್ಬದಿಯ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  (ಸೆಲೆಗಳು: socratic.org, thefamouspeople.com, cgm.cs.mcgill.ca, mathsisfun.com, wikipedia.org, geom.uiuc.edu, staff.argyll.epsb.ca)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

857 Comments

 1. Pingback: essayforme

 2. Pingback: Cialis daily

 3. Pingback: Viagra great britain

 4. Pingback: Cialis for sale

 5. Pingback: sfgjidfgn443 afeu23na7789 abdu23na7

 6. Pingback: tubepla.net download155 afeu23na4157 abdu23na9

 7. Pingback: download on mobile570 afeu23na9848 abdu23na87

 8. Pingback: 60wzzIstzS

 9. Pingback: hdmobilesex.me

 10. Pingback: buy tadalafil

 11. Pingback: schatshadowrank.mobi find out more here

 12. Pingback: schattopengine.mobi

 13. Pingback: xxxvipsearch.mobi click the following article wrz0N

 14. Pingback: click to continue

 15. Pingback: schatfreese.mobi visit the source

 16. Pingback: please click for source

 17. Pingback: pronbestrank.mobi

 18. Pingback: pronvipse.mobi as reported here Fyu

 19. Pingback: xxxbestrank.mobi

 20. Pingback: schatshadowengine.mobi

 21. Pingback: schatshadowrank.mobi please click for source

 22. Pingback: schatshadowrank.mobi

 23. Pingback: tophookupportal.mobi

 24. Pingback: fastfucksite.mobi article source ixjBP

 25. Pingback: fastsexportal.mobi i'll provide a link

 26. Pingback: fastfuckse.mobi click at this page UqJSC

 27. Pingback: topdatingse.mobi see more sNRAj

 28. Pingback: speedsexsite.mobi visit web page

 29. Pingback: fastsexsearch.mobi more information isg

 30. Pingback: topfucksearch.mobi

 31. Pingback: read an article

 32. Pingback: fastfuckportal.mobi click to continue

 33. Pingback: topsexportal.mobi

 34. Pingback: source

 35. Pingback: oklandbesthomesecurity.info

 36. Pingback: oklandbestsecuritysystems.info

 37. Pingback: oklandtophomeguard.info

 38. Pingback: continued here

 39. Pingback: oklandvipsecuritysystems.us more information LGtj

 40. Pingback: oklandvipsecuritysystems.us

 41. Pingback: oklandvipsecuritysystems.us taken from here

 42. Pingback: oklandtophomeguard.us visit the page

 43. Pingback: click to read more

 44. Pingback: oklandbestsecuritysystems.us here is the link

 45. Pingback: oklandviphomeguard.us

 46. Pingback: oklandviphomeguard.info click to find out more 0O5

 47. Pingback: youtube.com Coub

 48. Pingback: Generic cialis tadalafil

 49. Pingback: generic cialis tadalafil uk

 50. Pingback: tadalafil generic

 51. Pingback: cialis generic name

 52. Pingback: cialis generic

 53. Pingback: cialis generic availability

 54. Pingback: cialis generic availability 2018

 55. Pingback: cialis generic prices

 56. Pingback: cialis generic tadalafil

 57. Pingback: cialis generic pharmacy

 58. Pingback: levitra generic

 59. Pingback: sildenafil citrate

 60. Pingback: levofloxacin 750 mg

 61. Pingback: viagra 100mg

 62. Pingback: sildenafil 100mg

 63. Pingback: azithromycin 250 mg

 64. Pingback: augmentin 875 mg

 65. Pingback: amiodarone 200 mg

 66. Pingback: lipitor generic

 67. Pingback: simvastatin 20 mg

 68. Pingback: best price for viagra

 69. Pingback: diflucan 150 mg

 70. Pingback: levitra 20 mg

 71. Pingback: viagra pills

 72. Pingback: cialis 20mg tablets prices

 73. Pingback: levitra 20mg best price

 74. Pingback: biaxin generic

 75. Pingback: biaxin antibiotic

 76. Pingback: cost of biaxin antibiotic

 77. Pingback: biaxin coupon

 78. Pingback: biaxin coupons

 79. Pingback: fluoxetine hcl

 80. Pingback: fluoxetine 20 mg

 81. Pingback: prozac generic

 82. Pingback: prozac medication

 83. Pingback: fluoxetine 10 mg

 84. Pingback: alprostadil

 85. Pingback: alprostadil price

 86. Pingback: buy cialis

 87. Pingback: cialis oral jelly

 88. Pingback: 2018-2019

 89. Pingback: 2019

 90. Pingback: sildenafil 100mg coupon

 91. Pingback: cleantalkorg2.ru

 92. Pingback: a2019-2020

 93. Pingback: facebook

 94. Pingback: facebook1

 95. Pingback: javsearch.mobi

 96. Pingback: cialis

 97. Pingback: cialis coupon

 98. Pingback: cialis 20mg

 99. Pingback: levitra

 100. Pingback: generic cialis

 101. Pingback: cialis online

 102. Pingback: tadalafil 5mg

 103. Pingback: tadalafil 20mg

 104. Pingback: viagra tablets

 105. Pingback: sildenafil

 106. Pingback: tadalafil

 107. Pingback: cialis dosage

 108. Pingback: cialis prices

 109. Pingback: cialis tablets

 110. Pingback: viagra vs cialis

 111. Pingback: generic viagra

 112. Pingback: viagra connect

 113. Pingback: viagra without doctor prescription

 114. Pingback: viagra natural

 115. Pingback: buy prescription drugs without doctor

 116. Pingback: cialis vs viagra

 117. Pingback: tadalafil 20 mg

 118. Pingback: cialis 20 mg

 119. Pingback: cialis 5 mg

 120. Pingback: cialis pills

 121. Pingback: cheap cialis

 122. Pingback: cialis coupons

 123. Pingback: cialis canada

 124. Pingback: viagra

 125. Pingback: buy viagra

 126. Pingback: viagra online

 127. Pingback: viagra prices

 128. Pingback: viagra generic

 129. Pingback: generic viagra 100mg

 130. Pingback: viagra coupons

 131. Pingback: cheap viagra

 132. Pingback: generic viagra available

 133. Pingback: buy viagra online

 134. Pingback: viagra tablet

 135. Pingback: sildenafil 20 mg

 136. Pingback: sildenafil 100

 137. Pingback: buy biaxin

 138. Pingback: buy ceftin

 139. Pingback: buy chloromycetin

 140. Pingback: buy biaxin online

 141. Pingback: buy ceftin online

 142. Pingback: chloromycetin

 143. Pingback: buy cordarone

 144. Pingback: example.org.17

 145. Pingback: cialis 20mg generic

 146. Pingback: generic cialis 20mg

 147. Pingback: generic cialis available

 148. Pingback: generic cialis tadalafil

 149. Pingback: female viagra

 150. Pingback: sildenafil tablets

 151. Pingback: prednisone 20 mg

 152. Pingback: buy sildenafil

 153. Pingback: sildenafil generic

 154. Pingback: viagra doctor prescription

 155. Pingback: sildenafil 50 mg

 156. Pingback: sildenafil coupons

 157. Pingback: sildenafil 100 mg

 158. Pingback: sildenafil citrate 100mg

 159. Pingback: buy cialis online

 160. Pingback: cialis tadalafil

 161. Pingback: sildenafil citrate tablets

 162. Pingback: sildenafil citrate pricing

 163. Pingback: bactrim ds

 164. Pingback: ceftin antibiotic

 165. Pingback: cephalexin 500mg

 166. Pingback: ciprofloxacin 500mg

 167. Pingback: fluconazole 150 mg

 168. Pingback: levofloxacin 500 mg

 169. Pingback: cefdinir 300 mg

 170. Pingback: bactrim antibiotic

 171. Pingback: 100mg viagra without a doctor prescription

 172. Pingback: natural viagra

 173. Pingback: viagra on line

 174. Pingback: over the counter viagra

 175. Pingback: female viagra pills

 176. Pingback: viagra for men

 177. Pingback: viagra for women

 178. Pingback: viagra without a doctor prescription

 179. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 180. Pingback: viagra medicine online order

 181. Pingback: viagra without doctor prescription usa

 182. Pingback: cialis generico

 183. Pingback: cialis generika

 184. Pingback: tadalafila

 185. Pingback: amitriptyline or cymbalta for pain

 186. Pingback: baclofen and tylenol pm

 187. Pingback: difference sertraline and escitalopram

 188. Pingback: when taking prednisone can you split the dose

 189. Pingback: canadian pharmacy online

 190. Pingback: canada online pharmacies

 191. Pingback: Viagra 5 mg

 192. Pingback: cialis cost

 193. Pingback: Generic cialis

 194. Pingback: cialis cooupons

 195. Pingback: cialis free trial

 196. Pingback: atorvastatin

 197. Pingback: cymbalta

 198. Pingback: atorvastatin 10 mg

 199. Pingback: cymbalta dosage

 200. Pingback: cialis online pharmacy

 201. Pingback: atorvastatin 10mg

 202. Pingback: cymbalta for pain

 203. Pingback: cymbalta generic

 204. Pingback: levitra coupon

 205. Pingback: cymbalta medication

 206. Pingback: levitra dosage

 207. Pingback: cialis side effects

 208. Pingback: cymbalta reviews

 209. Pingback: cymbalta side effects

 210. Pingback: levitra vs viagra

 211. Pingback: cymbalta withdrawal

 212. Pingback: vardenafil

 213. Pingback: duloxetine

 214. Pingback: vardenafil 20 mg

 215. Pingback: duloxetine 20 mg

 216. Pingback: vardenafil 20mg

 217. Pingback: duloxetine hcl

 218. Pingback: duloxetine side effectss

 219. Pingback: duloxetine 60 mg

 220. Pingback: buy cialis generic tadalafil

 221. Pingback: augmentin

 222. Pingback: levaquin

 223. Pingback: augmentin 875

 224. Pingback: levaquin 500 mg

 225. Pingback: buy levitra

 226. Pingback: levaquin 750 mg

 227. Pingback: cheap levitra

 228. Pingback: buy levitra online

 229. Pingback: augmentin and alcohol

 230. Pingback: levaquin antibiotic

 231. Pingback: generic levitra

 232. Pingback: augmentin antibiotic

 233. Pingback: levaquin dosage

 234. Pingback: augmentin dosage

 235. Pingback: levaquin for uti

 236. Pingback: augmentin dose

 237. Pingback: levaquin lawsuit

 238. Pingback: augmentin for dogs

 239. Pingback: cialis 20mg tablet prices

 240. Pingback: levaquin renal dose

 241. Pingback: levitra 20mg

 242. Pingback: augmentin for uti

 243. Pingback: levitra cost

 244. Pingback: levaquin side effects

 245. Pingback: augmentin side effects

 246. Pingback: levaquin uses

 247. Pingback: augmentin uses

 248. Pingback: what is levaquin

 249. Pingback: augmentin vs amoxicillin

 250. Pingback: side effects augmentin

 251. Pingback: levitra online

 252. Pingback: what is augmentin

 253. Pingback: levitra prices

 254. Pingback: cialis pharmacy

 255. Pingback: levitra recviews

 256. Pingback: levitra side effects

 257. Pingback: levitra vs cialis

 258. Pingback: cialis tablets australia

 259. Pingback: cialis without a doctor prescription

 260. Pingback: vardenafil generic

 261. Pingback: vardenafil hcl 20mg

 262. Pingback: what is levitra

 263. Pingback: tadalafil without a doctor prescription

 264. Pingback: free cialis

 265. Pingback: 5mg cialis

 266. Pingback: free cialis coupon

 267. Pingback: cialis copay card

 268. Pingback: free cialis samples

 269. Pingback: cialis patent expiration

 270. Pingback: buying cialis online

 271. Pingback: generic cialis canada

 272. Pingback: canadian cialis

 273. Pingback: cialis coupons printable

 274. Pingback: cialis price

 275. Pingback: generic cialis reviews

 276. Pingback: canadian pharmacy cialis

 277. Pingback: cialis daily

 278. Pingback: cialis professional

 279. Pingback: cialis reviews

 280. Pingback: generic for cialis

 281. Pingback: cheap cialis generic

 282. Pingback: cialis dosage information

 283. Pingback: cialis samples

 284. Pingback: cheap generic cialis

 285. Pingback: cialis drug interactions

 286. Pingback: cialis saving card

 287. Pingback: liquid cialis

 288. Pingback: cialis for sale

 289. Pingback: marley generics cialis

 290. Pingback: cialis for women

 291. Pingback: cialis soft

 292. Pingback: natural cialis

 293. Pingback: cialis 5mg

 294. Pingback: no prescription cialis

 295. Pingback: cialis 5mg coupon

 296. Pingback: cialis from canada

 297. Pingback: cialis walmart

 298. Pingback: non prescription cialis

 299. Pingback: cialis wikipedia

 300. Pingback: online cialis

 301. Pingback: cialis generic canada

 302. Pingback: cialis without prescription

 303. Pingback: otc cialis

 304. Pingback: cialis and alcohol

 305. Pingback: cialis medication

 306. Pingback: cost of cialis

 307. Pingback: tadalista vs cialis

 308. Pingback: cialis black

 309. Pingback: cialis on line

 310. Pingback: discount cialis

 311. Pingback: buy viagra with no prescription

 312. Pingback: dutch women viagra

 313. Pingback: generic viagra online pharmacy

 314. Pingback: cialis over the counter at walmart

 315. Pingback: pfizer generic viagra

 316. Pingback: sildenafil 20 mg tablet vs viagra

 317. Pingback: sophia viagra

 318. Pingback: viagra dosage recommendations

 319. Pingback: viagra for sale

 320. Pingback: viagra online canada pharmacy

 321. Pingback: cialis generic tadalafil 10mg

 322. Pingback: cialis generic tadalafil 60mg

 323. Pingback: cialis generic tadalafil walmart

 324. Pingback: cialis generic tadalafil for sale

 325. Pingback: cialis generic tadalafil india

 326. Pingback: viagra sex

 327. Pingback: cialis prices 10mg

 328. Pingback: viagra side effects

 329. Pingback: cialis prices 100mg

 330. Pingback: viagra without a doctor prescription from canada

 331. Pingback: cialis prices 20mg

 332. Pingback: cialis prices 5mg

 333. Pingback: generic cialis tadalafil 20mg

 334. Pingback: cialis prices walmart

 335. Pingback: generic cialis pricing

 336. Pingback: best place to buy cialis online without script

 337. Pingback: generic viagra sildenafil citrate

 338. Pingback: buy cialis canada online

 339. Pingback: sildenafil 100mg tablets

 340. Pingback: buy cialis online without script

 341. Pingback: sildenafil 20 mg tablet

 342. Pingback: where can i buy cialis over the counter at walmart

 343. Pingback: where to buy cialis online safely

 344. Pingback: sildenafil citrate 20 mg

 345. Pingback: sildenafil dosage

 346. Pingback: sildenafil side effects

 347. Pingback: canadian viagra

 348. Pingback: cost of viagra

 349. Pingback: generic viagra prices

 350. Pingback: herbal viagra

 351. Pingback: marley generic viagra

 352. Pingback: online pharmacy viagra

 353. Pingback: online viagra

 354. Pingback: real viagra

 355. Pingback: viagra alternative

 356. Pingback: viagra cost

 357. Pingback: cialis vs levitra

 358. Pingback: viagra in action

 359. Pingback: viagra online pharmacy

 360. Pingback: generic cialis online

 361. Pingback: viagra pill

 362. Pingback: viagra price

 363. Pingback: levitra generic

 364. Pingback: viagra on line

 365. Pingback: viagra without doctor prescription

 366. Pingback: viagra generic

 367. Pingback: viagra prices

 368. Pingback: pharmacies shipping to usa

 369. Pingback: pharmacies shipping to usa

 370. Pingback: online pharmacies

 371. Pingback: pharmacy

 372. Pingback: canadian pharcharmy

 373. Pingback: cialis

 374. Pingback: buy cialis online

 375. Pingback: pharmacies shipping to usa

 376. Pingback: viagra online

 377. Pingback: viagra generic availability

 378. Pingback: cialis 20 mg best price

 379. Pingback: generic cialis at walmart

 380. Pingback: buy generic cialis

 381. Pingback: we-b-tv.com

 382. Pingback: hs;br

 383. Pingback: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 384. Pingback: tureckie_serialy

 385. Pingback: 00-tv.com

 386. Pingback: +1+

 387. Pingback: æóêè+2+ñåðèÿ

 388. Pingback: Ñìîòðåòü ñåðèàëû îíëàéí âñå ñåðèè ïîäðÿä

 389. Pingback: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 390. Pingback: watch

 391. Pingback: ++++++

 392. Pingback: HD-720

 393. Pingback: guardians+of+the+galaxy+2

 394. Pingback: strong woman do bong soon

 395. Pingback: my id is gangnam beauty

 396. Pingback: guardians of the galaxy vol 2

 397. Pingback: 2020

 398. Pingback: kpop+star+season+6+ep+9

 399. Pingback: Video

 400. Pingback: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 401. Pingback: wwin-tv.com

 402. Pingback: movies

 403. Pingback: movies online

 404. Pingback: karan johar

 405. Pingback: Top Movies

 406. Pingback: Movies1

 407. Pingback: 11 10 2019

 408. Pingback: smotretonline2015.ru

 409. Pingback: Serial smotret

 410. Pingback: kinokrad

 411. Pingback: kinokrad 2020

 412. Pingback: ñïèñîê íîâûõ ôèëüìîâ

 413. Pingback: Watch TV Shows

 414. Pingback: casino

 415. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 416. Pingback: filmy-kinokrad

 417. Pingback: kinokrad-2019

 418. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 419. Pingback: serial

 420. Pingback: cerialest.ru

 421. Pingback: dorama hdrezka

 422. Pingback: movies hdrezka

 423. Pingback: HDrezka

 424. Pingback: kinosmotretonline

 425. Pingback: LostFilm HD 720

 426. Pingback: trustedmdstorefy.com

 427. Pingback: bofilm ñåðèàë

 428. Pingback: bofilm

 429. Pingback: 1 seriya

 430. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 431. Pingback: topedstoreusa.com

 432. Pingback: hqcialismht.com

 433. Pingback: viagramdtrustser.com

 434. Pingback: можно купить виагру без рецепта

 435. Pingback: lindamedic.com

 436. Pingback: гдз клас

 437. Pingback: canadianpharmacystorm.com

 438. Pingback: gencialiscoupon.com

 439. Pingback: genericvgrmax.com

 440. Pingback: гдз 10 11

 441. Pingback: гдз по русскому 9 бархударов

 442. Pingback: viagrawithoutdoctorspres.com

 443. Pingback: гдз макарычев 9 класс

 444. Pingback: гдз 10 класс

 445. Pingback: гдз по английскому биболетова

 446. Pingback: canpharmb3.com

 447. Pingback: русский язык 9 бархударов гдз

 448. Pingback: гдз 5 класс

 449. Pingback: гдз класс по английскому

 450. Pingback: 4serial.com

 451. Pingback: See-Season-1

 452. Pingback: Evil-Season-1

 453. Pingback: Evil-Season-2

 454. Pingback: Evil-Season-3

 455. Pingback: Evil-Season-4

 456. Pingback: Dollface-Season-1

 457. Pingback: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 458. Pingback: гдз по русскому языку 10

 459. Pingback: гдз по русскому 10

 460. Pingback: гдз по алгебре 7 класс

 461. Pingback: гдз алгебра класс макарычев

 462. Pingback: canphpwronline.com

 463. Pingback: serial 2020

 464. Pingback: Dailymotion

 465. Pingback: Watch+movies+2020

 466. Pingback: Genfio.com

 467. Pingback: serial-video-film-online

 468. Pingback: tvrv.ru

 469. Pingback: 1plus1serial.site

 470. Pingback: #1plus1

 471. Pingback: 1plus1

 472. Pingback: Watch Movies Online

 473. Pingback: Film

 474. Pingback: Film 2020

 475. Pingback: Film 2021

 476. Pingback: Top 10 Best

 477. Pingback: watch online TV LIVE

 478. Pingback: human design

 479. Pingback: dizajn cheloveka

 480. Pingback: human-design-space

 481. Pingback: koma 2020

 482. Pingback: The-Gentlemen

 483. Pingback: led-2

 484. Pingback: pod-vodoi

 485. Pingback: vk 2020

 486. Pingback: parazity-oskar-2020

 487. Pingback: human design human design

 488. Pingback: DSmlka

 489. Pingback: +

 490. Pingback: ¯jak Son³k

 491. Pingback: astrolog

 492. Pingback: film-kalashnikov-watch

 493. Pingback: seasonvar

 494. Pingback: viagra generics price

 495. Pingback: canadian pharmacy generic viagra

 496. Pingback: buy viagra online cheap

 497. Pingback: kinoxaxru.ru

 498. Pingback: pobachennya u vegas

 499. Pingback: Proshanie so Stalinym

 500. Pingback: strelcov 2020

 501. Pingback: film t-34

 502. Pingback: online pharmacy

 503. Pingback: canadian pharmacy

 504. Pingback: cialis

 505. Pingback: sildenafil citrate

 506. Pingback: viagra online

 507. Pingback: sildenafil

 508. Pingback: buy viagra

 509. Pingback: cialis generic

 510. Pingback: psiholog

 511. Pingback: psyhelp_on_line

 512. Pingback: coronavirus

 513. Pingback: PSYCHOSOCIAL

 514. Pingback: viagra prescriptions

 515. Pingback: cialis dosage 40 mg

 516. Pingback: Cherekasi film 2020

 517. Pingback: generic viagra

 518. Pingback: cialis savings card

 519. Pingback: cialis pills

 520. Pingback: cialis price walmart

 521. Pingback: Buy online viagra

 522. Pingback: Best price for generic viagra

 523. Pingback: film doktor_liza

 524. Pingback: djoker onlajn

 525. Pingback: generic ventolin

 526. Pingback: viagras for sale

 527. Pingback: cialis 20

 528. Pingback: buy ciprofloxacin

 529. Pingback: gidonline-filmix.ru

 530. Pingback: koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy

 531. Pingback: best place to buy cialis online reviews

 532. Pingback: generic viagra 100mg

 533. Pingback: naltrexone prescription

 534. Pingback: cialis over the counter

 535. Pingback: cialis over the counter at walmart

 536. Pingback: 100mg viagra without a doctor prescription

 537. Pingback: generic viagra 100mg

 538. Pingback: lumigan 0.03 substitute

 539. Pingback: cialis from canada

 540. Pingback: buy viagra soft tabs

 541. Pingback: buy tylenol

 542. Pingback: viagra for sale

 543. Pingback: can you buy chloroquine over the counter

 544. Pingback: viagra 100mg

 545. Pingback: viagra for sale

 546. Pingback: Canada Pharmacy

 547. Pingback: cheapest ed pills online

 548. Pingback: buy cialis online

 549. Pingback: mens erection pills

 550. Pingback: sildenafil

 551. Pingback: tadalafil online

 552. Pingback: hydroxychloroquine tablet

 553. Pingback: alternative to viagra

 554. Pingback: walmart pharmacy

 555. Pingback: t.me/psyhell

 556. Pingback: Ïñèõîëîã îíëàéí

 557. Pingback: best online pharmacy

 558. Pingback: cialis mastercard

 559. Pingback: buy prescription drugs without doctor

 560. Pingback: bitly.com

 561. Pingback: viagra over the counter

 562. Pingback: viagra coupon

 563. Pingback: vardenafil 10mg

 564. Pingback: buy generic cialis

 565. Pingback: vardenafil dosage

 566. Pingback: cheap levitra

 567. Pingback: lowest price for viagra 100mg

 568. Pingback: generic cialis

 569. Pingback: sugarhouse casino online

 570. Pingback: viagra without doctor prescription

 571. Pingback: rlowcostmd.com

 572. Pingback: casino online slots

 573. Pingback: online gambling

 574. Pingback: viagra overnight

 575. Pingback: men over 50 viagra heart condition

 576. Pingback: careprost wholesale outside usa

 577. Pingback: tadalafil 20mg lowest price

 578. Pingback: sildenafil generic

 579. Pingback: movies-tekstmovies-tekst

 580. Pingback: online pharmacy

 581. Pingback: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 582. Pingback: best ed pills

 583. Pingback: ISBNPlus

 584. Pingback: buy viagra online cheap

 585. Pingback: How PhenQ Works

 586. Pingback: best health and medical resources

 587. Pingback: generic for cialis

 588. Pingback: generic for cialis

 589. Pingback: generic viagra 20mg pills erections

 590. Pingback: pharmacy

 591. Pingback: generic propecia

 592. Pingback: cbd products

 593. Pingback: cialis 5 mg

 594. Pingback: cbd oil benefits

 595. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 596. Pingback: smotret onlajn besplatno v kachestve hd 1080

 597. Pingback: 500 hemp cbd oil for sale

 598. Pingback: gusmeasu.com

 599. Pingback: movies-unhinged-film

 600. Pingback: malenkie-zhenshhiny-2020

 601. Pingback: dom 2

 602. Pingback: generic levitra vardenafil

 603. Pingback: zoom-psykholog

 604. Pingback: zoom-viber-skype

 605. Pingback: best ed pills

 606. Pingback: viagra online canada pharmacy

 607. Pingback: Vratar Galaktiki Film, 2020

 608. Pingback: Vratar

 609. Pingback: Cherkassy 2020

 610. Pingback: chernobyl-hbo-2019-1-sezon

 611. Pingback: buy generic ed pills online

 612. Pingback: moskva-psiholog

 613. Pingback: batmanapollo.ru

 614. Pingback: glucophage for sale

 615. Pingback: cheap prednisone

 616. Pingback: 323

 617. Pingback: 525

 618. Pingback: dom2-ru

 619. Pingback: cialis generic

 620. Pingback: Tenet Online

 621. Pingback: slot machine games

 622. Pingback: tadalafil

 623. Pingback: slots real money

 624. Pingback: psy psy psy psy

 625. Pingback: propecia online

 626. Pingback: cheap viagra

 627. Pingback: cialis online cheap

 628. Pingback: generic sildenafil

 629. Pingback: buy sildenafil

 630. Pingback: tadalafila

 631. Pingback: buy viagra online

 632. Pingback: krsmi.ru

 633. Pingback: cheap sildenafil

 634. Pingback: generic cialis

 635. Pingback: ciali online

 636. Pingback: buying viagra online

 637. Pingback: cheapest generic viagra

 638. Pingback: viagra online for sale

 639. Pingback: like-v.ru

 640. Pingback: viagra generic drugs

 641. Pingback: canadian pharmacy

 642. Pingback: canadian pharmacy viagra

 643. Pingback: viagra dosage

 644. Pingback: buy generic viagra

 645. Pingback: viagra sans ordonnance

 646. Pingback: CFOSPUK

 647. Pingback: buy viagra in france

 648. Pingback: cheap cialis

 649. Pingback: levitra vs cialis

 650. Pingback: generic pills without a doctor prescription

 651. Pingback: same day viagra in london

 652. Pingback: buy cialis from canada

 653. Pingback: buy viagra

 654. Pingback: how long before cialis kicks in

 655. Pingback: viagra in usa

 656. Pingback: akmeologiya

 657. Pingback: dizain cheloveka

 658. Pingback: human-design-hd

 659. Pingback: order cialis generic

 660. Pingback: buy viagra online

 661. Pingback: erectile dysfunction medications

 662. Pingback: generic viagra online

 663. Pingback: generic viagra

 664. Pingback: cheap herbal viagra

 665. Pingback: cialis for sale

 666. Pingback: batmanapollo

 667. Pingback: erectial dysfunction

 668. Pingback: canada ed drugs

 669. Pingback: viagra online canadian pharmacy

 670. Pingback: tsoy

 671. Pingback: viagra stock

 672. Pingback: viagra sex uncensored

 673. Pingback: where to buy amoxicillin 500mg without prescription

 674. Pingback: viagra ebay

 675. Pingback: viagra walmart

 676. Pingback: cialis for daily use

 677. Pingback: cheap pfizer viagra online

 678. Pingback: payday loans direct lenders

 679. Pingback: how to buy viagra in pittsburgh pa

 680. Pingback: viagra results

 681. Pingback: 44548

 682. Pingback: 44549

 683. Pingback: stendra vs viagra

 684. Pingback: hod-korolevy-2020

 685. Pingback: coupon for cialis

 686. Pingback: top rated generic viagra

 687. Pingback: mct atorvastatin

 688. Pingback: HD

 689. Pingback: 158444

 690. Pingback: roy mercer viagra

 691. Pingback: generic cialis cheap

 692. Pingback: groznyy-serial-2020

 693. Pingback: cheap cialis next day delivery

 694. Pingback: is 150 mg viagra safe

 695. Pingback: buy cheap essays online

 696. Pingback: sildenafil cost

 697. Pingback: canadian pharmacy

 698. Pingback: cialis online

 699. Pingback: 38QvPmk

 700. Pingback: bitly.com/doctor-strange-hd

 701. Pingback: bitly.com/eternals-online

 702. Pingback: viagra super active plus review

 703. Pingback: bitly.com/maior-grom

 704. Pingback: matrica-film

 705. Pingback: dzhonuikfilm4

 706. Pingback: bitly.com/batman20212022

 707. Pingback: bitly.com/venom-2-smotret-onlajn

 708. Pingback: bitly.com/nevremyaumirat

 709. Pingback: bitly.com/kingsmankingsman

 710. Pingback: bitly.com/3zaklyatie3

 711. Pingback: bitly.com/1dreykfilm

 712. Pingback: bitly.com/topgunmavericktopgun

 713. Pingback: bitly.com/flash2022

 714. Pingback: bitly.com/fantasticheskietvari3

 715. Pingback: https://writemypaperbuyhrd.com

 716. Pingback: https://dissertationhelpvfh.com/

 717. Pingback: customessaywriterbyz.com

 718. Pingback: college admission essay help

 719. Pingback: us essay writing service

 720. Pingback: buy viagra online

 721. Pingback: phd by thesis only

 722. Pingback: research paper to buy

 723. Pingback: phd thesis proposal

 724. Pingback: viagra pill viagra

 725. Pingback: canadian pharmacy review

 726. Pingback: 1444

 727. Pingback: can you take augmentin for a uti

 728. Pingback: buy Zithromax

 729. Pingback: male dysfunction pills

 730. Pingback: viagra boots

 731. Pingback: what is the best online essay writing service

 732. Pingback: is keflex a sulfa drug

 733. Pingback: cialis professional

 734. Pingback: canadian pharmacy cialis

 735. Pingback: ciprofloxacin arthritis

 736. Pingback: oxytrol bladder medication

 737. Pingback: online viagra

 738. Pingback: how much icariin equals viagra

 739. Pingback: can women take viagra

 740. Pingback: how to use viagra for best results

 741. Pingback: caffeine and tizanidine

 742. Pingback: online pharmacies in canada

 743. Pingback: abilify coupon

 744. Pingback: allopurinol allergy medications

 745. Pingback: zithromax over the counter canada

 746. Pingback: amiodarone hcl 200mg

 747. Pingback: buy viagra online

 748. Pingback: elavil side effects 25mg

 749. Pingback: generic pills

 750. Pingback: norvasc medicine

 751. Pingback: amoxicillin dose for cats

 752. Pingback: female viagra in india

 753. Pingback: erectile dysfunction pills

 754. Pingback: abilify pre settlement loan

 755. Pingback: Precose

 756. Pingback: atorvastatin ndc

 757. Pingback: azithromycin overdose

 758. Pingback: generic Aciclovir

 759. Pingback: cialis super active

 760. Pingback: canadian online pharmacies

 761. Pingback: prescription drug cost

 762. Pingback: camouflage phone case

 763. Pingback: what are baclofen tablets for

 764. Pingback: canadian pharmacy

 765. Pingback: wellbutrin er

 766. Pingback: viagra

 767. Pingback: buspar benzo

 768. Pingback: buspirone hcl 15mg tab

 769. Pingback: carvedilol vs metoprolol

 770. Pingback: viagra walgreens

 771. Pingback: celebrex and lovenox

 772. Pingback: ame citalopram

 773. Pingback: viagra vancouver

 774. Pingback: generic viagra

 775. Pingback: canada cialis

 776. Pingback: best antibiotic for gum infection

 777. Pingback: does viagra work

 778. Pingback: join vk

 779. Pingback: vk login

 780. Pingback: price of allegra 180 mg in india

 781. Pingback: pfizer viagra coupons

 782. Pingback: viagra sales

 783. Pingback: viagra cialis

 784. Pingback: 175mg benadryl

 785. Pingback: where to buy viagra online

 786. Pingback: sildenafil coupon

 787. Pingback: how much will generic viagra cost

 788. Pingback: cialis 20mg onset time

 789. Pingback: woman takes female viagra

 790. Pingback: buy cheap viagra and cialis

 791. Pingback: can i buy zithromax over the counter in canada

 792. Pingback: viagra alternatives

 793. Pingback: svaty—7—sezon

 794. Pingback: svaty 7 sezon

 795. Pingback: svaty 7

 796. Pingback: herb viagra 6800 mg reviews

 797. Pingback: amoxicillin where to get

 798. Pingback: comprar cialis original

 799. Pingback: canadian pharmacy online

 800. Pingback: viagra 75 mg

 801. Pingback: viagra

 802. Pingback: top web source for cialis

 803. Pingback: canada cialis online

 804. Pingback: tadalafil

 805. Pingback: tadalafil

 806. Pingback: normal dose of viagra

 807. Pingback: buy prescription viagra

 808. Pingback: buy viagra online discover card

 809. Pingback: cheapest online sildenafil

 810. Pingback: amoxicillin 500 mg

 811. Pingback: cost of azithromycin

 812. Pingback: celebrex for fibromyalgia

 813. Pingback: buy viagra canade

 814. Pingback: cephalexin turquoise pills

 815. Pingback: order generic viagra

 816. Pingback: withdrawal from cymbalta

 817. Pingback: amoxicillin wikipedia

 818. Pingback: cheapest way to buy cialis legal

 819. Pingback: cialis

 820. Pingback: nfokjlwa

 821. Pingback: top ed pills

 822. Pingback: tik tok

 823. Pingback: can you take ibuprofen with azithromycin

 824. Pingback: sdscgsla

 825. Pingback: best ed drugs

 826. Pingback: celebrex alternatives

 827. Pingback: keflex side effects

 828. Pingback: how long viagra takes to work

 829. Pingback: ed meds

 830. Pingback: how many years can you take cialis?

 831. Pingback: amazon viagra

 832. Pingback: wat kost sildenafil

 833. Pingback: hoe werkt viagra het best

 834. Pingback: cymbalta to get high

 835. Pingback: how much ivermectin for a potbelly pig

 836. Pingback: what is the half life of azithromycin

 837. Pingback: lasix 100mg

 838. Pingback: cheap viagra tablets

 839. Pingback: sumycin generic

 840. Pingback: buy ceftin generic

 841. Pingback: ceftin tablets

 842. Pingback: biaxin generic

 843. Pingback: sildenafil at walgreens

 844. Pingback: jak stosować cialis

 845. Pingback: cialis precio farmacia

 846. Pingback: cialis 5mg price comparison

 847. Pingback: viagra price canada

 848. Pingback: cialis dosages

 849. Pingback: viagra nyc

 850. Pingback: cialis canada

 851. Pingback: precio viagra generico farmacia espaГ±a

 852. Pingback: essay writing services uk

 853. Pingback: how to write an mla research paper

 854. Pingback: is write my essay online reviews

 855. Pingback: english essay help

 856. Pingback: ethics in business scholarship essay

 857. Pingback: clubhouse invite

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail