ದುಂಡುಕ

ನಾವು ದಿನಾಲೂ ದುಂಡಾಗಿರುವ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು  ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೈಕಿನ ಚಕ್ರಗಳು, ಊಟದ ತಟ್ಟೆಗಳು, ಡಬ್ಬಿಗಳು, 1-2 ರೂಪಾಯಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ದುಂಡಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿವೆ!.

cycle

 

 

 

roundbox

 

ದುಂಡಾಕಾರಗಳ ಮೂಲ ದುಂಡುಕದ (Circle) ಬಗ್ಗೆ  ಈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

 • ದುಂಡುಕವು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಂದಾದ ಒಂದು ತಿರುವುಗೆರೆಯಾಗಿದೆ.
 • ಇದೊಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ (planar) ಮುಚ್ಚಿದ ಆಕೃತಿ.
 • ದುಂಡುಕದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ದುಂಡುಕದ ನಡುವಿನಿಂದ ಸರಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ (Equidistance). ಈ ಸರಿದೂರವನ್ನು ದುಂಡಿ (radius) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Main Image (optional)

ದುಂಡುಕದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ,

ನಡು (Centre): ದುಂಡುಕದ ನಟ್ಟ ನಡುವಿನ ಭಾಗವಿದು.

ದುಂಡಗಲ (Diameter): ದುಂಡುಕದ ನಡುವಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಗೆರೆಗೆ ದುಂಡಗಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದುಂಡುಕದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಳೆಯಲು  ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದವಾದ ಗೆರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ದುಂಡಗಲವು (diameter), ದುಂಡಿಯ (radius) ಎರಡುಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ದುಂಡಳತೆ (Circumference): ದುಂಡುಕದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ದುಂಡಳತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

main image

ದುಂಡುಕದ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ,

 • ಬದಿಗೆರೆ (Chord): ದುಂಡುಕದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಗೆರೆ ಇದು. ಗಮನಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದುಂಡಗಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಿಗೆರೆ.
 • ಸೀಳುಗೆರೆ (Secant): ದುಂಡುಕವನ್ನು ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಳಿ ಹೊರಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಬದಿಗೆರೆಯನ್ನು ಸೀಳುಗೆರೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ತಗಲುಗೆರೆ (Tangent): ದುಂಡುಕದ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಿಗೆ ತಗಲಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೆರೆಯನ್ನು ತಗಲುಗೆರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
 • ಕಮಾನು (Arc): ದುಂಡಳತೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಕಮಾನು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ದುಂಡುತುಣುಕು (Sector): ಎರಡು ದುಂಡಿಗಳು ಕಮಾನಿನ ಜೊತೆ ಸೇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ದುಂಡುತುಣುಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
 • ಒಳತುಣುಕು (Segment): ನಡುವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಂಡುಕದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಒಳ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳತುಣುಕು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Image 1

Image 2

ಮೇಲಿನ ಭಾಗಗಳ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ,

 • ಎರಡು ಬದಿಗೆರೆಗಳು (chords) ದುಂಡುಕದ ನಡುವಿನಿಂದ ಸರಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಉದ್ದವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ದುಂಡುಕದ ನಡುವಿನಿಂದ ಬದಿಗೆರೆಗೆ ಎಳೆದ ನೇರ‍ಡ್ಡ (perpendicular) ಗೆರೆಯು ಬದಿಗೆರೆಯನ್ನು ಸಮಪಾಲಾಗಿ ಇಬ್ಬಾಗಿಸುತ್ತದೆ
 • ದುಂಡಗಲವು (diameter) ದುಂಡುಕದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಿಗೆರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ದುಂಡುಕದ ತಗಲುಗೆರೆಗೆ (Tangent) ನೇರಡ್ಡವಾಗಿ ಎಳೆದ ಗೆರೆಯು ದುಂಡುಕದ ನಡುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಸರಿಪಾಲು ದುಂಡುಕ (Semi Circle): ದುಂಡುಕದ ಒಟ್ಟು ಹರವಿನ (Area) ಅರ್ಧಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಪಾಲು ದುಂಡುಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಅದರ ದುಂಡಳತೆಯೂ ಒಟ್ಟು ದುಂಡಳತೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

Image 3
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದುಂಡುಕದ ಭಾಗಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅಳತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ π (ಪೈ) ಬಗ್ಗೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ದುಂಡಳತೆಯನ್ನು (circumference) ದುಂಡಗಲದಿಂದ (diameter) ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು π (ಪೈ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

π ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ,

 • π ಒಂದು ನೆಲೆಬೆಲೆ (constant value). ಅಂದರೆ ದುಂಡುಕವು ಚಿಕ್ಕದು, ದೊಡ್ಡದು, ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯದ್ದಾಗಿರಲಿ π ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • π ಒಂದು ಕಟ್ಟಲೆತಪ್ಪಿದ ನೆಲೆಬೆಲೆ (Irrational constant) ಅಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪಾಲುಗಳು (fractions) ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದೇ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ, 3.14159265358979323846264338… (ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಪಾಲುಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ 3.142 ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.)

ಈಗ ದುಂಡುಕದ ಭಾಗಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ,

1. ದುಂಡುಕದ ದುಂಡಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ:

ದುಂಡುಕದ ದುಂಡಳತೆ (circumference) = C,  ದುಂಡಗಲ (diameter) = d  ಮತ್ತು ದುಂಡಿ (radius) = r ಎಂದಾಗಿರಲಿ

ಈ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ, π ಬೆಲೆಯು ದುಂಡುಕದ ದುಂಡಳತೆಯನ್ನು (C) ದುಂಡಗಲದಿಂದ (d) ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ದುಂಡಿಯು (r) ದುಂಡಗಲದ (d) ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ,

π = c / d    … (1)

d = 2 * r    … (2)

ಹಾಗಾಗಿ ದುಂಡುಕದ ದುಂಡಳತೆಯ ನಂಟು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ,

c = π * d     (ಸಾಟಿಕೆ 1 ರಿಂದ)

c = π * 2 * r    (ಸಾಟಿಕೆ  1 ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ)

c = 2πr = πd   (ಏಕೆಂದರೆ 2r = d)

ಅಂದರೆ,

ದುಂಡಳತೆ = 2 * π * ದುಂಡಿ = π * ದುಂಡಗಲ

ಉದಾ: Image 4 

ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಂಡಗಲ (d) =10 cm

ಹಾಗಾಗಿ, ದುಂಡಳತೆ (c) = π  * 10 = 3.142 * 10 = 31.42 cm

ಗಮನಿಸಿ, 10 cm ದುಂಡಗಲ ಹೊಂದಿರುವ  ಮೇಲಿನ ದುಂಡುಕವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬಿಚ್ಚಿ ಹರಡಿದರೆ ಅದರ ಉದ್ದವು 31.42 cm ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

circuference_length

 2. ದುಂಡುಕದ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ:

ನಾವು ಅವರಿವರ ಜಮೀನು ಒಂದು ಎಕರೆ-ಎರಡು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ, ಈ ಎಕರೆ (Acre), ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಬುವುದು ಜಾಗ ಹರಡಿಕೊಂಡ ಹರವು (Area), ಹಾಗೆಯೇ ದುಂಡುಕದ ಹರವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳೆಯಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ ದುಂಡುಕದ ದುಂಡಿಯನ್ನು r ಮತ್ತು ದುಂಡುಕದ ಒಟ್ಟು ಹರವನ್ನು(A) ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ದುಂಡುಕದ ಹರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಗಣಿತದ ನಂಟಿನಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು,

A = π * r 2

ಉದಾಹರಣೆ:

area_circle

ದುಂಡಿ r = 2 m ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಆಗ,

ದುಂಡುಕದ ಹರವು A = π * r = π * 2= 3.142 x 4= 12.57 m2

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಗಣಿತದ ನಂಟು, A = π * r 2 ನ್ನು  ಗೊತ್ತಿರುವ ಬೇರ‍ೆ ನಂಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ 1 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ದುಂಡುಕವನ್ನು 12 ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ (ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ತರಹ ಇದನ್ನು ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ 12 ಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ).

ದುಂಡುಕದ ದುಂಡಿಯನ್ನು r ಮತ್ತು ದುಂಡಳತೆ C ಎಂದು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image 6

(ಚಿತ್ರ 1)

ಈಗ ಚಿತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ದುಂಡುಕದ ತುಣುಕು 1 ನ್ನುಇಬ್ಬಾಗಿಸಿ, ದೊರೆತ ತುಣುಕನ್ನು 13 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸೋಣ.                                                                               Image 7                                                                                   (ಚಿತ್ರ 2)

ಚಿತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿರುವ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 3 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image 8

(ಚಿತ್ರ 3)

ಜೋಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಚಿತ್ರ 4 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಾಲ್ನೇರಬದಿ (Rectangle) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Image 9

(ಚಿತ್ರ 4)

ಚಿತ್ರ 4 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಾಲ್ನೇರಬದಿಯ (Rectangle) ಎತ್ತರವು ದುಂಡಿ r ಆಗಿದೆ.

ದುಂಡಳತೆ C, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ನೇರಬದಿಯ ಅಗಲವು C/2 ಆಗಿದೆ.

ಅಗಲವನ್ನು ಎತ್ತರದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ನೇರಬದಿಯ ಹರವು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ದುಂಡಳತೆ (C) ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಮೇಲೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದುಂಡುಕದ ಹರವಿನ ನಂಟನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನಾಲ್ನೇರಬದಿಯ ಹರವು = ದುಂಡುಕದ ಹರವು =

= ಅಗಲ x ಎತ್ತರ = (C/2) * r = (2 πr / 2) * r   (ಏಕೆಂದರೆ  C = 2 πr)

ಹಾಗಾಗಿ,

ದುಂಡುಕದ ಹರವು (area of circle),  A = π * r2

ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಟ್ಟನ್ನು ದುಂಡಾಕಾರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ದುಂಡುಕದ ಹರವಿನ (area) ಅಳತೆಯ ಜೊತೆ ದುಂಡುಕದ ತುಣುಕುಗಳಿಂದಾದ ನಾಲ್ನೇರಬದಿಯ (rectangle) ಹರವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.

ದುಂಡುಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ:

 • ಮನುಷ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು, ದುಂಡುಕದ ಅರಕೆಗೆ (research) ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
 • ಇಂಗ್ಲೀಶಿನ Circle (ಸರ್ಕಲ್) ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕಿನ krikos (ಕ್ರಿಕೋಸ್) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ’ಬಳೆ’ ಇಲ್ಲವೇ ’ದುಂಡು’ ಎಂದು.
 • ದುಂಡಾಕಾರವು ಕಲ್ಲುಯುಗದ ಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಲುಯುಗದ ಹಲಾವಾರು ಸಲಕರೆಣೆಗಳು ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿವೆ.
 • ಗ್ರೀಕಿನ ಬಾನರಿಗ ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆಯರಿಗ ಪ್ಲೇಟೋ (ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುನ್ನ 400) ಬರೆದ ಸವೆಂತ್ ಲೆಟರ್ (Seventh letter) ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿ ದುಂಡುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
 • ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ನ ಮೂರನೇ ಹೊತ್ತಗೆ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ (Euclid’s elements) ದುಂಡುಕದ ಹುರುಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
 • ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 200 ರಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದ ಗ್ರೀಕಿನ ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ಎಂಬ ಎಣಿಕೆಯರಿಗ ದುಂಡುಕದ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದುಂಡುಕದ ಹರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆಯು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೊಂದು.

(ಬರಹದ ಸೆಲೆಗಳು: jwilson.coe.uga.edu, wikipediamathsisfun.comperseus.tufts.edu)

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಗಳು: mathsisfun.comwikipedia)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Bookmark the permalink.

455 Comments

 1. Pingback: viagra us

 2. Pingback: price of cialis

 3. Pingback: buy cialis online

 4. Pingback: otc cialis

 5. Pingback: Get viagra fast

 6. Pingback: Us pharmacy viagra

 7. Pingback: generic viagra sales

 8. Pingback: cialis prices

 9. Pingback: ciprofloxacin 500mg antibiotics walmart cost

 10. Pingback: cialis price

 11. Pingback: generic ventolin

 12. Pingback: cialis coupon walmart

 13. Pingback: can you buy naltrexone over the counter

 14. Pingback: where to buy cialis online

 15. Pingback: how much is cialis

 16. Pingback: generic viagra available

 17. Pingback: bimatoprost generic best price

 18. Pingback: cialis online pharmacy

 19. Pingback: buy tylenol

 20. Pingback: viagra 100mg

 21. Pingback: chloroquine online pharmacy

 22. Pingback: online pharmacy viagra

 23. Pingback: sildenafil

 24. Pingback: viagra for sale

 25. Pingback: male ed pills

 26. Pingback: top rated ed pills

 27. Pingback: otc ed pills

 28. Pingback: pharmacy online

 29. Pingback: Viagra or cialis

 30. Pingback: levitra price

 31. Pingback: vardenafil for sale

 32. Pingback: casino moons online casino

 33. Pingback: cialis tadalafil

 34. Pingback: best online casino for money

 35. Pingback: viagra generic name

 36. Pingback: casino online games for real money

 37. Pingback: buy viagra in us

 38. Pingback: bimatoprost ophthalmic solution cost

 39. Pingback: generic cialis 20mg

 40. Pingback: buy viagra lowest price

 41. Pingback: cheap geneirc viagra

 42. Pingback: buy chloroquine phosphate

 43. Pingback: sildenafil generic

 44. Pingback: buy viagra

 45. Pingback: viagra without a doctor prescription

 46. Pingback: viagra price

 47. Pingback: viagra online

 48. Pingback: generic viagra online

 49. Pingback: otc viagra

 50. Pingback: generic viagra

 51. Pingback: buy generic viagra from europe

 52. Pingback: generic propecia

 53. Pingback: buy viagra online

 54. Pingback: how to buy cheap viagra

 55. Pingback: cialis 20 mg

 56. Pingback: viagra tablets for sale

 57. Pingback: buy viagra online now

 58. Pingback: viagra

 59. Pingback: cheap sildenafil

 60. Pingback: cialis tablets australia

 61. Pingback: buy sildenafil

 62. Pingback: buy cheap sildenafil

 63. Pingback: buy generic viagra

 64. Pingback: liquid cialis

 65. Pingback: cialis coupon 2020

 66. Pingback: order viagra online

 67. Pingback: viagra alternative

 68. Pingback: buy viagra online

 69. Pingback: generic cialis

 70. Pingback: canadian drugs pharmacy

 71. Pingback: canadian pharmacy no prescription

 72. Pingback: viagra generic

 73. Pingback: viagra substitute

 74. Pingback: viagra

 75. Pingback: what is a viagra pill

 76. Pingback: buy cialis

 77. Pingback: buy cialis singapore

 78. Pingback: medications without a doctor's prescription

 79. Pingback: soft viagra

 80. Pingback: viagra

 81. Pingback: cialis side effects in men

 82. Pingback: sildenafil 100mg tablets

 83. Pingback: generic cialis at walmart

 84. Pingback: cialis spray

 85. Pingback: soft viagra tabs

 86. Pingback: generic cialis for sale

 87. Pingback: generic viagra available

 88. Pingback: buy cheap viagra

 89. Pingback: cialis without a doctor's prescription

 90. Pingback: canadian pharmacy viagra

 91. Pingback: free viagra samples

 92. Pingback: legal to buy prescription drugs from canada

 93. Pingback: viagra grapefruit interaction

 94. Pingback: generic cialis

 95. Pingback: vacuum pumps for ed

 96. Pingback: drug prices comparison

 97. Pingback: viagra online canada

 98. Pingback: amoxicillin where to get

 99. Pingback: viagra in hindi

 100. Pingback: payday loans direct lenders

 101. Pingback: erectile dysfunction viagra

 102. Pingback: cialis efectos secundarios

 103. Pingback: online pharmacy

 104. Pingback: cialis online

 105. Pingback: viagra sydney

 106. Pingback: thesiswritinghelpsjj.com

 107. Pingback: customessaywriterbyz.com

 108. Pingback: dissertation team

 109. Pingback: essay help websites

 110. Pingback: cheap viagra

 111. Pingback: top 10 essay writing services

 112. Pingback: help in writing a research paper

 113. Pingback: who can write my paper for me

 114. Pingback: writing a thesis paragraph

 115. Pingback: buy viagra online

 116. Pingback: canada drugs online

 117. Pingback: cheap generic drugs from india

 118. Pingback: help writing essays for college

 119. Pingback: buying ed pills online

 120. Pingback: best place to buy generic viagra online

 121. Pingback: viagra substitute

 122. Pingback: canadian drugs without prescription

 123. Pingback: zithromax over the counter

 124. Pingback: generic viagra canada

 125. Pingback: buy generic viagra

 126. Pingback: viagra cheap india

 127. Pingback: cheap erectile dysfunction pills online

 128. Pingback: professional pharmacy

 129. Pingback: buy Plaquenil

 130. Pingback: canada drug pharmacy

 131. Pingback: viagra dependency

 132. Pingback: canada drugs

 133. Pingback: buy cheap viagra

 134. Pingback: generic viagra online

 135. Pingback: viagra 100mg professional cheap

 136. Pingback: keflex antibiotic and methotrexate

 137. Pingback: zyrtec pill cost

 138. Pingback: zyrtec allergy eye drops

 139. Pingback: where to buy viagra

 140. Pingback: how much does viagra cost

 141. Pingback: buy cialis online free shipping

 142. Pingback: buy azithromycin zithromax

 143. Pingback: purchase viagra

 144. Pingback: buy amoxicillin online with paypal

 145. Pingback: best online canadian pharmacy

 146. Pingback: generic viagra

 147. Pingback: cialis 800

 148. Pingback: low cost cialis

 149. Pingback: generic cialis tadalafil

 150. Pingback: generic viagra india reviews

 151. Pingback: buy viagra very cheap

 152. Pingback: sildenafil 1000 mg

 153. Pingback: cheap generic viagra

 154. Pingback: is it legal to buy viagra in new york

 155. Pingback: buy cialis online

 156. Pingback: best buy for cialis 5 mg

 157. Pingback: 141generic2Exare

 158. Pingback: erectile dysfunction drug

 159. Pingback: yigekley

 160. Pingback: mens ed pills

 161. Pingback: ed pills that work

 162. Pingback: cheap erectile dysfunction pills online

 163. Pingback: what is the difference between viagra and cialis

 164. Pingback: cialis what to expect

 165. Pingback: wat is sildenafil 100mg

 166. Pingback: viagra cialis

 167. Pingback: wat doet viagra met je bloeddruk

 168. Pingback: how often can ivermectin sheep drench be used on a dog

 169. Pingback: zithromax didn't work when to start

 170. Pingback: furosemida

 171. Pingback: mechanism of action of viagra

 172. Pingback: cleocin online

 173. Pingback: order roxithromycin online

 174. Pingback: cefadroxil for sale

 175. Pingback: keflex generic

 176. Pingback: precio de cialis en farmacias espaГ±olas

 177. Pingback: buy cialis online no prescription

 178. Pingback: how much is viagra

 179. Pingback: tadalafil vs cialis

 180. Pingback: viagra en farmacia

 181. Pingback: viagra side effects

 182. Pingback: fda warning list cialis

 183. Pingback: cheap assignment writing service

 184. Pingback: how to write research methodology

 185. Pingback: write my essay online for cheap

 186. Pingback: college essay writing help

 187. Pingback: business management essay

 188. Pingback: generic pills for sale

 189. Pingback: buy viagra online canada

 190. Pingback: penicillin amoxicillin

 191. Pingback: furosemide purchase

 192. Pingback: azithromycin erythromycin

 193. Pingback: viagra price

 194. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 195. Pingback: ivermectin eye drops

 196. Pingback: albuterol brand name in india

 197. Pingback: where can i buy viagra over the counter

 198. Pingback: where can i purchase zithromax online

 199. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 200. Pingback: sinus infection doxycycline

 201. Pingback: purchase prednisolone online

 202. Pingback: clomid only pct

 203. Pingback: cvs pastillas priligy

 204. Pingback: diflucan adverse effects

 205. Pingback: synthroid administration

 206. Pingback: cheap ed pills from india

 207. Pingback: zithromax capsules 250mg

 208. Pingback: discount neurontin

 209. Pingback: write my essay generator

 210. Pingback: zithromax order online uk

 211. Pingback: propecia for sale

 212. Pingback: reliable source cialis

 213. Pingback: india pharmacy mail order

 214. Pingback: neurontin 400 milligram

 215. Pingback: metformin vomiting

 216. Pingback: paxil review

 217. Pingback: dosage for plaquenil

 218. Pingback: united pharmacy india

 219. Pingback: top erectile dysfunction pills

 220. Pingback: modafinil online pharmacy

 221. Pingback: viagra without a doctor prescription

 222. Pingback: clomid tablet

 223. Pingback: order amoxicillin online no prescription

 224. Pingback: metformin for sale no prescription

 225. Pingback: generic propecia for cheap without precscription

 226. Pingback: buy propecia tablets

 227. Pingback: canadian pharmaceuticals online safe

 228. Pingback: best erectile dysfunction pills

 229. Pingback: cialis sale 20mg

 230. Pingback: cost of furosemide 20mg

 231. Pingback: buy erection pills

 232. Pingback: online pharmacy group

 233. Pingback: buy cialis online in canada

 234. Pingback: rate canadian pharmacies

 235. Pingback: cialis tadalafil portugal

 236. Pingback: buy cialis 36 hour

 237. Pingback: buy cheap cialis uk

 238. Pingback: buy in miami

 239. Pingback: buy philippines

 240. Pingback: generic viagra 100mg

 241. Pingback: viagra and retinal vein occlusion

 242. Pingback: what year did tinder come out

 243. Pingback: payday loan yes brookfield

 244. Pingback: sildenafil vs viagra

 245. Pingback: 20mg for sale

 246. Pingback: lisinopril 20 mg tabs

 247. Pingback: 20mg for sale

 248. Pingback: how much is lisinopril 40 mg

 249. Pingback: buy cialis ebay

 250. Pingback: can you buy ativan over the counter in mexico

 251. Pingback: cialis vs viagra canadian pharmacy

 252. Pingback: generic cialis prices

 253. Pingback: cost of tadalafil without insurance

 254. Pingback: cost of tadalafil without insurance

 255. Pingback: how to get ciails without a doctor

 256. Pingback: buy cialis insurance

 257. Pingback: buy cheap cialis uk

 258. Pingback: taking cialis soft tabs

 259. Pingback: canadian online drugs

 260. Pingback: medications list

 261. Pingback: generic valtrex online without prescription

 262. Pingback: price of valtrex in india

 263. Pingback: 24 hour pharmacy

 264. Pingback: best drug for ed

 265. Pingback: buying pills online

 266. Pingback: how much is viagra

 267. Pingback: how much is viagra

 268. Pingback: buy amoxicillin over the counter uk

 269. Pingback: buy doxycycline

 270. Pingback: viagra online usa

 271. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 272. Pingback: ed treatments that really work

 273. Pingback: cheap erectile dysfunction pills online

 274. Pingback: erectile dysfunction medications

 275. Pingback: buy prescription drugs from india

 276. Pingback: stromectol generic

 277. Pingback: purchase ivermectin

 278. Pingback: hydroxychloroquine tablets ip 400 mg

 279. Pingback: hydroxychloroquine 200 mg price

 280. Pingback: dapoxetine for pe

 281. Pingback: where to buy stromectol online

 282. Pingback: stromectol ivermectin 3 mg

 283. Pingback: ivermectin 500ml

 284. Pingback: natural ed medications

 285. Pingback: hydroxychloroquine and kidney disease

 286. Pingback: drugs for ed

 287. Pingback: ed meds online

 288. Pingback: purchase hydroxychloroquine sulfate

 289. Pingback: mexican viagra

 290. Pingback: п»їviagra pills

 291. Pingback: buy viagra online usa

 292. Pingback: buy cialis doctor

 293. Pingback: buy cialis insurance

 294. Pingback: cialis online daily

 295. Pingback: hydroxychloroquine 400

 296. Pingback: hydroxychloroquine coronavirus

 297. Pingback: cost of generic hydroxychloroquine

 298. Pingback: what is cialis used for

 299. Pingback: oryginal cialis

 300. Pingback: hydroxychloroquine 200mg buy

 301. Pingback: lowest price viagra

 302. Pingback: viagra for sale ebay

 303. Pingback: but viagra with no prescription

 304. Pingback: canadian international pharmacy

 305. Pingback: how long does it take for cialis to peak?

 306. Pingback: chap viagra

 307. Pingback: zithromax capsules 250mg

 308. Pingback: zithromax 500mg price

 309. Pingback: zithromax capsules price

 310. Pingback: https://regcialist.com/

 311. Pingback: ebay official site generic ivermectil

 312. Pingback: stromectol buy uk

 313. Pingback: ivermectin generic cream

 314. Pingback: natural treatments for ed

 315. Pingback: hydroxychloroquine tablet ip 200 mg

 316. Pingback: plaquenil 200 mg prices

 317. Pingback: cialis generic cambodia

 318. Pingback: do you need a prescription for ivermectin

 319. Pingback: is expired priligy safe

 320. Pingback: which one is better viagra or cialis

 321. Pingback: cialis canada org doc

 322. Pingback: where can i buy prednisone online without a prescription

 323. Pingback: prednisone 40 mg tablet

 324. Pingback: does seroquel get you high

 325. Pingback: escitalopram what is a lethal dose

 326. Pingback: cheap ed pills from canada

 327. Pingback: best online pharmacies in canada

 328. Pingback: recommended canadian online pharmacies

 329. Pingback: viagra coupon

 330. Pingback: stromectol for wisdom tooth pain

 331. Pingback: ivermectin cost uk

 332. Pingback: natural viagra

 333. Pingback: viagra online prescription free

 334. Pingback: sertraline hcl 50 mg tab

 335. Pingback: plaquenil tired

 336. Pingback: order viagra online

 337. Pingback: cap deltasone 20mg

 338. Pingback: how to buy cialis

 339. Pingback: buy ed pills online

 340. Pingback: website

 341. Pingback: cialis 20mg daily

 342. Pingback: discount cialis online

 343. Pingback: cialis 20 mg film-coated tablets tadalafil

 344. Pingback: viagra for sale

 345. Pingback: viagragates.com

 346. Pingback: viagra for sale next day delivery

 347. Pingback: 1

 348. Pingback: where can i get cialis

 349. Pingback: viagra generic online

 350. Pingback: viagra sale boots chemist

 351. Pingback: cialis 5mg tadalafil

 352. Pingback: sildenafil online

 353. Pingback: best viagra pills uk

 354. Pingback: viagra 100mg pills

 355. Pingback: use of amoxil

 356. Pingback: viagra and cialis together

 357. Pingback: purchase viagra

 358. Pingback: buying clomid online

 359. Pingback: clomid online no prescription

 360. Pingback: clomiphene generic

 361. Pingback: 5mg propecia hair loss

 362. Pingback: ivermectin human

 363. Pingback: ivermectin lotion cost

 364. Pingback: viagra otc

 365. Pingback: pills like cialis

 366. Pingback: doxycycline without a prescription

 367. Pingback: prednisone brand name cost

 368. Pingback: doxycycline tablets

 369. Pingback: clavivermecta 12

 370. Pingback: cheap online cialis

 371. Pingback: stromectol ivermectin

 372. Pingback: cheap doxycycline online

 373. Pingback: viagra cost prescription

 374. Pingback: is ordering cialis online legal

 375. Pingback: online us pharmacy viagra

 376. Pingback: cialis online canada

 377. Pingback: cheap cialis in australia

 378. Pingback: ivermectin drug insert

 379. Pingback: stromectol ivermect

 380. Pingback: canadian pharmacy cialis no prescription

 381. Pingback: usa over the counter sildenafil

 382. Pingback: how much are cialis pills

 383. Pingback: where to get zithramax

 384. Pingback: mom gives son viagra

 385. Pingback: where to buy viagra in canada ny border

 386. Pingback: "picture of \"buy only american made viagra\""

 387. Pingback: ed pills cheap

 388. Pingback: tadalafil sale

 389. Pingback: best natural ed treatment

 390. Pingback: tadalafil tablet

 391. Pingback: side effects from zithromax

 392. Pingback: cialis

 393. Pingback: buy ed pills online

 394. Pingback: over the counter viagra

 395. Pingback: viagra canada buy without receipt

 396. Pingback: buy viagra online paypal

 397. Pingback: sildenafil

 398. Pingback: is lisinopril and accupril the same

 399. Pingback: over the counter ed pills at walmart

 400. Pingback: dapoxetine original buy

 401. Pingback: buy tamoxifen

 402. Pingback: nolvadex for pct

 403. Pingback: nolvadex gynecomastia

 404. Pingback: price of prednisone 5mg

 405. Pingback: prednisone daily

 406. Pingback: prednisone 5mg cost

 407. Pingback: ivermectin new zealand

 408. Pingback: ivermectin 10 ml

 409. Pingback: buy ivermectin cream

 410. Pingback: over the counter azithromycin cvs

 411. Pingback: prescription without a doctor's prescription

 412. Pingback: best canadian pharmacy online

 413. Pingback: the canadian drugstore

 414. Pingback: buy azithromycin over the counter

 415. Pingback: viagra buy in singapore

 416. Pingback: genuine viagra without a doctor prescription

 417. Pingback: prednisone pills cost

 418. Pingback: prednisone 20mg by mail order

 419. Pingback: prednisone 50 mg coupon

 420. Pingback: viagra gum

 421. Pingback: viagra generico

 422. Pingback: viagra cheap online

 423. Pingback: buy stromectol

 424. Pingback: cost of ivermectin lotion

 425. Pingback: stromectol uk

 426. Pingback: viagra bestellen

 427. Pingback: purchase amoxil

 428. Pingback: generic viagra overnight

 429. Pingback: lasix tabs

 430. Pingback: gabapentin 667

 431. Pingback: neurontin pills

 432. Pingback: plaquenil 200mg cost

 433. Pingback: plaquenil mexico

 434. Pingback: viagra naturel

 435. Pingback: prednisone rx

 436. Pingback: avana 50 mg

 437. Pingback: modafinil uk

 438. Pingback: stromectol xl

 439. Pingback: albuterol 5931057922

 440. Pingback: ventolin price us

 441. Pingback: viagra price

 442. Pingback: zithromax 200mg

 443. Pingback: zithromax pill

 444. Pingback: cvs viagra

 445. Pingback: buy furesimide

 446. Pingback: sildenafil buy over the counter

 447. Pingback: red viagra tablets

 448. Pingback: prednisone drugs

 449. Pingback: priligy tablets

 450. Pingback: provigil generic cost

 451. Pingback: viagra tablets uk

 452. Pingback: buy generic valtrex without prescription

 453. Pingback: valtrex daily use

 454. Pingback: valtrex rx where to buy

 455. Pingback: viagras

Comments are closed

 • ಹಂಚಿ

  facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail